Άρθρο 7 Κεφάλαιο του ΕΛΠΣΞ

 

 1. Για την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών τηρείται αποθεματικό κεφάλαιο, το οποίο σχηματίζεται από την παρακράτηση ποσοστού τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των ετήσιων καθαρών εσόδων του ΕΛΠΣΞ και το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των ετήσιων καθαρών εσόδων του.
 2. Το προς διανομή ποσό δεν είναι ανώτερο του συνόλου των ετήσιων καθαρών εσόδων του ΕΛΠΣΞ, με την επιφύλαξη της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 80.
 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 15:58 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  Απαιτείται να οριοθετηθεί, σε απόλυτο μέγεθος, το ύψος στο οποίο δύναται να ανέρχεται το κεφάλαιο, κατ’ανώτατη τιμή.

  Επίσης, δέον όπως καθοριστεί, ότι το κεφάλαιο (λ. 40) ή αντίστοιχος λογαριασμός ανάλογα ακολουθούμενου λογιστικού σχεδίου, δεν θα διανέμεται και να ενσωματωθεί επιπλέον πρόβλεψη για τυχόν αποθεματικό (λ.41), σε κάθε περίπτωση διακριτό από το κεφάλαιο, το οποίο υπό προϋποθέσεις και κατόπιν εισήγησης του ΔΣ/ΜΤΣ και απόφασης κ. ΥΕΘΑ θα δύναται να ενισχύει τα καθαρά έσοδα.

  Επίσης απαιτείται, να καθοριστούν οι χρήσεις κατά τις οποίες ο Λογαριασμός δεν θα διανέμει τα καθαρά του έσοδα αλλά θα αποθεματοποιεί χάριν της βιωσιμότητάς του.

  Τέλος, στην παρ. 1, Ο όρος «έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες» για έναν λογαριασμό με σαφή αποστολή είναι γενικός και αόριστος και χρήζει συγκεκριμενοποίησης.

  Στην παρ. 2 αναφέρεται το άρθρο 80. Τίνος νομοθετήματος δεν καθορίζεται.