Άρθρο 28 Βοήθημα λόγω θανάτου εν αποστρατεία μετόχων του ΜΤΝ – Αντικατάσταση άρθρου 79 π.δ. 21/31.10.1932

Το άρθρο 79 του π.δ. 21/31.10.1932 (Α΄ 387) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 79
Βοήθημα λόγω θανάτου εν αποστρατεία μετόχων του ΜΤΝ
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του του Ταμείου, μετά τον θάνατο του εν αποστρατεία μετόχου χορηγείται βοήθημα λόγω θανάτου ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ στον πρώτο δικαιούχο μερίσματος, λόγω θανάτου, ύστερα από αίτησή του, με την εξής σειρά:
α) στον/στην σύζυγο,
β) στο τέκνο ή στα τέκνα του θανόντος κατ’ ισομοιρία.
2. Εφόσον δεν υφίστανται δικαιούχοι σύμφωνα με την παρ. 1, το βοήθημα λόγω θανάτου καταβάλλεται σε όποιον επωμίσθηκε τα έξοδα κηδείας πλήρως ή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, ύστερα από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στο Ταμείο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία θανάτου του εν αποστρατεία μετόχου.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή του βοηθήματος.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το ύψος του ποσού του βοηθήματος της παρ. 1 δύναται να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ταμείου.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, στο τέλος κάθε έτους δύναται να καταβάλλεται επιπλέον ποσό βοηθήματος σε κάθε ένα από τα ανήλικα τέκνα των εν αποστρατεία μετόχων που απεβίωσαν μέσα στο ίδιο έτος. Το επιπλέον ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του προβλεπόμενου βοηθήματος.».

  • 19 Δεκεμβρίου 2022, 18:48 | Μάκης

    Γιατί δεν επεκτείνεται η εν λόγω ρύθμιση και στα άλλα τα Ταμεία; Εκτός εάν κρίνετε σκόπιμο να διαμαρτύρονται οι ασφαλισμένοι των λοιπών ταμείων για έλλειψη ισότητας και ισονομίας!!