Άρθρο 79 Μεταβατικές διατάξεις

1. Για τις γνωματεύσεις των Ανωτάτων κατά Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον το Ανώτατο Συμβούλιο του οικείου Κλάδου δεν έχει αποφανθεί σχετικά, εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 24 του ν.δ. 1400/1973, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4609/2019 (Α΄ 67). Οι γνωματεύσεις που έχουν ήδη εκδοθεί επανεκδίδονται, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να εναρμονιστούν με το άρθρο 24 του ν.δ. 1400/1973 (Α΄114), όπως τροποποιείται με το άρθρο 23 του παρόντος.
2. Το βοήθημα λόγω θανάτου του άρθρου 79 του π.δ. 21/31.10.1932 (Α΄287), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 28 του παρόντος, χορηγείται σε περίπτωση θανάτου εν αποστρατεία μετόχου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Για την εφαρμογή του άρθρου 29, για όσους κατέστησαν μερισματούχοι από την 1η.1.2017 και στο εξής, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία που αυτοί κατέστησαν μερισματούχοι.
4. Για την εφαρμογή του άρθρου 30 του παρόντος το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1105/1980 (Α’ 299), περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού νομοθεσίας, διατηρούνται σε ισχύ.
5. Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 55Α του π.δ. 21/31.10.1932 (Α΄287), που προστίθεται με το άρθρο 38 του παρόντος, οι μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, που τέλεσαν γάμο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν καταβάλει τέλη γάμου, υποχρεούνται να δηλώσουν τον γάμο τους στο Ταμείο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
6. Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει καταβληθεί ή έχει παρακρατηθεί μέρος των οφειλόμενων τελών γάμου των μετόχων χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή ή η παρακράτηση του συνολικά οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με τα άρθρα 56 έως 60 του π.δ. 21/31.10.1932 και το ποσό που καταβλήθηκε υπολείπεται του ποσού της οικείας κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 55Α του ίδιου διατάγματος, που προστίθεται με το άρθρο 38 του παρόντος, το Ταμείο παρακρατά αυτεπαγγέλτως τη χρηματική διαφορά μεταξύ των δύο ποσών από το μέρισμα που καταβάλλεται ή θα καταβληθεί στους μετόχους μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία. Αν το ποσό που καταβλήθηκε υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό της παρ. 1 του άρθρου 55Α του π.δ. 21/31.10.1932, η διαφορά δεν επιστρέφεται στον μέτοχο.
7. Χρηματικά διαθέσιμα από τις κρατήσεις που διενεργήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 994/1949 (Α΄136) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις, διατίθενται για την κάλυψη των αναγκών του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 39 του παρόντος.
8. Ο έλεγχος απόδοσης λογαριασμού για τα ΧΕΠ που εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 36Α του ν.δ. 721/1970 (Α΄251), που προστίθεται με το άρθρο 43 του παρόντος, διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου βάσει των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 36Α του ν.δ. 721/1970, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης ή απόδοσής τους. Για τα εκκρεμή ΧΕΠ των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 36Α, έχει παρέλθει η ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού, αποδίδεται νόμιμα λογαριασμός και μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας, εφόσον προσκομίζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Ομοίως, θεωρούνται νόμιμα τα ΧΕΠ εφόσον έχει ήδη αποδοθεί λογαριασμός με τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
9. Για την εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 4407/2016 (Α’ 134), που τροποποιείται με το άρθρο 45 του παρόντος, οι προκηρύξεις που έχουν εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι κατακυρώσεις τους, ως προς τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η σύναψη των αντίστοιχων συμβάσεων μίσθωσης, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.
10. Το έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 1911/1990 (Α’ 166), περί αρχαιότητας των εντασσόμενων Αξιωματικών σε ειδικότητα του υγειονομικού σώματος, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 48 του παρόντος, ισχύει και για όσους έχουν ενταχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
11. Οι υπηρετήσαντες στα Τάγματα Εθνοφυλακής Αμύνης και Τάγματα Εθνοφυλακής σύμφωνα με το ν.δ. 485/1970 (Α΄ 72) και τον ν. 1295/1982 (Α΄ 126), θεωρείται ότι υπηρέτησαν στις Μονάδες Εθνοφυλακής του άρθρου 63.
12. Μέχρι την έκδοση του Στρατιωτικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εθνοφυλακής, της παρ. 19 του άρθρου 78, τα ζητήματα που ανακύπτουν ρυθμίζονται με διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
13. Σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας εδάφους, αναλόγως του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκει η Σχολή, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4609/2019 (Α΄ 67), το οποίο καταργείται με την περ. στ΄ του άρθρου 80 του παρόντος, απολύονται.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:54 | Μαρία

  Προτείνεται με βάση την αρχή της ισότητας και των ίσων ευκαιριών να υπάρξει τροποποίηση του Νόμου του 1973 και να μπορούν όλες οι ειδικότητες του υγειονομικού να ασκούν ιδιωτικό έργο με αμοιβή χωρίς να παρακωλύεται η εργασία τους στο στρατό και όχι μόνο οι γιατροί. Όταν είχε θεσπιστεί ο νόμος αυτός δεν υπήρχε άλλη ειδικότητα υγειονομικού. Από το 1973 μέχρι σήμερα έχουν προστεθεί και άλλες.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 13:52 | ΚΩΣΤΑΣ

  Η παράγραφος 3.. «Για την εφαρμογή του άρθρου 29, για όσους κατέστησαν μερισματούχοι από την 1η.1.2017 και στο εξής, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία που αυτοί κατέστησαν μερισματούχοι.», να αναδιατυπωθει ως εξής:
  3. Για την εφαρμογή των άρθρων 29 και 30, για όσους κατέστησαν μερισματούχοι από την 1η.1.2017 και στο εξής, η ισχύς του παρόντος και για την καταβολή θετικής διαφοράς αρχίζει από την ημερομηνία που αυτοί κατέστησαν μερισματούχοι.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 03:28 | Σοφία

  Εφόσον σύμφωνα με την παρ. 6 αναζητούνται χρήματα από τους ασφαλισμένους πέραν της 20ετίας, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ανάλογη δυνατότητα ικανοποίησης οικονομικών απαιτήσεων μισθωτών ή συνταξιούχων έναντι του δημοσίου (πέραν της 20ετίας)

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 10:12 | Παναγιώτης

  ροτείνεται μεταβατική ως εξής : Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 εφαρμόζεται και για την προαγωγή των ΕΜΘ που έχουν τεθεί εκτός οργανικών θέσεων και υπηρετούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος»

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 17:11 | Γιώργος

  Με την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, αιτιολογείται ότι η αναγκαιότητα της υπό τροποποίησης διάταξης της παρ. 4 και 6 του ν. 1848/1989 (Α 112) με το άρθρο 47 του παρόντος νομοσχεδίου και ρητώς αναφέρεται ότι με την υπόψη διάταξη «αίρεται η αντίφαση που προέκυψε με τον ν. 4609/2019 (Α’ 67). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ορίζεται ως καταληκτικός βαθμός των εθελοντών μακράς θητείας αυτός του Υπολοχαγού χωρίς, ωστόσο, παράλληλη τροποποίηση του αντίστοιχου αποστρατευτικού βαθμού, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ανακολουθία καθώς ο καταληκτικός βαθμός των εθελοντών μακράς θητείας συμπίπτει με τον αποστρατευτικό. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ως καταληκτικός βαθμός για τους εθελοντές μακράς θητείας ορίζεται αυτός του Υπολοχαγού και ως αποστρατευτικός αυτός του Λοχαγού».
  Επομένως το άρθρο 47 του παρόντος νομοσχεδίου αποτελεί νομοτεχνική βελτίωση του ν. 4609/2019 και όχι νέα νομοθετική ρύθμιση. .
  Ως εκ τούτου απαιτείται και ρύθμιση για τους ήδη υπηρετούντες ΕΜΘ που έχουν τεθεί εκτός οργανικών θέσεων προκειμένου να εξαιρεθούν από τις ευεργετικές διατάξεις του παρόντος.
  Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 47 του παρόντος νομοσχεδίου να έχει μεταβατική σχετική ρύθμιση όπου θα ορίζεται ότι «Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 εφαρμόζεται και για την προαγωγή των ΕΜΘ που έχουν τεθεί εκτός οργανικών θέσεων και υπηρετούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4494/2017 (Α 165) και στην περ. α του άρθρου 39Α του ν.δ 445/1974 (Α 160)»

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 16:16 | Γιώργος Μ

  Με την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, αιτιολογείται ότι η αναγκαιότητα της υπό τροποποίησης διάταξης της παρ. 4 και 6 του ν. 1848/1989 (Α 112) με το άρθρο 47 του παρόντος νομοσχεδίου και ρητώς αναφέρεται ότι με την υπόψη διάταξη «αίρεται η αντίφαση που προέκυψε με τον ν. 4609/2019 (Α’ 67). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ορίζεται ως καταληκτικός βαθμός των εθελοντών μακράς θητείας αυτός του Υπολοχαγού χωρίς, ωστόσο, παράλληλη τροποποίηση του αντίστοιχου αποστρατευτικού βαθμού, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ανακολουθία καθώς ο καταληκτικός βαθμός των εθελοντών μακράς θητείας συμπίπτει με τον αποστρατευτικό. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ως καταληκτικός βαθμός για τους εθελοντές μακράς θητείας ορίζεται αυτός του Υπολοχαγού και ως αποστρατευτικός αυτός του Λοχαγού».
  Επομένως το άρθρο 47 του παρόντος νομοσχεδίου αποτελεί νομοτεχνική βελτίωση του ν. 4609/2019 και όχι νέα νομοθετική ρύθμιση. .
  Ως εκ τούτου απαιτείται και ρύθμιση για τους ήδη υπηρετούντες ΕΜΘ που έχουν τεθεί εκτός οργανικών θέσεων προκειμένου να εξαιρεθούν από τις ευεργετικές διατάξεις του παρόντος.
  Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 47 του παρόντος νομοσχεδίου να έχει μεταβατική σχετική ρύθμιση όπου θα ορίζεται ότι «Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 εφαρμόζεται και για την προαγωγή των ΕΜΘ που έχουν τεθεί εκτός οργανικών θέσεων και υπηρετούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4494/2017 (Α 165) και στην περ. α του άρθρου 39Α του ν.δ 445/1974 (Α 160)»

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 13:48 | Άγγελος

  Απαιτείται μεταβατική διάταξη για τους ΕΜΘ που υπηρετούν εκτός οργανικών θέσεων και γενικότερα θα πρέπει να αναδράμει από τη δημοσιεύση του ν. 4609/2019 ως παρακάτω:
  «Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 εφαρμόζεται και για την προαγωγή των ΕΜΘ που έχουν τεθεί εκτός οργανικών θέσεων και υπηρετούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4494/2017 (Α 165) και στην περ. α του άρθρου 39Α του ν.δ 445/1974 (Α 160)»

  καθώς και :
  «Οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες στελέχη ΕΜΘ κρίθηκαν Ανθλγοί κατ΄εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4609/2019 κατά τις τακτικές ή έκτακτες κρίσεις ετών 2019 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ανακαλούνται από την ημερομηνία έκδοσής τους και τα ως άνω στελέχη ΕΜΘ επανακρίνονται σε έκτακτες κρίσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 47 του παρόντος. Οποιαδήποτε σχετική διαπιστωτικής πράξη, η οποία έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύει αυτοδίκαια να ισχύει.»

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 09:39 | x.

  Απαιτείται και ρύθμιση για τους ήδη υπηρετούντες ΕΜΘ που έχουν τεθεί εκτός οργανικών θέσεων προκειμένου να εξαιρεθούν από τις ευεργετικές διατάξεις του παρόντος.
  Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 47 του παρόντος νομοσχεδίου να έχει μεταβατική σχετική ρύθμιση όπου θα ορίζεται ότι «Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 εφαρμόζεται και για την προαγωγή των ΕΜΘ που έχουν τεθεί εκτός οργανικών θέσεων και υπηρετούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4494/2017 (Α 165) και στην περ. α του άρθρου 39Α του ν.δ 445/1974 (Α 160)»

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 20:50 | Κατερίνα

  Με την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, αιτιολογείται ότι η αναγκαιότητα της υπό τροποποίησης διάταξης της παρ. 4 και 6 του ν. 1848/1989 (Α 112) με το άρθρο 47 του παρόντος νομοσχεδίου και ρητώς αναφέρεται ότι με την υπόψη διάταξη «αίρεται η αντίφαση που προέκυψε με τον ν. 4609/2019 (Α’ 67). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ορίζεται ως καταληκτικός βαθμός των εθελοντών μακράς θητείας αυτός του Υπολοχαγού χωρίς, ωστόσο, παράλληλη τροποποίηση του αντίστοιχου αποστρατευτικού βαθμού, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ανακολουθία καθώς ο καταληκτικός βαθμός των εθελοντών μακράς θητείας συμπίπτει με τον αποστρατευτικό. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ως καταληκτικός βαθμός για τους εθελοντές μακράς θητείας ορίζεται αυτός του Υπολοχαγού και ως αποστρατευτικός αυτός του Λοχαγού».
  Επομένως το άρθρο 47 του παρόντος νομοσχεδίου αποτελεί νομοτεχνική βελτίωση του ν. 4609/2019 και όχι νέα νομοθετική ρύθμιση. Ως εκ τούτου όλοι οι κριθέντες ΕΜΘ με τις διατάξεις του ν.4609/2019, που δεν ερμηνεύτηκε τελολογικά από τη Διοίκηση, ότι μπορούν να λάβουν καταληκτικό βαθμό Υπλγού και αποστρατευτικό βαθμό Λγού, απαιτείται να επανακριθούν λόγω διαπιστωμένης αντίφασης και να λάβουν καταληκτικό βαθμό Υπλγού και αποστρατευτικό βαθμό Λγού, κατόπιν ανάκλησης των εσφαλμένων διοικητικών πράξεων.
  Επιπρόσθετα, όπως έχει επισημανθεί σχετικά και στα πρακτικά της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής, ο νόμος επιβάλλεται να έχει αναδρομική ισχύ όταν η αναδρομικότητα αποτελεί μέσο πραγμάτωσης του περιεχόμενου της αρχής της ισότητας στην πράξη, πράγμα που δύναται να συμβαίνει κυρίως όταν συμπληρώνει ή τροποποιεί προηγούμενη νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση και εντάσσει σε αυτή ή αντιθέτως εξαιρεί από αυτή περιπτώσεις οι οποίες βάσει της αρχής της ισότητας, κρίνεται ότι είτε εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή είτε εντάχθηκαν στο πλαίσιο της κατά τρόπο αντισυνταγματικό.
  Με δεδομένο ότι η επιλογή του χρόνου εναπόκειται καταρχάς στον νομοθέτη, και η ρύθμιση πρέπει να είναι γενική και αντικειμενική προτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 47 του παρόντος νομοσχεδίου να έχει με μεταβατική ρύθμιση αναδρομική εφαρμογή από την δημοσίευση του ν.4609/2019, όπου ψηφίστηκε άλλωστε και η αντιφατική διάταξη που πρέπει να αρθεί. Ως εκ τούτου η μεταβατική διάταξη θα πρέπει ρητώς να ορίζει ότι «Οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες στελέχη ΕΜΘ κρίθηκαν Ανθλγοί κατ΄εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4609/2019 κατά τις τακτικές ή έκτακτες κρίσεις ετών 2019 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ανακαλούνται από την ημερομηνία έκδοσής τους και τα ως άνω στελέχη ΕΜΘ επανακρίνονται σε έκτακτες κρίσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 47 του παρόντος. Οποιαδήποτε σχετική διαπιστωτικής πράξη, η οποία έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύει αυτοδίκαια να ισχύει.»

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 20:40 | Βασίλης

  Με την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, αιτιολογείται ότι η αναγκαιότητα της υπό τροποποίησης διάταξης της παρ. 4 και 6 του ν. 1848/1989 (Α 112) με το άρθρο 47 του παρόντος νομοσχεδίου και ρητώς αναφέρεται ότι με την υπόψη διάταξη «αίρεται η αντίφαση που προέκυψε με τον ν. 4609/2019 (Α’ 67). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ορίζεται ως καταληκτικός βαθμός των εθελοντών μακράς θητείας αυτός του Υπολοχαγού χωρίς, ωστόσο, παράλληλη τροποποίηση του αντίστοιχου αποστρατευτικού βαθμού, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ανακολουθία καθώς ο καταληκτικός βαθμός των εθελοντών μακράς θητείας συμπίπτει με τον αποστρατευτικό. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ως καταληκτικός βαθμός για τους εθελοντές μακράς θητείας ορίζεται αυτός του Υπολοχαγού και ως αποστρατευτικός αυτός του Λοχαγού».
  Επομένως το άρθρο 47 του παρόντος νομοσχεδίου αποτελεί νομοτεχνική βελτίωση του ν. 4609/2019 και όχι νέα νομοθετική ρύθμιση. .
  Ως εκ τούτου απαιτείται και ρύθμιση για τους ήδη υπηρετούντες ΕΜΘ που έχουν τεθεί εκτός οργανικών θέσεων προκειμένου να εξαιρεθούν από τις ευεργετικές διατάξεις του παρόντος.
  Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 47 του παρόντος νομοσχεδίου να έχει μεταβατική σχετική ρύθμιση όπου θα ορίζεται ότι «Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 εφαρμόζεται και για την προαγωγή των ΕΜΘ που έχουν τεθεί εκτός οργανικών θέσεων και υπηρετούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4494/2017 (Α 165) και στην περ. α του άρθρου 39Α του ν.δ 445/1974 (Α 160)»

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 19:30 | Γιώργος Κ.

  Με την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, αιτιολογείται ότι η αναγκαιότητα της υπό τροποποίησης διάταξης της παρ. 4 και 6 του ν. 1848/1989 (Α 112) με το άρθρο 47 του παρόντος νομοσχεδίου και ρητώς αναφέρεται ότι με την υπόψη διάταξη «αίρεται η αντίφαση που προέκυψε με τον ν. 4609/2019 (Α’ 67). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ορίζεται ως καταληκτικός βαθμός των εθελοντών μακράς θητείας αυτός του Υπολοχαγού χωρίς, ωστόσο, παράλληλη τροποποίηση του αντίστοιχου αποστρατευτικού βαθμού, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ανακολουθία καθώς ο καταληκτικός βαθμός των εθελοντών μακράς θητείας συμπίπτει με τον αποστρατευτικό. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ως καταληκτικός βαθμός για τους εθελοντές μακράς θητείας ορίζεται αυτός του Υπολοχαγού και ως αποστρατευτικός αυτός του Λοχαγού».
  Επομένως το άρθρο 47 του παρόντος νομοσχεδίου αποτελεί νομοτεχνική βελτίωση του ν. 4609/2019 και όχι νέα νομοθετική ρύθμιση. Ως εκ τούτου όλοι οι κριθέντες ΕΜΘ με τις διατάξεις του ν.4609/2019, που δεν ερμηνεύτηκε τελολογικά από τη Διοίκηση, ότι μπορούν να λάβουν καταληκτικό βαθμό Υπλγού και αποστρατευτικό βαθμό Λγού, απαιτείται να επανακριθούν λόγω διαπιστωμένης αντίφασης και να λάβουν καταληκτικό βαθμό Υπλγού και αποστρατευτικό βαθμό Λγού, κατόπιν ανάκλησης των εσφαλμένων διοικητικών πράξεων.
  Επιπρόσθετα, όπως έχει επισημανθεί σχετικά και στα πρακτικά της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής, ο νόμος επιβάλλεται να έχει αναδρομική ισχύ όταν η αναδρομικότητα αποτελεί μέσο πραγμάτωσης του περιεχόμενου της αρχής της ισότητας στην πράξη, πράγμα που δύναται να συμβαίνει κυρίως όταν συμπληρώνει ή τροποποιεί προηγούμενη νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση και εντάσσει σε αυτή ή αντιθέτως εξαιρεί από αυτή περιπτώσεις οι οποίες βάσει της αρχής της ισότητας, κρίνεται ότι είτε εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή είτε εντάχθηκαν στο πλαίσιο της κατά τρόπο αντισυνταγματικό.
  Με δεδομένο ότι η επιλογή του χρόνου εναπόκειται καταρχάς στον νομοθέτη, και η ρύθμιση πρέπει να είναι γενική και αντικειμενική προτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 47 του παρόντος νομοσχεδίου να έχει με μεταβατική ρύθμιση αναδρομική εφαρμογή από την δημοσίευση του ν.4609/2019, όπου ψηφίστηκε άλλωστε και η αντιφατική διάταξη που πρέπει να αρθεί. Ως εκ τούτου η μεταβατική διάταξη θα πρέπει ρητώς να ορίζει ότι «Οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες στελέχη ΕΜΘ κρίθηκαν Ανθλγοί κατ΄εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4609/2019 κατά τις τακτικές ή έκτακτες κρίσεις ετών 2019 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ανακαλούνται από την ημερομηνία έκδοσής τους και τα ως άνω στελέχη ΕΜΘ επανακρίνονται σε έκτακτες κρίσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 47 του παρόντος. Οποιαδήποτε σχετική διαπιστωτικής πράξη, η οποία έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύει αυτοδίκαια να ισχύει.»

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 12:13 | Δημήτρης

  Όσον αφορά το άρθρο 48 όπως σε κάθε προκήρυξη του δημοσίου για οποιαδήποτε πρόσληψη είτε αναβάθμιση θέσης έτσι και εδώ θα πρέπει να πριμοδοτούνται τυχών διδακτορικοι/ μεταπτυχιακοί τίτλοι , δημοσιεύσεις , εκπονήσεις εργασιών , συγγραφές βιβλίων κλπ
  Το ανωτέρω ισχύει στους στρατιωτικούς γιατρούς για την λήψη ειδικότητας καθότι πριμοδοτούνται τέτοια κριτήρια . Επιπλέον όπως και στους στρατιωτικούς γιατρούς για την λήψη ειδικότητας έτσι και εδώ η αναμονή σε έτη στους πίνακες των μη εντασσωμένων θα πρέπει να πριμοδοτείται .

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 09:31 | Dimos

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ Κ ΥΠΟΥΡΓΕ Να συμπεριληφθεί ή τριετία για όσους κατεταγησαν μέχρι και τις 31-12-2000.

  Επίσης να δοθεί η δυνατότητα εξαγορας μίας δευτερης πλασματικης πενταετίας μονο για όσους όμως ήταν σε μαχιμους σχηματισμούς.

  Τελος πρεπει να μπορούν οι γονείς να αναγνωρισουνε τα τέκνα ως συνταξιμα ετη με εξαγορά όπως συμβαίνει σε όλο το δημόσιο τομέα όπως πρέπει να αναγνωριστουν τα έτη σπουδών ανεξαρτήτως ειδικοτητας..

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 17:44 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

  Προτείνεται να υποχρεωθούν τα ΜΤ να διαμορφώσουν εντός έτους ατομικές/οικογενειακές καρτέλες μετόχων [εσόδων και εξόδων]. Πρόσθετα να διαχωρίσουν τον λογαριασμό του ΒΟΕΑ από τα Μερίσμτα.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 07:34 | MIMIS

  ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ Κ. ΥΠΟΥΡΓΌ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΘ..

  Ο ΒΑΘΜΌΣ ΤΟΥ ΥΠΛΓΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΩΘΕΙ ΑΠΌ ΤΑ 31 ΈΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ..

  ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΆΡΞΕΙ ΜΊΑ ΜΈΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΎΧΟΥΣ ΑΕΙ….

 • Θα ήταν συνεπώς δικαιότερο για τα στελέχη που ήδη είναι φοιτητές να προστεθεί παράγραφος στο Άρθρο 79 «Μεταβατικές διατάξεις», για άρση αυτής της αδικίας. Σε αυτή τη μεταβατική ρύθμιση θα μπορούσε να υπάρξει μια ρύθμιση όπου θα εξαιρούνταν οι ήδη φοιτούντες αξιωματικοί δίχως τους συγκεκριμένους περιορισμούς του βαθμού του άρθρου 48. Ή θα μπορούσε η ρύθμιση να αναφέρει με σαφήνεια ότι ο συγκεκριμένος θα ισχύσει από την ημερομηνία ψήφισής του για όσους αξιωματικούς εγγράφονται στις παραπάνω πανεπιστήμιακές σχολές μετά τη δημοσίευσή του.