Άρθρο 30 Αναπροσαρμογή μεριδίων μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 1106/1980

Στο άρθρο 1 του ν. 1106/1980 (Α΄ 301) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το άρθρο μεταφέρεται από την καθαρεύουσα στη δημοτική γλώσσα και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 διαγράφεται η αναφορά σε στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, σε οπλίτες, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς της Χωροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος, γ) προστίθεται παρ. 2Α, δ) στην παρ. 3 δα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται με την προσθήκη αναφοράς στο Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, δβ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 1
1. Μέτοχοι και μερισματούχοι των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, εξελθόντες ή εξερχόμενοι της ενεργού υπηρεσίας από την 10η.6.1974 και στο εξής, καθώς και οι χηρεύουσες οικογένειές τους, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της νομοθεσίας του οικείου Μετοχικού Ταμείου, δικαιούνται μερίσματος, μετά των επ’ αυτού σχετικών προσαυξήσεων και λοιπών παροχών του βαθμού τον οποίο έφεραν και με τον οποίον μισθοδοτούνταν ή του βαθμού του οποίου τις αποδοχές λάμβαναν κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία. Το επί του μερίσματος δικαίωμα των μερισματούχων που έχουν ήδη εξέλθει από την υπηρεσία, καθώς και των χηρευουσών οικογενειών τους αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει και το δικαίωμά τους επί της σύνταξης.
2. Όσοι εμπίπτουν στην παρ. 1, εφόσον δικαιούνται σύνταξη προσαυξημένη με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, λαμβάνουν από την 1η.1. 1978:
α) Οι μερισματούχοι των ΜΤΣ και ΜΤΑ, το μέρισμα του αμέσως ανωτέρου βαθμού, εφόσον το υπολογισθέν στη σύνταξη επίδομα χρόνου υπηρεσίας ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44%) επί του βασικού μισθού, και το ήμισυ της διαφοράς του μερίσματος του αμέσως ανωτέρου βαθμού, εφόσον το επίδομα χρόνου υπηρεσίας ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%). Μόνιμοι υπάλληλοι του ΜΤΑ μερισματούχοι αυτού, κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, βαθμού (Α) και (Γ) αντίστοιχα, εφόσον το επίδομα χρόνου υπηρεσίας στη σύνταξή τους ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) ή σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44%), λαμβάνουν αντίστοιχα, πέραν του αρτίου μερίσματος του βαθμού τους, οι μεν της κατηγορίας ΔΕ ένα (1) ή δύο (2) μερίδια, οι δε της κατηγορίας ΥΕ μισό (0,50) ή ένα (1) μερίδιο.
β) Οι μερισματούχοι του ΜΤΝ, το μέρισμα της παρ. 1 προσαυξημένο κατά το ποσοστό του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.
2Α. Το μέρισμα των μερισματούχων του ΜΤΣ που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 4 του α.ν. 559/1937 (Α΄ 107) και των παρ. 1 και 2 του παρόντος προσαυξάνεται:
α) Στους διατελέσαντες:
αα) Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ κατά δέκα (10) μερίδια,
αβ) Αρχηγούς ΓΕΣ, πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ. κατά εννιά (9) μερίδια,
αγ) Γενικούς Επιθεωρητές Στρατού και Διοικητές Στρατιάς και αντίστοιχους πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ. κατά οκτώ (8) μερίδια.
β) Στους αποστρατευόμενους με τον αποστρατευτικό βαθμό:
βα) Του Αντιστράτηγου κατά έξι (6) μερίδια.
ββ) Του Υποστράτηγου κατά πέντε (5) μερίδια.
βγ) Του Ταξιάρχου κατά τέσσερα (4) μερίδια.
3. Ουδείς λαμβάνει, κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου, μέρισμα καθώς και συναρτώμενο επ’ αυτού ΒΟΕΑ, λιγότερο του καταβαλλομένου βάσει προϊσχυουσών διατάξεων. Σε περίπτωση που προκύπτει θετική διαφορά, οι μερισματούχοι καθίστανται δικαιούχοι αυτής από την 1η.1.2023.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:49 | Αποστόλης

  Μήπως είναι διάχυτη η ανάγκη για καλύτερη και δικαιότερη νομοθέτηση?

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:48 | LK

  Παρακαλείται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποσύρει τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, σεβόμενη τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας ή άλλως, να εγκολπώσει ανάλογη δίκαιη και ανταποδοτική ρύθμιση και για τους λοιπούς μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:07 | Κωνσταντίνος Β.

  ΑΣΕΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ « ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΩΝ» ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:09 | Ε.Μ

  Στα άρθρα 29 & 30, επιχειρείται αναπροσαρμογή υπολογισμού των μεριδίων των μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων, με γνώμονα τον βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου, στη βάση του Ν. 4472/2017, άρθρο 124 επ, στον οποίο υπάγονται κατά το χρόνο αφυπηρέτησης τους τα εν ενεργεία στελέχη. Στη βάση των μισθολογικών κλιμακίων ανά μισθολογική κατηγορία του ανωτέρω νόμου στο υπο διαβούλευση νομοσχέδιο αυξάνονται τα μερίδια ΜΟΝΟ στους Ανώτατους (Μισθολογικής Κατηγορίας Α1 έως Α6) και μειώνονται αντίστοιχα τα μερίδια στους άλλους θεσμούς (ΑΣΣΥ, Εθελοντών-Εθελοντριών, ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ.), προκαλώντας απώλεια 2-4 μερισμάτων για αυτούς τους δικαιούχους, αλλά παράλληλα και άνοιγμα της ψαλίδας στις απολαβές τους σε σχέση με τους Ανώτατους. Περαιτέρω, με το άρθρο 30, εισαγάγεται πρόσθετη ρύθμιση η οποία και ενισχύει με πρόσθετα μερίσματα (4 έως 10) ΜΟΝΟ τους Απόστρατους Ανώτατους Αξιωματικούς δικαιούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Υπάρχει δηλαδή, ακόμα μεγαλύτερη, άδικη και προδήλως μεροληπτική πράξη υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων του ΜΤΣ σε βάρος όλων των υπολοίπων μετόχων του.
  Οι παραπάνω μεροληπτικές πράξεις εκλαμβάνονται ως προσβολή κάθε συνταγματικής επιταγής που επιτάσσει ο Συντακτικός νομοθέτης, θεσπίζοντας περιορισμούς για τον Κοινό Νομοθέτη, όταν ο τελευταίος νομοθετεί, δεσμεύοντας τον ώστε σαφώς να το πράττει με σεβασμό στις συνταγματικές αρχές της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και της ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Υπογραμμίζεται ότι αυτή η κατάσταση, προφανώς, προκαλεί αγανάκτηση ανάμεσα στα στελέχη (εν ενεργεία και αποστρατεία) αφού είναι διάχυτη η πεποίθηση της ανισοκατανομής.
  Η εισήγηση των άρθρων 29 & 30 θεωρείται ότι συνέβη εκ παραδρομής και θεωρείται επίσης βέβαιο ότι θα επανεξεταστεί και θα διορθωθεί ώστε να της προσδώσετε δίκαιο ανταποδοτικό χαρακτήρα και να συμπεριλάβετε στη νέα της μορφή και τους πρώην συναδέλφους μας, δικαιούχους των Μετοχικών Ταμείων οι οποίοι επιμελώς όχι μόνο αποκλείονται των αυξημένων προσόδων των Μετοχικών Ταμείων υπέρ μια κατηγορίας μερισματούχων αλλά καλούνται επιπρόσθετα να δικαιούνται λιγότερα μερίσματα σε σχέση με αυτά που λαμβάνουν ήδη, εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού τους. 
  Εν κατακλείδι, για τους ανωτέρω λόγους, είναι δίκαιο να αποσυρθούν τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισαγάγουν δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, βάσει των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:24 | LK

  Στα άρθρα 29 & 30, επιχειρείται αναπροσαρμογή υπολογισμού των μεριδίων των μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων, με γνώμονα τον βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου, στη βάση του Ν. 4472/2017, άρθρο 124 επ, στον οποίο υπάγονται κατά το χρόνο αφυπηρέτησης τους τα εν ενεργεία στελέχη. Στη βάση των μισθολογικών κλιμακίων ανά μισθολογική κατηγορία του ανωτέρω νόμου στο υπο διαβούλευση νομοσχέδιο αυξάνονται τα μερίδια ΜΟΝΟ στους Ανώτατους (Μισθολογικής Κατηγορίας Α1 έως Α6) και μειώνονται αντίστοιχα τα μερίδια στους άλλους θεσμούς (ΑΣΣΥ, Εθελοντών-Εθελοντριών, ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ.), προκαλώντας απώλεια 2-4 μερισμάτων για αυτούς τους δικαιούχους, αλλά παράλληλα και άνοιγμα της ψαλίδας στις απολαβές τους σε σχέση με τους Ανώτατους. Περαιτέρω, με το άρθρο 30, εισαγάγεται πρόσθετη ρύθμιση η οποία και ενισχύει με πρόσθετα μερίσματα (4 έως 10) ΜΟΝΟ τους Απόστρατους Ανώτατους Αξιωματικούς δικαιούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Υπάρχει δηλαδή, ακόμα μεγαλύτερη, άδικη και προδήλως μεροληπτική πράξη υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων του ΜΤΣ σε βάρος όλων των υπολοίπων μετόχων του.
  Οι παραπάνω μεροληπτικές πράξεις εκλαμβάνονται ως προσβολή κάθε συνταγματικής επιταγής που επιτάσσει ο Συντακτικός νομοθέτης, θεσπίζοντας περιορισμούς για τον Κοινό Νομοθέτη, όταν ο τελευταίος νομοθετεί, δεσμεύοντας τον ώστε σαφώς να το πράττει με σεβασμό στις συνταγματικές αρχές της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και της ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Υπογραμμίζεται ότι αυτή η κατάσταση, προφανώς, προκαλεί αγανάκτηση ανάμεσα στα στελέχη (εν ενεργεία και αποστρατεία) αφού είναι διάχυτη η πεποίθηση της ανισοκατανομής.
  Η εισήγηση των άρθρων 29 & 30 θεωρείται ότι συνέβη εκ παραδρομής και θεωρείται επίσης βέβαιο ότι θα επανεξεταστεί και θα διορθωθεί ώστε να της προσδώσετε δίκαιο ανταποδοτικό χαρακτήρα και να συμπεριλάβετε στη νέα της μορφή και τους πρώην συναδέλφους μας, δικαιούχους των Μετοχικών Ταμείων οι οποίοι επιμελώς όχι μόνο αποκλείονται των αυξημένων προσόδων των Μετοχικών Ταμείων υπέρ μια κατηγορίας μερισματούχων αλλά καλούνται επιπρόσθετα να δικαιούνται λιγότερα μερίσματα σε σχέση με αυτά που λαμβάνουν ήδη, εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού τους.
  Εν κατακλείδι, για τους ανωτέρω λόγους, είναι δίκαιο να αποσυρθούν τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισαγάγουν δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, βάσει των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:12 | D.P

  Στα άρθρα 29 & 30, επιχειρείται αναπροσαρμογή υπολογισμού των μεριδίων των μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων, με γνώμονα τον βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου, στη βάση του Ν. 4472/2017, άρθρο 124 επ, στον οποίο υπάγονται κατά το χρόνο αφυπηρέτησης τους τα εν ενεργεία στελέχη. Στη βάση των μισθολογικών κλιμακίων ανά μισθολογική κατηγορία του ανωτέρω νόμου στο υπο διαβούλευση νομοσχέδιο αυξάνονται τα μερίδια ΜΟΝΟ στους Ανώτατους (Μισθολογικής Κατηγορίας Α1 έως Α6) και μειώνονται αντίστοιχα τα μερίδια στους άλλους θεσμούς (ΑΣΣΥ, Εθελοντών-Εθελοντριών, ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ.), προκαλώντας απώλεια 2-4 μερισμάτων για αυτούς τους δικαιούχους, αλλά παράλληλα και άνοιγμα της ψαλίδας στις απολαβές τους σε σχέση με τους Ανώτατους. Περαιτέρω, με το άρθρο 30, εισαγάγεται πρόσθετη ρύθμιση η οποία και ενισχύει με πρόσθετα μερίσματα (4 έως 10) ΜΟΝΟ τους Απόστρατους Ανώτατους Αξιωματικούς δικαιούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Υπάρχει δηλαδή, ακόμα μεγαλύτερη, άδικη και προδήλως μεροληπτική πράξη υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων του ΜΤΣ σε βάρος όλων των υπολοίπων μετόχων του.
  Οι παραπάνω μεροληπτικές πράξεις εκλαμβάνονται ως προσβολή κάθε συνταγματικής επιταγής που επιτάσσει ο Συντακτικός νομοθέτης, θεσπίζοντας περιορισμούς για τον Κοινό Νομοθέτη, όταν ο τελευταίος νομοθετεί, δεσμεύοντας τον ώστε σαφώς να το πράττει με σεβασμό στις συνταγματικές αρχές της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και της ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Υπογραμμίζεται ότι αυτή η κατάσταση, προφανώς, προκαλεί αγανάκτηση ανάμεσα στα στελέχη (εν ενεργεία και αποστρατεία) αφού είναι διάχυτη η πεποίθηση της ανισοκατανομής.
  Η εισήγηση των άρθρων 29 & 30 θεωρείται ότι συνέβη εκ παραδρομής και θεωρείται επίσης βέβαιο ότι θα επανεξεταστεί και θα διορθωθεί ώστε να της προσδώσετε δίκαιο ανταποδοτικό χαρακτήρα και να συμπεριλάβετε στη νέα της μορφή και τους πρώην συναδέλφους μας, δικαιούχους των Μετοχικών Ταμείων οι οποίοι επιμελώς όχι μόνο αποκλείονται των αυξημένων προσόδων των Μετοχικών Ταμείων υπέρ μια κατηγορίας μερισματούχων αλλά καλούνται επιπρόσθετα να δικαιούνται λιγότερα μερίσματα σε σχέση με αυτά που λαμβάνουν ήδη, εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού τους. 
  Εν κατακλείδι, για τους ανωτέρω λόγους, είναι δίκαιο να αποσυρθούν τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισαγάγουν δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, βάσει των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:24 | Γ.Π

  Στα άρθρα 29 & 30, επιχειρείται αναπροσαρμογή υπολογισμού των μεριδίων των μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων, με γνώμονα τον βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου, στη βάση του Ν. 4472/2017, άρθρο 124 επ, στον οποίο υπάγονται κατά το χρόνο αφυπηρέτησης τους τα εν ενεργεία στελέχη. Στη βάση των μισθολογικών κλιμακίων ανά μισθολογική κατηγορία του ανωτέρω νόμου στο υπο διαβούλευση νομοσχέδιο αυξάνονται τα μερίδια ΜΟΝΟ στους Ανώτατους (Μισθολογικής Κατηγορίας Α1 έως Α6) και μειώνονται αντίστοιχα τα μερίδια στους άλλους θεσμούς (ΑΣΣΥ, Εθελοντών-Εθελοντριών, ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ.), προκαλώντας απώλεια 2-4 μερισμάτων για αυτούς τους δικαιούχους, αλλά παράλληλα και άνοιγμα της ψαλίδας στις απολαβές τους σε σχέση με τους Ανώτατους. Περαιτέρω, με το άρθρο 30, εισαγάγεται πρόσθετη ρύθμιση η οποία και ενισχύει με πρόσθετα μερίσματα (4 έως 10) ΜΟΝΟ τους Απόστρατους Ανώτατους Αξιωματικούς δικαιούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Υπάρχει δηλαδή, ακόμα μεγαλύτερη, άδικη και προδήλως μεροληπτική πράξη υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων του ΜΤΣ σε βάρος όλων των υπολοίπων μετόχων του.
  Οι παραπάνω μεροληπτικές πράξεις εκλαμβάνονται ως προσβολή κάθε συνταγματικής επιταγής που επιτάσσει ο Συντακτικός νομοθέτης, θεσπίζοντας περιορισμούς για τον Κοινό Νομοθέτη, όταν ο τελευταίος νομοθετεί, δεσμεύοντας τον ώστε σαφώς να το πράττει με σεβασμό στις συνταγματικές αρχές της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και της ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Υπογραμμίζεται ότι αυτή η κατάσταση, προφανώς, προκαλεί αγανάκτηση ανάμεσα στα στελέχη (εν ενεργεία και αποστρατεία) αφού είναι διάχυτη η πεποίθηση της ανισοκατανομής.
  Η εισήγηση των άρθρων 29 & 30 θεωρείται ότι συνέβη εκ παραδρομής και θεωρείται επίσης βέβαιο ότι θα επανεξεταστεί και θα διορθωθεί ώστε να της προσδώσετε δίκαιο ανταποδοτικό χαρακτήρα και να συμπεριλάβετε στη νέα της μορφή και τους πρώην συναδέλφους μας, δικαιούχους των Μετοχικών Ταμείων οι οποίοι επιμελώς όχι μόνο αποκλείονται των αυξημένων προσόδων των Μετοχικών Ταμείων υπέρ μια κατηγορίας μερισματούχων αλλά καλούνται επιπρόσθετα να δικαιούνται λιγότερα μερίσματα σε σχέση με αυτά που λαμβάνουν ήδη, εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού τους. 
  Εν κατακλείδι, για τους ανωτέρω λόγους, είναι δίκαιο να αποσυρθούν τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισαγάγουν δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, βάσει των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:02 | Α.Κ

  Στα άρθρα 29 & 30, επιχειρείται αναπροσαρμογή υπολογισμού των μεριδίων των μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων, με γνώμονα τον βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου, στη βάση του Ν. 4472/2017, άρθρο 124 επ, στον οποίο υπάγονται κατά το χρόνο αφυπηρέτησης τους τα εν ενεργεία στελέχη. Στη βάση των μισθολογικών κλιμακίων ανά μισθολογική κατηγορία του ανωτέρω νόμου στο υπο διαβούλευση νομοσχέδιο αυξάνονται τα μερίδια ΜΟΝΟ στους Ανώτατους (Μισθολογικής Κατηγορίας Α1 έως Α6) και μειώνονται αντίστοιχα τα μερίδια στους άλλους θεσμούς (ΑΣΣΥ, Εθελοντών-Εθελοντριών, ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ.), προκαλώντας απώλεια 2-4 μερισμάτων για αυτούς τους δικαιούχους, αλλά παράλληλα και άνοιγμα της ψαλίδας στις απολαβές τους σε σχέση με τους Ανώτατους. Περαιτέρω, με το άρθρο 30, εισαγάγεται πρόσθετη ρύθμιση η οποία και ενισχύει με πρόσθετα μερίσματα (4 έως 10) ΜΟΝΟ τους Απόστρατους Ανώτατους Αξιωματικούς δικαιούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Υπάρχει δηλαδή, ακόμα μεγαλύτερη, άδικη και προδήλως μεροληπτική πράξη υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων του ΜΤΣ σε βάρος όλων των υπολοίπων μετόχων του.
  Οι παραπάνω μεροληπτικές πράξεις εκλαμβάνονται ως προσβολή κάθε συνταγματικής επιταγής που επιτάσσει ο Συντακτικός νομοθέτης, θεσπίζοντας περιορισμούς για τον Κοινό Νομοθέτη, όταν ο τελευταίος νομοθετεί, δεσμεύοντας τον ώστε σαφώς να το πράττει με σεβασμό στις συνταγματικές αρχές της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και της ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Υπογραμμίζεται ότι αυτή η κατάσταση, προφανώς, προκαλεί αγανάκτηση ανάμεσα στα στελέχη (εν ενεργεία και αποστρατεία) αφού είναι διάχυτη η πεποίθηση της ανισοκατανομής.
  Η εισήγηση των άρθρων 29 & 30 θεωρείται ότι συνέβη εκ παραδρομής και θεωρείται επίσης βέβαιο ότι θα επανεξεταστεί και θα διορθωθεί ώστε να της προσδώσετε δίκαιο ανταποδοτικό χαρακτήρα και να συμπεριλάβετε στη νέα της μορφή και τους πρώην συναδέλφους μας, δικαιούχους των Μετοχικών Ταμείων οι οποίοι επιμελώς όχι μόνο αποκλείονται των αυξημένων προσόδων των Μετοχικών Ταμείων υπέρ μια κατηγορίας μερισματούχων αλλά καλούνται επιπρόσθετα να δικαιούνται λιγότερα μερίσματα σε σχέση με αυτά που λαμβάνουν ήδη, εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού τους. 
  Εν κατακλείδι, για τους ανωτέρω λόγους, είναι δίκαιο να αποσυρθούν τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισαγάγουν δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, βάσει των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:06 | Νικόλαος Παπαχριστου

  Στα άρθρα 29 & 30, επιχειρείται αναπροσαρμογή υπολογισμού των μεριδίων των μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων, με γνώμονα τον βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου, στη βάση του Ν. 4472/2017, άρθρο 124 επ, στον οποίο υπάγονται κατά το χρόνο αφυπηρέτησης τους τα εν ενεργεία στελέχη. Στη βάση των μισθολογικών κλιμακίων ανά μισθολογική κατηγορία του ανωτέρω νόμου στο υπο διαβούλευση νομοσχέδιο αυξάνονται τα μερίδια ΜΟΝΟ στους Ανώτατους (Μισθολογικής Κατηγορίας Α1 έως Α6) και μειώνονται αντίστοιχα τα μερίδια στους άλλους θεσμούς (ΑΣΣΥ, Εθελοντών-Εθελοντριών, ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ.), προκαλώντας απώλεια 2-4 μερισμάτων για αυτούς τους δικαιούχους, αλλά παράλληλα και άνοιγμα της ψαλίδας στις απολαβές τους σε σχέση με τους Ανώτατους. Περαιτέρω, με το άρθρο 30, εισαγάγεται πρόσθετη ρύθμιση η οποία και ενισχύει με πρόσθετα μερίσματα (4 έως 10) ΜΟΝΟ τους Απόστρατους Ανώτατους Αξιωματικούς δικαιούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Υπάρχει δηλαδή, ακόμα μεγαλύτερη, άδικη και προδήλως μεροληπτική πράξη υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων του ΜΤΣ σε βάρος όλων των υπολοίπων μετόχων του.
  Οι παραπάνω μεροληπτικές πράξεις εκλαμβάνονται ως προσβολή κάθε συνταγματικής επιταγής που επιτάσσει ο Συντακτικός νομοθέτης, θεσπίζοντας περιορισμούς για τον Κοινό Νομοθέτη, όταν ο τελευταίος νομοθετεί, δεσμεύοντας τον ώστε σαφώς να το πράττει με σεβασμό στις συνταγματικές αρχές της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και της ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Υπογραμμίζεται ότι αυτή η κατάσταση, προφανώς, προκαλεί αγανάκτηση ανάμεσα στα στελέχη (εν ενεργεία και αποστρατεία) αφού είναι διάχυτη η πεποίθηση της ανισοκατανομής.
  Η εισήγηση των άρθρων 29 & 30 θεωρείται ότι συνέβη εκ παραδρομής και θεωρείται επίσης βέβαιο ότι θα επανεξεταστεί και θα διορθωθεί ώστε να της προσδώσετε δίκαιο ανταποδοτικό χαρακτήρα και να συμπεριλάβετε στη νέα της μορφή και τους πρώην συναδέλφους μας, δικαιούχους των Μετοχικών Ταμείων οι οποίοι επιμελώς όχι μόνο αποκλείονται των αυξημένων προσόδων των Μετοχικών Ταμείων υπέρ μια κατηγορίας μερισματούχων αλλά καλούνται επιπρόσθετα να δικαιούνται λιγότερα μερίσματα σε σχέση με αυτά που λαμβάνουν ήδη, εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού τους. 
  Εν κατακλείδι, για τους ανωτέρω λόγους, είναι δίκαιο να αποσυρθούν τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισαγάγουν δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, βάσει των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:37 | S. S 1996

  Παρακαλείται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποσύρει τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, σεβόμενη τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας ή άλλως, να εγκολπώσει ανάλογη δίκαιη και ανταποδοτική ρύθμιση και για τους λοιπούς μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:11 | ΜΑΝΟΣ

  Παρακαλείται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποσύρει τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, σεβόμενη τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας ή άλλως, να εγκολπώσει ανάλογη δίκαιη και ανταποδοτική ρύθμιση και για τους λοιπούς μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:53 | Ιωάννης

  Από τις πλέον ανήθικες εξυπηρετήσεις που έχουν προταθεί ποτέ. Εάν θέλει η Ελληνική πολιτεία να τιμήσει τους Ανώτατους Αξιωματικούς, μπορεί να το κάνει χαρίζοντάς τους χρήματα από τον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης και όχι μέσω των εισφορών των υπόλοιπων στελεχών, οι οποίοι να είστε σίγουροι ΔΕΝ έχουν καμιά τέτοια διάθεση. Ειδικότερα τα στελέχη προέλευσης ΕΜΘ έχουν χρηματοδοτήσει τα μετοχικά ταμεία πλέον των αναλογούντων εισφορών τους με 5000 ευρώ επιπλέον, χωρίς οποιαδήποτε μορφή ανταποδοτικότητας.
  Ενώ το Υπουργείο ΔΕΝ έχει καμία διάθεση θεραπείας του τεράστιου πρακτικού και ηθικού αυτού ζητήματος, έρχεται και νομοθετεί χαριστικά μερίσματα σε Ανώτατους Αξιωματικούς, χρηματοδοτημένα όμως από χαμηλόβαθμα στελέχη στα οποία παρακρατήθηκαν και επιπλέον εισφορές. Τα Μετοχικά Ταμεία είναι θεσπισμένα στην αρχή της ανταποδοτικότητας των εισφορών. Αυτή ρύθμιση καταπατά κάθε έννοια δικαίου, ισονομίας, ισότητας και ελευθερίας. Απαράδεκτη και ανήθικη διάταξη. Να καταργηθεί άμεσα, όπως και αυτή του άρθρου 29, που επίσης έχει ανάλογη λογική.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:37 | Βασω

  Απαράδεκτη ρύθμιση, χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Παρακαλείται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να κινηθεί θεσμικά και να αποσύρει τα άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, σεβόμενη τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας ή άλλως, να εγκολπώσει ανάλογη δίκαιη και ανταποδοτική ρύθμιση και για τους λοιπούς μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:09 | Λιάκος

  Παρακαλείται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποσύρει τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, σεβόμενη τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας ή άλλως, να εγκολπώσει ανάλογη δίκαιη και ανταποδοτική ρύθμιση και για τους λοιπούς μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 16:16 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ

  Παρακαλείται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποσύρει τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, σεβόμενη τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας ή άλλως, να εγκολπώσει ανάλογη δίκαιη και ανταποδοτική ρύθμιση και για τους λοιπούς μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 14:49 | ΛΚ

  Παρακαλείται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποσύρει τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, σεβόμενη τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας ή άλλως, να εγκολπώσει ανάλογη δίκαιη και ανταποδοτική ρύθμιση και για τους λοιπούς μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 14:42 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΖΕΤΗΣ

  Απαράδεκτη ρύθμιση χωρίς ιστορικό προηγούμενο.
  Προκαλεί τη νοημοσύνη σε χιλιάδες μέλη του ΜΤΣ που έχουν καταθέσει αίμα και ιδρώτα για να καρπώνονται ορισμένες συντεχνίες οφέλη που εγείρουν πολλά ερωτήματα.
  Η υφέρπουσα δυσαρέσκεια γίνεται ποτάμι αγανάκτησης και πικρίας για το θέμα.
  Άμεση απόσυρση της διάταξης και λήψη μέτρων για την εξυγίανση του Ταμείου και αύξηση παροχών σε όλους τους μερισματούχους, έστω σε βάθος χρόνου.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 13:00 | Παναγιώτης Φ

  ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟ.ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ…ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΟ ΜΤΣ.ΝΤΡΟΠΗ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:38 | Γιώργος

  Απαράδεκτη ρύθμιση. Γιατί μόνο όσοι έχουν τον διοικητικό βαθμό και όχι και αυτοί που παίρνουν μερίσματα Ταξιάρχου, Υποστρατήγου και Αντοστρατήγου; Να δοθεί αύξηση σε όλους αναλογικά. Ή σε όλους η σε κανέναν.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:56 | Γεώργιος

  Απαράδεκτη ρύθμιση. Γιατί μόνο όσοι έχουν τον διοικητικό βαθμό και όχι και αυτοί που παίρνουν μέρισμα Ταξχου, Υποστρατήγου και Αντιστράτηγου; Ή να γίνει αύξηση σε όλους αναλογικά ή σε κανέναν.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:36 | Κώστας

  Η παράγραφος 3.. «Για την εφαρμογή του άρθρου 29, για όσους κατέστησαν μερισματούχοι από την 1η.1.2017 και στο εξής, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία που αυτοί κατέστησαν μερισματούχοι.»να αναδιατυπωθει ως εξής:
  3. Για την εφαρμογή των άρθρων 29 και 30, για όσους κατέστησαν μερισματούχοι από την 1η.1.2017 και στο εξής, η ισχύς του παρόντος και για την καταβολή θετικής διαφοράς αρχίζει από την ημερομηνία που αυτοί κατέστησαν μερισματούχοι.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:39 | Κώστας

  Παράγραφος 3…»Σε περίπτωση που προκύπτει θετική διαφορά, οι μερισματούχοι καθίστανται δικαιούχοι αυτής από την 1η.1.2023″.
  Η παραπάνω διάταξη απαιτείται να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:»Σε περίπτωση που προκύπτει θετική διαφορά, οι μερισματούχοι καθίστανται δικαιούχοι αυτής από την 1η.1.2023,πλην αυτών που κατέστησαν δικαιούχοι από την 1.1.2017 και συγκεκριμένα από την ημερομηνία που αυτοί δικαιώθηκαν μερίσματος.»
  Δεν ευθύνονται οι δικαιούχοι για τα έτη που διήλθαν από το 2017 και μετά άνευ ρυθμίσεως του θέματος.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:58 | Κώστας

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΡΙΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΕΣ:
  «ΑΝ Ο ΛΟΧΙΑΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ!!!!ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΕΕΕΕ?
  ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΙΚΙΑ,ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΤΣ,ΕΚΕΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΕ?
  ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ ΜΕΡΙΚΟΙ.
  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΙΣΘΟΙ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ,ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ?
  ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ?
  ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΚΟΥΝ 8 ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΛΟΧΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ) ΟΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΣΜΥ,ΘΕΛΕΤΕ 10?
  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 21:03 | Π. Λ.

  Παρακαλείται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποσύρει τα εν λόγω άρθρα 29 & 30, κατά το μέρος που εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων προς όφελος συγκεκριμένης κατηγορίας μερισματούχων, σεβόμενη τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας ή άλλως, να εγκολπώσει ανάλογη δίκαιη και ανταποδοτική ρύθμιση και για τους λοιπούς μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 18:53 | SDNA

  Κύριε Υπουργέ η λύση είναι μία!¡!! Εκκαθάριση και πώληση της περιουσίας του Μ Τ.Σ. Καθώς και όλων των αποθεματικών του σε ομόλογα μετοχές κμλπ Και τα χρήματα που θα προκύψουν να μπουν στο επικουρικό του ΕΦΚΑ! ΓΙΑΤΊ ΜΟΝΟ ΈΤΣΙ ΘΑ ΠΆΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΊΣ ΟΤΙ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΊ!!!!

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 16:46 | Migel Fotiou

  Είναι δυνατόν να έχει εμφιλοχωρησει ατυχώς βέβαια μια τέτοια διάταξη; Είμαστε σοβαροί και που το συζητάμε; Άμεση απόσυρση της διάταξης. Όχι αναδιάταξη πόρων υπέρ των εχόντων! Ήμαρτον με την προνομιακή μεταχείριση συγκεκριμένων συναδέλφων. Άραγε οι ευεργετούμενοι αισθάνονται άνετα να αντικρίζουν τους υπόλοιπους συναδέλφους;;; Δικαιοσύνη εδώ και τώρα!!!!!!

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 16:40 | Ελευθέριος

  Απόσυρση της διάταξης άμεσα. Δεν έχει καμία βάση λογικής και προκαλεί το μέσο και χαμηλόβαθμο προσωπικό που είναι κυριολεκτικά ο φτωχός συγγενής. Ποιός λογικός άνθρωπος μπορεί να συναινέσει σε μια προδήλως μεροληπτική και καταχρηστική ρύθμιση!!!!!

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 13:53 | Isidoros L.

  ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ ΑΡΘΡΟ ΥΠΕΡ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ.ΘΑΥΜΑΖΟΥΜΕ ΗΓΕΣΙΑ…

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 12:32 | ΕΛΕΝΗ

  Απαράδεκτη ρύθμιση χωρίς ιστορικό προηγούμενο.
  Προκαλεί τη νοημοσύνη σε χιλιάδες μέλη του ΜΤΣ που έχουν καταθέσει αίμα και ιδρώτα για να καρπώνονται ορισμένες συντεχνίες οφέλη που εγείρουν πολλά ερωτήματα.
  Η υφέρπουσα δυσαρέσκεια γίνεται ποτάμι αγανάκτησης και πικρίας για το θέμα.
  Άμεση απόσυρση της διάταξης και λήψη μέτρων για την εξυγίανση του Ταμείου και αύξηση παροχών σε όλους τους μερισματούχους, έστω σε βάθος χρόνου.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 12:58 | ΝΤΕΜΗ

  Απαράδεκτη ρύθμιση χωρίς ιστορικό προηγούμενο.
  Προκαλεί τη νοημοσύνη σε χιλιάδες μέλη του ΜΤΣ που έχουν καταθέσει αίμα και ιδρώτα για να καρπώνονται ορισμένες συντεχνίες οφέλη που εγείρουν πολλά ερωτήματα.
  Η υφέρπουσα δυσαρέσκεια γίνεται ποτάμι αγανάκτησης και πικρίας για το θέμα.
  Άμεση απόσυρση της διάταξης και λήψη μέτρων για την εξυγίανση του Ταμείου και αύξηση παροχών σε όλους τους μερισματούχους, έστω σε βάθος χρόνου.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 12:10 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Απαράδεκτη ρύθμιση χωρίς ιστορικό προηγούμενο.
  Προκαλεί τη νοημοσύνη σε χιλιάδες μέλη του ΜΤΣ που έχουν καταθέσει αίμα και ιδρώτα για να καρπώνονται ορισμένες συντεχνίες οφέλη που εγείρουν πολλά ερωτήματα.
  Η υφέρπουσα δυσαρέσκεια γίνεται ποτάμι αγανάκτησης και πικρίας για το θέμα.
  Άμεση απόσυρση της διάταξης και λήψη μέτρων για την εξυγίανση του Ταμείου και αύξηση παροχών σε όλους τους μερισματούχους, έστω σε βάθος χρόνου.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 12:56 | ΑΡΙΣΤ ΛΩΛΗΣ

  Απαράδεκτη ρύθμιση χωρίς ιστορικό προηγούμενο.
  Προκαλεί τη νοημοσύνη σε χιλιάδες μέλη του ΜΤΣ που έχουν καταθέσει αίμα και ιδρώτα για να καρπώνονται ορισμένες συντεχνίες οφέλη που εγείρουν πολλά ερωτήματα.
  Η υφέρπουσα δυσαρέσκεια γίνεται ποτάμι αγανάκτησης και πικρίας για το θέμα.
  Άμεση απόσυρση της διάταξης και λήψη μέτρων για την εξυγίανση του Ταμείου και αύξηση παροχών σε όλους τους μερισματούχους, έστω σε βάθος χρόνου.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 12:53 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΙΣΓΑΡΑ

  Απαράδεκτη ρύθμιση χωρίς ιστορικό προηγούμενο.
  Προκαλεί τη νοημοσύνη σε χιλιάδες μέλη του ΜΤΣ που έχουν καταθέσει αίμα και ιδρώτα για να καρπώνονται ορισμένες συντεχνίες οφέλη που εγείρουν πολλά ερωτήματα.
  Η υφέρπουσα δυσαρέσκεια γίνεται ποτάμι αγανάκτησης και πικρίας για το θέμα.
  Άμεση απόσυρση της διάταξης και λήψη μέτρων για την εξυγίανση του Ταμείου και αύξηση παροχών σε όλους τους μερισματούχους, έστω σε βάθος χρόνου.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 12:36 | ΛΑΚΗΣ

  Απαράδεκτη ρύθμιση χωρίς ιστορικό προηγούμενο.
  Προκαλεί τη νοημοσύνη σε χιλιάδες μέλη του ΜΤΣ που έχουν καταθέσει αίμα και ιδρώτα για να καρπώνονται ορισμένες συντεχνίες οφέλη που εγείρουν πολλά ερωτήματα.
  Η υφέρπουσα δυσαρέσκεια γίνεται ποτάμι αγανάκτησης και πικρίας για το θέμα.
  Άμεση απόσυρση της διάταξης και λήψη μέτρων για την εξυγίανση του Ταμείου και αύξηση παροχών σε όλους τους μερισματούχους, έστω σε βάθος χρόνου.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 11:57 | Γιώργος

  Άρθρο 30
  Απαράδεκτη ρύθμιση χωρίς ιστορικό προηγούμενο.Προκαλεί τη νοημοσύνη σε χιλιάδες μέλη των μετοχικών που έχουν καταθέσει αίμα και ιδρώτα για να καρπώνονται ορισμένες συντεχνίες οφέλη που εγείρουν πολλά ερωτήματα.Η υφέρπουσα δυσαρέσκεια γίνεται ποτάμι αγανάκτησης και πικρίας για το θέμα.
  Άμεση απόσυρση της διάταξης και αύξηση παροχών σε όλους τους μερισματούχους, έστω σε βάθος χρόνου.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 09:43 | Νίκος Ελευθερίου

  Αυξάνετε τα μερίδια των Ανωτάτων Αξιωματικών χωρίς τεχνικοοικονομική και αναλογιστική μελέτη.
  Αυξάνετε τα μερίδια επιλεκτικά μερισματούχων χωρίς αναλογικότητα σε όλους τους μερισματούχους. Δηλαδή παίρνετε χρήματα από την πλειοψηφία των μερισματούχων και τα δίνεται στους εκλεκτούς.
  Πετσοκόβετε το ΒΟΕΑ των αποστράτων με την κατάπτυστη ΚΥΑ που πρόσφατα δημοσιεύθηκε, γνωρίζοντας οτι όταν τα τέκνα καταστούν δικαιούχοι πλειοψηφία των γονείς θα έχουν αποστρατευτεί.
  Γιάννης πίνει – Γιάννης κερνάει…

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 09:44 | Σ. Γ

  Απαράδεκτη ρύθμιση χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Προκαλεί τη νοημοσύνη σε χιλιάδες μέλη του ΜΤΣ που έχουν καταθέσει αίμα και ιδρώτα για να καρπώνονται ορισμένες συντεχνίες οφέλη που εγείρουν πολλά ερωτήματα. Η υφέρπουσα δυσαρέσκεια γίνεται ποτάμι αγανάκτησης και πικρίας για το θέμα. Άμεση απόσυρση της διάταξης και λήψη μέτρων για εξυγίανση του Ταμείου και αύξηση παροχών σε όλους τους μερισματούχους, έστω σε βάθος
  (ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟ)

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 08:40 | Θανάσης

  Αναρωτιέται κάνεις, ενώ η νομοθετηση αποτελεί απόρροια της κοινωνικής θέλησης και της βούλησης του Λαού, ποιος είναι αυτός που συνηγορεί στην εν λόγω ρύθμιση, εκτός από τους επωφελημενους και ποιος το εισηγήθηκε αυτό.
  Σε κάθε περίπτωση, επρόκειτο για συνταξιούχους που τώρα δεν φέρουν βαθμούς και ευθύνες και οι παροχές είναι μεταβιβαστικες, ήτοι χάριν πρόνοιας. Έτσι, δεν υπάρχει καμία βάση, καμία έλλογη σκέψη που να δικαιολογεί την περαιτέρω ειδική μεταχείριση ορισμένων συνταξιούχων που ήδη είναι προνομιούχοι.
  Ο νομοθέτης να μη κάνει χάρες εις το όνομα του Ελληνικού Λαού, επειδή έχουν κάποιοι τη δυνατότητα πρόσβασης, εισηγήσεων δίχως ορθολογικογητα και με μοναδικό έρεισμα το καλό του εαυτού τους. Η αδικία απλά διογκώνεται.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 23:14 | ΣΩΤΗΡΗΣ

  Λυπάμαι, ας τά λάβουμε επιτέλους υπόψιν, καί νά ψηφίσουμε στις εκλογές κατά αυτής τής αδικίας.Αυτη είναι η φωνή μας , τό νά γράφουμε μονο δεν αρκεί πια , ώρα για αποφάσεις κατά της αδικίας.Οιανωτατοι ψηφίζουν αυτό τό άρθρο, εμείς ψηφίζουμε στις κάλπες, εκεί η δικιά μας απόφαση, αρκεί να μάθουν όλοι για τήν νέα αδικία.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 21:59 | ΝΟΚΟΣΣ

  ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ !!
  ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ !!
  ΗΡΕΜΗΣΤΕ.ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΥΞΗΣΟΥΛΑ ΟΙ «ΦΤΩΧΟΙ» ΣΤΡΑΤΗΓΑΡΕΣ. ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ .ΥΠΟΜΟΝΗ !!

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 17:19 | Χρήστος Μπρανίκας

  Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι αναπροσαρμόζονται μόνο τα μερίσματα των ανωτάτων και όχι όλων των άλλων Μετόχων.Όλοι γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση του ΜΤΣ. Γιατί να δεχτούμε όλοι οι άλλοι μέτοχοι αυτόν τον διαχωρισμό? Γιατί να το επιτρέψουμε αυτό? Επειδή όταν ήταν ε/ε δεν μερίμνησαν για το προσωπικό τους ?Επειδή ήταν η κύρια αιτία που οι εισηγήσεις τους ήταν πάντα αρνητικές σε όλα τα δίκαια και νόμιμα αιτήματα του προσωπικού? Επιβάλλοντας τον δογματισμό τους. Επειδή ανέχτηκαν και δέχτηκαν την φτωχοποίηση του Προσωπικού ? Για την αδιαφορία,τον εμπαιγμό και την απάθεια τους? Γιατί το ΔΣ ΜΤΣ λειτουργεί συντεχνιακά? Γιατί το Ταμείο με Απόφαση του ΔΣ με απόφαση του ενέταξε το Ταμείο στον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να χάσουμε όλοι 400 ευρώ τουλάχιστον από τις αποδοχές μου? Αυτοί που με εκπρωσοπούν ως ε/ε πως διασφάλισαν το συμφέρον της Υπηρεσίας και το δικό μου ως Μέρισματούχου? Γιατί πρέπει να διπλοπληρώσω το 2% υπέρ ΜΤΣ? και να μου αφαιρεθεί περίπου 3000 ευρώ από το εφάπαξ και με το νόμο αυτό γίνεται νόμιμη η κλοπή? Γιατί δεν συνάδουν οι κρατήσεις με το μέρισμα που λαμβάνω?Γιατί το ΒΟΕΑ δίνεται με δόσεις ενώ οι κρατήσεις πληρώνονται άμεσα?Γιατί υπάρχει διαφορετική χρήματοδότηση από την ΕΛΑΣ? Ν αποσυρθεί άμεσα η διάταξη διότι το ΜΤΣ με τις εισφορές που επιβάλει αδικεί τους μετόχους του !

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 14:38 | βφ

  Υπάρχει λόγος για αυτού του είδους συντεχνιακής διάκρισης του προσωπικού; Μερισματούχοι δεν είναι μόνο οι ανώτεροι αξκοι να δίνουν αυξήσεις στους εαυτούς τους. Το σωστότερο είναι να αυξηθούν αναλογικά τα μερίσματα όλων,β στα πλαίσια των δυνατοτήτων των ταμείων.