Άρθρο 16 Πόροι του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου 10 α.ν. 1137/1946

Το άρθρο 10 του α.ν. 1137/1946 (Α΄ 113) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Πόροι Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Πόροι του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. είναι οι εξής:
α) η υποχρεωτική μηνιαία εισφορά των προσώπων που αναφέρονται στις περ. (α), (β) και (γ) της παρ. 2 του άρθρου 2. Η εισφορά του πρώτου εδαφίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της εισφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των συνολικών μηνιαίων αποδοχών του βαθμού τους για τους εν ενεργεία δικαιούμενους και επί της καταβαλλόμενης μηνιαίας σύνταξης για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών,
β) οι εισπράξεις από τα νοσήλια, τα εγχείριστρα, τα αντίτιμα εργαστηριακών εξετάσεων και τις λοιπές μεταβολές των νοσηλευόμενων, θεραπευόμενων ή και εξεταζόμενων εξωτερικά ασθενών,
γ) οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι δωρεές και οι έρανοι,
δ) η κρατική επιχορήγηση που αναγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και
ε) τα πάσης φύσεως εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., τόκοι και κέρδη από την εκμετάλλευσή της και το προϊόν από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του.».

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:53 | Δημήτριος Μαρούτσος

  Οι Απόστρατοι μερισματούχοι του ΜΤΑ, υπόκεινται ήδη σε κράτηση 3% επί του μερίσματος σαν υποχρέωση αντίστοιχων διατάξεων του νόμου 3818/1958 για χρήση του ΝΙΜΙΤΣ παρότι γίνεται κράτηση 6% όπως ισχύει για το σύνολο του δημόσιου τομέα. Επιπλέον αυτών έρχονται συνδυαστικά τα άρθρα 15 και 16 να προσθέσουν ακόμη 1% η οποία θεωρήτε απαράδεκτη.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:14 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣ

  Με τα άρθρα 15 και 16 συνδυαστικά, ορίζονται κρατήσεις, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1% των συντάξιμων αποδοχών των αποστράτων της ΠΑ υπέρ του ΝΙΜΤΣ, πέραν της ήδη υπάρχουσας εισφοράς του 6% όπως ισχύει στο σύνολο του δημοσίου τομέα, χωρίς να καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου 3818/1958, με τις οποίες εντάχθηκαν οι απόστρατοι της ΠΑ στο ΝΙΜΤΣ και ήδη παρακρατείται το 3%, από το αποδιδόμενο μέρισμα.
  Κατόπιν αυτού θα πρέπει να καταργηθούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ για τους απόστρατους της ΠΑ (μερισματούχους ΜΤΑ), όπως καταργήθηκαν για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους με το νόμο 3943/2011, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των μερισματούχων αποστράτων σε αυτό, δεδομένου ότι τα νοσήλια καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ, όπως καλύπτονται και για τους χιλιάδες πολίτες που επισκέπτονται το ΝΙΜΤΣ, χωρίς να αποδίδουν καμία επί πλέον εισφορά, ή εάν τούτο είναι τεκμηριωμένα μη εφικτό, όπως ρυθμιστούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΙΤΣ με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ίδιες, ισοβαρείς και αναλογικές, για όλους τους δικαιούχους και αποστράτους με δικαίωμα επιλογής συμμετοχής.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:26 | Μάρκος Κωνσταντίνου

  Οι Απόστρατοι μερισματούχοι του ΜΤΑ, ήδη υπόκεινται σε παρακράτηση 3% εκ του επιδιδόμενου μερίσματος σαν υποχρέωση αντίστοιχων διατάξεων του νόμου 3818/1958 για χρήση του ΝΙΜΙΤΣ και 6% όπως ισχύει για το σύνολο του δημόσιου τομέα. Επιπλέον αυτών έρχονται συνδυαστικά τα άρθρα 15 και 16 να προσθέσουν ακόμη 1% επειδή έτσι αποφάσισε το ΔΣ του ιδρύματος χωρίς να πάρει τη σύμφωνη γνώμη των μερισματούχων! Δηλαδή θα μπορούσανε να έπαιρναν -γιατί όχι- και 3 ή και 12% (με οποιαδήποτε δικαιολογία) Αν είναι δυνατόν! Προφανώς πρόκειται για λάθος το οποίο και θα πρέπει να διορθωθεί αμέσως με την θέσπιση ελεύθερης πρόσβασης των μερισματούχων (όπως και άλλων πολιτών) χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση! Το δημοκρατικό και αυτονόητο δηλαδή. Ευχαριστώ για την προσοχή και παρέμβαση σας για την αποκατάσταση της αδικίας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:06 | Ποθητός Δανέζης

  Με τα άρθρα 15 και 16 συνδυαστικά, ορίζονται κρατήσεις, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1% των συντάξιμων αποδοχών των αποστράτων της ΠΑ υπέρ του ΝΙΜΤΣ, πέραν της ήδη υπάρχουσας εισφοράς του 6% όπως ισχύει στο σύνολο του δημοσίου τομέα, χωρίς να καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου 3818/1958, με τις οποίες εντάχθηκαν οι απόστρατοι της ΠΑ στο ΝΙΜΤΣ και ήδη παρακρατείται το 3%, από το αποδιδόμενο μέρισμα.Κατόπιν αυτού θα πρέπει να καταργηθούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ για τους απόστρατους της ΠΑ (μερισματούχους ΜΤΑ), όπως καταργήθηκαν για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους με το νόμο 3943/2011, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των μερισματούχων αποστράτων σε αυτό, δεδομένου ότι τα νοσήλια καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ, όπως καλύπτονται και για τους χιλιάδες πολίτες που επισκέπτονται το ΝΙΜΤΣ, χωρίς να αποδίδουν καμία επί πλέον εισφορά, ή εάν τούτο είναι τεκμηριωμένα μη εφικτό, όπως ρυθμιστούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΙΤΣ με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ίδιες, ισοβαρείς και αναλογικές, για όλους τους δικαιούχους και αποστράτους με δικαίωμα επιλογής συμμετοχής.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:46 | Γιώργος Κουκουβέλας

  Με τα άρθρα 15 και 16 συνδυαστικά, ορίζονται κρατήσεις, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1% των συντάξιμων αποδοχών των αποστράτων της ΠΑ υπέρ του ΝΙΜΤΣ, πέραν της ήδη υπάρχουσας εισφοράς του 6% όπως ισχύει στο σύνολο του δημοσίου τομέα, χωρίς να καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου 3818/1958, με τις οποίες εντάχθηκαν οι απόστρατοι της ΠΑ στο ΝΙΜΤΣ και ήδη παρακρατείται το 3%, από το αποδιδόμενο μέρισμα.
  Κατόπιν αυτού θα πρέπει να καταργηθούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ για τους απόστρατους της ΠΑ (μερισματούχους ΜΤΑ), όπως καταργήθηκαν για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους με το νόμο 3943/2011, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των μερισματούχων αποστράτων σε αυτό, δεδομένου ότι τα νοσήλια καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ, όπως καλύπτονται και για τους χιλιάδες πολίτες που επισκέπτονται το ΝΙΜΤΣ, χωρίς να αποδίδουν καμία επί πλέον εισφορά, ή εάν τούτο είναι τεκμηριωμένα μη εφικτό, όπως ρυθμιστούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΙΤΣ με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ίδιες, ισοβαρείς και αναλογικές, για όλους τους δικαιούχους και αποστράτους με δικαίωμα επιλογής συμμετοχής.

 • Αναφορικά με τους δικαιούμενους Νοσηλείας στο ΝΙΜΤΣ:
  α. Δεν είναι δυνατόν να καθίστανται «με το έτσι θέλω» δικαιούχοι νοσηλείας στο ΝΙΜΤΣ οι απόστρατοι της Π.Α., καταβάλλοντας μάλιστα επιπλέον εισφορές πέραν του 6% επί των αποδοχών τους, που προβλέπονται για όλους τους εργαζόμενους.
  β. Ως προς την Ιστορία του θέματος, αρχικά το προσωπικό της ΠΑ (ε.ε & ε.α.) εντάχθηκε στο ΝΙΜΤΣ ως δικαιούμενο νοσηλείας το 1958 επειδή τότε ήταν αναγκαία η παροχή συμπληρωματικής νοσηλείας των στελεχών της, λόγω μικρής δυναμικότητας του τότε νοσοκομείου της Π.Α. στην Κυψέλη (Γ.Ν.Ε.Β.Α.) Το ε.ε. προσωπικό απεντάχθηκε από το ΝΙΜΙΤΣ με το Ν. 3943/2011, ενώ τα ε.α. στελέχη και οι ορφανικές οικογένειες παρέμειναν δικαιούχοι εκόντες άκοντες, καταβάλλοντας μάλιστα επιπλέον εισφορές. Να ληφθεί δε υπόψη ότι τα στελέχη του Π.Ν. δεν εντάχθηκαν ποτέ στο ΝΙΜΤΣ ως δικαιούμενα περίθαλψης και συνεπώς ποτέ δεν κατέβαλαν εισφορές.
  γ. Τα στελέχη του κάθε Κλάδου ούτως ή άλλως δικαιούνται περίθαλψης στα Νοσοκομεία τους, όπως και στα Νοσοκομεία των άλλων Κλάδων της περιφέρειας (αυτό ισχύει για τις περιοχές που έχει νοσοκομείο μόνο ένα Κλάδος, όπως συμβαίνει στη Σούδα στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη κ.α.) χωρίς να καταβάλουν πρόσθετες εισφορές Γιατί να γίνεται αυτό για το ΝΙΜΤΣ ???
  δ. Άλλωστε, σύμφωνα με κοινή Υπουργική Απόφαση (Υ.4α/137327 ΦΕΚ Β 1757/9.11.2010/ ΚΥΑ) θεσπίστηκε η πρόσβαση όλων των πολιτών στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (401 ΓΣΝΑ, 251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, 417 ΝΙΜΤΣ, 424 ΓΣΝΕ), με συγκεκριμένους αριθμούς κλινών ανά Νοσοκομείο (251 ΓΝΑ:15) με σκοπό την εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της Χώρας, χωρίς καμία εισφορά
  ε. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ε.α. στελέχη της Π.Α. καταβάλουν υπέρ του ΝΙΜΤΣ, πέραν του προβλεπόμενου 6% επί της συντάξεως και επιπλέον 3% επί του μερίσματος. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η αδικία, πολλώ δε μάλλον να αυξηθεί έτι περαιτέρω η εισφορά έως +1% επί των συντάξεων, όπως αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό του υπό διαβούλευση άρθρου 15 με το άρθρο 16.
  στ. Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το ΝΙΜΤΣ ως ανήκον στον Σ.Ξ. θα πρέπει να χρηματοδοτείται κατά τον ίδιο τρόπο που χρηματοδοτούνται όλα τα στρατιωτικά Νοσοκομεία. Επί πλέον δε, θα πρέπει να δέχεται κατά προτεραιότητα όλο το προσωπικό των Ε.Δ. (ε.ε. & ε.α.) και τις οικογένειές τους, όταν τα κατά Κλάδο Νοσοκομεία αυτών έχουν υπερβολική πληρότητα, χωρίς καμία απολύτως πρόσθετη εισφορά πέραν του 6%.Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΣΑΣΙ/»ΙΚΑΡΟΣ»
  Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γρηγόριος Πρεζεράκος
  Επίτιμος Διοικητής Σχολής Ικάρων

 • Αναφορικά με τους δικαιούμενους Νοσηλείας στο ΝΙΜΤΣ:
  α. Δεν είναι δυνατόν να καθίστανται «με το έτσι θέλω» δικαιούχοι νοσηλείας στο ΝΙΜΤΣ οι απόστρατοι της Π.Α., καταβάλλοντας μάλιστα επιπλέον εισφορές πέραν του 6% επί των αποδοχών τους, που προβλέπονται για όλους τους εργαζόμενους.
  β. Ως προς την Ιστορία του θέματος, αρχικά το προσωπικό της ΠΑ (ε.ε & ε.α.) εντάχθηκε στο ΝΙΜΤΣ ως δικαιούμενο νοσηλείας το 1958 επειδή τότε ήταν αναγκαία η παροχή συμπληρωματικής νοσηλείας των στελεχών της, λόγω μικρής δυναμικότητας του τότε νοσοκομείου της Π.Α. στην Κυψέλη (Γ.Ν.Ε.Β.Α.) Το ε.ε. προσωπικό απεντάχθηκε από το ΝΙΜΙΤΣ με το Ν. 3943/2011, ενώ τα ε.α. στελέχη και οι ορφανικές οικογένειες παρέμειναν δικαιούχοι εκόντες άκοντες, καταβάλλοντας μάλιστα επιπλέον εισφορές. Να ληφθεί δε υπόψη ότι τα στελέχη του Π.Ν. δεν εντάχθηκαν ποτέ στο ΝΙΜΤΣ ως δικαιούμενα περίθαλψης και συνεπώς ποτέ δεν κατέβαλαν εισφορές.
  γ. Τα στελέχη του κάθε Κλάδου ούτως ή άλλως δικαιούνται περίθαλψης στα Νοσοκομεία τους, όπως και στα Νοσοκομεία των άλλων Κλάδων της περιφέρειας (αυτό ισχύει για τις περιοχές που έχει νοσοκομείο μόνο ένα Κλάδος, όπως συμβαίνει στη Σούδα στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη κ.α.) χωρίς να καταβάλουν πρόσθετες εισφορές Γιατί να γίνεται αυτό για το ΝΙΜΤΣ ???
  δ. Άλλωστε, σύμφωνα με κοινή Υπουργική Απόφαση (Υ.4α/137327 ΦΕΚ Β 1757/9.11.2010/ ΚΥΑ) θεσπίστηκε η πρόσβαση όλων των πολιτών στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (401 ΓΣΝΑ, 251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, 417 ΝΙΜΤΣ, 424 ΓΣΝΕ), με συγκεκριμένους αριθμούς κλινών ανά Νοσοκομείο (251 ΓΝΑ:15) με σκοπό την εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της Χώρας, χωρίς καμία εισφορά
  ε. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ε.α. στελέχη της Π.Α. καταβάλουν υπέρ του ΝΙΜΤΣ, πέραν του προβλεπόμενου 6% επί της συντάξεως και επιπλέον 3% επί του μερίσματος. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η αδικία, πολλώ δε μάλλον να αυξηθεί έτι περαιτέρω η εισφορά έως +1% επί των συντάξεων, όπως αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό του υπό διαβούλευση άρθρου 15 με το άρθρο 16.
  στ. Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το ΝΙΜΤΣ ως ανήκον στον Σ.Ξ. θα πρέπει να χρηματοδοτείται κατά τον ίδιο τρόπο που χρηματοδοτούνται όλα τα στρατιωτικά Νοσοκομεία. Επί πλέον δε, θα πρέπει να δέχεται κατά προτεραιότητα όλο το προσωπικό των Ε.Δ. (ε.ε. & ε.α.) και τις οικογένειές τους, όταν τα κατά Κλάδο Νοσοκομεία αυτών έχουν υπερβολική πληρότητα, χωρίς καμία απολύτως πρόσθετη εισφορά πέραν του 6%.

  Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΣΑΣΙ/»ΙΚΑΡΟΣ»
  Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γρηγόριος Πρεζεράκος
  Επίτιμος Διοικητής Σχολής Ικάρων

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:10 | Απόστολος Νάνος

  Θα απευθυνθώ και πάλι στους αξιότιμους κυρίους βουλευτές που θα κληθούν να ψηφίσουν το άρθρο 16 του Νομοσχεδίου. Κατανοητό να μην έχετε γνώση λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου. Προς τούτο δεν έχετε παρά να διαβάσετε με πολύ προσοχή το Αναλυτικό, Εμπεριστατωμένο , Αντικειμενικό και θα πρόσθετα Ευγενικό, σχόλιο (29 Δεκεμβρίου 2022, 11:33) ενός εκ των ένδω γνώστη του αντικειμένου. Εγώ εάν σας συναντούσα από κοντά δεν θα μπορούσα να κρατηθώ στο επίπεδό του. Όμως θυμηθείτε, η Πολιτεία μου δίνει και εμένα ένα πολύ ισχυρό Όπλο έτοιμο για χρήση πολύ σύντομα!!!!!!.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:04 | Νίκος Ξανάλατος

  Θα πρέπει να καταργηθούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ για τους απόστρατους της ΠΑ (μερισματούχους ΜΤΑ). Τα νοσήλια καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ, όπως καλύπτονται και για τους χιλιάδες πολίτες που επισκέπτονται το ΝΙΜΤΣ, χωρίς να αποδίδουν καμία επί πλέον εισφορά. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν ΜΟΝΟ οι απόστρατοι για κάτι που άλλοι πολίτες απολαμβάνουν χωρίς να συνεισφέρουν, παραβιάζοντας αρχές συνταγματικής ισότητας και ισονομίας των πολιτών. Επιπρόσθετα οι εν αποστρατεία στρατιωτικοί ΔΕΝ χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές (από ελάχιστα ως ποτέ !)

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 17:04 | Ιωάννης Γκοντικούλης

  «Εφόσον δεν καταργηθεί και παραμείνει η κράτηση 3% επί του μηνιαίου μερίσματος ΜΤΑ στους εν αποστρατεία συνταξιούχους-μερισματούχους αεροπορίας του Ν.3818/1958, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να αποσυρθεί η διάταξη του άρθρου 16 του Νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ για την επιβολή νέας κράτησης 1% υπέρ ΝΙΜΤΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και να διαμορφωθεί αναλόγως το λεκτικό του συγκεκριμένου άρθρου.»

 • Αναφορικά με τους δικαιούμενους Νοσηλείας στο ΝΙΜΤΣ:
  α. Δεν είναι δυνατόν να καθίστανται «με το έτσι θέλω» δικαιούχοι νοσηλείας στο ΝΙΜΤΣ οι απόστρατοι της Π.Α., καταβάλλοντας μάλιστα επιπλέον εισφορές πέραν του 6% επί των αποδοχών τους, που προβλέπονται για όλους τους εργαζόμενους.
  β. Ως προς την Ιστορία του θέματος, αρχικά το προσωπικό της ΠΑ (ε.ε & ε.α.) εντάχθηκε στο ΝΙΜΤΣ ως δικαιούμενο νοσηλείας το 1958 επειδή τότε ήταν αναγκαία η παροχή συμπληρωματικής νοσηλείας των στελεχών της, λόγω μικρής δυναμικότητας του τότε νοσοκομείου της Π.Α. στην Κυψέλη (Γ.Ν.Ε.Β.Α.) Το ε.ε. προσωπικό απεντάχθηκε από το ΝΙΜΙΤΣ με το Ν. 3943/2011, ενώ τα ε.α. στελέχη και οι ορφανικές οικογένειες παρέμειναν δικαιούχοι εκόντες άκοντες, καταβάλλοντας μάλιστα επιπλέον εισφορές. Να ληφθεί δε υπόψη ότι τα στελέχη του Π.Ν. δεν εντάχθηκαν ποτέ στο ΝΙΜΤΣ ως δικαιούμενα περίθαλψης και συνεπώς ποτέ δεν κατέβαλαν εισφορές.
  γ. Τα στελέχη του κάθε Κλάδου ούτως ή άλλως δικαιούνται περίθαλψης στα Νοσοκομεία τους, όπως και στα Νοσοκομεία των άλλων Κλάδων της περιφέρειας (αυτό ισχύει για τις περιοχές που έχει νοσοκομείο μόνο ένα Κλάδος, όπως συμβαίνει στη Σούδα στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη κ.α.) χωρίς να καταβάλουν πρόσθετες εισφορές Γιατί να γίνεται αυτό για το ΝΙΜΤΣ ???
  δ. Άλλωστε, σύμφωνα με κοινή Υπουργική Απόφαση (Υ.4α/137327 ΦΕΚ Β 1757/9.11.2010/ ΚΥΑ) θεσπίστηκε η πρόσβαση όλων των πολιτών στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (401 ΓΣΝΑ, 251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, 417 ΝΙΜΤΣ, 424 ΓΣΝΕ), με συγκεκριμένους αριθμούς κλινών ανά Νοσοκομείο (251 ΓΝΑ:15) με σκοπό την εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της Χώρας, χωρίς καμία εισφορά
  ε. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ε.α. στελέχη της Π.Α. καταβάλουν υπέρ του ΝΙΜΤΣ, πέραν του προβλεπόμενου 6% επί της συντάξεως και επιπλέον 3% επί του μερίσματος. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η αδικία, πολλώ δε μάλλον να αυξηθεί έτι περαιτέρω η εισφορά έως +1% επί των συντάξεων, όπως αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό του υπό διαβούλευση άρθρου 15 με το άρθρο 16.
  στ. Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το ΝΙΜΤΣ ως ανήκον στον Σ.Ξ. θα πρέπει να χρηματοδοτείται κατά τον ίδιο τρόπο που χρηματοδοτούνται όλα τα στρατιωτικά Νοσοκομεία. Επί πλέον δε, θα πρέπει να δέχεται κατά προτεραιότητα όλο το προσωπικό των Ε.Δ. (ε.ε. & ε.α.) και τις οικογένειές τους, όταν τα κατά Κλάδο Νοσοκομεία αυτών έχουν υπερβολική πληρότητα, χωρίς καμία απολύτως πρόσθετη εισφορά πέραν του 6%.

  Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΣΑΣΙ/»ΙΚΑΡΟΣ»
  Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γρηγόριος Πρεζεράκος
  Επίτιμος Διοικητής Σχολής Ικάρων

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 17:17 | Γιάννης

  Έγινε τεράστιος θόρυβος για να καταργηθεί η εισφορά 1% επί των μισθών από τους ε.ε στρατιωτικούς υπέρ του ΜΤΣ και καταργήθηκε εν μια νυκτί! Τώρα σκέφτηκαν νέα εισφορά 1% επί των καταβαλλομένων συντάξεων στους απόστρατους υπέρ ΝΙΜΤΣ χωρίς να σκεφτούν ότι αυτό θα έχει μείωση συντάξεων επιλεκτικά για αυτούς και χωρίς ανταπόδοση!
  Επί 6μηνο μας πιπίλιζαν τα μυαλά για την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ήταν στους περισσότερους από 5-15 ευρώ και έρχονται τώρα με ελαφρά καρδία και επιβάλλουν νέα χειρότερη εισφορά χωρίς να ενδιαφέρονται εάν θα μειωθούν οι τσαλαπατημένες συντάξεις των αποστράτων και μόνο αυτών!
  Η αδικία σε όλο της το μεγαλείο!Επιτέλους αφήστε μας ήσυχους και να ξέρετε δεν είμαστε δεδομένοι!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 17:04 | Γιάννης

  Άρθρο 16. Το ΝΙΜΤΣ είναι ένα νοσοκομείο στην Αττική που πολλοί συνάδελφοι δεν πέρασαν ποτέ το κατώφλι του λόγω της απόστασης και της ταλαιπωρίας που θα υποστεί ένας κάτοικος της επαρχίας! Στο εν λόγω νοσοκομείο έχουν δικαίωμα νοσηλείας εκτός των στρατιωτικών και όλοι οι πολίτες χωρίς να πληρώνουν καμία εισφορά! Οι απόστρατοι εάν εφαρμοσθεί η κράτηση θα έχουν μείωση συντάξεων 1% επί πλέον των άλλων Ελλήνων και μάλιστα χωρίς ανταποδοτικότητα! Ληφθεί υπόψη ότι επιβάλλεται ήδη εισφορά 3% επί των μερισμάτων υπέρ ΝΙΜΤΣ παράνομα και καταχρηστικά! Με λίγα λόγια πληρώνουν οι απόστρατοι για να το απολαμβάνουν όλοι οι άλλοι! Με το ίδιο σκεπτικό του νομοθέτη γιατί να μην επιβληθεί εισφορά για το 401 ΓΣΝΕ ή για το 424 ΓΣΝΕ ή στο τέλος για το Παπαγεωργίου, Ιπποκράτειο κλπ; Δεν πληρώνουν όλοι οι Έλληνες εισφορά 6% για υγιεινομική περίθαλψη επί των κυρίων και επικουρικών συντάξεων; Γιατί οι απόστρατοι να πληρώνουν 7% επί των κυρίων συντάξεων συν 3% επί των μερισμάτων υπέρ του ΝΙΜΤΣ;Η ρύθμιση αυτή μόνο εχθρική και εκδικητική μπορεί να χαρακτηρισθεί κατά των αποστράτων και των οικογενειών τους!
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να παραδοθεί το ΝΙΜΤΣ στο ΕΣΥ όπου θα λειτουργεί με την ευθύνη του κράτους όπως όλα τα νοσοκομεία της χώρας και να απαλλαγούν έτσι απόστρατοι από τις επί πλέον εισφορές και μειώσεις συντάξεων!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 16:49 | ΚΟΣΜΑΣ Μ.

  Με τα αρθρα 15 και 16 συνδυαστικά, ορίζονται κρατήσεις, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1% των συντάξιμων αποδοχών των αποστράτων της ΠΑ υπέρ του ΝΙΜΤΣ, πέραν της ήδη υπάρχουσας εισφοράς του 6% όπως ισχύει στο σύνολο του δημοσίου τομέα, χωρίς να καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου 3818/1958, με τις οποίες εντάχθηκαν οι απόστρατοι της ΠΑ στο ΝΙΜΤΣ και ήδη παρακρατείται το 3%, από το αποδιδόμενο μέρισμα.
  Κατόπιν αυτού θα πρέπει να καταργηθούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ για τους απόστρατους της ΠΑ (μερισματούχους ΜΤΑ), όπως καταργήθηκαν για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους με το νόμο 3943/2011, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των μερισματούχων αποστράτων σε αυτό, δεδομένου ότι τα νοσήλια καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ, όπως καλύπτονται και για τους χιλιάδες πολίτες που επισκέπτονται το ΝΙΜΤΣ, χωρίς να αποδίδουν καμία επί πλέον εισφορά, ή εάν τούτο είναι τεκμηριωμένα μη εφικτό, όπως ρυθμιστούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΙΤΣ με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ίδιες, ισοβαρείς και αναλογικές, για όλους τους δικαιούχους και αποστράτους με δικαίωμα επιλογής συμμετοχής

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 16:25 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

  Η παράγραφος α που αναφέρει « α) η υποχρεωτική μηνιαία εισφορά των προσώπων ……Σε κάθε περίπτωση το ύψος της εισφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) ….και επί της καταβαλλόμενης μηνιαίας σύνταξης για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών,» ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ, διότι όταν είχε προβλεφθεί στον Α.Ν. 1137/1946, δεν υπήρχε άλλη κράτηση. Με το Ν. 3818/1958 καθορίσθηκε η απόδοση στο ΝΙΜΤΣ ποσοστού κρατήσεως 3% επί του μερίσματος των αποστράτων του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας. Αυτονόητο είναι ότι δεν επιβάλλονται δύο κρατήσεις για τον ίδιο σκοπό (υπέρ ΝΙΜΤΣ). Ούτε με την έννοια της δυνητικής επιβολής της κράτησης μέχρι 1% δεν είναι επιτρεπτό να παραμείνει αυτή η ρύθμιση.

  Ταξίαρχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος
  Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 14:54 | Απόστολος Νάνος

  Πολιτικοί, εσείς που θα κληθείτε να ψηφίσετε το άρθρο 16 του Νομοσχεδίου διαβάστε Πολύ προσεκτικά το σχόλιο (29 Δεκεμβρίου 2022, 11:33) του Υποπτεράρχου Οικονομικού Κ. Πάσχου Αθανασίου. Ίσως σας βοηθήσει να διαμορφώσετε σαφή γνώμη επί του αντικειμένου και να αντιληφθείτε τι πάτε να ψηφίσετε. Αρκετά πλέον, έχετε φτάσει στα όρια της Απαξίωσης τις Ε.Δ της χώρας για τις οποίες είστε Υπερήφανοι!!!!.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 14:17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

  Σήμερα με βάση το Ν.3818/1958 διενεργείται κράτηση υπερ ΝΙΜΤΣ σε ποσοστό 3% επί του Μερίσματος ΜΤΑ, των εν αποστρατεία συνταξιούχων της αεροπορίας. Επειδή η κράτηση αυτή 3% στο μέρισμα παραμένει και ταυτόχρονα στο παρόν άρθρο επιβάλεται νέα κράτηση μέχρι 1% στις συντάξεις των εν αποστρατεία της αεροπορίας, ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ να αφαιρεθεί η διάταξη αυτή του 1% από τους συνταξιούχους της αεροπορίας και να διορθωθεί λεκτικά η σχετική διάταξη μνημονεύοντας ταυτόχρονα το ν.3818/1958

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 12:34 | Αδ. Τσιός

  Με τα άρθρα 15 και 16 συνδυαστικά, ορίζονται κρατήσεις, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1% των συντάξιμων αποδοχών των αποστράτων της ΠΑ υπέρ του ΝΙΜΤΣ, πέραν της ήδη υπάρχουσας εισφοράς του 6% όπως ισχύει στο σύνολο του δημοσίου τομέα, χωρίς να καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου 3818/1958, με τις οποίες εντάχθηκαν οι απόστρατοι της ΠΑ στο ΝΙΜΤΣ και ήδη παρακρατείται το 3%, από το αποδιδόμενο μέρισμα.
  Κατόπιν αυτού θα πρέπει να καταργηθούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ για τους απόστρατους της ΠΑ (μερισματούχους ΜΤΑ), όπως καταργήθηκαν για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους με το νόμο 3943/2011, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των μερισματούχων αποστράτων σε αυτό, δεδομένου ότι τα νοσήλια καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ, όπως καλύπτονται και για τους χιλιάδες πολίτες που επισκέπτονται το ΝΙΜΤΣ, χωρίς να αποδίδουν καμία επί πλέον εισφορά, ή εάν τούτο είναι τεκμηριωμένα μη εφικτό, όπως ρυθμιστούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΙΤΣ με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ίδιες, ισοβαρείς και αναλογικές, για όλους τους δικαιούχους και αποστράτους με δικαίωμα επιλογής συμμετοχής.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 12:05 | Γεωργιος Ανυφαντάκης

  Είναι μια κατάφωρη αδικία και όμως…κωφεύεται

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:33 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΧΟΥ

  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 16 «Πόροι του ΝΙΜΤΣ»
  Στο άρθρο 16 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου προβλέπεται νέα κράτηση ύψους «μέχρι 1% από τις συντάξεις των εν αποστρατεία» και δεν καταργείται η κράτηση 3% επί του Μερίσματος ΜΤΑ που καταβάλουν υπέρ ΝΙΜΤΣ οι απόστρατοι της ΠΑ με βάση το Ν.3818/1958.
  (Σημειώνεται ότι αρχικά, με την ίδρυση του ΝΙΜΤΣ και με τον Α.Ν. 779/1945 επιβλήθηκε κράτηση 2% επί του μηνιαίου Μερίσματος που κατόπιν με τον Α.Ν. 1137/1946 μετατράπηκε σε κράτηση 1% επί της μηνιαίας Σύνταξης.)
  Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ θεσπίζεται ΔΙΠΛΗ κράτηση για τους αποστράτους-συνταξιούχους της ΠΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ (μέχρι 1% από τη σύνταξη συν(+) 3% από το μέρισμα), δηλ. το ποσό που θα καταβάλλεται υπέρ ΝΙΜΤΣ υπερ-ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ:
  από €12 χ12μήνες=144 € ετησίως κατά Μ.Ο. που είναι σήμερα επί του ετήσιου Μερίσματος, θα αυξηθεί συνολικά στα 450-500 ΕΥΡΩ περίπου κατά Μ.Ο. ετησίως για κάθε συνταξιούχο της ΠΑ όταν προστεθεί και η κράτηση 1% στην ακαθάριστη σύνταξη (ακαθ. σύνταξη 2.600€ χ12μήνες χ1%=312€ ετησίως), Ητοι 144€+312€=456€ το ελάχιστο).
  Η ρύθμιση αυτή κατά την άποψή μας μπορεί να κριθεί ως παράνομη και αντισυνταγματική καθόσον επιβάλλεται στη σύνταξη μια νέα κράτηση 1% πέραν της ισχύουσας «Εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων» ύψους 6% σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4670/2020 ως το σχετικό εδάφιο παρακάτω σε [ ] :
  [ 30. α) Από την 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).]
  Ο ως άνω νόμος 4670/2020 θέτει ισότιμα για όλους τους συνταξιούχους ενιαία κράτηση 6% στην κύρια σύνταξη, υπέρ ΕΟΠΥΥ για την υγειονομική περίθαλψη όλων των συνταξιούχων. Η διατήρηση του ΝΙΜΤΣ ως αμιγές νοσοκομείο των ΕΔ δεν ισχύει πλέον διότι δικαιούχοι είναι όλοι οι πολίτες της χώρας, άλλωστε το μεγαλύτερο ποσοστό νοσηλείας, της τάξεως του 70-80% ασθενών στο ΝΙΜΤΣ, είτε στα εξωτερικά ιατρεία του ως παροχή ΠΦΥ, είτε στη Β΄ βάθμια νοσηλεία-θεραπεία στο Νοσοκομείο, σύμφωνα και με ιστορικά στατιστικά στοιχεία τα τελευταία χρόνια τουλ. , παρέχεται σε ιδιώτες-πολίτες που δεν έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις ΕΔ, ουσιαστικά δηλ. είναι ένα οιονεί νοσοκομείο του ΕΣΥ.
  Ως τέτοιο το ΝΙΜΤΣ χρηματοδοτείται και από τον κρατικό Π/Υ , οι δε δαπάνες νοσηλείας των νοσηλευομένων ασθενών καταβάλλονται στο ΝΙΜΤΣ από τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με το ενιαίο «τιμολόγιο» των ιατρικών πράξεων και το «ΚΕΝ-Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλειο) του ΕΟΠΥΥ, είτε πρόκειται για πολίτες είτε πρόκειται για συνταξιούχους των ΕΔ με τον ίδιο τρόπο με βάση το ΑΜΚΑ. Η επαναπληρωμή των νοσηλείων από τον ΕΟΠΥΥ προς το ΝΙΜΤΣ γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στα λοιπά νοσοκομεία του ΕΣΥ. Αν για παράδειγμα ένας συνταξιούχος-απόστρατος της ΠΑ νοσηλευθεί στο ΝΙΜΤΣ η δαπάνη νοσηλείας του θα καταβληθεί στο ΝΙΜΤΣ από τον ΕΟΠΥΥ.
  Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στα στρατιωτικά νοσοκομεία (401 ΓΣΝΑ-ΝΝΑ-251 ΓΝΑ κ.α) που παρέχουν Νοσηλεία σε ιδιώτες-πολίτες πλην στρατιωτικών ε.ε. όπου ο ΕΟΠΥΥ αναπληρώνει τη σχετική δαπάνη με το ως άνω ενιαίο για το ΕΣΥ τιμολόγιο.
  Ως γνωστόν στο 251 ΓΝΑ παρέχεται Νοσηλευτική Φροντίδα κατ εξαίρεση σε διάφορους φορείς. Τέτοιοι φορείς είναι το προσωπικό της Βουλής των Ελλήνων συν οι εκλεγμένοι πολιτικοί, το Πυροσβεστικό Σώμα και πολύ πρόσφατα εντάχθηκε και το προσωπικό του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, χωρίς πρόβλεψη κάποιας επί πλέον κράτησης υπέρ 251 ΓΝΑ σε βάρος του μισθού ή της συντάξεως του προσωπικού των φορέων αυτών, πέραν της δυνατότητάς τους για νοσηλεία στο ΕΣΥ. Απλά οι δαπάνες νοσηλείας καλύπτονται από τον κρατικό ΠΟΥ ή τον ΕΟΠΥΥ με βάση την ενιαία σχετική νομοθεσία που ισχύει για την υγειονομική περίθαλψη των Ελλήνων, ασφαλισμένων ή ανασφάλιστων πολιτών.
  Γιατί λοιπόν πρέπει οι απόστρατοι συνταξιούχοι της ΠΑ να καταβάλουν επί πλέον εισφορά υγειονομικής περίθαλψης στο ΝΙΜΤΣ; Είναι παράλογο από κάθε άποψη και δεν έχει λογική νομική και οικονομική βάση ενώ δημιουργείται ΑΔΙΚΙΑ και ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ σε σχέση με τους λοιπούς πολίτες στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, δεδομένου ότι έκαστος απόστρατος συνταξιούχος της ΠΑ καταβάλει για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ ετησίως το 6% της σύνταξής του δηλ περίπου 1500-2000 ΕΥΡΩ περίπου το άτομο. Με την προς ψήφιση ρύθμιση θα καταβάλει επί πλέον 500 ΕΥΡΩ που δεν καταβάλουν οι λοιποί συνταξιούχοι.
  Επομένως η τυχόν επιβολή νέας ή και η διατήρηση της υφιστάμενης κράτησης (στο 3% επί του μερίσματος) είναι προφανώς καταχρηστική και δεν αποτελεί άλλοθι για να παραμείνει δήθεν το ΝΙΜΤΣ στις Ένοπλες Δυνάμεις που μόνον κατ΄ ευφημισμό ισχύει κάτι τέτοιο όπως αποδείχθηκε παραπάνω. Η παραμονή του ΝΙΜΤΣ ως στρατιωτικό νοσοκομείο ή ως νοσοκομείο του ΕΣΥ είναι ήδη δυσδιάκριτη.
  ΑΠΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ
  Εφόσον δεν καταργηθεί και παραμείνει η κράτηση 3% επί του μηνιαίου μερίσματος ΜΤΑ στους εν αποστρατεία συνταξιούχους-μερισματούχους αεροπορίας του Ν.3818/1958, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να αποσυρθεί η διάταξη του άρθρου 16 του Νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ για την επιβολή νέας κράτησης 1% υπέρ ΝΙΜΤΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και να διαμορφωθεί αναλόγως το λεκτικό του συγκεκριμένου άρθρου.
  Θα πρέπει να μνημονευθεί στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο με σαφήνεια ότι διατηρείται η κράτηση του ν.3818/1958 (3% στο μέρισμα ΜΤΑ) και διαγράφεται το λεκτικό για την κράτηση 1% στη σύνταξη των εν αποστρατεία της αεροπορίας.
  Με εκτίμηση
  Αθανάσιος Πάσχου, Υποπτέραρχος ε.α. (ΟΙΚΟΝ)
  Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:19 | Μουσελιμης Δημητριος

  Ειναι αδικο και αντισυνταγματικο να πληρωνουν υποχρεωτικα οι αποστρατοι για το ΝΙΜΤΣ που δεν το χρησιμοποιουν αυτοι και το χρησιμοποιουν αλλοι που δεν πληρωνουν η πληρωνουν πολυ λιγοτερα. Να παυσουν οι κρατησεις υπερ ΝΙΜΤΣ στους αποστρατους της Πολεμικης Αεροποριας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:54 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΧΟΥ

  Σήμερα με βάση το Ν.3818/1958 διενεργείται κράτηση υπερ ΝΙΜΤΣ σε ποσοστό 3% επί του Μερίσματος ΜΤΑ, των εν αποστρατεία συνταξιούχων της αεροπορίας. Επειδή η κράτηση αυτή 3% στο μέρισμα παραμένει και ταυτόχρονα στο παρόν άρθρο επιβάλεται νέα κράτηση μέχρι 1% στις συντάξεις των εν αποστρατεία της αεροπορίας, ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ να αφαιρεθεί η διάταξη αυτή του 1% από τους συνταξιούχους της αεροπορίας και να διορθωθεί λεκτικά η σχετική διάταξη μνημονεύοντας ταυτόχρονα το ν.3818/1958
  Με εκτίμηση
  Αθ. Πάσχου
  Γεν.Γραμμ Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:53 | iΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

  Eισηγούμαι:
  α. την κατάργηση των καταβαλλομένων εισφορών 3% των μερισματούχων του ΜΤΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ και ελεύθερη πρόσβαση αυτών μετά των οικογενειών τους ως δικαιούχοι, όπως αυτό συμβαίνει με τους δικαιούχους πολίτες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία και στο ΝΙΜΤΣ, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1757/9.11.2010 .
  β. τη Μη θέσπιση επιβολής έως 1% εκ της βασικής σύνταξης, για τους απόστρατους όπως καθορίζεται στο άρθρο 15, καθότι ανεβάζει υπερβολικά το μηνιαίο ποσό εκ της βασικής σύνταξης πάνω από 7,5%, σε συνδυασμό με την καταβολή του 3% εκ του μερίσματος, όταν το σύνολο του Δημοσίου πληρώνει εισφορά 6% για υγειονομική περίθαλψη.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:35 | Γιώργος Πιπεράς

  Είστε απαράδεκτοι οταν επιβάλλετε κρατήσεις μόνο στους απόστρατους για ένα ίδρυμα το οποίο χρησιμοποιεί όλος ο Ελληνικός λαός χωρίς ανταπόδοση,και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο ο κάτοικος των Αθηνών διότι είναι απίθανο κάποιος απο την επαρχία να το χρησιμοποιήσει εκ των πραγμάτων.Πάρτε το πίσω για να μην βρεθείτε απέναντι στο σύνολο των αποστράτων!!!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:39 | ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ Αντώνης

  Να καταργηθεί

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:12 | Δημήτρης Τσιπίδης

  Δεν βλέπω τον λόγο γιατί θα πρέπει να πληρώνω για κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσω,για πολλούς λόγους αλλά κυρίως όταν απέχω 500 χιλιόμετρα μακριά από το ΝΙΝΙΤΣ. ΟΧΙ λοιπόν.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:52 | Costas

  Με τα άρθρα 15 και 16 συνδυαστικά, ορίζονται κρατήσεις, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1% των συντάξιμων αποδοχών των αποστράτων της ΠΑ υπέρ του ΝΙΜΤΣ, πέραν της ήδη υπάρχουσας εισφοράς του 6% όπως ισχύει στο σύνολο του δημοσίου τομέα, χωρίς να καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου 3818/1958, με τις οποίες εντάχθηκαν οι απόστρατοι της ΠΑ στο ΝΙΜΤΣ και ήδη παρακρατείται το 3%, από το αποδιδόμενο μέρισμα.
  Κατόπιν αυτού θα πρέπει να καταργηθούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ για τους απόστρατους της ΠΑ (μερισματούχους ΜΤΑ), όπως καταργήθηκαν για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους με το νόμο 3943/2011, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των μερισματούχων αποστράτων σε αυτό, δεδομένου ότι τα νοσήλια καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ, όπως καλύπτονται και για τους χιλιάδες πολίτες που επισκέπτονται το ΝΙΜΤΣ, χωρίς να αποδίδουν καμία επί πλέον εισφορά, ή εάν τούτο είναι τεκμηριωμένα μη εφικτό, όπως ρυθμιστούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΙΤΣ με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ίδιες, ισοβαρείς και αναλογικές, για όλους τους δικαιούχους και αποστράτους με δικαίωμα επιλογής συμμετοχής.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 09:27 | Σπυριδων Κανταρας

  Να σταματήσει κάθε εισφορά υπέρ του ΝΙΜΙΤΣ από τους αποστρατους

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 09:58 | ΑΚΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ

  Με τα άρθρα 15 και 16 συνδυαστικά, ορίζονται κρατήσεις, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1% των συντάξιμων αποδοχών των αποστράτων της ΠΑ υπέρ του ΝΙΜΤΣ, πέραν της ήδη υπάρχουσας εισφοράς του 6% όπως ισχύει στο σύνολο του δημοσίου τομέα, χωρίς να καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου 3818/1958, με τις οποίες εντάχθηκαν οι απόστρατοι της ΠΑ στο ΝΙΜΤΣ και ήδη παρακρατείται το 3%, από το αποδιδόμενο μέρισμα.Κατόπιν αυτού θα πρέπει να καταργηθούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ για τους απόστρατους της ΠΑ (μερισματούχους ΜΤΑ), όπως καταργήθηκαν για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους με το νόμο 3943/2011, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των μερισματούχων αποστράτων σε αυτό, δεδομένου ότι τα νοσήλια καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ, όπως καλύπτονται και για τους χιλιάδες πολίτες που επισκέπτονται το ΝΙΜΤΣ, χωρίς να αποδίδουν καμία επί πλέον εισφορά, ή εάν τούτο είναι τεκμηριωμένα μη εφικτό, όπως ρυθμιστούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΙΤΣ με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ίδιες, ισοβαρείς και αναλογικές, για όλους τους δικαιούχους και αποστράτους με δικαίωμα επιλογής συμμετοχής.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 08:18 | Δημήτριος Δημόπουλος

  Με τα αρθρα 15 και 16 συνδυαστικά, ορίζονται κρατήσεις, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1% των συντάξιμων αποδοχών των αποστράτων της ΠΑ υπέρ του ΝΙΜΤΣ, πέραν της ήδη υπάρχουσας εισφοράς του 6% όπως ισχύει στο σύνολο του δημοσίου τομέα, χωρίς να καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου 3818/1958, με τις οποίες εντάχθηκαν οι απόστρατοι της ΠΑ στο ΝΙΜΤΣ και ήδη παρακρατείται το 3%, από το αποδιδόμενο μέρισμα.
  Κατόπιν αυτού θα πρέπει να καταργηθούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ για τους απόστρατους της ΠΑ (μερισματούχους ΜΤΑ), όπως καταργήθηκαν για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους με το νόμο 3943/2011, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των μερισματούχων αποστράτων σε αυτό, δεδομένου ότι τα νοσήλια καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ, όπως καλύπτονται και για τους χιλιάδες πολίτες που επισκέπτονται το ΝΙΜΤΣ, χωρίς να αποδίδουν καμία επί πλέον εισφορά, ή εάν τούτο είναι τεκμηριωμένα μη εφικτό, όπως ρυθμιστούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΙΤΣ με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ίδιες, ισοβαρείς και αναλογικές, για όλους τους δικαιούχους και αποστράτους με δικαίωμα επιλογής συμμετοχής

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 08:18 | Ιωάννης Δεβούρος

  Στην παρ. α αναφέρεται: «Σε κάθε περίπτωση το ύψος της εισφοράς δεν δύναται να
  υπερβαίνει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των συνολικών………………. και επί της
  καταβαλλομένης μηνιαίας σύνταξης για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές
  οικογένειες αυτών»
  Θεωρώ απαράδεκτη την πρόβλεψη του Νόμου για καταβολή εισφοράς ένα τοις εκατό
  (1%) επί της καταβαλλομένης μηνιαίας σύνταξης των ε.α Στρατιωτικών και των ορφανικών τους οικογενειών για τους παρακάτω λόγους.
  1. Η αύξηση κρίνεται ως υπερβολική αφού η κράτηση υπέρ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. σήμερα είναι
  τρία τοις εκατό (3%) επί του μερίσματος που λαμβάνει ο καθένας από το Μ.Τ.Σ.
  2. Η πλειονότητα των ε.α Στρατιωτικών δεν δύναται να χρησιμοποιήσει το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
  λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και μεγάλων αποστάσεων από την έδρα του με
  συνέπεια η ανωτέρω πρόβλεψη καταβολής εισφοράς να είναι άδικη, οριζόντια και
  καταχρηστική.
  3. Οι ε.α συνάδελφοι και οι ορφανικές αυτών οικογένειες καταβάλλουν ήδη
  υψηλότατες εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ.
  Πρόταση διόρθωσης : Αντί του «και επί της καταβαλλομένης μηνιαίας σύνταξης για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών» να γίνει
  « και επί του λαμβανομένου μηνιαίου μερίσματος από το Μ.Τ.Σ.,
  όπως ισχύει μέχρι σήμερα, για τους εν αποστρατεία Στρατιωτικούς και τις ορφανικές οικογένειες

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 02:25 | Σοφία

  Άρθρο 16
  Πόροι του ΝΙΜΤΣ

  Στην παρ. α αναφέρεται: «Σε κάθε περίπτωση το ύψος της εισφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των συνολικών………………. και επί της καταβαλλομένης μηνιαίας σύνταξης για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών»
  Η Ε.Α.Α.Σ. αντιτίθεται στην πρόβλεψη του Νόμου για καταβολή εισφοράς ένα τοις εκατό (1%) επί της καταβαλλομένης μηνιαίας σύνταξης των ε.α μελών μας και των ορφανικών τους οικογενειών για τους παρακάτω λόγους.
  1.Η αύξηση κρίνεται ως υπερβολική αφού η κράτηση υπέρ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. σήμερα είναι ένα τοις εκατό (3%) επί του μερίσματος που λαμβάνει ο καθένας από το Μ.Τ.Σ.
  2.Η πλειονότητα των ε.α μελών μας δεν δύναται να χρησιμοποιήσει το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και μεγάλων αποστάσεων από την έδρα του με συνέπεια η ανωτέρω πρόβλεψη καταβολής εισφοράς να είναι άδικη, οριζόντια και καταχρηστική.
  3.Οι ε.α συνάδελφοι και οι ορφανικές αυτών οικογένειες καταβάλλουν ήδη υψηλότατες εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ.
  Πρόταση διόρθωσης : Αντί του «και επί της καταβαλλομένης μηνιαίας σύνταξης για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών» να γίνει
  « και επί του λαμβανομένου μηνιαίου μερίσματος από το Μ.Τ.Σ., όπως ισχύει μέχρι σήμερα, για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών»

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 01:22 | Νεκτάριος

  Με τα άρθρα 15 και 16 συνδυαστικά, ορίζονται κρατήσεις, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1% των συντάξιμων αποδοχών των αποστράτων της ΠΑ υπέρ του ΝΙΜΤΣ, πέραν της ήδη υπάρχουσας εισφοράς του 6% όπως ισχύει στο σύνολο του δημοσίου τομέα, χωρίς να καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου 3818/1958, με τις οποίες εντάχθηκαν οι απόστρατοι της ΠΑ στο ΝΙΜΤΣ και ήδη παρακρατείται το 3%, από το αποδιδόμενο μέρισμα.Κατόπιν αυτού θα πρέπει να καταργηθούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ για τους απόστρατους της ΠΑ (μερισματούχους ΜΤΑ), όπως καταργήθηκαν για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους με το νόμο 3943/2011, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των μερισματούχων αποστράτων σε αυτό, δεδομένου ότι τα νοσήλια καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ, όπως καλύπτονται και για τους χιλιάδες πολίτες που επισκέπτονται το ΝΙΜΤΣ, χωρίς να αποδίδουν καμία επί πλέον εισφορά, ή εάν τούτο είναι τεκμηριωμένα μη εφικτό, όπως ρυθμιστούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΙΤΣ με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ίδιες, ισοβαρείς και αναλογικές, για όλους τους δικαιούχους και αποστράτους με δικαίωμα επιλογής συμμετοχής.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 23:18 | Σταύρος Κουτρής

  Άρθρο 16

  Πόροι του ΝΙΜΤΣ

  Στην παρ. α αναφέρεται: «Σε κάθε περίπτωση το ύψος της εισφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των συνολικών………………. και επί της καταβαλλομένης μηνιαίας σύνταξης για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών»

  Η πρόβλεψη του Νόμου για καταβολή εισφοράς ένα τοις εκατό (1%) επί της καταβαλλομένης μηνιαίας σύνταξης των ε.α στελεχών και των ορφανικών τους οικογενειών είναι άδικη για τους παρακάτω λόγους.

  1. Η αύξηση κρίνεται ως υπερβολική αφού η κράτηση υπέρ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. σήμερα είναι τρία τοις εκατό (3%) επί του μερίσματος που λαμβάνει ο καθένας από το Μ.Τ.Σ.

  2. Η πλειονότητα των ε.α μελών μας δεν δύναται να χρησιμοποιήσει το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και μεγάλων αποστάσεων από την έδρα του με συνέπεια η ανωτέρω πρόβλεψη καταβολής εισφοράς να είναι άδικη, οριζόντια και καταχρηστική.

  3. Οι ε.α συνάδελφοι και οι ορφανικές αυτών οικογένειες καταβάλλουν ήδη υψηλότατες εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ.

  Πρόταση διόρθωσης : Αντί του «και επί της καταβαλλομένης μηνιαίας σύνταξης για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών» να γίνει

  « και επί του λαμβανομένου μηνιαίου μερίσματος από το Μ.Τ.Σ., όπως ισχύει μέχρι σήμερα, για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών»

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 22:34 | Κώστας Νεφρός

  Συμφωνώ με το από 26 Δεκεμβρίου 2022 σχόλιο του κ. Β Υφαντή.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 22:49 | Κωνσταντίνος Κωστίδης

  Θα πρέπει να καταργηθούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ για τους απόστρατους της ΠΑ (μερισματούχους ΜΤΑ), όπως καταργήθηκαν για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους με το νόμο 3943/2011, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των μερισματούχων αποστράτων σε αυτό, δεδομένου ότι τα νοσήλια καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ, όπως καλύπτονται και για τους χιλιάδες πολίτες που επισκέπτονται το ΝΙΜΤΣ, χωρίς να αποδίδουν καμία επί πλέον εισφορά, ή εάν τούτο είναι τεκμηριωμένα μη εφικτό, όπως ρυθμιστούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΙΤΣ με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ίδιες, ισοβαρείς και αναλογικές, για όλους τους δικαιούχους και αποστράτους με δικαίωμα επιλογής συμμετοχής.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 21:21 | Γεώργιος Σεϊρλής

  Αντιτίθεμαι στην πρόβλεψη του Νόμου για καταβολή εισφοράς ένα τοις εκατό (1%) επί της καταβαλλομένης μηνιαίας σύνταξης των ε.α μελών μας και των ορφανικών τους οικογενειών για τους παρακάτω λόγους.
  1. Η αύξηση κρίνεται ως υπερβολική αφού η κράτηση υπέρ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. σήμερα είναι 3% επί του μερίσματος που λαμβάνει ο καθένας από το Μ.Τ.Σ.
  2. Η πλειονότητα των ε.α μελών μας δεν δύναται να χρησιμοποιήσει το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων και μεγάλων αποστάσεων από την έδρα του με συνέπεια η ανωτέρω πρόβλεψη καταβολής εισφοράς να είναι άδικη, οριζόντια και καταχρηστική.
  3. Οι ε.α συνάδελφοι και οι ορφανικές αυτών οικογένειες καταβάλλουν ήδη υψηλότατες εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ και μάλιστα αυτοί που λαμβάνουν σύνταξη και από άλλο ΦΟΡΈΑ να την καταβάλουν, άδικα, δυο (2) φορές.

  Πρόταση διόρθωσης : Αντί του «και επί της καταβαλλομένης μηνιαίας σύνταξης για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών» να γίνει
  « και επί του λαμβανομένου μηνιαίου μερίσματος από το Μ.Τ.Σ., όπως ισχύει μέχρι σήμερα, για τους εν αποστρατεία και τις ορφανικές οικογένειες αυτών»

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 21:40 | Κωνσταντίνος Κουνέλης

  Συμφωνώ απόλυτα με το από 26 Δεκ.2022, 12.59 σχόλιο του κ.Βασιλείου Υφαντή

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 20:49 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΧΟΥ ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΣ Ε.Α.(ΟΙΚ)

  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 16 «Πόροι του ΝΙΜΤΣ»
  Στο άρθρο 16 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου προβλέπεται νέα κράτηση ύψους «μέχρι 1% από τις συντάξεις των εν αποστρατεία» και δεν καταργείται η κράτηση 3% επί του Μερίσματος ΜΤΑ που καταβάλουν υπέρ ΝΙΜΤΣ οι απόστρατοι της ΠΑ με βάση το Ν.3818/1958.
  (Σημειώνεται ότι αρχικά, με την ίδρυση του ΝΙΜΤΣ και με τον Α.Ν. 779/1945 επιβλήθηκε κράτηση 2% επί του μηνιαίου Μερίσματος που κατόπιν με τον Α.Ν. 1137/1946 μετατράπηκε σε κράτηση 1% επί της μηνιαίας Σύνταξης.)
  Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ θεσπίζεται ΔΙΠΛΗ κράτηση για τους αποστράτους-συνταξιούχους της ΠΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ (μέχρι 1% από τη σύνταξη συν(+) 3% από το μέρισμα), δηλ. το ποσό που θα καταβάλλεται υπέρ ΝΙΜΤΣ υπερ-ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ:
  από €12 χ12μήνες=144 € ετησίως κατά Μ.Ο. που είναι σήμερα επί του ετήσιου Μερίσματος, θα αυξηθεί συνολικά στα 450-500 ΕΥΡΩ περίπου κατά Μ.Ο. ετησίως για κάθε συνταξιούχο της ΠΑ όταν προστεθεί και η κράτηση 1% στην ακαθάριστη σύνταξη (ακαθ. σύνταξη 2.600€ χ12μήνες χ1%=312€ ετησίως), Ητοι 144€+312€=456€ το ελάχιστο).
  Η ρύθμιση αυτή κατά την άποψή μας μπορεί να κριθεί ως παράνομη και αντισυνταγματική καθόσον επιβάλλεται στη σύνταξη μια νέα κράτηση 1% πέραν της ισχύουσας «Εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων» ύψους 6% σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4670/2020 ως το σχετικό εδάφιο παρακάτω σε [ ] :
  [ 30. α) Από την 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).]
  Ο ως άνω νόμος 4670/2020 θέτει ισότιμα για όλους τους συνταξιούχους ενιαία κράτηση 6% στην κύρια σύνταξη, υπέρ ΕΟΠΥΥ για την υγειονομική περίθαλψη όλων των συνταξιούχων. Η διατήρηση του ΝΙΜΤΣ ως αμιγές νοσοκομείο των ΕΔ δεν ισχύει πλέον διότι δικαιούχοι είναι όλοι οι πολίτες της χώρας, άλλωστε το μεγαλύτερο ποσοστό νοσηλείας, της τάξεως του 70-80% ασθενών στο ΝΙΜΤΣ, είτε στα εξωτερικά ιατρεία του ως παροχή ΠΦΥ, είτε στη Β΄ βάθμια νοσηλεία-θεραπεία στο Νοσοκομείο, σύμφωνα και με ιστορικά στατιστικά στοιχεία τα τελευταία χρόνια τουλ. , παρέχεται σε ιδιώτες-πολίτες που δεν έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις ΕΔ, ουσιαστικά δηλ. είναι ένα οιονεί νοσοκομείο του ΕΣΥ.
  Ως τέτοιο το ΝΙΜΤΣ χρηματοδοτείται και από τον κρατικό Π/Υ , οι δε δαπάνες νοσηλείας των νοσηλευομένων ασθενών καταβάλλονται στο ΝΙΜΤΣ από τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με το ενιαίο «τιμολόγιο» των ιατρικών πράξεων και το «ΚΕΝ-Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλειο) του ΕΟΠΥΥ, είτε πρόκειται για πολίτες είτε πρόκειται για συνταξιούχους των ΕΔ με τον ίδιο τρόπο με βάση το ΑΜΚΑ. Η επαναπληρωμή των νοσηλείων από τον ΕΟΠΥΥ προς το ΝΙΜΤΣ γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στα λοιπά νοσοκομεία του ΕΣΥ. Αν για παράδειγμα ένας συνταξιούχος-απόστρατος της ΠΑ νοσηλευθεί στο ΝΙΜΤΣ η δαπάνη νοσηλείας του θα καταβληθεί στο ΝΙΜΤΣ από τον ΕΟΠΥΥ.
  Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στα στρατιωτικά νοσοκομεία (401 ΓΣΝΑ-ΝΝΑ-251 ΓΝΑ κ.α) που παρέχουν Νοσηλεία σε ιδιώτες-πολίτες πλην στρατιωτικών ε.ε. όπου ο ΕΟΠΥΥ αναπληρώνει τη σχετική δαπάνη με το ως άνω ενιαίο για το ΕΣΥ τιμολόγιο.
  Ως γνωστόν στο 251 ΓΝΑ παρέχεται Νοσηλευτική Φροντίδα κατ εξαίρεση σε διάφορους φορείς. Τέτοιοι φορείς είναι το προσωπικό της Βουλής των Ελλήνων συν οι εκλεγμένοι πολιτικοί, το Πυροσβεστικό Σώμα και πολύ πρόσφατα εντάχθηκε και το προσωπικό του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, χωρίς πρόβλεψη κάποιας επί πλέον κράτησης υπέρ 251 ΓΝΑ σε βάρος του μισθού ή της συντάξεως του προσωπικού των φορέων αυτών, πέραν της δυνατότητάς τους για νοσηλεία στο ΕΣΥ. Απλά οι δαπάνες νοσηλείας καλύπτονται από τον κρατικό ΠΟΥ ή τον ΕΟΠΥΥ με βάση την ενιαία σχετική νομοθεσία που ισχύει για την υγειονομική περίθαλψη των Ελλήνων, ασφαλισμένων ή ανασφάλιστων πολιτών.
  Γιατί λοιπόν πρέπει οι απόστρατοι συνταξιούχοι της ΠΑ να καταβάλουν επί πλέον εισφορά υγειονομικής περίθαλψης στο ΝΙΜΤΣ; Είναι παράλογο από κάθε άποψη και δεν έχει λογική νομική και οικονομική βάση ενώ δημιουργείται ΑΔΙΚΙΑ και ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ σε σχέση με τους λοιπούς πολίτες στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, δεδομένου ότι έκαστος απόστρατος συνταξιούχος της ΠΑ καταβάλει για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ ετησίως το 6% της σύνταξής του δηλ περίπου 1500-2000 ΕΥΡΩ περίπου το άτομο. Με την προς ψήφιση ρύθμιση θα καταβάλει επί πλέον 500 ΕΥΡΩ που δεν καταβάλουν οι λοιποί συνταξιούχοι.
  Επομένως η τυχόν επιβολή νέας ή και η διατήρηση της υφιστάμενης κράτησης (στο 3% επί του μερίσματος) είναι προφανώς καταχρηστική και δεν αποτελεί άλλοθι για να παραμείνει δήθεν το ΝΙΜΤΣ στις Ένοπλες Δυνάμεις που μόνον κατ΄ ευφημισμό ισχύει κάτι τέτοιο όπως αποδείχθηκε παραπάνω. Η παραμονή του ΝΙΜΤΣ ως στρατιωτικό νοσοκομείο ή ως νοσοκομείο του ΕΣΥ είναι ήδη δυσδιάκριτη.
  ΑΠΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ
  Εφόσον δεν καταργηθεί και παραμείνει η κράτηση 3% επί του μηνιαίου μερίσματος ΜΤΑ στους εν αποστρατεία συνταξιούχους-μερισματούχους αεροπορίας του Ν.3818/1958, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να αποσυρθεί η διάταξη του άρθρου 16 του Νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ για την επιβολή νέας κράτησης 1% υπέρ ΝΙΜΤΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και να διαμορφωθεί αναλόγως το λεκτικό του συγκεκριμένου άρθρου.
  Θα πρέπει να μνημονευθεί στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο με σαφήνεια ότι διατηρείται η κράτηση του ν.3818/1958 (3% στο μέρισμα ΜΤΑ) και διαγράφεται το λεκτικό για την κράτηση 1% στη σύνταξη των εν αποστρατεία της αεροπορίας.
  Με εκτίμηση
  Αθανάσιος Πάσχου, Υποπτέραρχος ε.α. (ΟΙΚΟΝ)
  Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 20:48 | Δημήτριος Ταχυνάκος

  Με τα άρθρα 15 και 16 συνδυαστικά, ορίζονται κρατήσεις, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1% των συντάξιμων αποδοχών των αποστράτων της ΠΑ υπέρ του ΝΙΜΤΣ, πέραν της ήδη υπάρχουσας εισφοράς του 6% όπως ισχύει στο σύνολο του δημοσίου τομέα, χωρίς να καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου 3818/1958, με τις οποίες εντάχθηκαν οι απόστρατοι της ΠΑ στο ΝΙΜΤΣ και ήδη παρακρατείται το 3%, από το αποδιδόμενο μέρισμα.

  Κατόπιν αυτού θα πρέπει να καταργηθούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ για τους απόστρατους της ΠΑ (μερισματούχους ΜΤΑ), όπως καταργήθηκαν για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους με το νόμο 3943/2011, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των μερισματούχων αποστράτων σε αυτό, δεδομένου ότι τα νοσήλια καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ, όπως καλύπτονται και για τους χιλιάδες πολίτες που επισκέπτονται το ΝΙΜΤΣ, χωρίς να αποδίδουν καμία επί πλέον εισφορά, ή εάν τούτο είναι τεκμηριωμένα μη εφικτό, όπως ρυθμιστούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΙΤΣ με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ίδιες, ισοβαρείς και αναλογικές, για όλους τους δικαιούχους και αποστράτους με δικαίωμα επιλογής συμμετοχής.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 20:43 | Δημήτριος Γκιαουρίδης

  Συμφωνώ απόλυτα με το από 26 Δεκ.2022, 12.59 σχόλιο του κ.Βασιλείου Υφαντή