Άρθρο 44 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 70 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).