Άρθρο 43 – Μεταβατικές διατάξεις

Τα άρθρα 65 έως 71 του ν. 3982/2011, όπως αντικαθίστανται με τον παρόντα νόμο, καταλαμβάνουν τις συμβάσεις για τις οποίες η προκήρυξη διαγωνισμού θα αποσταλεί μετά τη 2α Αυγούστου 2021 ή, αν δεν προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού, για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα κινήσει τη διαδικασία προμήθειας μετά την εν λόγω ημερομηνία.