Άρθρο 29 – Απαιτήσεις και προδιαγραφές για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

Οι εγκαταστάσεις τροφοδοσίας των ηλεκτρικών οχημάτων σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, λειτουργούν και ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», ή στα αντίστοιχα ισοδύναμα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

  • H αναφορά σε εφαρμογή «αντίστοιχων ισοδύναμων ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων» χωρίς περαιτέρω λεπτομέρεις ενδέχεται στην πράξη να δημιουργήσει σύγχυση, καθώς αντίστοιχα πρότυπα ή κανόνες έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται διαφοροποιημένα σε αρκετές χώρες της ΕΕ. Υπάρχουν για παράδειγμα διαφοροποιήσεις σε εθνικό επίπεδο σε ότι αφορά κανονισμούς για τους ενσωματωμένους μετρητές ενέργειας, τα κλείστρα των ρευματοδοτών, τη γείωση κ.ά. που δεν ισχύουν ομοιόμορφα σε όλες τις χώρες. Θα ήταν προτιμότερο να οριστούν συγκεκριμένα τα «ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα» που θα ισχύουν και στην Ελλάδα.

  • Με βάση την ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία, για κάθε νέα ηλεκτρική εγκατάσταση, ή για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη σε υφιστάμενη ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) στον ΔΕΔΔΗΕ. Στην ΥΔΕ αυτή, μέχρι τώρα προβλέπονται έλεγχοι είτε με βάση τους παλιούς Κανονισμούς (ΚΕΗΕ) είτε με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Έτσι όπως είναι διατυπωμένο το Άρθρο 29 θα προστεθεί (θα νομοθετηθεί) μια νέα κατηγορία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, άρα θα προσαρμοστεί αντίστοιχα και η ΥΔΕ. Τα ‘’αντίστοιχα ισοδύναμα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα’’ που αναφέρονται, θα επιλέγονται ελεύθερα ή θα νομοθετηθούν και θα συμπεριληφθούν και αυτά στην ΥΔΕ, άρα θα δημιουργηθούν και άλλες κατηγορίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εκτός των τριών που περιέγραψα; Γιατί η αναφορά ‘’στα αντίστοιχα ισοδύναμα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα’’ δεν υπάρχει στην αιτιολογική έκθεση;