Άρθρο 41 – Παράρτημα (παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)

Το άρθρο 71 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 71

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το ακόλουθο Παράρτημα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ  ΣΤΟΧΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΣΤΟΝ  ΤΟΜΕΑ  ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

 

Πίνακας 1: Κωδικοί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) για υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Κωδικός CPVΠεριγραφή
60112000-6Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών
60130000-8Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
60140000-1Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
90511000-2Οδική μεταφορά αλληλογραφίας
60160000-7Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων
60161000-4Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας
64121100-1Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών
64121200-2Υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων

Πίνακας 2: Όρια εκπομπών για καθαρά ελαφρά οχήματα

Κατηγορίες οχημάτωνΈως τις 31 Δεκεμβρίου 2025Από την 1η Ιανουαρίου 2026
CO2 γρ./χλμ.RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (1) ως ποσοστό των ορίων εκπομπών (2)CO2 γρ./χλμ.RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (1) ως ποσοστό των ορίων εκπομπών (2)
M15080 %0α.α.
M25080 %0α.α.
N15080 %0α.α.

(1) Δηλωθείσες μέγιστες τιμές εκπομπών υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) σωματιδίων σε αριθμό σωματιδίων (PN) ανά χιλιόμετρο και οξειδίων του αζώτου (NOx) σε mg/km, όπως αναφέρονται στο σημείο 48.2 του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, όπως περιγράφεται στο παράρτημα IX της οδηγίας 2007/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 (ΕΕ L 263), τόσο για πλήρεις όσο και για αστικές διαδρομές RDE.

(2) Τα ισχύοντα όρια εκπομπών προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή στους κανονισμούς που τον διαδέχθηκαν.

Πίνακας 3: Ελάχιστος στόχος προμηθειών όσον αφορά στο ποσοστό καθαρών ελαφρών οχημάτων, σύμφωνα με τον πίνακα 2 ως προς  τον συνολικό αριθμό ελαφρών οχημάτων που  καλύπτονται από συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 66 σε επίπεδο κράτους μέλους

Από τις 2 Αυγούστου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025Από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως τις 31 Δεκεμ­βρίου 2030
Ελλάδα25,3 %25,3 %

Πίνακας 4: Ελάχιστος στόχος προμηθειών όσον αφορά στο ποσοστό καθαρών βαρέων οχημάτων επί του συνολικού αριθμού βαρέων οχημάτων τα οποία καλύπτονται από συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 66 σε επίπεδο κράτους μέλους ([1])

Φορτηγά (κατηγορία οχήματος N2 και N3)    Λεωφορεία (κατηγορία οχήματος Μ3) (*)
Από τις 2 ΑυγούστουΑπό την 1η ΙανουαρίουΑπό τις 2 ΑυγούστουΑπό την 1η Ιανουαρίου
2021 έως τις 31 Δεκεμ­βρίου 20252026 έως τις 31 Δεκεμ­βρίου 20302021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025­2026 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030­
Ελλάδα8 %10 %33 %47 %

 

1 Το ήμισυ του ελάχιστου στόχου για το ποσοστό καθαρών λεωφορείων πρέπει να καλυφθεί με την προμήθεια λεωφορείων μηδενικών εκπομπών όπως ορίζονται στο άρθρο 67 περ. 5. Η απαίτηση αυτή μειώνεται στο ένα τέταρτο (1/4) του ελάχιστου στόχου για την πρώτη περίοδο αναφοράς εάν πάνω από το ογδόντα τοις εκατό (80 %) των λεωφορείων που καλύπτονται από το σύνολο όλων των συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 66, οι οποίες ανατέθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής σε ένα κράτος μέλος, είναι διώροφα λεωφορεία.».

  • 18 Ιουνίου 2020, 17:14 | Φώτης Νάκος

    Γιατί δεν υπάρχουν τα οχήματα κατηγορίας L;
    Πρέπει να συμπεριληφθούν μιας και μεγάλος μέρος διανομής γίνεται με αυτά.

    Σας ευχαριστώ,