Άρθρο 23 – Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε νέα κτίρια

1. Στην ηλεκτρολογική μελέτη όλων των νέων κτιρίων, ήτοι στα κτίρια για τα οποία υποβάλλεται αίτημα για έκδοση οικοδομικής άδειας μετά την 1η.32021, περιλαμβάνεται η εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης, δηλαδή σωληνώσεων, οχετών, καναλιών κ.λπ. για τη διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων, ώστε στις υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης κατά την κείμενη νομοθεσία (σε υπόγειο, πυλωτή, σε ακάλυπτο χώρο ή σε παρακείμενο χώρο του κτιρίου) να μπορούν να εγκατασταθούν σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, σύμφωνα με το άρθρο 2 και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν. Η ηλεκτρολογική μελέτη αποτελεί μέρος της συνολικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και της μελέτης πυρασφάλειας του κτιρίου και υποβάλλεται μαζί με τις υπόλοιπες στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
2. Σε νέα κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικίας και με περισσότερες από δέκα (10) θέσεις στάθμευσης, εγκαθίσταται υποχρεωτικά υποδομή καλωδίωσης, ώστε να καθίσταται δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο η εγκατάσταση σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κάθε θέση στάθμευσης οχημάτων.
3. Σε νέα κτίρια που δεν προορίζονται αποκλειστικά για κατοικία και τα οποία διαθέτουν περισσότερες από δέκα (10) θέσεις στάθμευσης, εγκαθίσταται υποχρεωτικά υποδομή καλωδίωσης, ώστε κατ’ ελάχιστο μία (1) σε κάθε πέντε (5) θέσεις στάθμευσης να μπορεί σε μεταγενέστερο στάδιο να εφοδιαστεί με σημείο επαναφόρτισης Η/Ο, για τις θέσεις που δεν εξυπηρετούν την κατοικία. Για τις θέσεις που εξυπηρετούν κατοικίες ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2. Στα κτίρια της παρ. 3 εγκαθίσταται υποχρεωτικά από την αρχή της κατασκευής κατ’ ελάχιστον ένα (1) σημείο επαναφόρτισης Η/Ο.
4. Σε νέα κτίρια με μικτές χρήσεις (χρήση κατοικίας και άλλες χρήσεις), για τον υπολογισμό του αριθμού των απαιτούμενων θέσεων τοποθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 ανά χρήση.
5. Σε όλα τα νέα κτίρια δύναται να προβλεφθεί εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης για την τοποθέτηση κοινόχρηστου σημείου επαναφόρτισης Η/Ο σε μια ξεχωριστή κοινόχρηστη θέση στάθμευσης επιπλέον των απαιτούμενων. Στην περίπτωση αυτή, το σημείο επαναφόρτισης μπορεί να συνδέεται με ξεχωριστή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η χωροθέτηση και η λειτουργία του σημείου αυτού αναφέρονται στον κανονισμό του κτιρίου. Οι δαπάνες που προκύπτουν επιμερίζονται αναλόγως στους ιδιοκτήτες ή στους ενοίκους που κάνουν χρήση του σημείου επαναφόρτισης. Η κοινόχρηστη θέση στάθμευσης για φόρτιση επισημαίνεται με σχετική διαγράμμιση και δεν πρέπει να παρεμποδίζει τους ελιγμούς και τη στάθμευση των οχημάτων ή την κίνηση των χρηστών/πεζών.

 • Στο σημείο αυτό, πέρα από την πρόβλεψη αξίζει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο επιδότησης για όσους επιλέγουν να κατασκευάσουν εξαρχής πράσινα κτίρια, όπου μέσω ηλιακών πάνελ, καυστήρων φυσικού αερίου ή άλλων συστημάτων, θα παράγεται ρεύμα για τις ανάγκες των ενοίκων και για τη φόρτιση των EV οχημάτων.

 • 28 Ιουνίου 2020, 23:24 | Αλέξης Βικέλας

  Δεν είδα κάποια αναφορά στη σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2040 Β’/2019 σε σχέση με τις προδιαγραφές χωροθέτησης ΙΧ οχημάτων σε νέους και υφιστάμενους χώρους στάθμευσης.
  Αυτά που αναφέρονται σε εκείνη την απόφαση και συγκεκριμένα οι ελάχιστες αποστάσεις πλάγια και πίσω από τις θέσεις (βλ. σχετ. σελ. 23209 του ΦΕΚ) δημιουργεί τεράστια μείωση θέσεων στάθμευσης.
  Πρέπει το Υπουργείο να το ξαναδεί το θέμα.

 • 22 Ιουνίου 2020, 00:48 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Προτείνεται μαζί με την επιδότηση εγκατάστασης φορτιστών, να προβλεφτεί και επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων.

 • 18 Ιουνίου 2020, 11:29 | Γρηγόρης

  1η.32021;
  Μάλλον εννοεί 1η Μαρτίου 2021

 • 18 Ιουνίου 2020, 10:16 | Κώστας

  Απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή του άρθρου είναι η έκδοση προδιαγραφής (ΤΟΤΕΕ) ή προτύπου (ΕΛΟΤ) που θα καθορίζουν τι ακριβώς θα περιλαμβάνεται στις μελέτες για λόγους ασφαλείας του κτιρίου.

 • 18 Ιουνίου 2020, 10:10 | Κώστας

  Απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή του άρθρου είναι η έκδοση προδιαγραφής (ΤΟΤΕΕ) ή προτύπου (ΕΛΟΤ) που θα καθορίζουν τι ακριβώς θα περιλαμβάνεται στην ηλεκτρολογική μελέτη για λόγους ασφαλείας του κτιρίου.