Άρθρο 14 – Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης

1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συστήνεται το Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (εφεξής Μ.Υ.Φ.Α.Η.), όπως ορίζεται στο άρθρο 134Β του ν. 4001/2011 (A’ 179).
2. Το Μ.Υ.Φ.Α.Η. καταρτίζεται με τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπου εγγράφονται υποχρεωτικά οι φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., Π.Υ.Η., Φ.Δ.Σ., Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο.) κατά την έναρξη λειτουργίας τους, όπως και οι δημοσίως προσβάσιμες υποδομές φόρτισης.
3. Καθένας από τους φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης κατά την έναρξη λειτουργίας του υποχρεούται να εγγράφεται στο Μ.Υ.Φ.Α.Η.. Κατά την εγγραφή του δηλώνει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και την έδρα του και λαμβάνει μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης. Τα νομικά πρόσωπα δηλώνουν επιπλέον την επωνυμία της εταιρείας, καθώς και το ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου. Επιπλέον, οι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης που διαχειρίζονται και τυχόν συμβατικές τους σχέσεις με άλλους φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης. Όλες οι συμβάσεις μεταξύ των φορέων της αγοράς ηλεκτροκίνησης γνωστοποιούνται στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. με επιμέλεια των συμβαλλομένων.
4. Με τη δήλωση εγγραφής συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Για φυσικά πρόσωπα: αα) φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αβ) αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του προσώπου, αγ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), για την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται.
(β) Για νομικά πρόσωπα: βα) καταστατικό της εταιρείας, ββ) αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του προσώπου, βγ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του για την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται.
5. Σε περίπτωση μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, εγγεγραμμένου στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., ή μεταβολής της σχέσης του με τα διαχειριζόμενα σημεία, εφόσον πρόκειται για Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., ο υπόχρεος οφείλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία μεταβολής να τη δηλώσει στο Μ.Υ.Φ.Α.Η..
6. Οι ήδη λειτουργούντες φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση εγγραφής στο ως άνω μητρώο και λήψης μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Μ.Υ.Φ.Α.Η.. Τα σημεία επαναφόρτισης που ήδη λειτουργούν οφείλουν, με ευθύνη των οικείων Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του Μ.Υ.Φ.Α.Η., να καταγραφούν στο μητρώο και να προσαρμοστούν στις τιθέμενες τεχνικές και άλλες απαιτήσεις, όπως ορίζει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μ.Υ.Φ.Α.Η., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 4 και 7 μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
7. Κατά την αρχική εγγραφή στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. καταβάλλεται από τους φορείς της αγοράς εφάπαξ παράβολο εγγραφής, και ετησίως καταβάλλεται παράβολο διατήρησης. Η εγγραφή στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. δεν πραγματοποιείται χωρίς την προηγούμενη καταβολή του παραβόλου εγγραφής από τον εκάστοτε φορέα. Η μη καταβολή του παραβόλου διατήρησης συνεπάγεται τη διαγραφή του φορέα από το Μ.Υ.Φ.Α.Η..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, ιδίως για το είδος του παραβόλου του παρόντος, τον τρόπο και τη διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτού, το ύψος της τιμής αυτού και τυχόν αναπροσαρμογής αυτής.
8. Η τήρηση και η διαχείριση του Μ.Υ.Φ.Α.Η. υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για τη διευκόλυνση του έργου εποπτείας και ελέγχου των φορέων της αγοράς ηλεκτροκίνησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τη Ρ.Α.Ε., στο μέτρο των αρμοδιοτήτων της τελευταίας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ρ.Α.Ε. έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του Μ.Υ.Φ.Α.Η..
9. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις, προγραμματικές συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και γενικότερα με τους φορείς του Δημοσίου Τομέα και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), προς τον σκοπό της ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης του Μ.Υ.Φ.Α.Η., χωρίς να ακολουθούνται στις συμβάσεις αυτές οι κείμενες εθνικές διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016.
10. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη εγγραφή των Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., Π.Υ.Η., Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο. και Φ.Δ.Σ. στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο κατά τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 13 με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας..

 • Από τη διατύπωση της παραγράφου 7 δεν είναι απολύτως σαφές εάν η «αρχική εγγραφή στο Μ.Υ.Φ.Α.Η.» αφορά την εγγραφή και αντίστοιχη υποχρέωση πληρωμής παραβόλου μόνο των φορέων της αγοράς ηλεκτροκίνησης και όχι και την εγγραφή των υποδομών.
  Εφόσον η υποχρέωση καταβολής παραβόλου εγγραφής και του παραβόλου διατήρησης αφορά μόνο εγγραφές και «διατηρήσεις» φορέων και όχι και εγγραφές / καταχωρήσεις και διατηρήσεις σημείων φόρτισης – υποδομών αυτό θα πρέπει να διατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια στη σχετική παράγραφο.

  Κατά την αρχική εγγραφή των φορέων αγοράς ηλεκτροκίνησης στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. καταβάλλεται από τους φορείς της αγοράς εφάπαξ παράβολο εγγραφής, και ετησίως καταβάλλεται παράβολο διατήρησης. Η εγγραφή των φορέων αγοράς ηλεκτροκίνησης στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. δεν πραγματοποιείται χωρίς την προηγούμενη καταβολή του παραβόλου εγγραφής από τον εκάστοτε φορέα. Η μη καταβολή του παραβόλου διατήρησης συνεπάγεται τη διαγραφή του φορέα από το Μ.Υ.Φ.Α.Η..

 • Δεδομένης και της πρόβλεψης του άρθρου 13 ότι ‘Έως την ανάληψη της εκμετάλλευσης αυτών από Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., τις ανωτέρω υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο κύριος των υποδομών.» θα πρέπει αντίστοιχα η παράγραφος 6 του άρθρου 14 να προβλέψει ότι τα σημεία επαναφόρτισης που ήδη λειτουργούν οφείλουν, με ευθύνη των οικείων Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., ή των ιδιοκτήτων τους εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του Μ.Υ.Φ.Α.Η., να καταγραφούν στο μητρώο και να προσαρμοστούν στις τιθέμενες τεχνικές και άλλες απαιτήσεις, όπως ορίζει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 • 24 Ιουνίου 2020, 18:30 | Θάνος Τουρτούρας

  Έχει γεμίσει τελευταία η Ελλάδα με σταθμούς φόρτισης Η/Ο οι οποίοι τοποθετούνται είτε με έξοδα δήμων, είτε σε δημοτικούς χώρους με παραχώρηση, είτε βάση πιλοτικών προγραμμάτων, είτε με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ε.Ε., οι οποίοι σταθμοί απαιτούν συγκεκριμένη κάρτα για τη λειτουργία τους. Αυτό δημιουργεί πολλές δυσλειτουργίες:

  1. Δεν μπορει καποιος (κατά κανόνα τουρίστας) που ερχεται μεσα στην νυχτα να φορτισει.
  2. Βάζει τον επισκεπτη ισως σε μια πολυπλοκη διαδικασια (απαιτειται χρονος για την εκδοση της καρτας)
  3. Ακομη και αν δωθούν ακριβείς οδηγιες για το που θα παει καποιος να εκδόσει μια τετοια κάρτα, σιγουρα καποιοι θα δυσκολευτουν (βαση στατιστικής)
  4. Θα πρεπει ο επισκεπτης να προβλέψει απο προηγουμενη μερα το πως θα βγαλει την κάρτα και ίσως προτίμησει να κάνει στάση σε αλλη πόλη που εχει πιο απλοποιημενο τρόπο να φορτίσει.
  5. Στην περίπτωση που το δίκτυο back office του σταθμού δεν είναι διαθέσιμο, ο σταθμός καθίσταται εντελώς άχρηστος
  6. Υπάρχουν περιπτώσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βλέπε green e-motion με τους 8 σταθμούς φόρτισης στην Κοζάνη [https://youtu.be/vmXws5cIOdM]), που μετά τη λήξη του προγράμματος οι σταθμοί καταντούν «τοτέμ».

  Για τους παραπάνω και όχι μόνο λόγους, όλοι οι δημόσιοι σταθμοί που τοποθετούνται από δήμους ή δημοσίου δικαίου φορείς, θα πρέπει να είναι auto-start και να μην απαιτούν κάποια συγκεκριμένη κάρτα για τη λειτουργία τους. Το «προσωρινά μόνο για χρήση οχημάτων του δήμου» είναι μια απαράδεκτη προςέγγιση. Το ίδιο θα πρέπει να προβλεφθεί και στην περίπτωση που κάποιος σταθμός ενός φορέα φόρτισης είναι εκτός δικτύου (offline), ή έχει κάποιο άλλο πρόβλημα.

  Κάποιοι δικαιολογούν την χρήση κάρτας προκειμένου να υπάρχει «έλεγχος» και «καταγραφή» του ποιος φορτίζει. Δεδομένου πως ο σταθμός φόρτισης δεν είναι ένας απλός ρευματολήπτης, και τροφοδοτεί με ηλεκτρισμό μόνο το όχημα με το οποίο θα «μιλήσει» μέσω πολύ συγκεκριμένης διαδικασίας που προβλέπεται από τα σχετικά πρωτόκολλα, η άνωθεν δικαιολογία απλά δεν στέκει. Σε κάθε auto-start σταθμό υπάρχει ακριβώς το ίδιο επίπεδο ελέγχου και ασφαλείας που υπάρχει και σε έναν σταθμό ενεργοποίησης με κάρτα.