Άρθρο 42 – Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση (παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)

Μετά το άρθρο 71 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) προστίθεται νέο άρθρο 71Α, ως εξής:
«Άρθρο 71Α
Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση
1. Έως την 2α Αυγούστου 2022, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των άρθρων 65 έως 71, τις μελλοντικές ενέργειες εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων του χρονοδιαγράμματος και του πιθανού επιμερισμού προσπαθειών μεταξύ διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης καθώς και κάθε άλλη συναφή πληροφορία.
2. Έως την 18η Απριλίου 2026 και εν συνεχεία ανά τρία (3) έτη, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 65 έως 71. Οι εν λόγω εκθέσεις συνοδεύουν τις εκθέσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 340 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των άρθρων 65 έως 71, τις μελλοντικές ενέργειες εφαρμογής καθώς και κάθε άλλη συναφή πληροφορία. Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνουν επίσης τον αριθμό και τις κατηγορίες οχημάτων που καλύπτονται από τις συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 66. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με βάση τις κατηγορίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 (EL L 340/1).».