Άρθρο 15 – Υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων μέσω του Μ.Υ.Φ.Α.Η.

1. Οι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. ενημερώνουν το Μ.Υ.Φ.Α.Η., σχετικά με δεδομένα των σημείων επαναφόρτισης, τη σχέση τους με τα διαχειριζόμενα σημεία (ιδιοκτήτες ή διαχειριστές) και τις συμβατικές τους σχέσεις με τους άλλους φορείς της αγοράς.
2. Ειδικά τα συλλεγόμενα στοιχεία για κάθε δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης Η/Ο κατηγοριοποιούνται σε στατικά, δυναμικά και απολογιστικά/λειτουργικά, ως εξής:
Α) Στατικά δεδομένα είναι:
α. Ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σημείου (ο οποίος αποδίδεται στο σημείο κατά την δήλωσή του στο Μ.Υ.Φ.Α.Η.),
β. ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σταθμού φόρτισης,
γ. η τοποθεσία (συντεταγμένες, χώρα, πλήρης διεύθυνση),
δ. ο τύπος εγκαταστάσεων επαναφόρτισης Η/Ο (κατασκευαστής και μοντέλο φορτιστή, τύπος και αριθμός ρευματοδοτών, ονομαστική ισχύς επαναφόρτισης),
ε. η μέθοδος φόρτισης (charging mode),
στ. η φωτογραφία σημείου,
ζ. ο ιδιοκτήτης σημείου,
η. το ωράριο λειτουργίας σημείου και η ώρα ζώνης (timezone) στην οποίο βρίσκεται,
θ. τα στοιχεία επικοινωνίας με διαχειριστή σημείου (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.),
ι. οι μέθοδοι ταυτοποίησης χρηστών Η/Ο,
ια. οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής,
ιβ. η δυνατότητα κράτησης θέσης φόρτισης και
ιγ. η υποστήριξη περιαγωγής χρηστών συμβολαίου, που είναι συμβεβλημένοι με άλλους Π.Υ.Η. ή Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., για να διευκολύνεται η διαλειτουργικότητα των υποδομών.
Η διάθεση των στατικών δεδομένων είναι ελεύθερη. Η αποστολή των στατικών δεδομένων στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. πραγματοποιείται τόσο κατά την αρχική εγγραφή, όσο και σε περίπτωση τροποποίησής τους.
Β) Δυναμικά δεδομένα είναι:
α. Η διαθεσιμότητα σημείου (εντός ή εκτός λειτουργίας),
β. Η τρέχουσα κατάσταση σημείου επαναφόρτισης (ελεύθερο ή κατειλημμένο, ανά ρευματοδότη) και
γ. Οι κατά περίπτωση (ad hoc) τιμές.
Τα στοιχεία αυτά διατίθενται δημόσια, τόσο απευθείας σε χρήστες Η/Ο, όσο και στους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης, προς ανάπτυξη και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες Η/Ο (πλοήγηση σε διαθέσιμο σημείο φόρτισης, κράτηση θέσης, σύγκριση τιμών). Τα δυναμικά δεδομένα συλλέγονται, καταγράφονται και αποστέλλονται στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. σε πραγματικό χρόνο.
Γ) Απολογιστικά/λειτουργικά δεδομένα είναι:
α. Το πλήθος εξυπηρετούμενων Η/Ο,
β. Το πλήθος πράξεων φόρτισης ανά τύπο,
γ. Ο μέσος χρόνος παραμονής οχημάτων στο σημείο,
δ. Η μέση κατανάλωση ενέργειας ανά φόρτιση,
ε. Η ολική καταναλωθείσα ενέργεια,
στ. Η καταναλωθείσα ενέργεια διακριτά για κατά περίπτωση (ad hoc) φορτίσεις και για φορτίσεις μέσω Π.Υ.Η., ξεχωριστά για τον κάθε έναν.
Τα απολογιστικά/λειτουργικά δεδομένα των σημείων αποτελούν ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα των Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., στα οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). Τα απολογιστικά/λειτουργικά δεδομένα συλλέγονται, καταγράφονται και αποστέλλονται στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. σε ετήσια βάση.
3. Η συλλογή, μετάδοση, αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση των παραπάνω δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εμπορικού απορρήτου.
4. Οι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. υποχρεούνται να ακολουθούν την τυποποίηση του Μητρώου αναφορικά με τα ανταλλασσόμενα δεδομένα, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα της πλατφόρμας τους με αυτή του Μητρώου για την ανταλλαγή δυναμικών δεδομένων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να αναπροσαρμόζονται το είδος, η μορφή και η ποιότητα των ανωτέρω δεδομένων, προκειμένου να εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση και αποστολή των δεδομένων, που αφορούν στη λειτουργία των φορέων της αγοράς και στα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, τα ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
6. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει ένα (1) μήνα μετά την έναρξη λειτουργίας του Μ.Υ.Φ.Α.Η. κατά το άρθρο 14.

 • Γ3: Απαιτείται η διασφάλιση της διαχείρισης δεδομένων των Η/Ο με βάση το ΓΚΠΔ από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και χρήστες των υποδομών και του δικτύου. Είναι αναγκαίο να οριστεί στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο η Αρχή/Φορέας που θα ελέγχει και θα εφαρμόζει το ΓΚΠΔ. Είμαστε διατεθειμένοι μαζί με συνεργάτες να προσφέρουμε σχετική τεχνογνωσία και υποστήριξη π.χ. μέσω σεμιναρίων αν χρειάζεται, κάτι που θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους ΟΤΑ ώστε να διαχειριστούν τα ανώνυμα δεδομένα (Hogan et al, 2019: http://epubs.surrey.ac.uk/853380/).

  WISE-ACT
  Δρ Ν.Θωμόπουλος – Senior Lecturer, University of Surrey
  Ι.Λέλης – Smart Transport, Atkins Global
  Α.Στεργιάδης – Δικηγορική Εταιρεία Βασιλογεώργης & Συνεργάτες

 • 1) Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 4 ως εξής:

  4. Οι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. υποχρεούνται να ακολουθούν την τυποποίηση του Μητρώου αναφορικά με τα ανταλλασσόμενα δεδομένα, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα της πλατφόρμας τους με αυτή του Μητρώου για την ανταλλαγή δυναμικών δεδομένων.
  Η τυποποίηση του μητρώου θα καθίσταται γνωστή, ώστε να επιλεχθεί και η κατάλληλη πλατφόρμα διαχείρισης του εκάστοτε φορέα.

  2) Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 6 ως εξής:

  6. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει έναν (1) μήνα μετά την εγγραφή των φορέων, καταχώρηση των σημείων και τη δημοσίευση όλων των απαραίτητων διευκρινίσεων.

 • 1 Ιουλίου 2020, 15:18 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Σημείο: Γ) Απολογιστικά/λειτουργικά δεδομένα είναι: β. Το πλήθος πράξεων φόρτισης ανά τύπο

  Σχόλιο: Δεν είναι κατανοητό τι αφορά ο τύπος. Ενδεχομένως αναφέρεται σε τύπο Φορτιστή/Ισχύος Φόρτισης ή τυποποίησης φορτιστή (SSC1, SSC2, GB/T, ChAdeMO, κλπ.).

  Σημείο: γ. Ο μέσος χρόνος παραμονής οχημάτων στο σημείο

  Σχόλιο: Το ορθότερο θα ήταν μέσος χρόνος φόρτισης οχημάτων και όχι παραμονής.

  Γενικά σχόλια:
  Πρόταση ενσωμάτωσης στο συγκριτικό εργαλείο τιμών που αναπτύσσει η ΡΑΕ ή στο Παρατηρητήριο Τιμών http://www.fuelprices.gr επιπλέον των κατά περίπτωση τιμών (ad hoc) που ενσωματώνονται στο Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.).

  Τα απολογιστικά/λειτουργικά δεδομένα για τους εγκατεστημένους φορτιστές σε κάθε δήμο πρέπει να είναι προσβάσιμα από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία για την ορθή εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ή να καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας Υπουργείου-ΡΑΕ-Δημοτικών αρχών για την διάθεση των συγκεκριμένων δεδομένων για την εκπόνηση των συγκεκριμένων μελετών.

 • 24 Ιουνίου 2020, 18:23 | Θάνος Τουρτούρας

  Έχει γεμίσει τελευταία η Ελλάδα με σταθμούς φόρτισης Η/Ο οι οποίοι τοποθετούνται είτε με έξοδα δήμων, είτε σε δημοτικούς χώρους με παραχώρηση, είτε βάση πιλοτικών προγραμμάτων, είτε με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ε.Ε., οι οποίοι σταθμοί απαιτούν συγκεκριμένη κάρτα για τη λειτουργία τους. Αυτό δημιουργεί πολλές δυσλειτουργίες:

  1. Δεν μπορει καποιος (κατά κανόνα τουρίστας) που ερχεται μεσα στην νυχτα να φορτισει.
  2. Βάζει τον επισκεπτη ισως σε μια πολυπλοκη διαδικασια (απαιτειται χρονος για την εκδοση της καρτας)
  3. Ακομη και αν δωθούν ακριβείς οδηγιες για το που θα παει καποιος να εκδόσει μια τετοια κάρτα, σιγουρα καποιοι θα δυσκολευτουν (βαση στατιστικής)
  4. Θα πρεπει ο επισκεπτης να προβλέψει απο προηγουμενη μερα το πως θα βγαλει την κάρτα και ίσως προτίμησει να κάνει στάση σε αλλη πόλη που εχει πιο απλοποιημενο τρόπο να φορτίσει.
  5. Στην περίπτωση που το δίκτυο back office του σταθμού δεν είναι διαθέσιμο, ο σταθμός καθίσταται εντελώς άχρηστος
  6. Υπάρχουν περιπτώσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βλέπε green e-motion με τους 8 σταθμούς φόρτισης στην Κοζάνη [https://youtu.be/vmXws5cIOdM]), που μετά τη λήξη του προγράμματος οι σταθμοί καταντούν «τοτέμ».

  Για τους παραπάνω και όχι μόνο λόγους, όλοι οι δημόσιοι σταθμοί που τοποθετούνται από δήμους ή δημοσίου δικαίου φορείς, θα πρέπει να είναι auto-start και να μην απαιτούν κάποια συγκεκριμένη κάρτα για τη λειτουργία τους. Το «προσωρινά μόνο για χρήση οχημάτων του δήμου» είναι μια απαράδεκτη προςέγγιση. Το ίδιο θα πρέπει να προβλεφθεί και στην περίπτωση που κάποιος σταθμός ενός φορέα φόρτισης είναι εκτός δικτύου (offline), ή έχει κάποιο άλλο πρόβλημα.

  Κάποιοι δικαιολογούν την χρήση κάρτας προκειμένου να υπάρχει «έλεγχος» και «καταγραφή» του ποιος φορτίζει. Δεδομένου πως ο σταθμός φόρτισης δεν είναι ένας απλός ρευματολήπτης, και τροφοδοτεί με ηλεκτρισμό μόνο το όχημα με το οποίο θα «μιλήσει» μέσω πολύ συγκεκριμένης διαδικασίας που προβλέπεται από τα σχετικά πρωτόκολλα, η άνωθεν δικαιολογία απλά δεν στέκει. Σε κάθε auto-start σταθμό υπάρχει ακριβώς το ίδιο επίπεδο ελέγχου και ασφαλείας που υπάρχει και σε έναν σταθμό ενεργοποίησης με κάρτα.