Άρθρο 19 – Χωροθέτηση χώρων στάσης / στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ οχημάτων με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο

1. Στις έδρες – διοικητικές μονάδες όπου κυκλοφορούν αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ) με εκπομπές ρύπων έως 50γρCO2/χλμ., δύνανται να καθορίζονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, χώροι στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) με τις απαιτούμενες υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο για χρήση αποκλειστικά από αυτά, απαγορευμένης της χρησιμοποίησής τους από Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ με άλλη πηγή ενέργειας.
2. Στους κατά την κείμενη νομοθεσία καθοριζόμενους χώρους στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ οχημάτων, οι οποίοι προορίζονται για μικτή χρήση, ήτοι χρησιμοποιούνται και από Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ με άλλη πηγή ενέργειας, τα αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ οχήματα εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50 γρCO2/χλμ. παίρνουν θέση στις ειδικά καθορισμένες για αυτά θέσεις, σύμφωνα με τη σειρά προσέλευσής τους. Στους χώρους αυτούς καθορίζεται υποχρεωτικά μία (1) θέση αποκλειστικής χρήσης από αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ οχήματα εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. για κάθε πέντε (5) θέσεις Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ οχημάτων και στην αρχή των συνολικών θέσεων, η οποία οριοθετείται με κατάλληλη σήμανση και διαγράμμιση. Εφόσον στους εν λόγω χώρους στάθμευσης υπάρχουν λιγότερες των πέντε (5) θέσεων, η χωροθέτηση γίνεται με κριτήριο την εν γένει χωρητικότητά τους.
3. Στους σταθμούς επαναφόρτισης Η/Ο που ορίζονται με το παρόν απαγορεύεται ρητά να φορτίζουν άλλα Η/Ο εκτός από Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ.

 • Ο ΣΕΣ προτείνει το άρθρο να μείνει ως έχει.

  Στην υπουργική απόφαση όμως προτείνεται να καθοριστούν όροι και τεχνικές οδηγίες για εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 19. Όσο το ποσοστό των ηλεκτρικών ταξί που κυκλοφορούν στις έδρες – διοικητικές τους μονάδες είναι πολύ χαμηλό (π.χ. κάτω του 20%) προτείνουμε την αποφυγή χωροθέτησης στάσης / στάθμευσης (πιάτσας) αποκλειστικής χρήσης ταξί με εκπομπές ρύπων έως 50γρCO2/χλμ.

 • 21 Ιουνίου 2020, 15:26 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

  Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 19 – Χωροθέτηση χώρων στάσης / στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ οχημάτων με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο του σχεδίου νόμου «Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης» αναφέρεται για αποκλειστικής χρήσης πιάτσες από αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ) με εκπομπές ρύπων έως 50γρCO2/χλμ. απαγορευμένης της χρησιμοποίησής τους από Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ με άλλη πηγή ενέργειας. Δεν γίνεται καμία αναφορά για την τήρηση σειράς καθώς αυτό αναφέρεται μόνο στην δεύτερη παράγραφο για τις πιάτσες «μικτής χρήσης» ότι δηλαδή τα αυτοκίνητα παίρνουν θέση στις ειδικά καθορισμένες για αυτά θέσεις, σύμφωνα με τη σειρά προσέλευσής τους.
  Δεδομένου του ότι στην δεύτερη παράγραφο αναφέρεται ότι η θέση για τα Η/Ο οριοθετείται με κατάλληλη σήμανση και διαγράμμιση ως ειδικά καθορισμένη για αυτό θέση, αφήνεται να εννοηθεί ότι υπάρχουν δύο σειρές προτεραιότητας ανάλογα τον τύπο καυσίμου εντός της ίδιας πιάτσας. Δηλαδή ότι ένα όχημα που δεν είναι Η/Ο δεν μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση καθώς εκεί η διαγράμμιση ορίζει την στάθμευση των Η/Ο ως ειδικά καθορισμένη για αυτά θέση. Συνεπώς αφήνεται να εννοηθεί ότι ένα όχημα που δεν είναι Η/Ο θα σταθμεύσει δεύτερο ακόμα και αν φτάσει πρώτο στην πιάτσα καθώς εκεί είναι η ειδικά διαμορφωμένη για αυτό θέση και ακολούθως το πρώτο ηλεκτροκίνητο που θα φτάσει στην πιάτσα, ακόμα και αν βρίσκονται άλλα ταξί στις ειδικά για αυτά διαμορφωμένες θέσεις (δεύτερη , τρίτη κ.ο.κ) θα σταθμεύσει πρώτο στην σειρά.
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτουν ανισότητες , σύγχυση και διχασμός.
  Να αφαιρεθεί η πρώτη παράγραφος. Όλες οι πιάτσες να είναι μικτής χρήσης με όσους περισσότερους φορτιστές Η/Ο εφόσον το επιτρέπουν οι υποδομές της κάθε πιάτσας. Σε κάθε πιάτσα μπορούν να υπάρχουν φορτιστές διαφορετικού παρόχου σε περίπτωση που επιθυμεί κάποιος να επενδύσει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για πιάτσες αποκλειστικής χρήσης από τα Η/Ο αλλά ούτε και «ιδιωτικές πιάτσες» από διαμεσολαβητές. Η τήρηση σειράς προτεραιότητας για τους ειδικά καθορισμένους χώρους στάθμευσης ρυθμίζεται για όλες τις πιάτσες και όλα τα Ε.Δ.Χ-Ταξί με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του Π.Δ 243-244/87.
  Η πρώτη παράγραφος αντίκειται στο άρθρο 5 του Π.Δ 243-244/1987 σχετικά με τους χώρους στάσης/στάθμευσης και διαχωρίζει τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) οχήματα της περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 82 του ν.4070/2012 (Α’ 82) σε δύο κατηγορίες με διαφορετικά δικαιώματα και διαφορετικούς χώρους στάθμευσης.

 • 21 Ιουνίου 2020, 00:46 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

  Σύμφωνα με γκάλοπ που έγινε σε ομάδα κοινωνικής δικτύωσης σε ομάδα 100 οδηγών ταξί και μπορούμε να αποστείλουμε αν ζητηθεί , το 99% των οδηγών ταξί λέει όχι σε πιάτσες «αποκλειστικής χρήσης Η/Ο» αλλά επιθυμεί πιάτσες «μικτής χρήσης» με αρκετούς φορτιστές. Παρακαλούμε να το λάβετε υπόψιν και να αφαιρέσετε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 19 και να τροποποιήσετε την δεύτερη παράγραφο ώστε οι πιάτσες μικτής χρήσης να έχουν παραπάνω από έναν φορτιστή στο μέλλον και να μην γίνονται διακρίσεις στους οδηγούς ταξί ανάλογα με την «πηγή φόρτισης» των οχημάτων.

 • 21 Ιουνίου 2020, 00:07 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

  Προτείνω την απαλοιφή της πρώτης παραγράφου εντελώς και το θεωρώ ως κάτι που χρίζει μεγάλης προσοχής για πολλούς λόγους.

  Καταρχάς θα δημιουργήσει πρόβλημα στους οδηγούς ταξί «μικτού καυσίμου» που θα εισέρχονται παρανόμως σε αποκλειστικές πιάτσες Η/Ο για να επιβιβάσουν έναν πελάτη σε περίοδο κρίσης αλλά και αργότερα. Θα έχουμε φαινόμενα ακόμα και διαπληκτισμών σε πιάτσες. Είναι κρίμα να γίνει μια τέτοια διάκριση και μάλιστα χωρίς λόγο.

  Η πρώτη παράγραφος απαγορεύει την είσοδο των οχημάτων μικτού καυσίμου σε αυτές αλλά δεν αναφέρεται αν αυτή η παράβαση θα είναι πειθαρχικό ή παράβαση ΚΟΚ. Οι οδηγοί θα φτάσουν σε σημείο να καταγγέλονται μεταξύ τους ή δεν θα τηρούν τα οριζόμενα της πρώτης παραγράφου.

  Επίσης, δεν γνωρίζουν οι οδηγοί ταξί που θα είναι οι πιάτσες των αποκλειστικά ηλεκτροκίνητων και η πρώτη παράγραφος -δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση- γιατί νιώθουν ότι αυτό είναι ένα «παράθυρο» για να τους γίνει έξωση από τις υπάρχουσες πιάτσες ή τις μελλοντικές όταν αυτές ορισθούν ως πιάτσες Η/Ο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούμε αναστάτωση , εκνευρισμό και δυσαρέσκεια για κάτι που πρέπει να γίνει αποδεκτό με ευχαρίστηση.

  Επίσης δικαίωμα στον επιβάτη πρέπει να έχουν όλοι οι οδηγοί ταξί το ίδιο καθώς έχουν και την ίδια άδεια ταξί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει η πρώτη παράγραφος για τους λόγους ότι σε κάθε πιάτσα μικτού καυσίμου, που είναι εφικτό, να τοποθετηθεί φορτιστής στις μπροστά θέσεις της πιάτσας και όχι μόνο ένας φορτιστής όπως κακώς αναφέρει η δεύτερη παράγραφος αλλά όσοι περισσότεροι φορτιστές είναι τεχνικά εφικτό. Οι οδηγοί ταξί που θα φτάνουν στις μπροστινές θέσεις ανάλογα με την σειρά προτεραιότητας και διαθέτουν Η/Ο θα μπορούν εκεί να το φορτίζουν για τα λεπτά της ώρας που θα βρίσκονται στην αναμονή και μέχρι την επιβίβαση.

  Επίσης στην πρώτη παράγραφο δεν γίνεται καμία αναφορά πως τα ηλεκτροκίνητα οχήματα πρέπει να παίρνουν θέση σύμφωνα με τη σειρά προσέλευσής τους. Αυτό αναφέρεται μόνο στην δεύτερη παράγραφο και είναι απολύτως σωστό – αν και αυτονόητο – καθώς ισχύει το Π.Δ. 243/244/87/23-1γ . Το γεγονός όμως ότι δεν αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο τίποτα για την σειρά, δίνει την εντύπωση ότι οι πιάτσες των Η/Ο δεν θα έχουν σειρά προτεραιότητας ! Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει λόγος να γίνεται κανένας διαχωρισμός – καθώς ισχύει ήδη το Π.Δ 243/244 και η τήρηση της σειράς στις πιάτσες ισχύει για όλους !

  Επαναλαμβάνω πως κατά την γνώμη μου πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς η πρώτη παράγραφος και κάθε πιάτσα μικτού καυσίμου (υπάρχουσες πιάτσες) σταδιακά να αποκτήσει σταθμούς φόρτισης και περισσότερους από έναν.

  Το γεγονός ότι οι πιάτσες μικτού καυσίμου στην δεύτερη παράγραφο μιλάνε για μια θέση θα δώσει αναγκαιότητα αλλαγής της ρύθμισης αυτής μελλοντικά καθώς οι υφιστάμενες πιάτσες μικτού καυσίμου να πρέπει να μετατραπούν σε πιάτσες με περισσότερους φορτιστές επειδή θα αυξηθούν τα Η/Ο. Συνεπώς ο ένας φορτιστής δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται ως περιορισμός.

  Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό έγινε η παράλειψή της σειράς προτεραιότητας για τις πιάτσες των Η/Ο της πρώτης παραγράφου, αλλά αν τα ταξί δεν έχουν σειρά θα προκύψει τεράστιο πρόβλημα. Επαναλαμβάνω πως η πρώτη παράγραφος θεωρώ πολύ σημανικό να αφαιρεθεί εντελώς γιατί δεν χρειάζεται να υπάρχει.

  Σταδιακά να μετατραπούν οι υφιστάμενες πιάτσες «μικτού καυσίμου» σε πιάτσες με φορτιστές αρχικά έναν και στην συνέχεια ο αριθμός αυτός να μπορεί να αυξηθεί και φυσικά να παραμείνουν οι πιάτσες ως «μικτού καυσίμου» και να μην υπάρχουν πιάτσες για τους μεν και άλλες για τους δε.

  Επίσης εφόσον θέλουν αρκετοί ιδιώτες να επενδύσουν σε φορτιστές , να μπορεί ο κάθε ιδιώτης να τοποθετήσει έναν φορτιστή σε πιάτσα αλλά να μην υπάρχουν ούτε φορτιστές αποκλειστικά ενός παρόχου, ούτε να υπάρχουν «ιδιωτικές πιάτσες» με συγκεκριμένους παρόχους φόρτισης η πιάτσες με κριτήριο συμμετοχής σε κάποια ομάδα π.χ ραδιοταξί/εφαρμογή.

  Είναι πολύ σημαντικό οι πιάτσες να παραμείνουν για όλους και με ευελιξία βρίσκονται λύσεις καθώς και με συζήτηση.
  Τα πράγματα είναι τόσο απλά – ας μην δημιουργούμε διχασμό και διχόνοια στους οδηγούς ταξί, πόσο μάλλον να τους κάνουμε να νιώσουν προβληματικό και άγχος με κάτι που υποτίθεται έρχεται για να αγκαλιαστεί και να γίνει αποδεκτό με θετικότητα.

 • 18 Ιουνίου 2020, 15:18 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

  Σε ώρα αιχμής μια πιάτσα ταξί ηλεκτροκίνητων (Η/Ο) είναι άδεια. Καρτερικά περιμένει ένας επιβάτης για να εξυπηρετηθεί. Διέρχεται Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ με άλλη πηγή ενέργειας. Το diesel ταξί απαγορεύεται να επιβιβάσει τον επιβάτη από την συγκεκριμένη πιάτσα σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 19 καθώς και να επιβιβάσει σε απόσταση 50 μέτρων από αυτή (Π.Δ. 243/244/87/23-1δ).
  Η τροχαία με μπλόκα θα μας γράφει ανάλογα την πηγή ενέργειας του οχήματος ; Τι ακριβώς θα πει «απαγορεύεται» από ένα μη Η/Ο Ταξί να σταθμεύσει στην πιάτσα για τα Η/Ο Ταξί ; Nέα κατηγορία Ταξί οχημάτων ανάλογα με την «πηγή ενέργειας» θέτει το Υπουργείο Mεταφορών ; Δεν αντίκειται αυτό στον κανονισμό λειτουργίας (Π.Δ. 243/244/87/23-1δ) καθώς σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας έχει ΔΙΚΑΙΩΜΑ να σταθμεύσει σε πιάτσα ;
  Πιάτσες προνομιούχων και μη προνομιούχων ;
  Ποια θα είναι η ποινή αν ένα μη Η/Ο ταξί σταθμεύσει σε μια τέτοια πιάτσα για Η/Ο ;
  Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 19 οφείλει να αφαιρεθεί και οι οδηγοί ταξί να έχουν επιτρεπόμενη είσοδο σε όλες τις πιάτσες ταξί ανεξαρτήτως καυσίμου ή πηγής ενέργειας.
  Τα αυτονόητα !
  Η πρώτη θέση μπορεί να έχει φορτιστή για να φορτίσει το ηλεκτροκίνητο ταξί για τον χρόνο που θα παραμείνει πρώτο στην σειρά, τηρώντας την προτεραιότητα οχημάτων-επιβατών (Π.Δ. 243/244/87/23-1γ) (συνήθως λίγος χρόνος)

 • 17 Ιουνίου 2020, 22:17 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

  Στο άρθρο 19 η πρώτη παράγραφος είναι ανεπίτρεπτη. Το δικαίωμα στην εργασία και τον επιβάτη είναι για όλους τους οδηγούς ταξί. Δεν γίνεται να κατηγοριοποιούνται οι οδηγοί ταξί και να αποκλείονται αντιστοίχως από το δικαίωμα τους στην εργασία ανάλογα με το όχημα που διαθέτουν και την αγοραστική τους δυνατότητα. Δηλαδή αν δεν έχεις να αγοράσεις ηλεκτροκίνητο δεν μπορείς να εισέλθεις σε συγκεκριμένες πιάτσες, να δουλέψεις και να πάρεις επιβάτες.Είναι σκανδαλώδες και αντισυνταγματικό αυτό που πάτε να περάσετε. Σε λίγο θα δούμε και πιάτσες συγκεκριμένων διαμεσολαβητών με δυνατότητα φόρτισης των οχημάτων μόνο που έχουν αυτή τη συγκεκριμένη εφαρμογή διαμεσολάβησης. Ντροπή αυτά που πάτε να περάσετε – Τίποτα άλλο.