Άρθρο 48 – Κριτήρια αξιολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις

1. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων κατά την έννοια του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την προμήθεια οχημάτων, υποχρεωτικά συνεκτιμάται κατά την αξιολόγηση των προσφορών η ύπαρξη ελάχιστης ποσόστωσης επί του συνόλου του στόλου των υποψηφίων, ύψους πέντε τοις εκατό (5%) για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
2. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων κατά την έννοια του ν. 4412/2016 για την προμήθεια υπηρεσιών, η παροχή των οποίων απαιτεί τη χρήση στόλου οχημάτων, δύναται να τεθεί ως κριτήριο ποιοτικής επιλογής, η υποχρέωση ελάχιστης ποσόστωσης επί του συνόλου του στόλου των υποψηφίων, ύψους πέντε τοις εκατό (5%) για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ, και σε κάθε περίπτωση τίθεται η υποχρέωση ύπαρξης κατ’ ελάχιστον ενός (1) αμιγούς ηλεκτρικού οχήματος στο στόλο των υποψηφίων.
3. Οι αναθέτοντες φορείς και οι αναθέτουσες αρχές, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4412/2016, οφείλουν να αιτούνται από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης να προσκομίζουν κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα, με τα οποία θα βεβαιώνεται η ελάχιστη ποσόστωση ηλεκτρικών οχημάτων στο σύνολο των οχημάτων του στόλου τους.
4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, οι οποίες έχουν εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 118 και της παρ. 1 του άρθρου 328 του ν. 4412/2016.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, η έναρξη των οποίων λαμβάνει χώρα, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 290 του ν. 4412/2016, μετά τη 2α Αυγούστου 2021.

  • Η ελάχιστη ποσόστωση στο Άρθρο 48 παρ.1 «επί του συνόλου του στόλου των υποψηφίων, ύψους πέντε τοις εκατό (5%) για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.» θα πρέπει να είναι υψηλότερη.

    Δίνοντας κίνητρα για την ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας θα πρέπει να προβλεφθεί κάποιο μοντέλο μοριοδότησης για οχήματα που είτε παράγονται είτε ολοκληρώνονται σε κάποιο ποσοστό στην Ελλάδα. Επίσης, θα ήταν ευχής έργον εάν με κάποιον τρόπο η όποια κρατική προμήθεια περνούσε μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν κατακερματιζόταν σε επίπεδο ΟΤΑ. Μία τέτοια προσέγγιση μπορεί να λαμβάνει υπόψη τον προγραμματισμό των αναγκών των ΟΤΑ, ενώ, συγχρόνως, μειώνονται τα κόστη κτήσης και συντήρησης, περιορίζοντας παράλληλα την πολυτυπία.

  • 26 Ιουνίου 2020, 15:50 | Κώστας Κουτανίτης

    Προτείνουμε για το 5% της ελάχιστης ποσόστωσης, να προσμετράται και ο στόλος των ηλεκτρικών δικύκλων και μικροαυτοκινήτων του ΕΕ 168/2013.