Άρθρο 16 – Τιμολόγηση υπηρεσιών επαναφόρτισης

1. Η μέθοδος τιμολόγησης, οι σχετικές τιμές και οι όροι χρέωσης των χρηστών Η/Ο αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης ή/και ηλεκτροκίνησης διαμορφώνονται ελεύθερα.
2. Η εφαρμοζόμενη τιμολόγηση για την κατά περίπτωση φόρτιση επιλέγεται από τον Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και πρέπει να γνωστοποιείται στον χρήστη Η/Ο πριν από την έναρξη της διαδικασίας επαναφόρτισης, με ευκρινή σήμανση επί του σημείου επαναφόρτισης ή σε παρακείμενο χώρο του σημείου επαναφόρτισης, ή στην είσοδο του χώρου εγκατάστασής του, σε περίπτωση χώρων με ελεγχόμενη πρόσβαση.
3. Στην τελική χρέωση του χρήστη Η/Ο συνυπολογίζονται όλες οι παράμετροι της φόρτισης που διαμορφώνουν την τελική τιμή (καταναλωθείσα ενέργεια ή χρονική διάρκεια συνεδρίας, ισχύς/τύπος φόρτισης), καθώς και τυχόν άλλες χρεώσεις. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τελικής χρέωσης (δεδομένα φόρτισης και επιπρόσθετες χρεώσεις) οφείλουν να διατίθενται προς ενημέρωση του χρήστη Η/Ο όσο αυτός βρίσκεται ακόμη στον χώρο του σημείου με έναν ή περισσότερους τρόπους (εμφάνιση στην οθόνη του σταθμού φόρτισης, αναγραφή σε απόδειξη/τιμολόγιο που εκδίδεται στον ίδιο χώρο, αποστολή μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής) και να αποστέλλονται άμεσα στον συμβεβλημένο με αυτόν Π.Υ.Η., εφόσον πρόκειται για χρήστες συμβολαίου.
4. Τα δεδομένα ταυτοποίησης Η/Ο, φόρτισης και χρέωσης ανά φόρτιση, αποθηκεύονται και διατηρούνται από τον Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και από τον Π.Υ.Η., με πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων περί προστασίας προσωπικών και εμπορικών δεδομένων, όπως ο νόμος ορίζει.

 • 1 Ιουλίου 2020, 15:06 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Σημείο: 1. Η μέθοδος τιμολόγησης, οι σχετικές τιμές και οι όροι χρέωσης των χρηστών Η/Ο αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης ή/και ηλεκτροκίνησης διαμορφώνονται ελεύθερα.

  Σχόλιο: Δεν υπάρχει αναφορά/πρόβλεψη για την διαμόρφωση του ρυθμιζόμενου σκέλους των τιμολογίων (σύστημα και δίκτυο). Ενδεχομένως να απαιτηθεί παρέμβαση με σκοπό την παροχή επιπλέον κινήτρων για την ανάπτυξη της αγοράς.

  Σημείο: 3. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τελικής χρέωσης (δεδομένα φόρτισης και επιπρόσθετες χρεώσεις) οφείλουν να διατίθενται προς ενημέρωση του χρήστη Η/Ο όσο αυτός βρίσκεται ακόμη στον χώρο του σημείου με έναν ή περισσότερους τρόπους(εμφάνιση στην οθόνη του σταθμού φόρτισης, αναγραφή σε απόδειξη/τιμολόγιο που εκδίδεται στον ίδιο χώρο, αποστολή μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής) και να αποστέλλονται άμεσα στον συμβεβλημένο με αυτόν Π.Υ.Η., εφόσον πρόκειται για χρήστες συμβολαίου.

  Σχόλιο: Προτείνεται η προσθήκη «όλων των χρηστών» (των ad hoc και των χρηστών συμβολαίου) στην τιμολογιακή πληροφόρηση των σημείων φόρτισης, κάτι το οποίο δεν είναι σαφές στην διατύπωση της Παρ. 3.

 • Στην παράγραφο 2 θα πρέπει να προστεθεί και ο Π.Υ.Η στου φορείς που επιλέγουν και υποχρεούνται να γνωστοποιούν στους χρήστες την εφαρμοζόμενη τιμολόγηση. Στην ίδια παράγραφο θα πρέπει να προστεθεί στους δυνατούς τρόπους γνωστοποίησης και η αναγραφή της τιμολόγησης στην οθόνη των σταθμών φόρτισης, καθώς και η ηλεκτρονική ενημέρωση εφόσον οι χρήστες χρησιμοποιούν εφαρμογή για την πρόσβαση και λήψη της υπηρεσίας φόρτισης.
  Ειδικότερα, προτείνεται επαναδιατύπωση ως εξής:
  2. Η εφαρμοζόμενη τιμολόγηση για την κατά περίπτωση φόρτιση επιλέγεται από τον Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. ή τον Π.Η.Υ. και πρέπει να γνωστοποιείται στον χρήστη Η/Ο πριν από την έναρξη της διαδικασίας επαναφόρτισης, με ευκρινή σήμανση επί του σημείου επαναφόρτισης ή σε παρακείμενο χώρο του σημείου επαναφόρτισης, ή στην είσοδο του χώρου εγκατάστασής του, σε περίπτωση χώρων με ελεγχόμενη πρόσβαση ή με αναγραφή στην οθόνη των σταθμών φόρτισης, ή για τις περιπτώσεις που οι χρήστες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές εφαρμογές για την πρόσβαση στα σημεία φόρτισης και τη χρήση της υπηρεσίας φόρτισης με αναγραφή στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά τηλεφωνά.

  Η αναφορά μόνο σε «χρήστες συμβολαίου» για την υποχρέωση αποστολής των δεδομένων της τελικής χρέωσης δεν είναι ορθολογική καθώς οι χρήστες συμβολαίου λαμβάνονν σε τακτική βάση (μηνιαίως ή ανά δίμηνο) τον αναλυτικό λογαριασμό με όλες τις χρεώσεις ενώ για τους ad hoc χρήστες που εξαιρούνται από αυτήν την υποχρέωση του ΠΥΗ δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.