Άρθρο 26 – Προϋποθέσεις εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

1. Για κατασκευές σε υφιστάμενα κτίρια με σκοπό την εγκατάσταση της υποδομής και την τοποθέτηση συσκευών φόρτισης Η/Ο, για τη σύνδεση των οποίων δεν απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) μέσης τάσης/χαμηλής τάσης (ΜΤ/ΧΤ) στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, δεν απαιτείται η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).
Η περαίωση των εργασιών εγκατάστασης πιστοποιείται με τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης/ενημέρωσης προς τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), το οποίο συνοδεύεται από την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα και κοινοποιείται στον διαχειριστή του κτιρίου. Τα ως άνω έγγραφα παραμένουν σε αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Μετά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017, τα ως άνω έγγραφα αποστέλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-adeies, καταχωρούνται στο φάκελο ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου και είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
2. Για την εγκατάσταση της υποδομής και την τοποθέτηση συσκευών φόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα κτίρια, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
Οι μελέτες, οι τεχνικές περιγραφές, οι τεχνικές εκθέσεις, τα σχέδια, η συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) και αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης προς τον διαχειριστή του κτιρίου, στην περίπτωση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα e-adeies από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Μετά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου, τα ανωτέρω στοιχεία ενσωματώνονται στον φάκελο της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου, στον οποίο έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες δημόσιες αρχές.
3. Η σύνδεση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενη παροχή, με επαύξηση αυτής ή μέσω νέας παροχής, διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες ηλεκτροδοτήσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Σε όλους τους στεγασμένους κλειστούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων που διαθέτουν ένα ή περισσότερα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο λαμβάνονται μέτρα πυρασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 28.

 • Προτείνεται η προσθήκη παρ. 5 ως εξής:

  5. Η απαραίτητη αδειοδότηση θα πρέπει να γίνεται άμεσα. Μετά το πέρας 10 ημερών και μη έχοντας λάβει παρατηρήσεις, ο αριθμός κατάθεσης θα επέχει θέση αδείας.

  Γενικό Σχόλιο επί του άρθρου:

  Στα πλαίσια της άμεσης ανάπτυξης δικτύου σταθμών φόρτισης H/O ανά την Ελλάδα, θα πρέπει στις περιπτώσεις ίδρυσης ενός νέου πρατηρίου παροχής ενέργειας ανάμεσα στις παροχές του οποίου θα περιλαμβάνονται και θέσεις επαναφόρτισης Η/Ο ή αντικατάσταση μπαταριών, να ξεπερνιούνται ανασταλτικοί πολεοδομικοί παράγοντες (χρήσεις, αποστάσεις). Επίσης στα υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων, θα πρέπει οι θέσεις φόρτισης Η/Ο να είναι εύκολο και άμεσο να αδειοδοτηθούν χωρίς εμπόδια (ενδεικτικά, συμψηφισμό με χώρους φύτευσης).

 • 1 Ιουλίου 2020, 13:00 | ΠΟΣΕΗ

  Η εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα κτίρια, έχει ως προαπαιτούμενο για την ασφαλή λειτουργία των υποδομών επαναφόρτισης την ύπαρξη αξιόπιστου συστήματος γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Συνεπώς για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, όπου υπάρχουν χιλιάδες υφιστάμενα κτίρια στα οποία το σύστημα γειώσεως που υπήρχε έχει καταστραφεί, λόγω του ότι είχε κατασκευαστεί στο μεταλλικό δίκτυο ύδρευσης το οποίο σε βάθος χρόνου αντικαταστάθηκε με πλαστικό δίκτυο καταστρέφοντας το υπάρχον σύστημα γείωσης, δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα εγκατάστασης υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο χωρίς την ύπαρξη συστήματος γειώσεως.
  Επιπλέον αυτού, με το Άρθρο 2, Παρ. 2.5.8 της ΥΑ Δ16γ/694/7/117/Γ (ΦΕΚ 552 Β΄/2009) «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ» απαγορεύθηκε η γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων.
  Ως ισοδύναμο της προηγούμενης νομοθεσίας, δεν υποχρεώθηκε ως όφειλε ο διανομέας ηλεκτρικής ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ (τότε ΔΕΗ) να μετατρέψει το δίκτυο του σε σύστημα γείωσης ΤΝ όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, πράγμα το οποίο θα οδηγούσε σε ένα ασφαλέστερο δίκτυο, ούτε επιλέχθηκε η λύση του Λονδίνου, στο οποίο παρέχεται η γείωση από τον διανομέα ηλεκτρικής ενέργειας προς τα κτίρια, αλλά αφέθηκε να αναλάβει το οικονομικό και τεχνικό βάρος ο κάθε πολίτης μεμονωμένα, σε Αστικούς ιστούς, στους οποίους δεν υπάρχουν απλές ή εύκολες λύσεις κατασκευής αξιόπιστων γειώσεων, πράγμα το οποίο επιφέρει δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος.
  Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι οι πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος, να μην προχωρούν σε τέτοιου είδους επανακατασκευές γειώσεων.
  Το παραπάνω ζήτημα είναι ιδιαίτερης σημασίας αφού εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους χρήστες των υποδομών φόρτισης Η/Ο, που θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενα κτίρια που δεν έχουν πραγματικό και αξιόπιστο σύστημα γειώσεως σε λειτουργία.
  Συνεπώς προτείνεται να συμπεριληφθεί διάταξη ειδικά για τα υφιστάμενα κτίρια, η οποία θα υποχρεώνει το ΔΕΔΔΗΕ να προχωρήσει στην άμεση κατασκευή “ομαδικών” Γειώσεων και αλλαγής του συστήματος ΤΤ σε ΤΝ, στις περιοχές που προαναφέραμε και να υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες προκειμένου να εγκαταστήσουν σημεία επαναφόρτισης Η/Ο να έχουν λειτουργικό και σύμφωνο με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύστημα γειώσεως»

 • Με βάση την παράγραφο 1: Για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα κτίρια, εφόσον δεν απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) μέσης τάσης/χαμηλής τάσης (ΜΤ/ΧΤ), η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) κατατίθεται (με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία από τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης) στον ΔΕΔΔΗΕ.
  Με βάση την παράγραφο 2: Για την εγκατάσταση της υποδομής και την τοποθέτηση συσκευών φόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα κτίρια, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) και αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης προς τον διαχειριστή του κτιρίου, στην περίπτωση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα e-adeies από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Άρα σε αυτή την περίπτωση η ΥΔΕ δεν υποβάλλεται (με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία από τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης) στον ΔΕΔΔΗΕ;
  Πρόταση για την παράγραφο 3: Η ηλεκτροδότηση υποδομών φόρτισης Η/Ο από το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ σε υφιστάμενη παροχή, με επαύξηση αυτής ή μέσω νέας παροχής, διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες ηλεκτροδοτήσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 • 30 Ιουνίου 2020, 08:28 | Π.Ο.Π.Ε.Κ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΠΕΚ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΩΝ (ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ) ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

  Στα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας λόγω του μεγάλου όγκου διέλευσης οχημάτων και της διαμόρφωσης τους προς εξυπηρέτηση των εποχούμενων, υπάρχει ιδανικά η δυνατότητα να τοποθετηθούν ταχυφορτιστές ( σημείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος) προς εξυπηρέτηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
  Τα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας είναι οι κατεξοχήν χώροι τροφοδοσίας οχημάτων με καύσιμα και ενέργεια και πληρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για θέματα διαχείρισης της ασφάλειας κατά την παροχή καυσίμων ή/και ενέργειας
  Τα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας διαθέτουν όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να τα καταστήσουν ως ιδανικούς χώρους για την αποκλειστική χρήση και εγκατάσταση των ταχυφορτιστών.
  Η κυκλοφορία των οχημάτων είναι συνυφασμένη και αλληλένδετη με τα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας. Η προσπάθεια της διάχυσης της ηλεκτροκίνησης και εμπέδωσης της νέας εποχής, είναι δεδομένο ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει το δυναμικό των πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας που διαθέτει η χώρα μας και τα οποία ανέρχονται στα 6500 περίπου σε όλη την επικράτεια.
  Οι χώροι αυτών των πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας ελέγχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ( Δνσεις Μεταφορών, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ) κατά τακτά χρονικά διαστήματα ( ΠΔ118/06 και Ν. 4439/16, όπως ισχύουν) , ενώ βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας διαθέτουν μέτρα πυροπροστασίας, ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τους, κατά νόμο υπεύθυνο άτομο για την ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου καυσίμων και ενέργειας και άλλα πολλά μέτρα, που τα καθιστούν την ασφαλέστερη και καταλληλότερη επιλογή για την εγκατάσταση των ταχυφορτιστών
  Η πρόταση της αποκλειστικής εγκατάστασης των ταχυφορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων και ενέργειας, θα βοηθήσει στη περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτροκίνησης καθώς και στην ασφαλή διαδικασία φόρτισης.
  Επίσης θα δώσει ώθηση στα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας να τοποθετήσουν, ανάλογα με το εμβαδόν του ακινήτου που διαθέτουν, τους αντίστοιχους σε αριθμό ταχυφορτιστές, προωθώντας με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τις υποδομές φόρτισης, δημιουργώντας το κατάλληλο υπόβαθρο για την αύξηση του μεριδίου αγοράς των ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε σχέση με τα συμβατικά.
  Στο πλαίσιο των παραπάνω φρονούμε ότι πρέπει να δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο από την πολιτεία για την τοποθέτηση των ταχυφορτιστών στα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας με την επιδότηση για την αγορά και τοποθέτηση τους από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας

 • 29 Ιουνίου 2020, 16:49 | Γιωργοσς Μπονανος

  Γραμμη δευτερη απο το ρολοι καποιου διαμερισματοσ ωw το γκαραζ δεν επιτρεπεται. Θελησσα να παρω ρευμα απο το ρολοι στην αποθηκη για καταψυκτη και εμαθα οτι δεν απαγορευεται ρητα. Για να βαλεις λοιπον φορτιστη στο γκαραζ πρεπει να τραβηξεις γραμμη απο τον πινακα σου μεσα στο διαμερισμα. Δηλαδη ισωσ και 6-7 οροφους . . . . Μεγαλο κοστοσ μπελας κλπ κλπ

 • Η εγκατάσταση της υποδομής και της τοποθέτηση συσκευών φόρτισης Η/Ο σε όλους τους προβλεπόμενους από την ισχύουσα νομοθεσία χώρους δεν θα πρέπει να απαιτεί την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

  Συνεπώς προτείνουμε το άρθρο 26 να διαμορφωθεί όπως παρακάτω:

  «Άρθρο 26 – Προϋποθέσεις εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο
  1. Για κατασκευές σε υφιστάμενα κτίρια, υφιστάμενα Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, υφιστάμενους χώρους στάσης και στάθμευσης εντός λιμενικής ζώνης ή/και εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες), υφιστάμενους στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, υφιστάμενα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, υφιστάμενα δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., δημοσίως προσβάσιμους ιδιωτικούς χώρους, κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, δημοσίως προσβάσιμους δημόσιους χώρους, κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, τερματικούς σταθμούς ή σταθμούς μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών, με σκοπό την εγκατάσταση της υποδομής και την τοποθέτηση συσκευών φόρτισης Η/Ο, για τη σύνδεση των οποίων δεν απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) μέσης τάσης/χαμηλής τάσης (ΜΤ/ΧΤ) στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, δεν απαιτείται η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).
  Η περαίωση των εργασιών εγκατάστασης πιστοποιείται με τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης/ενημέρωσης προς τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), το οποίο συνοδεύεται από την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα και κοινοποιείται στον διαχειριστή του κτιρίου. Τα ως άνω έγγραφα παραμένουν σε αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Μετά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017, τα ως άνω έγγραφα αποστέλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-adeies, καταχωρούνται στο φάκελο ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου και είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
  2. Για την εγκατάσταση της υποδομής και την τοποθέτηση συσκευών φόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα κτίρια, , υφιστάμενα Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, υφιστάμενους χώρους στάσης και στάθμευσης εντός λιμενικής ζώνης ή/και εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες), υφιστάμενους στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, υφιστάμενα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, υφιστάμενα δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., δημοσίως προσβάσιμους ιδιωτικούς χώρους, κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, δημοσίως προσβάσιμους δημόσιους χώρους, κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, τερματικούς σταθμούς ή σταθμούς μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
  Οι μελέτες, οι τεχνικές περιγραφές, οι τεχνικές εκθέσεις, τα σχέδια, η συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) και αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης προς τον διαχειριστή του κτιρίου, στην περίπτωση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα e-adeies από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Μετά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου, τα ανωτέρω στοιχεία ενσωματώνονται στον φάκελο της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου, στον οποίο έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες δημόσιες αρχές.
  3. Η σύνδεση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενη παροχή, με επαύξηση αυτής ή μέσω νέας παροχής, διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες ηλεκτροδοτήσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
  4. Σε όλους τους χώρους που διαθέτουν ένα ή περισσότερα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο λαμβάνονται μέτρα πυρασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 28.»