Άρθρο 33 – Λειτουργία των συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης

1. Ως συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης ορίζεται η εγκατάσταση, εντός της οποίας πραγματοποιούνται εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης, με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Για τη λειτουργία των συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
2. Τα συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης μπορούν να λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων άλλου συνεργείου ή και μεμονωμένα. Οι εγκαταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να διαθέτουν επαρκείς χώρους για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων υψηλής τάσης. Όλοι οι χώροι πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη σήμανση, όπως αναγνωριστικές πινακίδες επί του οχήματος και περίφραξη του χώρου με εμφανή σήμανση υψηλής τάσης, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών επί των οχημάτων υψηλής τάσης με ασφάλεια, τόσο για το όχημα όσο και για τους εργαζόμενους του συνεργείου.
3. Το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης οφείλει να διαθέτει, πέραν των προβλεπόμενων εργαλείων και μηχανημάτων του π.δ. 78/1988, ειδικό εξοπλισμό για οχήματα υψηλής τάσης, προκειμένου οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στα οχήματα αυτά να πραγματοποιούνται με ασφάλεια.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επέκταση του αντικειμένου εργασιών των συνεργείων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988, προκειμένου τα εν λόγω συνεργεία να δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εγκατάσταση και λειτουργία συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης.

 • Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 2 ως εξής:

  2. Τα συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης μπορούν να λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων άλλου συνεργείου ή και μεμονωμένα. Οι εγκαταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να διαθέτουν επαρκείς χώρους για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων υψηλής τάσης. Όλοι οι χώροι πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη σήμανση, όπως αναγνωριστικές πινακίδες επί του οχήματος και περίφραξη του χώρου με εμφανή σήμανση υψηλής τάσης, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών επί των οχημάτων υψηλής τάσης με ασφάλεια, τόσο για το όχημα όσο και για τους εργαζόμενους του συνεργείου.
  Η δυνατότητα αντικατάστασης μπαταριών Η/Ο πέραν των συνεργείων, επιτρέπεται να δοθεί και στα πρατήρια παροχής ενέργειας, δεδομένων όλων των μέτρων ασφαλείας που ήδη λαμβάνονται καθώς επίσης και της γεωγραφικής κατανομής δικτύου των σημείων.

 • Συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης ορίζεται η εγκατάσταση εντός της οποίας πραγματοποιούνται εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης, με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.

  Για τη λειτουργία των συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια τι σημαίνει συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης και επιπρόσθετα στο νομοσχέδιο θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα συνεργεία επισκευής αμαξωμάτων – φανοποιεία.
  Στα εν λόγω συνεργεία γίνονται επισκευές αμαξώματος οι οποίες απαιτούν παρεμβάσεις στο κύκλωμα Υ.Τ. του οχήματος.