Άρθρο 13 – Οργάνωση της αγοράς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 134Β του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Φορέας εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) μπορεί να είναι οποιαδήποτε ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με σκοπό την εκμετάλλευση υποδομών φόρτισης. Ο Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. παρέχει υπηρεσίες επαναφόρτισης σε χρήστες Η/Ο και είναι υπεύθυνος για την άρτια τεχνική συντήρηση των υποδομών φόρτισης, τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της ασφαλούς λειτουργίας των σημείων επαναφόρτισης, την εποπτεία και τον έλεγχο αυτών, καθώς και για την παροχή των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων στο Μητρώο της παρ. 7. Οι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. υποχρεούνται να λειτουργούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την εποπτεία και τον έλεγχο των υποδομών επαναφόρτισης και πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης των συλλεγόμενων πληροφοριών.
Για δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης, την εκμετάλλευση των σημείων επαναφόρτισης αναλαμβάνει Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. εντός ενός (1) έτους από την εγκατάσταση αυτών. Έως την ανάληψη της εκμετάλλευσης αυτών από Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., τις ανωτέρω υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο κύριος των υποδομών.».
2. Η παρ. 5 του άρθρου 134Β του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η εκπροσώπηση του φορτίου Η/Ο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων διαχείρισης του φορτίου των Η/Ο μέσω συστημάτων απομακρυσμένης εποπτείας και ελέγχου των Υποδομών Φόρτισης, γίνεται μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης Φορτίου Η/Ο (Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο.). Οι Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο. συμπεριλαμβάνονται στην έννοια του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 (Α’ 185). Οι υποχρεώσεις και η λειτουργία των Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο. καθορίζονται στις διατάξεις των Κανονισμών Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, στο μέτρο που λειτουργούν ως Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης. Οι Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο. διαθέτουν ή έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου Η/Ο για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο. δύνανται να συμβάλλονται με φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η. και Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.), ή και απευθείας με χρήστες Η/Ο ή κατόχους μη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης, ώστε να διασφαλίσουν τη δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου των συνδεδεμένων στο Δίκτυο Η/Ο, το οποίο εκπροσωπούν. Ως Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο. μπορεί να δραστηριοποιούνται φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης, οι οποίοι διαθέτουν δυνατότητα ελέγχου του φορτίου των Η/Ο συμβεβλημένων χρηστών, συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εξασφαλισμένη δυνατότητα ελέγχου του φορτίου των Η/Ο συμβεβλημένων χρηστών που εκπροσωπούν, καθώς και τρίτα πρόσωπα που ικανοποιούν τις τιθέμενες προϋποθέσεις.».
3. Η παρ. 6 του άρθρου 134Β του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεν αποκλείεται το ίδιο πρόσωπο να δραστηριοποιείται συγχρόνως ως ιδιοκτήτης υποδομών φόρτισης, Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., Π.Υ.Η., Φ.Δ.Σ. και Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο..».
4. Στο τέλος του άρθρου 134Β του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, προστίθενται νέες παράγραφοι 8, 9 και 10 ως εξής:
«8. O Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η.) διατηρεί συμβατική σχέση τόσο με συνεργαζόμενους Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. ή Φ.Δ.Σ. όσο και με χρήστες Η/Ο, βάσει της οποίας καθορίζονται ο τρόπος τιμολόγησης των υπηρεσιών επαναφόρτισης, οι τιμές χρέωσης και οι μέθοδοι ταυτοποίησης και πληρωμής. Επιπλέον, ο Π.Υ.Η. δύναται να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες σχετιζόμενες με την επαναφόρτιση, όπως εύρεση διαθέσιμων σημείων επαναφόρτισης, πλοήγηση και κράτηση θέσεων, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών Η/Ο.
9. Ο Φορέας διεκπεραίωσης συναλλαγών (Φ.Δ.Σ.) διευκολύνει την ανταλλαγή στοιχείων και τη διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών μεταξύ φορέων της αγοράς. Για τον σκοπό αυτό αναπτύσσει και λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανταλλαγή δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο ή βάσει προγραμματισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, που απαιτούνται για την υποστήριξη της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών από υποδομές οποιουδήποτε Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., για λογαριασμό οποιουδήποτε Π.Υ.Η., σε συμβεβλημένους με τον τελευταίο χρήστες Η/Ο (περιαγωγή υπηρεσιών επαναφόρτισης). Τα δεδομένα δύναται να αφορούν στην ταυτοποίηση χρηστών Η/Ο, στα στοιχεία χρέωσης και κόστους ανά πράξη επαναφόρτισης, καθώς και στα στοιχεία των εμπλεκόμενων σε κάθε πράξη φόρτισης μερών (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και Π.Υ.Η.).
10. Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) συνεργάζεται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις με κάθε επιχείρηση, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, αναπτύσσει, λειτουργεί ή διαχειρίζεται σημεία επαναφόρτισης για Η/Ο, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής.».
4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εποπτεύει, σε συνεργασία με την Ρ.Α.Ε. για θέματα αρμοδιότητάς της, τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες για την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση των φορέων της αγοράς σε αυτήν.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να ρυθμίζονται ειδικά θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη μέθοδο και τις διαδικασίες εποπτείας της αγοράς ηλεκτροκίνησης, τις υποχρεώσεις των φορέων της αγοράς, τις σχετικές παραβάσεις και κυρώσεις, τα κριτήρια επιβολής τους, τις διαδικασίες διεξαγωγής των ελέγχων, το ύψος του κατά περίπτωση προστίμου, τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης αυτού, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα για την οργάνωση και την εποπτεία της αγοράς. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, ως κριτήρια για το είδος των κυρώσεων και το ύψος του προστίμου λαμβάνονται το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη.
5. Εάν, μετά από έλεγχο, διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο στον ελεγχόμενο φορέα από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Η επιβολή του προστίμου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
6. Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο του άρθρου 14, τα δε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

 • 1 Ιουλίου 2020, 15:32 | Α.Στεργιάδης

  Η γενικότερη επίβλεψη από το Υπουργείο προσφέρει αρκετά θετικά. Ένα ακόμη αναγκαίο συστατικό είναι η υποχρέωση των παρόχων να προσφέρουν τις υπηρεσίες φόρτισης με διαλειτουργικότητα (interoperability) και με σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Π.χ. θα μπορούσε να υπάρχει ένα είδος κάρτας (π.χ. Athens Card, Oyster London) κι εφαρμογής κινητών (δηλ.συγκεκριμένες προδιαγραφές ανοιχτού κώδικα) το οποίο θα έπρεπε να ακολουθούν όλοι οι πάροχοι ώστε να αποφευχθούν τα ατυχή παραδείγματα άλλων χωρών. Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα με βάση το ΓΚΠΔ πρέπει να είναι ενσωματωμένος στις συγκεκριμένες προδιαγραφές.
  Το νομοσχέδιο χρειάζεται να ενθαρρύνει περαιτέρω τη χρήση ποικίλλων οχημάτων (ηλ. αυτοκίνητο, ηλ. ποδήλατο, ηλ. πατίνι), με αποφυγή ενθάρρυνσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε βάρος των μη μηχανοκίνητων (π.χ. ποδήλατο). Αυτό πρέπει να προβλεφθεί και τα επόμενα στάδια διείσδυσης της τεχνολογίας.

  Α.Στεργιάδης – Δικηγορική Εταιρεία Βασιλογεώργης & Συνεργάτες
  Δρ Ν.Θωμόπουλος – Senior Lecturer, University of Surrey
  Ι.Λέλης – Smart Transport, Atkins Global

 • Κίνητρα για Μονάδες παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων πχ. Υδρογόνου;

 • Η πρόβλεψη της παραγράφου 4 για εποπτεία της αγοράς ηλεκτροκίνησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Ρ.Α.Ε. θα πρέπει να συμπληρωθεί και με τη συνεργασία της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία κατά νόμο έχει την κύρια αρμοδιότητα για τη διατήρηση και προστασία της υγιούς δομής της αγοράς και στον κλάδο της ενέργειας.

 • Η τεχνική συντήρηση των υποδομών φόρτισης, καθώς και η τήρηση των όρων και κανονισμών ασφαλούς λειτουργίας τους είναι εύλογο και θα πρέπει να αποτελεί υποχρέωση των Ιδιοκτητών τους στην κυριότητα των οποίων ανήκουν οι σταθμοί φόρτισης, που στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονται και σε χώρους που οι ίδιοι (οι Ιδιοκτήτες) ελέγχουν. Η διεθνώς επικρατούσα πρακτική είναι οι ΦΕΥΦΗΟ να αναλαμβάνουν ευθύνη για την επιχειρησιακή λειτουργία των σημείων φόρτισης, συνεπώς η ευθύνη τους πρέπει να περιορίζεται στα πεδία τα οποία είναι από τον άμεσο έλεγχο τους (π.χ. η διασύνδεση των υποδομών με το ΜΥΦΑΗ, η παρακολούθηση και διαχείριση των συστήματων, η διασφάλιση της παροχής δυναμικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για τις υποδομές που διαχειρίζονται, η δυναμική διαχείριση των φορτίων, η παροχή πληροφόρησης στους ΠΥΗ και στο ΔΕΔΔΗΕ κλπ.).
  Προτείνεται η επαναδιατύπωση της σχετικής παραγράφου ως εξής:
  «1. Ο Φορέας εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) μπορεί να είναι οποιαδήποτε ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με σκοπό την εκμετάλλευση υποδομών φόρτισης. Ο Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. παρέχει υπηρεσίες επαναφόρτισης σε χρήστες Η/Ο και είναι υπεύθυνος για την άρτια τεχνική συντήρηση των υποδομών φόρτισης, τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και λειτουργίας των σημείων επαναφόρτισης που διαχειρίζονται, την εποπτεία και τον έλεγχο αυτών, καθώς και για την παροχή των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων στο Μητρώο της παρ. 7. Οι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. υποχρεούνται να λειτουργούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την εποπτεία και τον έλεγχο των υποδομών επαναφόρτισης και πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης των συλλεγόμενων πληροφοριών.
  Για δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης, την εκμετάλλευση των σημείων επαναφόρτισης αναλαμβάνει Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. εντός ενός (1) έτους από την εγκατάσταση αυτών. Έως την ανάληψη της εκμετάλλευσης αυτών από Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., τις ανωτέρω υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο κύριος των υποδομών.».

 • Ένα πρόβλημα που παρατηρείται σε πιο ώριμες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων είναι αυτό της πολυτυπίας εταιρειών φόρτισης, εφαρμογών και χρεώσεων. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, οι χρήστες EV έχουν εγκατεστημένες -κατά μέσο όρο- έξι διαφορετικές εφαρμογές στο κινητό τους, ενώ το 15% αυτών έχει πέντε ή περισσότερες διαφορετικές κάρτες φόρτισης στο πορτοφόλι τους (πηγές UScale, NewMotion). Αντίστοιχα, υπάρχουν 288 διαφορετικές ταρίφες ρεύματος (Μάιος 2020) για τη φόρτιση. Στο χαοτικό αυτό περιβάλλον, αυτήν τη στιγμή προσπαθούν να καθαρίσουν το τοπίο. Είναι προς όφελος όλων (κράτους και πολιτών) το να υπάρχει ελεύθερο μεν αλλά περιορισμένο εύρος τιμών φόρτισης, καθώς και μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων εταιρειών/ συστημάτων φόρτισης. Τεχνολογικά υπάρχουν λύσεις τις οποίες μπορεί να εξετάσει μία ρυθμιστική αρχή. Υπό συνθήκες, δε, θα μπορούσε και να εξεταστεί και ένα σύστημα ελέγχου φόρτισης, ανάλογου με αυτό των εισροών-εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Μία δικλίδα ασφαλείας για την προστασία των καταναλωτών.

 • 19 Ιουνίου 2020, 15:12 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Πολλές ευρωπαικές χώρες για την ταχεία δημιουργία υποδομών φόρτισης, υποχρεώνουν όλα τα βενζινάδικα να εγκαταστήσουν ταχυφορτιστές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μήπως θα έπρεπε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Αγγλίας και της Γερμανίας; Αυτό θα βοηθήσει τους ένοικους πολυκατοικιών χωρίς πρόσβαση σε γκαράζ ή πιλοτή να μπορούν να φορτίζουν το ηλεκτρικό όχημα τους στο βενζινάδικο της γειτονιάς.