Άρθρο 38 – Ορισμοί (παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)

Το άρθρο 67 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 67
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
1) «αναθέτουσες αρχές»: οι αναθέτουσες αρχές, όπως ορίζονται στα σημεία 1 έως 4 της παρ. 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 223 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
2) «αναθέτοντες φορείς»: οι αναθέτοντες φορείς, όπως ορίζονται στο άρθρο 224 του ν. 4412/2016
3) «όχημα οδικών μεταφορών»: το όχημα κατηγορίας M ή N, όπως ορίζεται στις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 (EL L 151/1),
4) «καθαρό όχημα»:
α) Το όχημα της κατηγορίας Μ1, Μ2 ή Ν1 με μέγιστες εκπομπές καυσαερίων εκφρασμένες σε CO2 γρ./χλμ. και εκπομπές ρύπων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης κάτω από ποσοστό των εφαρμοστέων ορίων εκπομπών, όπως καθορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος του άρθρου 71 του παρόντος, ή
β) το όχημα της κατηγορίας M3, N2 ή N3 που χρησιμοποιεί εναλλακτικά καύσιμα, όπως ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4439/2016 (Α΄222), εξαιρουμένων των καυσίμων που παράγονται από πρώτες ύλες που ενέχουν υψηλό κίνδυνο έμμεσης αλλαγής της χρήσης της γης, σχετικά με τις οποίες παρατηρείται σημαντική επέκταση της περιοχής παραγωγής σε εκτάσεις με υψηλά αποθέματα άνθρακα σύμφωνα με το άρθρο 26 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 (EL L 328/82). Στην περίπτωση οχημάτων που χρησιμοποιούν υγρά βιοκαύσιμα, συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, τα εν λόγω καύσιμα δεν αναμειγνύονται με συμβατικά ορυκτά καύσιμα,
5) «βαρύ όχημα μηδενικών εκπομπών»: το καθαρό όχημα όπως ορίζεται στην περ. β της παρ. 4, χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης ή με κινητήρα εσωτερικής καύσης που εκπέμπει λιγότερο από 1 γρ. CO2/KWh μετρούμενο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ.. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 (EL L 188/1) και τα μέτρα εφαρμογής του, ή που εκπέμπει λιγότερο από 1 γρ. CO2/χλμ. μετρούμενο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2007 (EL L 171/1) και τα μέτρα εφαρμογής του.».

 • Παράγραφος 4.α)
  Προτείνουμε να συμπεριληφθούν και οι κατηγορίες οχημάτων Ν2 / Ν3

 • 26 Ιουνίου 2020, 15:09 | Κώστας Κουτανίτης

  Εκτιμούμε ότι πρόθεση του ΥΠ.ΕΝ είναι να μην δημιουργεί στρεβλώσεις.
  Επομένως στο ορισμό «όχημα οδικών μεταφορών» παρακαλούμε να συμπεριληφθούν 3κυκλα και 4κυκλα L2e-U, L5e-B, L6e-BU και L7e-CU επαγγελματικά οχήματα (του ΕΕ 168/2013) που αντίστοιχα πραγματοποιούν μεταφορικό έργο. Ακολουθούν σχετικοί σύνδεσμοι με εικόνες τέτοιων οχημάτων
  https://daytona-electric.gr/model/van-box/
  https://daytona-electric.gr/model/chok-h/

  Αντίστοιχα στον ορισμό «καθαρό όχημα» να συμπεριληφθούν και τα οχήματα τύπου L (κατά ΕΕ 168/2013), καθώς τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης αυτών αναφέρουν τις εκπομπές ρύπων CO2 γρ/χλμ.