Άρθρο 34 – Άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης

1. Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης αναλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων υψηλής τάσης. Ανάλογα με την εκπαίδευση και τη θέση εργασίας του μέσα στο συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης, διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες τεχνιτών υψηλής τάσης:
α) «Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1», είναι ο τεχνίτης που, υπό την καθοδήγηση του τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 2, εκτελεί εργασίες που αφορούν στη βασική συντήρηση του οχήματος, οι οποίες δεν έχουν σχέση με το σύστημα υψηλής τάσης. Γνωρίζει τη γενική δομή του συστήματος υψηλής τάσης και τους κινδύνους που πηγάζουν από αυτό.
β) «Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2», είναι ο τεχνίτης που γνωρίζει και ελέγχει τη διακοπή της τροφοδοσίας τάσης σε συστήματα υψηλής τάσης και ασφαλίζει το σύστημα υψηλής τάσης έναντι επανενεργοποίησης. Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 2 γνωρίζει να αφαιρεί και να επανατοποθετεί την μπαταρία σε ένα όχημα υψηλής τάσης, αναλαμβάνει την επιδιόρθωση ή τη διαδικασία ανακύκλωσης της μπαταρίας και διαθέτει τη γνώση και την ικανότητα να θέτει το σύστημα υψηλής τάσης εκ νέου σε λειτουργία με ασφάλεια. Έχει την ευθύνη για όλες τις εργασίες σε συστήματα υψηλής τάσης και διενεργεί αυτόνομα εργασίες σε αυτά, είτε φέρουν είτε δεν φέρουν τάση.
2. Οι τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 1 και 2 χρησιμοποιούν, όπου απαιτείται, ειδικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης.
3. Σε κάθε συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης απασχολείται τουλάχιστον ένας (1) τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, ως υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση των εργασιών. Αν το συνεργείο απασχολεί περισσότερους από έναν τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, υποχρεούται να ορίσει έναν από αυτούς ως υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση των εργασιών επί των οχημάτων υψηλής τάσης στο χώρο του συνεργείου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση του αντικειμένου της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών που αναφέρονται στις περ. α΄ (μηχανοτεχνίτης) και β΄ (ηλεκτροτεχνίτης) της παρ. 2 του άρθρου 2 και στις περ. α΄ (διπλωματούχος μηχανικός οχημάτων) και β΄ (τεχνολόγος μηχανικός οχημάτων) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1575/1985 (Α΄207), προκειμένου οι τεχνίτες αυτοί να δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης ως τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 και Κατηγορίας 2.

 • Θα πρέπει να υπάρξει και για τα Κέντρα διαχείρισης Οχημάτων τέλους Κύκλους Ζωής (ΟΤΚΖ) καθώς και σε σημεία παραλαβής ΟΤΚΖ, πρόβλεψη ύπαρξης Τεχνίτη κατηγορίας 2.

  Τα οχήματα που έχουν Υψηλή Τάση και καταλήγουν σε κέντρα ΟΤΚΖ, θα πρέπει να τα διαχειρίζονται Πιστοποιημένοι Τεχνίτες Κατηγορίας 2, καθότι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στις περιπτώσεις αυτές είναι πολύ μεγαλύτεροι.
  Τέλος η ομάδα κρίνει ότι στο υπό συζήτηση Νομοσχέδιο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η απαιτούμενη διαδικασία για την πιστοποίηση οχημάτων και μετατροπών που θα γίνουν σε ένα υβριδικό όχημα με χρήση εναλλακτικών καυσίμων πχ. υβριδικό με CNG ή υβριδικό με LPG.

 • Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρξει και για τα Κέντρα διαχείρισης Οχημάτων τέλους Κύκλους Ζωής (ΟΤΚΖ) καθώς και σε σημεία παραλαβής ΟΤΚΖ, πρόβλεψη ύπαρξης Τεχνίτη κατηγορίας 2.

 • Όπως προαναφέρθηκε στο άρθρο 33 θα πρέπει και για τα φανοποιεία που θα επισκευάζουν/επιδιορθώνουν οχήματα Υ.Τ. να έχουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους Τεχνίτη κατηγορίας 2
  Δεν υπάρχει πρόβλεψη από τον Νομοθέτη για τον τεχνίτη μοτοσικλετών των Ηλεκτρικών δίκυκλων
  Η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ στο θέμα: ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΕΙ προς κάθε κατεύθυνση ότι:
  • ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΟΡΑΤΟΙ
  • ΩΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΔΕΕΑ ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ΟΛΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΕΙΨΕΙΣ.
  • Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

 • 25 Ιουνίου 2020, 19:48 | Στασινός

  Θα πρέπει να αλλάξει η ορολογία καθώς δεν υπάρχουν τεχνολόγοι μηχανικοί οχημάτων ούτε διπλωματούχοι. Εξάλλου δεν υφίστανται πλέον σχολές που αποφοιτούν τεχνολόγοι από το 2001 που δημιουργήθηκε η ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση.