Άρθρο 47 – Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους σε παλαιά, ρυπογόνα μεταχειρισμένα οχήματα

1. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265),
α) επιβάλλεται, επιπλέον του τέλους ταξινόμησης, έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000), εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτής, ή
β) απαγορεύεται η εισαγωγή, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες 94/12/ΕΚ, 91/441/ΕΟΚ, 89/458/ΕΚ και 88/76/ΕΚ ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν πληρούν προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας και δεν αποδεικνύονται για αυτά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
2. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα των περ. β’, γ’, ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 και τις μεταχειρισμένες βάσεις αυτών,
α) επιβάλλεται επιπλέον του τέλους ταξινόμησης έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000), εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 98/69/ΕΚ ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτής,
β) απαγορεύεται η εισαγωγή, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες 94/12/ΕΚ, 91/441/ΕΟΚ, 89/458/ΕΚ και 88/76/ΕΚ ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν πληρούν προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας και δεν αποδεικνύονται για αυτά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
3. Το περιβαλλοντικό τέλος καταβάλλεται άπαξ και υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται υποχρέωση ταξινόμησης. Ως προς τον χρόνο γένεσης της υποχρέωσης καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους, καθώς και τον χρόνο που αυτό καθίσταται απαιτητό για τα οχήματα των παρ. 1 και 2, ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του ν. 2960/2001 για το τέλος ταξινόμησης. Τα έσοδα από το περιβαλλοντικό τέλος αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στη συνέχεια πιστώνεται υπέρ του Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης του άρθρου 1 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (B’ 1451), σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους της παρ. 1, οι δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη, οι φορείς διαχείρισης και ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από αυτά, οι υποχρεώσεις των φορέων της αγοράς και των καταναλωτών για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι έλεγχοι και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις για την παράβαση των μέτρων, ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος, όπως ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων, και καθορίζεται η λήξη ισχύος της υποχρέωσης καταβολής του ανωτέρω περιβαλλοντικού τέλους, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματά τους στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο και με τα επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με τη διασπορά του COVID – 19.

 • 1 Ιουλίου 2020, 15:29 | Prasinos

  Δεν γίνεται αλλο να εχουμε έχει γεμίσει στην Ελλάδα αυτοκίνητα-απάτες και
  να μας κλέβουν, ενώ οι έμποροι να αισχροκερδούν…Πρέπει να επιβληθει το περιβαλλοντικό τέλος άμεσα…

 • 1 Ιουλίου 2020, 15:31 | Panos

  Πρέπει επιτέλους να αλλάξει η κατάσταση στην Ελλάδα….Είναι μια αρχή….

 • 1 Ιουλίου 2020, 15:10 | gkokkinos

  Πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε ν αποτελούμε την χωματερή της Ευρώπης και να ανανεωθεί ο στόλος της Ελλάδας με σύγχρονα αυτοκίνητα. Οσοι έχουμε αγοράσει καινούργια αυτοκίνητα διαπιστώνουμε ότι η απώλεια της αξία τους είναι τεράστια λόγω αυτής της κατάστασης, δηλαδή με την αθρόα εισαγωγή αυτοκινήτων »σαπακια»…πρέπει ν αλλάξει επειγόντως η κατάσταση…

 • Παράγραφος 1α):
  Προτείνουμε την επιβολή του έκτακτου περιβαλλοντικού τέλους των 4.000 Ευρώ σε μεταχειρισμένα οχήματα που εισάγονται στη χώρα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro V (αντί Euro IV), δηλ. σε οχήματα ηλικίας 6-11 ετών καθώς η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αντιρρυπαντικής οδηγίας Euro V είναι 09/2009.

  Παράγραφος 1β):
  Προτείνουμε να συμπεριληφθούν στην απαγόρευση εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro I – III και οχήματα αντιρρυπαντικής οδηγίας Euro IV , δηλ. οχήματα ηλικίας 11-15 ετών καθώς η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αντιρρυπαντικής οδηγίας Euro IV είναι 01/2005.

  Παράγραφος 2α):
  Προτείνουμε την επιβολή του έκτακτου περιβαλλοντικού τέλους των 4.000 Ευρώ σε μεταχειρισμένα οχήματα που εισάγονται στη χώρα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro V (αντί Euro IV), δηλ. σε οχήματα ηλικίας 6-11ετών καθώς η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αντιρρυπαντικής οδηγίας Euro V είναι 09/2009.

  Παράγραφος 2β):
  Προτείνουμε να συμπεριληφθούν στην απαγόρευση εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro I – III και οχήματα αντιρρυπαντικής οδηγίας Euro IV , δηλ. οχήματα ηλικίας 11-15 ετών καθώς η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αντιρρυπαντικής οδηγίας Euro IV είναι 01/2005.

 • 1 Ιουλίου 2020, 13:43 | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

  Συμφωνώ αλλά καλό θα είναι να ισχύσει και για νεότερα αυτοκίνητα (5-10 ετών). Τα αυτοκίνητα μας έχουν χάσει μεγάλο μέρος της αξίας τους.

 • 1 Ιουλίου 2020, 13:36 | Κωνσταντίνος Λαράκης

  Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της αθρόας εισαγωγής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεκάδες χιλιάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εισάγονται ετησίως στην Ελλάδα, τα οποία έχουν «γυρισμένα» χιλιόμετρα και οι έμποροι που τα εισάγουν εξαπατούν εμάς τους ανυποψίαστους καταναλωτές.

  Εκτός αυτού, η κατάσταση των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ενώ φαινομενικά δείχνει καλή, στην πράξη πρόκειται για αυτοκίνητα πολύ ταλαιπωρημένα, με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, πολλές φορές επικίνδυνα για την κυκλοφορία στο δρόμο και σε κάθε περίπτωση επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον και άρα την υγεία όλων μας.

  Επίσης, τα αυτοκίνητά μας, τα οποία έχουμε αγοράσει ως καινούργια από την Ελλάδα, έχουν χάσει σημαντικό μέρος της αξίας τους με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τα πουλήσουμε ως μεταχειρισμένα στη σωστή τους αξία, καθώς τα αντίστοιχα εισαγόμενα μεταχειρισμένα είναι πολύ πιο φθηνά λόγω του ότι οι έμποροι εισαγόμενων μεταχειρισμένων καταφέρνουν με διάφορα τεχνάσματα να εισάγουν στην Ελλάδα αυτοκίνητα με πολύ πιο χαμηλές αξίες από τα αντίστοιχα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στη χώρα μας. Με τις πρακτικές αυτές, οι έμποροι εισαγόμενων μεταχειρισμένων εκτός του ότι μας εξαπατούν ανερυθρίαστα, με δραματικές επιπτώσεις στις περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων λόγω βλαβών, γεμίζουν την αγορά με εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα τα οποία πωλούν θεωρητικά σε τιμές ευκαιρίας και με λίγα χιλιόμετρα.

  Συνεπώς, η επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους που σχεδιάζει η κυβέρνηση, φαίνεται ότι αποτελεί τη μόνη λύση για την εξισορρόπηση των τιμών των εισαγόμενων μεταχειρισμένων με τα εγχώρια μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και άρα με αυτόν τον τρόπο θα περιοριστούν οι εισαγωγές παλαιών και πολλές φορές επικίνδυνων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ακατάλληλων για την κυκλοφορία αλλά και την υγεία μας.

 • 1 Ιουλίου 2020, 11:44 | Aggelos

  Ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελούν την βασική μας προτεραιότητα. κάθε απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση θα με βρίσκει σύμφωνο. πρέπει να κοιτάμε το γενικό καλό. και η βιωσιμότητα του πλανήτη είναι το γενικό καλό.

 • 1 Ιουλίου 2020, 11:34 | Anastasia

  Καιρός ήταν να αρχίσουμε να ξεφορτωνόμαστε σακαράκες δεκαετιών που κυκλοφορούν στους δρόμους μας και αποτελούν μόνιμη πηγή ρύπανσης και κινδύνων. Δε γίνεται τα παλιά αυτοκίνητα να κυκλοφορούν αιωνίως στους δρόμους.

 • Θα είναι φρόνιμο να μελετηθεί εκ νέου αυτό το άρθρο, ώστε να μην έρχεται σε αντίθεση με την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αντίστοιχα, για αυτοκίνητα ιστορικού και άλλου ενδιαφέροντος θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές προβλέψεις, ανεξαρτήτως εκπομπών ρύπων.

 • 1 Ιουλίου 2020, 09:50 | ΒΑΝΙΑ

  ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ Ν ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΗΩΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ
  ΕΠΙΤΕΛΟΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΟΥΜΕ

 • 1 Ιουλίου 2020, 00:19 | Nik

  Δυστυχως δεν υπάρχει σίγουρος τρόπος ώστε να εξακριβώνεται η πραγματική κατάσταση ενός αυτοκινήτου που εισάγεται από το εξωτερικό . Το αποτέλεσμα της εισαγωγής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι κατά κανόνα αυτοκινητα που έχουν πλήρως απαξιωθεί στην χώρα τους και φτάνουν στην Ελλάδα προς πώληση καταλήγοντας σε αγοραστές με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά . Δημιουργουν συνεπώς κΑι επιβάρυνση στο περιβάλλον ,δημιουργούν επιπλεον έξοδα στου κατοχους λόγω αυξημένων φθορών και διαφοροποιούν την αξία των εγχώριων αυτοκινητων που δεν έχουν αλλοιωμένα αρακτηριστικα.
  Εαν δεν μπορούμε να πιστοποιήσουμε την κατάσταση του αυτοκινήτου που εισάγεται ,καλύτερα να μην έρθει στην χώρα μας .