Άρθρο 28 – Μέτρα πυροπροστασίας

1. Σε όλες τις περιπτώσεις εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε κλειστούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων ανεξαρτήτως επιφάνειας, επιπροσθέτως των οριζομένων στην κείμενη νομοθεσία περί πυροπροστασίας για τη χρήση κτιρίου, επιβάλλεται η τοποθέτηση κατ’ ελάχιστον ενός (1) πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55Β ανά τρία (3) σημεία επαναφόρτισης Η/Ο.
2. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της περ. ΙΙ του άρθρου 6.7 του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) διαγράφεται η φράση «χώροι φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων» και η περίπτωση ΙΙ του άρθρου 6.7 διαμορφώνεται ως εξής:
«II. Κατηγορία Β.
• Χώροι καυστήρων θέρμανσης και λεβήτων θερμικής ισχύος >50 kW.
• Χώροι συλλογής απορριμμάτων ή/και αποτεφρωτηρίων.
• Χώροι υγραερίων και φυσικού αερίου όπως αναφέρονται στους οικείους κανονισμούς.
• Χώροι Μετασχηματιστών (Μ/Τ και Υ/Τ), Η/Ζ, ηλεκτροστάσια.
• Αποθήκες εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων γενικά.
• Χώροι, που λόγω της φύσης των περιεχομένων τους παρουσιάζουν επικινδυνότητα και έχουν πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου μεγαλύτερη των 2000 MJ/m2.»

 • Τα μέτρα πυροπροστασίας για την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα σημεία. Επίσης για την διασφάλιση και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας θα πρέπει να υπάρχει έγκριση από τις αρμόδιες πυροσβεστικές υπηρεσίες με την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

  Συνεπώς προτείνουμε το άρθρο 28 να διαμορφωθεί όπως παρακάτω:

  «Άρθρο 28 – Μέτρα πυροπροστασίας
  1. Σε όλες τις περιπτώσεις εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, επιπροσθέτως των οριζομένων στην κείμενη νομοθεσία , επιβάλλεται η τοποθέτηση κατ’ ελάχιστον ενός (1) πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55Β ανά τρία (3) σημεία επαναφόρτισης Η/Ο. Με την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο θα πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό πυρασφάλειας στο οποίο θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του και θα αναφέρεται στις, πλέον των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις για τη χρήση του χώρου εγκατάστασης.
  2. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της περ. ΙΙ του άρθρου 6.7 του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) διαγράφεται η φράση «χώροι φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων» και η περίπτωση ΙΙ του άρθρου 6.7 διαμορφώνεται ως εξής:
  «II. Κατηγορία Β.
  • Χώροι καυστήρων θέρμανσης και λεβήτων θερμικής ισχύος >50 kW.
  • Χώροι συλλογής απορριμμάτων ή/και αποτεφρωτηρίων.
  • Χώροι υγραερίων και φυσικού αερίου όπως αναφέρονται στους οικείους κανονισμούς.
  • Χώροι Μετασχηματιστών (Μ/Τ και Υ/Τ), Η/Ζ, ηλεκτροστάσια.
  • Αποθήκες εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων γενικά.
  • Χώροι, που λόγω της φύσης των περιεχομένων τους παρουσιάζουν επικινδυνότητα και έχουν πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου μεγαλύτερη των 2000 MJ/m2.»

 • 18 Ιουνίου 2020, 10:57 |

  Απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή του άρθρου είναι η έκδοση προδιαγραφής (ΤΟΤΕΕ) ή προτύπου (ΕΛΟΤ) που θα καθορίζουν τι ακριβώς θα περιλαμβάνεται στις μελέτες για λόγους ασφαλείας του κτιρίου.