Άρθρο 46 – Σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την ηλεκτροκίνηση

1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την ηλεκτροκίνηση, το οποίο υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων και στην αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών δράσεων και πολιτικών.
2. Στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου ανήκουν ιδίως:
α) η εισήγηση για τη διαμόρφωση γενικών κατευθύνσεων των πολιτικών και η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ενδεικτικά για διοικητικά μέτρα, χρηματοδοτικά προγράμματα και οικονομικά κίνητρα και για τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία της αγοράς της ηλεκτροκίνησης,
β) η διατύπωση γνώμης επί θεμάτων σχετικών με την εκτίμηση, ανάληψη και υλοποίηση των μέτρων προώθησης της ηλεκτροκίνησης, και εν γένει η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για κάθε θέμα που συναρτάται με την ηλεκτροκίνηση,
γ) η εκτίμηση αντικτύπου, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και η επικαιροποίηση των μέτρων διείσδυσης στη χώρα των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και η εισήγηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από τους προβλεπόμενους στόχους,
δ) η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και η διατύπωση προτάσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων.
ε) η συνεργασία με αντίστοιχα όργανα άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτροκίνησης,
στ) η παροχή, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιτελικής και εκτελεστικής τεχνοκρατικής υποστήριξης προς το Υπουργείο για την προώθηση και υλοποίηση των μέτρων, πολιτικών και δράσεων υπέρ της ηλεκτροκίνησης.
3. Το Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη με τριετή θητεία, και ειδικότερα από έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο της Ρ.Α.Ε., έναν (1) εκπρόσωπο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, έναν (1) εκπρόσωπο της αγοράς ηλεκτροκίνησης, έναν (1) εκπρόσωπο της ακαδημαϊκής κοινότητας, δύο (2) εμπειρογνώμονες που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή/και εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ηλεκτροκίνησης και δύο (2) μέλη που επιλέγονται μεταξύ κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης, ενδεικτικώς μεταξύ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), σωματείων, μη κερδοσκοπικών εταιρειών κ.λπ.. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας στην καθαρή ενέργεια.
4. Η συγκρότηση του Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζονται και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του, ο τρόπος σύγκλησης των συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, η υλικοτεχνική και διοικητική της υποστήριξη, τυχόν εξειδίκευση των εργασιών του Συμβουλίου και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εκτέλεση του έργου του.

 • Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 3 ως εξής:

  3. Το Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη με τριετή θητεία, και ειδικότερα από έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο της Ρ.Α.Ε., έναν (1) εκπρόσωπο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, τρεις (3) εκπρόσωποι της αγοράς ηλεκτροκίνησης, έναν (1) εκπρόσωπο της ακαδημαϊκής κοινότητας, δύο (2) εμπειρογνώμονες που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή/και εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ηλεκτροκίνησης και δύο (2) μέλη που επιλέγονται μεταξύ κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης, ενδεικτικώς μεταξύ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), σωματείων, μη κερδοσκοπικών εταιρειών κ.λπ.. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας στην καθαρή ενέργεια.
  Ως εκπρόσωπος της αγοράς ηλεκτροκίνησης μπορεί να συμμετέχει ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ), σαν ένωση παρόχων ενεργειακών προϊόντων κίνησης.

 • Στην παράγραφο 3 προτείνουμε να αναφέρεται ρητά ως μέλος του συμβουλίου, εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Ο ΣΕΣ αποτελεί τον κατεξοχήν επιστημονικό φορέα που εκπροσωπεί τους Έλληνες συγκοινωνιολόγους και βασικό συνομιλητή της πολιτείας σε θέματα μεταφορών και βιώσιμης κινητικότητας.

  Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων με σοβαρή και τεκμηριωμένη συνεισφορά στο συγκοινωνιακό γίγνεσθαι της Αθήνας και της Ελλάδας για περισσότερα από 40 χρόνια είναι πρόθυμος να συνδράμει με το επιστημονικό του προσωπικό στην μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών ρύπων.

 • 1 Ιουλίου 2020, 02:58 | Ευάγγελος Μιχαλόπουλος

  Συμφωνώ απόλυτα με την σύσταση και την συνέχιση λειτουργίας του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την ηλεκτροκίνηση γιατί η δουλειά δεν τελείωσε με αυτόν τον νόμο.

  Όπως πρότεινα και σε άλλα άρθρα πιο πάνω χρειάζεται:
  1) Να θεσμοθετηθούν οι διαδικασίες ώστε να μπορούν τα συμβατικά οχήματα που έχουν μετατραπεί σε ηλεκτρικά να μπορούν μετά απο απαραίτητους ελέγχους σε ΚΤΕΟ να αποκτήσουν νεα άδεια ως ηλεκτρικά και να κυκλοφορούν νόμιμα.

  3) Να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση γραφείο πιστοποίησης οχημάτων, ώστε να μπορούν επιτέλους και οι Έλληνες κατασκευαστές οχημάτων να παίρνουν έγκριση τύπου στη χώρα μας χωρίς να χρειάζεται να στείλουν τα οχήματα στο εξωτερικό πράγμα κοστοβόρο και γι’ αυτούς και να χάνει χρήματα και το κράτος μας.
  Υπάρχουν Έλληνες κατασκευαστές που αναπτύσσουν τα πρωτότυπα κυρίως για ελαφρά οχήματα κατηγορίας L.

  Ευάγγελος Μιχαλόπουλος, Αρθρογράφος για την ηλεκτροκίνηση, μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων οχημάτων, διαχειριστής στη σελίδα «Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα». https://www.facebook.com/groups/ElectricCarGreece/