Άρθρο 50 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του.

  • 26 Ιουνίου 2020, 11:59 | ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

    Η ισχύς του κινήτρου αποσύρσεως πρέπει να άρχεται από την ανάρτηση του σχεδίου νόμου στο Opengov.