Άρθρο 32 – Όροι λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων

1. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η εντός σταθμών αυτοκινήτων, κειμένων εντός κατοικημένων περιοχών, εγκατάσταση και λειτουργία πάσης φύσεως συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και ηλεκτρολογικών εργαστηρίων απαγορεύεται.».
2. H παρ. 4 του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εντός των υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων απαγορεύεται κάθε χρήση φλόγας. Επίσης, εντός των σταθμών απαγορεύεται η λειτουργία κάθε είδους συνεργείου ή ηλεκτρολογικού εργαστηρίου ή πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων ή αντλίας καυσίμων.»
3. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976 προστίθεται περίπτωση ζ), ως εξής:
«ζ) επιτρέπεται να φέρει προσωρινά σκίαστρα κατάλληλης μηχανικής αντοχής.».

  • Απαιτείται η δημιουργία δημόσιου/ιδιωτικού φορέα πιστοποίησης σταθμών κι εγκαταστάσεων φόρτισης Η/Ο, καθώς και πιστοποιημένων εκπαιδευτών τεχνιτών Η/Ο. Η μεταφορά τεχνογνωσίας κι εμπειρίας από την ΕΕ για την αποφυγή αποτυχημένων προσπαθειών θα ήταν προς όφελος της χώρας.

    Δρ Ν.Θωμόπουλος – Senior Lecturer, University of Surrey
    Ι.Λέλης – Smart Transport, Atkins Global
    Α.Στεργιάδης – Δικηγορική Εταιρεία Βασιλογεώργης & Συνεργάτες

  • Παύση των συνεργείων εντός σταθμών Αυτοκινήτων και εντός των υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων…
    Δεν γίνεται μνεία στο νομοσχέδιο για τη δυνατότητα μετεγκατάστασης αυτών των Συνεργείων.