Άρθρο 39 – Εξαιρέσεις (παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)

Το άρθρο 68 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 68
Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν μέρος:
α) τα οχήματα που αναφέρονται στις περ. α, β, γ και δ της παρ. 2 και στις περ. α, β και γ της παρ. 3 του άρθρου 2 καθώς και στα σημεία 5.2. έως 5.5. και 5.7. του Μέρους Α του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και
β) τα οχήματα της κατηγορίας M3 πέραν των οχημάτων κλάσης I και κλάσης A, όπως ορίζονται στα σημεία 2 και 3 του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (EL L 200/1).».