Άρθρο 31 – Υποχρέωση δυνατότητας διαχείρισης ενεργού ισχύος από δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης

Τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο υποχρεούνται να διαθέτουν την τεχνική δυνατότητα διαχείρισης ενεργού ισχύος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2. Προς τον σκοπό αυτό, οι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. έχουν την υποχρέωση να υιοθετούν συστήματα απομακρυσμένης εποπτείας και ελέγχου με τη χρήση τουλάχιστον ενός ευρωπαϊκού ή διεθνούς ανοικτού πρωτοκόλλου, το οποίο υποστηρίζει τη διαχείριση ενεργού ισχύος.