Άρθρο 45 – Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης, το οποίο υπάγεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Η περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 132/2017 (Α’ 160) αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης».
3. Στο τέλος του άρθρου 5 του π.δ. 132/2017 προστίθεται νέα περίπτωση 3 ως εξής:
«3. Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης»
4. Μετά το άρθρο 7 του π.δ. 132/2017 προστίθεται νέο άρθρο 7Α, ως εξής:
«Άρθρο 7Α – Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης
Στο Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) η εισήγηση της εθνικής πολιτικής για την Ηλεκτροκίνηση λαμβάνοντας υπόψη το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και τη Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050, η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, η περαιτέρω παρακολούθηση και επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.
ββ) η εισήγηση για εκπόνηση έργων, μελετών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο πλαίσιο του εθνικού στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων, όπως αυτή περιγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, και η υλοποίηση τέτοιων δράσεων,
γγ) η εισήγηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την προώθηση και ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης,
δδ) η εισήγηση για την προσαρμογή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αρμοδιότητάς του,
εε) η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η μέριμνα για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση, επεξεργασία, τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, καθώς και η ετήσια αξιολόγηση της ανάπτυξης των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο,
στστ) η διατύπωση προτάσεων και λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά στον τομέα της ηλεκτροκίνησης,
ζζ) η εποπτεία των φορέων της αγοράς ηλεκτροκίνησης, σε συνεργασία με τη Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
ηη) η εισήγηση για την επιβολή τυχόν προστίμων για παραβάσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος,
θθ) η εκπροσώπηση της ελληνικής πολιτείας σε διεθνή fora, συνέδρια, οργανισμούς, επιτροπές κ.λπ. για όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος,
ιι) η ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού και των επιχειρήσεων για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο του τομέα της ηλεκτροκίνησης καθώς και για τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης και ένταξης σε υφιστάμενα προγράμματα ή σχέδια ενίσχυσης.
ιαια) η μέριμνα για τη σύνταξη και αποστολή απόψεων και στοιχείων της Διοίκησης στο ΣτΕ και στα Διοικητικά Δικαστήρια για υποθέσεις που συζητούνται σε αυτά και είναι σχετικές με τις αρμοδιότητες του τμήματος.
5. Μετά την παρ. 20 του άρθρου 73 του π.δ. 132/2017 (Α’ 160) προστίθεται παράγραφος 20Α, ως εξής:
«20Α. Στο Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.»
6. Στους ήδη υπάρχοντες κλάδους του άρθρου 62 του π.δ. 132/2017 προστίθενται πέντε (5) θέσεις ως ακολούθως: Δύο (2) θέσεις ΠΕ Μηχανικών, μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής, μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, και το άρθρο 62 του π.δ. 132/2017 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 62
1. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε οκτακόσιες σαράντα επτά (847) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:

Κατηγορία – ΚλάδοςΣύνολο
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
ΠΕ Γεωτεχνικών105
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού141
ΠΕ Μηχανικών292
ΠΕ Περιβάλλοντος65
ΠΕ Πληροφορικής21
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
ΤΕ Δασοπόνων20
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού8
ΤΕ Μηχανικών40
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων1
ΤΕ Πληροφορικής2
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων111
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ11
ΔΕ Τεχνικών19
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας1
ΥΕ Επιμελητών5
ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων5
Σύνολο847

7. Οι θέσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης πληρούνται με διορισμό ή μετάταξη ή απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού. Κατ’ εξαίρεση και εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να εκδώσει ανακοίνωση – πρόσκληση για απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 7, 12, 13 και 15 του ν. 4440/2016 (Α’ 224),.
8. α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων υπάγεται στην Διεύθυνση Υδρογονανθράκων.
β) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 44 του π.δ. 132/2017 προστίθεται περ. ε), ως εξής:
«ε) Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων.».
γ) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το «Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων» στο εξής νοείται το «Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων» της ίδιας Διεύθυνσης.

  • Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 4. στστ) ως εξής:

    στστ) η διατύπωση προτάσεων και λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά στον τομέα της ηλεκτροκίνησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πλήρη γνωστοποίηση.