Άρθρο 11 – Φορολογικές αποσβέσεις στα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων

 1. Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (A’ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής καθώς και αποκατάστασης του περιβάλλοντος αποσβένονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησηςΣυντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)
Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)4%
Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη φόρτιση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.100%
Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης5%
Αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη εκτός από μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.5%
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού10%
Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός από τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.16%
Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων50%
Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.25%
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.12%
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων50%
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.25%
Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων50%
Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.25%
Άυλα στοιχεία και δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης10%
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός, και λογισμικό20%
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης10%
Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
Ως εξοπλισμός και όργανα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, θεωρείται αυτός, που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 22Α.
40%

Όπου ο συντελεστής του προηγούμενου πίνακα είναι πενήντα τοις εκατό (50%) ή εκατό τοις εκατό (100%), η επιχείρηση δικαιούται να χρησιμοποιήσει χαμηλότερο σταθερό συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης.

Ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης του προηγούμενου πίνακα για τα άυλα στοιχεία και δικαιώματα ισχύει, εφόσον δεν προκύπτει συμβατικά από την αρχική συμφωνία διαφορετική των δέκα (10) ετών οικονομική διάρκεια ζωής, οπότε και ο συντελεστής διαμορφώνεται ως το πηλίκο «1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώματος». Σε περίπτωση δικαιωμάτων που θεμελιώθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την αναπόσβεστη αξία (εναπομείνασα αξία) ως διάρκεια δικαιώματος λαμβάνεται η υπολειπόμενη διάρκεια του δικαιώματος.

Για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το υπερβάλλον ποσό ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα (30%) και δεκαπέντε (15%) τοις εκατό.

Ειδικά για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα σε νησιωτικούς δήμους, για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και για το υπερβάλλον ποσό ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα τριανταπέντε (35%) και είκοσι (20%) τοις εκατό.».

 1. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 11, εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Ειδικά οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, όπως εισάγονται με το  άρθρο 11, εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και από 1.1.2021 αντίστοιχα.
 2. Ειδικά οι ενισχύσεις, που προκύπτουν κατ΄ εφαρμογή του κινήτρου των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, όπως εισάγονται με το άρθρο 11, χορηγούνται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία ελέγχου τους, η αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του κινήτρου αυτού.

 

 • Κίνητρα για Μονάδες παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων πχ. Υδρογόνου;

 • 27 Ιουνίου 2020, 16:40 | Τασος ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ

  Καλησπέρα,

  Ζω και εργάζομαι και σε μια χώρα (Γαλλία) πρωτοπόρο στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, η οποία έχει ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ηλεκτρικών αυτοκινήτων από δύο γίγαντες του κλάδου Renault & γκρουπ Peugeot (PSA), ξεκινώντας από το μακρινό 2011. Η εμπειρία που έχει συσσωρευτεί σε αυτά τα χρόνια ας είναι οδηγός για χώρες όπως η δική μας.

  Μια ουσιαστική παρατήρηση λοιπόν – σε ένα κατά τα άλλα – άρτιο νομοσχέδιο. Η διάδοση της ηλεκτροκίνησης στην Γαλλία ξεκίνησε κυρίως από τα επαγγελματικά αυτοκίνητα των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα πριν επεκταθεί και στα ιδιωτικής χρήσεως. Εταιρείες αγόραζαν – με ενισχυμένα φορολογικά κλπ κίνητρα –πχ μικρά βαν έως 3,5 τόνους (τύπου Renault Kangoo) για να μπορούν πχ να διανέμουν τα προϊόντα τους στα κέντρα των πόλεων κλπ. Οι υπάλληλοι – οδηγοί αυτών των αυτοκινήτων που «πειραματίστηκαν και δοκίμασαν ανώδυνα» την ηλεκτροκίνηση στην δουλειά τους, είδαν και κατάλαβαν τα οφέλη από αυτήν. Στην συνέχεια – όταν χρειάστηκε να αλλάξουν το προσωπικό τους αυτοκίνητο, τι έκαναν? Πολύ απλά αρκετοί αγόρασαν ηλεκτρικό αυτοκίνητο Ι.Χ. «εκ του ασφαλούς» έχοντας κάνει την real size δοκιμή στα πλαίσια της δουλειάς τους και χρησιμοποιώντας τα κίνητρα που τους δίνει το κράτος. Γνωρίζω προσωπικά μια δεκάδα τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι ξεκίνησε – και συνεχίζεται – η επιταχυνόμενη διάδοση της ηλεκτροκίνησης στην Γαλλία.

  Στα καθ’ ημάς: Υπάρχουν πολλές Ελληνικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες logistics, τοπικών μεταφορών κλπ που κάνουν το πολύ 100 -120 χιλιόμετρα την ημέρα για να διανείμουν προϊόντα σε πελάτες τους κοκ. Λογω της παρούσας συγκυρίας (Covid -19), έλλειψης χρηματοδότησης, πτώσης τζίρων κλπ ακόμη και εάν θα είχαν την διάθεση να προβούν τώρα η βραχυπρόθεσμα σε αγορά EV πολύ απλά δεν θα το κάνουν. Θα το αναβάλλουν. Αρα ο στόχος της περιβαλλοντικής ελάφρυνσης βάσει χρονοδιαγράμματος δεν θα επιτευχθεί.

  Πρότασή μου: Τα φορολογικά κλπ κίνητρα που θα δίνονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις για αγορά EV ΦΙΧ – ΦΔΧ – αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού να μην δίνονται μόνον σε καινούργια επαγγελματικά αυτοκίνητα αλλά και σε ελαφρώς μεταχειρισμένα που έχουν ηλικία έως 2 έτη η μέχρι 20.000 χλμ. (με τις ανάλογες πιστοποιήσεις κλπ). Με τον τρόπο αυτό και με το μειωμένο κόστος κτήσης και τις ταχύτερες αποσβέσεις, η διείσδυση της Η/Κ θα επιταχυνθεί και στην χώρα μας.

  Με ειλικρινείς χαιρετισμούς

 • 26 Ιουνίου 2020, 15:55 | Κώστας Κουτανίτης

  Οι εταιρείες επιθυμούν να προμηθευτούν και εταιρικά μικροαυτοκίνητα (L6e/L7e).
  Για να υπάρχει αναλογική αντιμετώπιση, πιστεύουμε ότι ίδια κίνητρα με τα εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα πρέπει να προβλεφθούν και για τα ηλεκτρικά εταιρικά μικροαυτοκίνητα (τύποι L6e και L7e), που επιτελούν παρόμοια χρήση με τα αυτοκίνητα.

 • 26 Ιουνίου 2020, 13:37 | Νίκος

  1. O συντετελεστής απόσβεσης 50% επιτρέπει σε μια επιχείρηση να αποσβέσει πλήρως την αξία ενός αυτοκινήτου μέσα σε 2 χρόνια. Η μπαταρίες έχουν τουλάχιστον 8 έτη εγγύηση οπότε δεν τίθεται θέμα ανάγκης για τόσο γρήγορη απόσβεση.
  2. Τα επιστημονικά όργανα έχουν συντελεστή απόσβεσης 40%. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι πιο σημαντικό να ωθήσουμε μια επιχείρηση στην κατανάλωση και όχι στην έρευνα.
  3. Η προσαυξημένη απόσβεση κατά 75% οχημάτων που ανήκουν σε επιχειρήσεις μέ έδρα κάποιο νησί, πχ Κρήτη, οδηγεί σε μείωση του φόρου εισοδήματος κατά χιλιάδες ευρώ. Ένα αυτοκίνητο 40.000 ΛΤΠΦ έχει πρόσθετο όφελος 7.200€ (40.000 Αξία * 75% προσαύξηση απόσβεσης * 24% συνετελεστής φορολόγησης κερδών = 7.200) Αυτό το ποσό προστίθεται στα λοιπά κίνητρα του νομοσχεδίου
  3. Σε δύό χρόνια το πλήρως αποσβεσμένο όχημα, με λογιστική αξία 1€ θα μπορεί να πωληθεί από την επιχείρηση σε προνομιακή τιμή αν το αποφασίσει η διοίκηση της επιχείρησης. Κάθε τίμημα πάνω από 1€ αποτελεί καθαρό κέρδος! Υποθέτω ότι όλες οι σχετικές πωλήσεις θα γίνονται κοντά στην αναπόσβεστη αξία.
  4. Δεν καταλαβαίνω γιατί η προσαυξημένη απόσβεση αφορά ΚΑΙ τα ΙΧ αυτοκίνητα. Θα με ξένιζε λιγότερο αν αφορούσε επαγγελματικής χρήσης οχήματα.
  5. Στα νησιά δεν υπάρχει ατμοσφαιρική ρύπανση ούτε μποτιλιάρισμα ούτε τα οχήματα διανύουν πολλά χιλιόμετρα. Επίσης σκουριάζουν γρηγορότερα λόγω της αρμύρας. Γιατί πρέπει να επιδοτείται περαιτέρω η χρήση τους στα νησιά; Δεν μπορώ να το εξηγήσω με οικονομικούς η περιβαλλοντικούς όρους.

  Έχω την απορία αν το παρακάτω σενάριο έχει βάση.
  Επιτηδευματίας, πχ γιατρός, με έδρα την Κρήτη, αποκτά χωρίς πόθεν έσχες μια Jaguar i-Pace με λιανική τιμή προ φόρων 68.000 ή 84.000 με ΦΠΑ
  https://ev-database.org/car/1287/Jaguar-I-Pace
  Ο Γιατρός δεν θα εκπέσει το ΦΠΑ και έτσι θα αποσβέσει την συνολική αξία των 88.000 ευρώ σε δύο έτη άρα από 44.000 τον χρόνο.
  Λόγω της προσαυξημένης απόσβεσης στις πρώτες 40.000 ευρώ η προσαύξηση είναι 40.000 * 75% = 30.000
  Για το επιπλέον ποσό η επιπλέον απόσβεση θα είναι (88.000 – 40.000) * 35% = 16.800

  Για το πρώτο έτος η απόσβεση θα είναι 44.000 + 30.000/2 + 16.800/2 = 53.400€

  Αν φορολογείται με 45%, θα γλιτώσει το πρώτο έτος 53.400 * 45% = 24.300€ φόρο εισοδήματος

  Αν δηλαδή το κρατήσει δυο χρόνια θα γλιτώσει από φόρο εισοδήματος 48.600 € από τα 84.000€

  Δεν έχω υπολογίσει και την προκαταβολή φόρου που βελτιώνει περαιτέρω το cash flow.

  Ακόμα και αν ο γιατρός δεν το χρησιμοποιήσει καθόλου, συμφέρει να το πουλήσει σε δύο χρόνια ως μεταχειρισμένο-αμεταχείριστο και να καρπωθεί το κέρδος που προκύπτει από τους φόρους.
  Ίσως αυτή η διάταξη βοηθήσει να πάνε πιο πολλοί γιατροί στα νησια.

 • 19 Ιουνίου 2020, 10:16 | Χαντάβας Γεώργιος

  Καλησπέρα,Η παρέμβαση μου έχει να κάνει με τη διαφωνία μου για το ταβάνι στη ΛΤΠΦ, εντός ενός – κατά τ’ άλλα – άρτιου νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα θεωρώ ότι η ηλεκτροκίνηση έχει ως σημαντικότερο στόχο την περιβαλλοντική προστασία. Έτσι ένα ακριβό ηλεκτροκίνητο είναι σίγουρα πιο επιθυμητό από ένα ακριβό πετρελαιοκίνητο ή βενζινοκίνητο. Ειδικά σε αυτά τα αυτοκίνητα, υψηλού κυβισμού, όπως αυτά. Οπότε δεν καταλαβαίνω τη σκοπιά του να μην δίνουμε κίνητρο σε κάποιον να αγοράσει ένα ακριβό ηλεκτροκίνητο σε σχέση με ένα ρυπογόνο όχημα.
  Εκτός αυτού όμως, το σημαντικότερο της παρέμβασης μου είναι ότι στην ουσία δεν υπάρχει κόστος για αυτό το κίνητρο. Εξηγούμαι. Ένα ηλεκτρικό Mercedes EQC κάνει 80.000 περίπου. Αντίστοιχα το ίδιο μοντέλο σε βενζινοκίνητο κάνει 65.000 (Mercedes GLC). Ένα ηλεκτρικό AUDI e-tron κάνει 80.000 περίπου. Αντίστοιχα το ίδιο μοντέλο σε βενζινοκίνητο κάνει 65.000 (AUDI Q5). Άρα για να αγοράσει κάποιος την ηλεκτροκίνητη έκδοση θα πληρώσει 15.000 περίπου επιπλέον. Σε αυτά τα 15.000 θα έχει καταβάλει στο κράτος 3.000 σε ΦΠΑ. Οπότε το κράτος επιδοτώντας ένα τέτοιο αυτοκίνητο, στην ουσία του επιστρέφει το ΦΠΑ της διαφοράς, άρα του δίνει κίνητρο. Θα μπορούσε ίσως η επιδότηση να είναι μικρότερη των 5.500, έστω 3.000 ευρώ.
  Τα ίδια ισχύουν και για την παροχή σε είδος. Δεν υπάρχει καμία λογική να μην δίνεται κίνητρο σε μεγαλοστελέχη να επιλέξουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν είναι λιγότερο ρυπογόνο ένα μεγάλο και ακριβό αυτοκίνητο από ένα μικρό και φθηνό.
  Τέλος, καλό είναι να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο όριο αποκλείει στην ουσία τρία αυτοκίνητα. Το Mercedes EQC, το AUDI e-tron και το JAGUAR I-PACE. Και τα τρία συγκεκριμένα μοντέλα έχουν πουλήσει λιγότερα από 20 μοντέλα στη χώρα. Και μάλλον εκεί θα μείνουν, αν δεν αλλάξει αυτός ο άδικος περιορισμός.

 • 18 Ιουνίου 2020, 22:38 | Παπαντωνίου Βασίλειος

  Η δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων να αφορά και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μηδενικών ρύπων.