Άρθρο 35 – Τεχνικός έλεγχος ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του τεχνικού ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκούσιου) των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για τον τεχνικό έλεγχό τους.

  • Πρέπει να δοθεί μέριμνα ώστε και στα Ι.ΚΤΕΟ να υπάρχει εκπαιδευμένος πιστοποιημένος ελεγκτής αντίστοιχος του Τεχνίτη της κατηγορίας 2.