Άρθρο 49 – Διαχείριση συσσωρευτών Η/Ο

1. Η διαχείριση των συσσωρευτών Η/Ο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2939/2001 (Α΄ 179) και της υπ’ αρ. 41624/2057/Ε103/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1625).
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύνανται να εξειδικεύονται τα μέτρα, οι όροι και το πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών Η/Ο και να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο σχετικό θέμα.

  • 1 Ιουλίου 2020, 16:16 | Ν.Θωμόπουλος

    Με δεδομένο τον όγκο κι αριθμό συσσωρευτών, καθώς και τη συχνότητα αλλαγής τους, είναι αναγκαίος ο μακροπρόθεσμος περιβαλλοντικός σχεδιασμός συγκεκριμένα για τις επιπτώσεις των Η/Ο. Είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε παραδείγματα και καλές πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία μας ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. LCA).

  • 19 Ιουνίου 2020, 12:30 | Αλέξανδρος Ραπτόπουλος

    1.Να θεσμοθετηθούν οι διαδικασίες ώστε να μπορούν τα συμβατικά οχήματα που έχουν μετατραπεί σε ηλεκτρικά να μπορούν μετά από απαραίτητους ελέγχους σε ΚΤΕΟ να αποκτήσουν νέα άδεια ως ηλεκτρικά και να κυκλοφορούν νόμιμα.

    2.Να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα όπως απαιτεί η ΕΕ γραφείο πιστοποίησης οχημάτων, ώστε να μπορούν επιτέλους και οι Έλληνες κατασκευαστές οχημάτων να παίρνουν εθνική έγκριση τύπου.

    Τα άνωθεν να συμπεριλαμβάνουν και διαδικασίες για ηλεκτροκίνητα (και υβριδικά) πλωτά μέσα.