Άρθρο 24 – Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα κτίρια

1. Σε υφιστάμενα κτίρια, τα οποία είχαν υποχρέωση πρόβλεψης θέσεων στάθμευσης, δύναται να εγκαθίσταται νέα υποδομή καλωδίωσης σε κοινόχρηστους ή και κοινόκτητους χώρους, για την τοποθέτηση ξεχωριστής κοινόχρηστης παροχής, η οποία θα επιτρέπει την τοποθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. Σε περιπτώσεις κτιρίων με πολλαπλές ιδιοκτησίες για την ανωτέρω εγκατάσταση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών. Η λειτουργία και ο τρόπος χρήσης του συνόλου της εγκατάστασης συμπεριλαμβάνεται στην τεχνική έκθεση του αρμόδιου ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, η οποία προσαρτάται στον κανονισμό του κτιρίου.
2. Σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται στον ιδιοκτήτη ή δικαιούχο αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης, με αποκλειστική δαπάνη, ευθύνη και επιμέλειά του, η εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης στη δική του θέση στάθμευσης και η εγκατάσταση και λειτουργία σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, το οποίο τροφοδοτείται απευθείας μέσω της υφισταμένης παροχής ρεύματος ιδιόκτητου χώρου εντός της ίδιας οικοδομής ή μέσω νέας ιδιόκτητης παροχής ρεύματος. Για την εφαρμογή του παρόντος ορίζονται τα εξής:
α) Ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης υποχρεούται να προβεί σε προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον διαχειριστή του κτιρίου επί αποδείξει παραλαβής της, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τους λοιπούς συνιδιοκτήτες του κτιρίου. Μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση προς το διαχειριστή, ο ως άνω ιδιοκτήτης ή δικαιούχος χρήσης δικαιούται να προβεί στην εγκατάσταση.
β) Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), το αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης προς τον διαχειριστή του κτιρίου και η απόδειξη παραλαβής της διατηρούνται στο αρχείο του ιδιοκτήτη ή δικαιούχου χρήσης και είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
γ) Η Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών του κτιρίου δικαιούται με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των ιδιοκτητών (τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000)) να εναντιωθεί στην πραγματοποίηση της εγκατάστασης. Με την ίδια διαδικασία δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε τη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης αυτής λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών ασφαλούς κατασκευής και λειτουργίας της ή ουσιώδους παρεμπόδισης της χρήσης των υπολοίπων χώρων στάθμευσης του κτιρίου, προσκομίζοντας τεχνική έκθεση αρμόδιου ηλεκτρολόγου μηχανικού στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.
3. Σε υφιστάμενα κτίρια, στα οποία γίνονται εργασίες ανακαίνισης με οικοδομική άδεια, που περιλαμβάνουν τον χώρο στάθμευσης (εντός του κτιρίου ή σε παρακείμενο χώρο) ή την ηλεκτρολογική υποδομή του κτιρίου, εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 23 που αφορούν στα νέα κτίρια, με την εξαίρεση των περιπτώσεων όπου ο υπεύθυνος μηχανικός δηλώνει, με υπεύθυνη δήλωσή του στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, ότι το συνολικό κόστος εγκατάστασης των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και υποδομής καλωδίωσης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του παρόντος, υπερβαίνει το επτά τοις εκατό (7%) του συνολικού κόστους της ανακαίνισης του κτιρίου.
4. Σε υφιστάμενα κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν περισσότερες των είκοσι (20) θέσεων στάθμευσης οχημάτων, εγκαθίσταται υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον μία (1) θέση στάθμευσης με σημείο επαναφόρτισης Η/Ο ανά είκοσι (20) θέσεις στάθμευσης έως την 1η.1.2023.

 • 1 Ιουλίου 2020, 15:07 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Σημείο: γ) Η Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών του κτιρίου δικαιούται με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των ιδιοκτητών (τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000)) να εναντιωθεί στην πραγματοποίηση της εγκατάστασης. Με την ίδια διαδικασία δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε τη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης αυτής λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών ασφαλούς κατασκευής και λειτουργίας της ή ουσιώδους παρεμπόδισης της χρήσης των υπολοίπων χώρων στάθμευσης του κτιρίου, προσκομίζοντας τεχνική έκθεση αρμόδιου ηλεκτρολόγου μηχανικού στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

  Σχόλιο: Ενώ πρόθεση του νομοθέτη είναι να εφαρμοστεί ανάλογο πλαίσιο για τις εγκαταστάσεις υποδομής φυσικού αερίου (Ν.4495/2017 – Άρθρο 127) χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών, το εδάφιο γ) περιγράφει το ακριβώς αντίθετο.

 • Η προβλεπόμενη υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης των συνιδιοκτητών, καθώς και το δικαίωμα της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών να εναντιωθεί στην πραγματοποίηση της εγκατάστασης είναι αδικαιολόγητη, μη λειτουργική και στην πράξη αποτρεπτική για την εγκατάσταση ιδιωτικών σημείων φόρτισης και μάλιστα στα σημεία που κυρίως χρειάζεται. Οι συσκευές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι ηλεκτρικές συσκευές χαμηλής τάσης, όπως είναι και οι άλλες ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν σε ένα νοικοκυριό, χωρίς η χρήση και η εγκατάσταση τους να συνεπάγεται κάποιο πρόσθετο κίνδυνο ή όχληση απ’ ότι η εγκατάσταση π.χ. μιας ηλεκτρικής κουζίνας, ενός κλιματιστικού ή ενός θερμοσίφωνα.
  Με ποιά συνεπώς αιτιολογία ο νομοθέτης υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη μιας οριζοντίου ιδιοκτησίας ενός ακινήτου να ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη των λοιπών συνιδιοκτητών για την εγκατάσταση στην ιδιοκτησία του μιας συσκευής φόρτισης αυτοκινήτων και δεν γίνεται το ίδιο για άλλες ηλεκτρικές συσκευές που μάλιστα έχουν και πιο εμφανή επίπτωση στο κτίριο, όπως για παράδειγμα η εξωτερική μονάδα (split) ενός κλιματιστικού.
  Προτείνεται η επαναδιατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης με θέσπιση υποχρέωσης των εκμισθωτών ακινήτων να επιτρέπουν την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στις θέσεις στάθμευσης των ακινήτων που μισθώνουν, εφόσον ο μισθωτής αναλαμβάνει πλήρως τη σχετική δαπάνη και την ευθύνη για την ασφαλή εγκατάσταση της συκευής φόρτισης (προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) κλπ.)
  Με την διάταξη αυτή ουσιαστικά επιτείνεται η διάκριση μεταξύ των κατόχων ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κατοικούν σε μονοκατοικίες και αυτών που κατοικούν σε πολυκατοικίες, καθιστώντας για τους δεύτερους ακόμη δυσκολότερη (και ακριβότερη) την πρόσβαση σε υποδομή φόρτισης του αυτοκινήτού τους.

 • 1 Ιουλίου 2020, 11:22 | ENERES

  Με βάση το άρθρο 6 της ΚΥΑ Αριθμ. 42863/438,για την εγκατάσταση φορτιστών Η/Ο σε κτίρια απαιτείται μία διαδικασία αδειοδότησης, η οποία δεν τροποποιείται από το παρόν νομοσχέδιο.
  Η διαδικασία αδειοδότησης, όπως αυτή ορίζεται από την ΚΥΑ, εμπλέκει πολλούς φορείς οι οποίοι δεν επηρεάζονται από την εγκατάσταση των φορτιστών (π.χ. Πολεοδομία, Υπουργείο Μεταφορών) και την καθιστούν πολύπλοκη και χρονοβόρα.
  Θα υπάρξει άμεσα κάποια απόφαση που θα απλοποιεί τη διαδικασία αδειοδότησης και θα εμπλέκει μόνο τους φορείς που επηρεάζονται από την παρουσία των φορτιστών, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ;
  Ευχαριστώ

 • 30 Ιουνίου 2020, 23:47 | ΔΙΑΝΑ

  Η ύπαρξη πολλών σημείων φόρτισης σε ενοικιαζόμενα με την ώρα πάρκινγκ θα ήταν πολύ χρήσιμη, ίσως ακόμη και 1 σημείο φόρτισης ανά 5 θέσεις έχουν στάθμευσης. Σχετικά με τα καταστήματα που έχουν λιγότερες από 20 θέσεις πάρκινγκ, θα είναι υποχρεωτική η ύπαρξη 1 σημείου φόρτισης, ή θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του καταστηματάρχη?

 • 25 Ιουνίου 2020, 22:35 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Τα στεγασμένα πάρκινγκ προς εκμετάλλευση στο κέντρο των πόλεων εμπίπτουν στο άρθρο αυτό ή (θα) έχουν διαφορετικές υποχρεώσεις?

  Καθώς τα αυτοκίνητα παραμένουν στους χώρους αυτούς σταθμευμένα συνήθως περισσότερο από 1 ώρα, θα ήταν πολύ χρήσιμη η εγκατάσταση αρκετών σημείων φόρτισης.

  Επίσης, τα «ανοιχτά (οικόπεδα)» πάρκινγκ, θα εμπίπτουν στην ίδια διάταξη?

  Σας ευχαριστώ

 • Στο άρθρο 24γ η τυχόν άρνηση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών σε εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο από ιδιοκτήτη, θα πρέπει να τεκμηριώνεται σαφώς αναφορικά με θέματα ασφαλείας ή ουσιώδους παρεμπόδισης της χρήσης των υπολοίπων χώρων στάθμευσης του κτιρίου, προσκομίζοντας τεχνική έκθεση αρμόδιου ηλεκτρολόγου μηχανικού σε αρμόδια Υπηρεσία με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο,
  έτσι ώστε να μη διευκολύνεται η αυθαίρετη και αναιτιολόγητη άρνηση χρήσης ηλεκτρικού οχήματος συνιδιοκτήτη.
  Εάν μάλιστα η ορισθείσα αρμόδια Υπηρεσία (πχ το υπό σύσταση Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του ΥΠΕΝ) δεν απαντήσει/αποδεχθεί εντός 30 ημερών την υποβληθείσα (αρνητική) εισήγηση ηλεκτρολόγου μηχανικού, αυτή η μη απάντηση θα πρέπει να τεκμαίρει σιωπηρή απόρριψη της αίτησης απαγόρευσης.

 • 20 Ιουνίου 2020, 00:15 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 αναφέρει τη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης να εναντιωθεί στη πραγματοποίηση της εγκατάστασης.
  Αρχικά αυτό είναι δυνατόν να είναι αναίτιο. Εάν τα ηλεκτρικά ήταν η μοναδική επιλογή αυτοκινήτου τι θα συνέβαινε; Θα μπορούσε κάποιος να αρνηθεί τη δυνατότητα φόρτισης; Εάν δε πάμε στη λογική απαρίθμησης της αιτίας άρνησης, μόνο προβλήματα θα έχουμε.
  Στην Αμερική όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν αρκετά οι διαδικασίες είναι απλές και χωρίς καμία αδειοδότηση στην οικία. Επιπλέον είναι δωρεάν η φόρτιση αλλά και η στάθμευση στις δημόσιες θέσεις και σε κάποια εμπορικά κέντρα.
  Επισημαίνω δε ιδιαίτερα το πρόβλημα με τα 501 χιλιοστά. Η Πλειοψηφία δεν γίνεται να είναι μόνο ψήφων. Πρέπει να προβλέπεται και αριθμητική πλειοψηφία ιδιοκτητών. Εάν για παράδειγμα έχουμε πολυκατοικία δέκα διαμερισμάτων με ένα ιδιοκτήτη που έχει 502 χιλιοστά και είναι ιδιοκτήτης σε πέντε διαμερίσματα οι υπόλοιποι 5 ιδιοκτήτες δεν έχουν λόγο; Ας μην ξεχνούμε ότι με την άυξηση της αντιπαροχής αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία δυστυχώς δεν λαμβάνεται υπόψιν. Θα πρέπει λοιπόν να υπερισχύει η βούληση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών αριθμητικά και όχι βάσει χιλιοστών ως πλέον δίκαιο.
  Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η άρνηση δυνατότητας φόρτισης είναι σαν να απογορεύεις σε κάποιον να πάει στο πρατήριο καυσίμων για εφοδιασμό!
  Γενικά ένα προοδευτικό νομοσχέδιο πρέπει να διακατέχεται από το πνεύμα της απλοποίησης των διαδικασιών και όχι της πολυπλοκότητας.
  Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υποχρεώνονται οι πολυκατοικίες (Ιδιοκτήτες σε υφιστάμενα κτίσματα) σε εύλογο χρονικό διάστημα να επιτρέψουν στους ιδιοκτήτες να τοποθετήσουν εγκαταστάσεις φόρτισης σε κάθε θέση στάθμευσης χωρίς όριο στον αριθμό με έξοδα των ιδιοκτητών εκτός εάν ο ιδιοκτήτης δεν το επιθυμεί. Άλλωστε για ποιο λόγο να αρνηθεί κάποιος το μέλλον και την συνεισφορά στο περιβάλλον.
  Ας μου περιγράψει κάποιος πως διαθέτοντας θέση στάθμευσης στο υπόγειο θα μπορέσω να φορτίσω το αυτοκίνητό μου εάν η συνέλευση εναντιωθεί; Συνεπώς η αγορά ηλεκτρικού οχήματος τελεί υπό την αίρεση της συνέλευσης της πολυκατοικίας. Νομίζω ότι είναι κατανοητός ο παραλογισμός.
  Στο φυσικό αέριο άλλωστε έγινα κάτι αντίστοιχο, πόσο μάλλον σε κάτι τόσο απλό.

 • 19 Ιουνίου 2020, 15:04 | Κωνσταντίνος Δημόπουλος

  Ποιος έχει την ευθύνη δημιουργίας/εγκατάστασης θέσης επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενο κτίριο με πολλαπλές ιδικτησίες και περισσότερες από 20 θέσεις στάθμευσης, αλλά με λιγότερς των 20 ανά ιδιοκτήτη;

 • 19 Ιουνίου 2020, 08:23 | Διογένης Δεβλέτογλου

  Άρθρο 24, §2α, βεβαίωση παραλαβής από διαχειριστή:
  Να ισχύει είτε με χρήση ψηφιακής υπογραφής και κατάλληλης χρονοσήμανσης είτε μέσω συστημένου ή και κούριερ