Άρθρο 18 – Χωροθέτηση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Η/Ο από ΟΤΑ

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νμου και έως την 31η Μαρτίου 2021, οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87), εκπονούν υποχρεωτικά πρόγραμμα χωροθέτησης επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών τους ορίων, εφεξής ονομαζόμενο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».
Το Σ.Φ.Η.Ο. λαμβάνει υπόψη του τα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής και μπορεί να ενταχθεί ως μέτρο παρέμβασης σε εκπονούμενα στρατηγικά σχέδια των οικείων OTA (όπως π.χ. στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις – ΟΧΕ, τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – ΒΑΑ κ.λπ.), καθώς και σε ευρύτερες μελέτες και προγράμματα αστικών αναπλάσεων. Το Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κατά μήκος των διοικητικών τους ορίων, στους χώρους στάσης και στάθμευσης του άρθρου 34 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57), καθώς και σε ελεγχόμενους από τους δήμους χώρους στάθμευσης και δημοτικούς χώρους στάθμευσης, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση κατ’ ελάχιστον ενός (1) σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1.000) κατοίκους του δήμου, και ειδικότερα σε:
αα) υφιστάμενους υπαίθριους δημοτικούς χώρους στάθμευσης,
αβ) υφιστάμενους στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης,
αγ) υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης (ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης, στα πολεοδομικά κέντρα των Δήμων και σε περιοχές αυξημένης επίσκεψης) και
αδ) νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
β) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανωτέρω εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο υψηλής ισχύος και συγχρόνως να διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη αναμονή επαναφόρτισης για την ομαλή λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
γ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων, ώστε οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων να εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο σε τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή κατ’ ελάχιστον ενός (1) σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.
δ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων τροφοδοσίας, ώστε οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας να εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή κατ’ ελάχιστον ενός (1) σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.
Στις ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται και η στάθμευση και επαναφόρτιση Η/Ο που δεν εξυπηρετούν ανάγκες τροφοδοσίας μετά τη λήξη του ωραρίου τροφοδοσίας και έως την επόμενη έναρξη.
Ειδικότερα, σε εμπορικές περιοχές και ιστορικά κέντρα πόλεων, χωροθετούνται παρόδιες θέσεις στάθμευσης – επαναφόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα και μοτοποδήλατα (scooter) τροφοδοσίας τα οποία επιτρέπεται να κινούνται πέραν των ωραρίων τροφοδοσίας που ισχύει για υπόλοιπα οχήματα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ε) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 19 .
Στους σταθμούς επαναφόρτισης Η/Ο που ορίζονται με την παρούσα διάταξη απαγορεύεται ρητά να φορτίζουν ηλεκτρικά οχήματα εκτός από Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ.
στ) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, σύμφωνα με το άρθρο 20.
2. Οι Δήμοι, που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της παρ. 1, δύναται να εκπονούν Σ.Φ.Η.Ο., εντός των διοικητικών τους ορίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, σε εθελούσια βάση.
3. Ειδικά για τις περιοχές ευθύνης των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών και του συγκοινωνιακού έργου που παρέχεται από τους Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις β) και ε) της παρ. 2, οι ανωτέρω Οργανισμοί υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός του οριζόμενου χρονικού πλαισίου δεσμευτική πρόταση για τους χώρους αρμοδιότητάς τους στον κατά περίπτωση Δήμο, ώστε να συμπεριληφθεί στο υπό εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο..
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και οι τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο., καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
5. Έως την ολοκλήρωση του Σ.Φ.Η.Ο., η εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο., λαμβάνονται υπόψη και συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Φόρτισης Η/Ο (Σ.Φ.Η.Ο.) της παρ. 1.
6. Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του άρθρου 45 παρακολουθεί την εφαρμογή των Σ.Φ.Η.Ο..
7. Τα Σ.Φ.Η.Ο. επικαιροποιούνται από τους Δήμους ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κατ’ ελάχιστον ανά πέντε (5) έτη, με στόχο την επανεξέταση των εκάστοτε συνθηκών ανάπτυξης και εφαρμογής της χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.
8. Τα Σ.Φ.Η.Ο. που προβλέπονται με το παρόν άρθρο, δύναται να χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3889/2010 (Α’ 182).
9. Οι θέσεις στάθμευσης Η/Ο δεν συνυπολογίζονται στις ελάχιστες απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης κατά την εκπόνηση οποιωνδήποτε σχετικών μελετών από τους ΟΤΑ, αλλά χωροθετούνται επιπλέον αυτών, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.

 • 1 Ιουλίου 2020, 15:18 | Ν.Θωμόπουλος

  H χωροθέτηση των δημόσιων φορτιστών πρέπει να γίνει με βάση την υπάρχουσα εμπειρία και διεθνή βιβλιογραφία, τουλάχιστον από την ΕΕ. Χώρες που έχουν ήδη ξεκινήσει συγκεκριμένες προσπάθειες μπορούν να προσφέρουν χρήσιμα παραδείγματα στην Ελλάδα και είμαστε στη διάθεσή σας αν χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά (Thomopoulos et al, 2020).

 • 1 Ιουλίου 2020, 15:52 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Σημείο: 3. Ειδικά για τις περιοχές ευθύνης των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών και του συγκοινωνιακού έργου που παρέχεται από τους Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις β) και ε) της παρ. 2, οι ανωτέρω Οργανισμοί υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός του οριζόμενου χρονικού πλαισίου δεσμευτική πρόταση για τους χώρους αρμοδιότητάς τους στον κατά περίπτωση Δήμο, ώστε να συμπεριληφθεί στο υπό εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο.

  Σχόλιο: H αναφορά περιπτώσεων β) και ε) αφορά την παράγραφο 1 και όχι 2. Προτείνεται να αναφερθεί και η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. πλέον ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ.

 • Η πρόβλεψη της διαδικασίας χωροθέτησης μέσω των Σ.Φ.Η.Ο. μπορεί να καταστεί εξαιρετικά χρονοβόρα και γραφειοκρατική εάν δεν λειτουργήσει με ευελιξία και ιδιαίτερα για τις περιοχές εκείνες, όπου τα χαρακτηριστικά κατοικίας συνεπάγονται ευρεία χρήση παρόδιων θέσεων στάθμευσης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι ΟΤΑ να έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν την εγκατάσταση και λειτουργία δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης που πληρούν τους κανόνες του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, ακόμη και σε μη ειδικά χωροθετημένα σημεία στο πλαίσιο των ΣΦΗΟ, ειδικά εφόσον υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση / αίτημα από πολίτες χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων (κατά το παράδειγμα Δήμων σε χώρες όπου η ηλεκτροκίνηση έχει πολύ μεγαλύτερη διείσδυση, όπως η Γαλλία και η Ολλανδία).
  Επιπλέον καθώς οι μεγάλες ανάγκες για κοινόχρηστα σημεία φόρτισης θα παρουσιαστούν εκ των πραγμάτων σε περιοχές όπου οι περισσότερες κατοικίες δεν διαθέτουν ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης (π.χ. για το Δήμο της Αθήνας, το Παγκράτι, η Κυψέλη, οι Αμπελόκηποι, το Κολωνάκι) θα πρέπει το εδάφιο (αγ) της παραγράφου 1 να συμπεριλάβει όλες τις παρόδιες θέσεις στάθμευσης σε περιοχές κατοικίας και όχι μόνο όσες είναι «στα κέντρα των Δήμων και σε περιοχές αυξημένες επίσκεψης)
  Προτείνεται η επαναδιατύπωση του εδαφίου (αγ) της παρ. 1 ως εξής:
  αγ) υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης (ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης)

 • Προτείνουμε την υποχρεωτική οριοθέτηση θέσεων δωρεάν στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων στους Δήμους.

 • Ο ΣΕΣ προτείνει στην παράγραφο άρθρο 1 να αντικατασταθεί η παρακάτω πρόταση:
  Το Σ.Φ.Η.Ο. λαμβάνει υπόψη του τα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής και μπορεί να ενταχθεί ως μέτρο παρέμβασης σε εκπονούμενα στρατηγικά σχέδια των οικείων OTA (όπως π.χ. στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις – ΟΧΕ, τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – ΒΑΑ κ.λπ.), καθώς και σε ευρύτερες μελέτες και προγράμματα αστικών αναπλάσεων.

  όπως:
  Το Σ.Φ.Η.Ο. λαμβάνει υπόψη του τα πολεοδομικά και συγκοινωνιακά (μετακινήσεις και σταθμεύσεις Η/Ο και οχημάτων επιβατικών ΙΧ, ΜΜΜ, ταξί, τροφοδοσίας, ποδηλάτων, μικροκινητικότητας, κτλ) χαρακτηριστικά της περιοχής και αποτελεί σχέδιο διαχείρισης της στάθμευσης με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών φόρτισης των Η/Ο. Το Σ.Φ.Η.Ο. εκπονείται από συγκοινωνιολόγους μηχανικούς και θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών και μελετών στάθμευσης. Επίσης το Σ.Φ.Η.Ο. μπορεί να ενταχθεί ως μέτρο παρέμβασης σε εκπονούμενα στρατηγικά σχέδια των οικείων OTA (όπως π.χ. στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις – ΟΧΕ, τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – ΒΑΑ κ.λπ.), καθώς και σε ευρύτερες μελέτες και προγράμματα αστικών αναπλάσεων.

  Η παράγραφος 4 όπως συμπληρωθεί:
  4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και οι τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο., οι όροι και το αντικείμενο δημοπράτησης τους, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
  (Με βάση την εμπειρία από τον τρόπο και τους όρους δημοπράτησης των ΣΒΑΚ, προτείνουμε το γενικό αντικείμενο και οι όροι δημοπράτησης να καθορίζονται από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος).

  Η παράγραφος 9 όπως καταργηθεί:
  9. Οι θέσεις στάθμευσης Η/Ο δεν συνυπολογίζονται στις ελάχιστες απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης κατά την εκπόνηση οποιωνδήποτε σχετικών μελετών από τους ΟΤΑ, αλλά χωροθετούνται επιπλέον αυτών, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.
  (Προτείνουμε την κατάργηση της παραγράφου 9, διότι θεωρούμε ότι οι θέσεις στάθμευσης Η/Ο εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο στάθμευσης που αφορά όλες τις κατηγορίες οχημάτων)

 • Ειδικά για τους Δήμους οι οποίοι διασχίζονται από υποκείμενα δίκτυα των εθνικών οδών ή κύριες επαρχιακές οδούς, είναι σημαντικό να υπάρχει πρόβλεψη για ταχεία φόρτιση επιπέδου 3 (Level 3 DC Chargers), καθώς το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα επόμενα 10-20 χρόνια στα ηλεκτρικά οχήματα θα είναι ο χρόνος φόρτισης. Με τους εν λόγω φορτιστές, οδηγοί οι οποίοι πραγματοποιούν ταξίδια, θα μπορούν να φορτίζουν επαρκώς το όχημά τους σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 30 λεπτών και δεν θα χρειάζεται να πραγματοποιούν πολύωρες στάσεις.

 • Η τοποθέτηση σημείων επαναφόρτισης (με αναλογία ανά κάτοικο 1/1000) θα πρέπει να επανεξεταστεί, ούτως ώστε να μην υπάρξουν υπερβολές.
  Προτείνεται σε κάθε περίπτωση να εξεταστεί η τοποθέτηση των σημείων επαναφόρτισης και να γίνετε σταδιακά με κλιμάκωση.

 • 26 Ιουνίου 2020, 15:51 | Κώστας Κουτανίτης

  H παράγραφος 1δ αναφέρει «μοτοποδήλατα (scooter)». Το scooter αφορά μόνο συγκεκριμένο υποκατηγορία δικύκλων και πιστεύουμε ότι δεν είναι στην πρόθεση του Υπουργείου να μην προβλέψει αντίστοιχη θέση στάθμευσης και για μοτοποδήλατα που δεν είναι scooter.
  Επομένως προτείνουμε η λέξη scooter να διαγραφεί.
  Επίσης, όπως αναφέρθηκε στο σχόλιό μου επί του άρθρου 2, δεν είναι μόνο τα μοτοποδήλατα ηλεκτρικά, αλλά και οι μοτοσυκλέτες. Επομένως προτείνουμε η λέξη «μοτοποδήλατα» να αντικατασταθεί από « μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες».

 • Με την παρούσα ΚΥΑ υποχρεούνται οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι να εκπονούν υποχρεωτικά πρόγραμμα χωροθέτησης επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών τους ορίων το «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».

  Ωστόσο από τα υποχρεωτικά κατ΄ ελάχιστο σημεία φόρτισης δεν περιλαμβάνονται τα σημεία τα οποία είχαν οριστεί με την ΚΥΑ 42863/438/2019 (ΦΕΚ 2040/Β’/04-06-2019) που καθόριζε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων και σύμφωνα με την οποία στο άρθρο 1 οριζόταν τα παρακάτω: «…Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την έγκριση εγκατάστασης δημοσίως προσβάσιμων συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), σε: α) Υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, Τεύχος B’ 2040/04.06.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23201 β) Υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση χώρους στάσης και στάθμευσης εντός λιμενικής ζώνης ή/και εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες), γ) Υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, δ) Υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ε) Υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. στ) Δημοσίως προσβάσιμους ιδιωτικούς χώρους, κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, ζ) Δημοσίως προσβάσιμους δημόσιους χώρους, κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, η) Χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, θ) Τερματικούς σταθμούς ή σταθμούς μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών….»

  Έχοντας υπ΄ όψη την ισχύουσα ΚΥΑ 42863/438/2019 (ΦΕΚ 2040/Β’/04-06-2019) υπ΄ όψη το άρθρο 18 θα πρέπει να διαμορφωθεί όπως παρακάτω:

  «Άρθρο 18 – Χωροθέτηση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Η/Ο από ΟΤΑ
  1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και έως την 31η Μαρτίου 2021, οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87), εκπονούν υποχρεωτικά πρόγραμμα χωροθέτησης επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών τους ορίων, εφεξής ονομαζόμενο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».
  Το Σ.Φ.Η.Ο. λαμβάνει υπόψη του τα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής και μπορεί να ενταχθεί ως μέτρο παρέμβασης σε εκπονούμενα στρατηγικά σχέδια των οικείων OTA (όπως π.χ. στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις – ΟΧΕ, τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – ΒΑΑ κ.λπ.), καθώς και σε ευρύτερες μελέτες και προγράμματα αστικών αναπλάσεων. Το Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τα εξής:
  α) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κατά μήκος των διοικητικών τους ορίων, στους χώρους στάσης και στάθμευσης του άρθρου 34 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57), καθώς και σε ελεγχόμενους από τους δήμους χώρους στάθμευσης και δημοτικούς χώρους στάθμευσης, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση κατ’ ελάχιστον ενός (1) σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1.000) κατοίκους του δήμου, και ειδικότερα σε:
  αα) υφιστάμενους υπαίθριους δημοτικούς χώρους στάθμευσης,
  αβ) υφιστάμενους στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης,
  αγ) υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης (ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης, στα πολεοδομικά κέντρα των Δήμων και σε περιοχές αυξημένης επίσκεψης) και
  αδ) νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
  β) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανωτέρω εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο υψηλής ισχύος και συγχρόνως να διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη αναμονή επαναφόρτισης για την ομαλή λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
  γ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων, ώστε οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων να εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο σε τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή κατ’ ελάχιστον ενός (1) σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.
  δ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων τροφοδοσίας, ώστε οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας να εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή κατ’ ελάχιστον ενός (1) σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.
  Στις ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται και η στάθμευση και επαναφόρτιση Η/Ο που δεν εξυπηρετούν ανάγκες τροφοδοσίας μετά τη λήξη του ωραρίου τροφοδοσίας και έως την επόμενη έναρξη.
  Ειδικότερα, σε εμπορικές περιοχές και ιστορικά κέντρα πόλεων, χωροθετούνται παρόδιες θέσεις στάθμευσης – επαναφόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα και μοτοποδήλατα (scooter) τροφοδοσίας τα οποία επιτρέπεται να κινούνται πέραν των ωραρίων τροφοδοσίας που ισχύει για υπόλοιπα οχήματα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  ε) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 19 .
  Στους σταθμούς επαναφόρτισης Η/Ο που ορίζονται με την παρούσα διάταξη απαγορεύεται ρητά να φορτίζουν ηλεκτρικά οχήματα εκτός από Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ.
  στ) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, σύμφωνα με το άρθρο 20.
  ζ) Υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας,
  η) Υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση χώρους στάσης και στάθμευσης εντός λιμενικής ζώνης ή/και εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες),
  θ) Υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων,
  ι) Υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων,
  κ) Υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.
  λ) Δημοσίως προσβάσιμους ιδιωτικούς χώρους, κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου,
  μ) Δημοσίως προσβάσιμους δημόσιους χώρους, κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου,
  ν) Χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων,
  ξ) Τερματικούς σταθμούς ή σταθμούς μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών.

  2. Οι Δήμοι, που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της παρ. 1, δύναται να εκπονούν Σ.Φ.Η.Ο., εντός των διοικητικών τους ορίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, σε εθελούσια βάση.
  3. Ειδικά για τις περιοχές ευθύνης των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών και του συγκοινωνιακού έργου που παρέχεται από τους Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις β) και ε) της παρ. 2, οι ανωτέρω Οργανισμοί υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός του οριζόμενου χρονικού πλαισίου δεσμευτική πρόταση για τους χώρους αρμοδιότητάς τους στον κατά περίπτωση Δήμο, ώστε να συμπεριληφθεί στο υπό εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο..
  4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και οι τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο., καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
  5. Έως την ολοκλήρωση του Σ.Φ.Η.Ο., η εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο., λαμβάνονται υπόψη και συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Φόρτισης Η/Ο (Σ.Φ.Η.Ο.) της παρ. 1.
  6. Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του άρθρου 45 παρακολουθεί την εφαρμογή των Σ.Φ.Η.Ο..
  7. Τα Σ.Φ.Η.Ο. επικαιροποιούνται από τους Δήμους ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κατ’ ελάχιστον ανά πέντε (5) έτη, με στόχο την επανεξέταση των εκάστοτε συνθηκών ανάπτυξης και εφαρμογής της χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.
  8. Τα Σ.Φ.Η.Ο. που προβλέπονται με το παρόν άρθρο, δύναται να χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3889/2010 (Α’ 182).
  9. Οι θέσεις στάθμευσης Η/Ο δεν συνυπολογίζονται στις ελάχιστες απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης κατά την εκπόνηση οποιωνδήποτε σχετικών μελετών από τους ΟΤΑ, αλλά χωροθετούνται επιπλέον αυτών, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.»

 • 25 Ιουνίου 2020, 11:58 | Θάνος Τουρτούρας

  Έχει γεμίσει τελευταία η Ελλάδα με σταθμούς φόρτισης Η/Ο οι οποίοι τοποθετούνται είτε με έξοδα δήμων, είτε σε δημοτικούς χώρους με παραχώρηση, είτε βάση πιλοτικών προγραμμάτων, είτε με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ε.Ε., οι οποίοι σταθμοί απαιτούν συγκεκριμένη κάρτα για τη λειτουργία τους. Αυτό δημιουργεί πολλές δυσλειτουργίες:1. Δεν μπορει καποιος (κατά κανόνα τουρίστας) που ερχεται μεσα στην νυχτα να φορτισει.
  2. Βάζει τον επισκεπτη ισως σε μια πολυπλοκη διαδικασια (απαιτειται χρονος για την εκδοση της καρτας)
  3. Ακομη και αν δωθούν ακριβείς οδηγιες για το που θα παει καποιος να εκδόσει μια τετοια κάρτα, σιγουρα καποιοι θα δυσκολευτουν (βαση στατιστικής)
  4. Θα πρεπει ο επισκεπτης να προβλέψει απο προηγουμενη μερα το πως θα βγαλει την κάρτα και ίσως προτίμησει να κάνει στάση σε αλλη πόλη που εχει πιο απλοποιημενο τρόπο να φορτίσει.
  5. Στην περίπτωση που το δίκτυο back office του σταθμού δεν είναι διαθέσιμο, ο σταθμός καθίσταται εντελώς άχρηστος
  6. Υπάρχουν περιπτώσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων (βλέπε green e-motion με τους 8 σταθμούς φόρτισης στην Κοζάνη [https://youtu.be/vmXws5cIOdM]), που μετά τη λήξη του προγράμματος οι σταθμοί καταντούν «τοτέμ».Για τους παραπάνω και όχι μόνο λόγους, όλοι οι δημόσιοι σταθμοί που τοποθετούνται από δήμους ή δημοσίου δικαίου φορείς, θα πρέπει να είναι auto-start και να μην απαιτούν κάποια συγκεκριμένη κάρτα για τη λειτουργία τους. Το «προσωρινά μόνο για χρήση οχημάτων του δήμου» είναι μια απαράδεκτη προςέγγιση. Το ίδιο θα πρέπει να προβλεφθεί και στην περίπτωση που κάποιος σταθμός ενός φορέα φόρτισης είναι εκτός δικτύου (offline), ή έχει κάποιο άλλο πρόβλημα.Κάποιοι δικαιολογούν την χρήση κάρτας προκειμένου να υπάρχει «έλεγχος» και «καταγραφή» του ποιος φορτίζει. Δεδομένου πως ο σταθμός φόρτισης δεν είναι ένας απλός ρευματολήπτης, και τροφοδοτεί με ηλεκτρισμό μόνο το όχημα με το οποίο θα «μιλήσει» μέσω πολύ συγκεκριμένης διαδικασίας που προβλέπεται από τα σχετικά πρωτόκολλα, η άνωθεν δικαιολογία απλά δεν στέκει. Σε κάθε auto-start σταθμό υπάρχει ακριβώς το ίδιο επίπεδο ελέγχου και ασφαλείας που υπάρχει και σε έναν σταθμό ενεργοποίησης με κάρτα.

 • 21 Ιουνίου 2020, 10:10 | Γεώργιος Σινογεώργος

  Γεια σας,
  είμαι κάτοχος ηλεκτρικού αυτοκινήτου από το 2018 από Πάτρα.
  Αυτό που πρέπει να κάνουν οι δήμοι ή ο κάθε δημόσιος φορέας είναι να φτιάξουν θέση στάθμευσης-φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων όχι κοντά στην είσοδο (σημείο ενδιαφέροντος) αλλά το αντίθετο & αυτό για 2 λόγους πρώτον ότι 99% θα σταθμεύσει κάποιο συμβατικό όχημα (αν είναι κοντά στην είσοδο) ενώ από την άλλη ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρικού με χαρά θα κάνει 200 μέτρα περπάτημα αν ξέρει ότι θα βρει μία θέση να φορτίσει το όχημά του.
  Δυστυχώς βλέπουμε τα άσχημα παραδείγματα με τις θέσεις Α.Μ.Ε.Α όπου πολύ συχνά καταλαμβάνονται από αυτοκίνητα που δεν είναι για ΑΜΕΑ
  ευχαριστώ

 • 19 Ιουνίου 2020, 11:25 | KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ

  Προτείνεται δημιουργία χώρου επαναφόρτισης ηλεκτρικής εξωλέμβιας μηχανής θαλάσσιου σκάφους σε περιοχές προσάραξης σκαφών. Τα ηλεκτρικά θαλάσσια σκάφη πρέπει να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο για τα οφέλη που θα προσφέρουν στην οικονομία και την οικολογία και μαζί θα ήταν καλό να προβλεφθεί και η ομαλή και αδιάκοπη χρήση τους