Άρθρο 02 – Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
(α) «Ηλεκτρικό όχημα (Η/Ο)»: μηχανοκίνητο όχημα εξοπλισμένο με σύστημα μετάδοσης της κίνησης, το οποίο περιέχει τουλάχιστον μία μη περιφερειακή (εξωτερική, βοηθητική) ηλεκτρική μηχανή ως μετατροπέα ενέργειας με ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο μπορεί να επαναφορτίζεται εξωτερικά. Ειδικότερα, ως ηλεκτρικά οχήματα για τις ανάγκες του παρόντος νοούνται τα αυτοκίνητα, καθώς και τα μοτοποδήλατα και τα ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση των κατωτέρω κατηγοριών:
αα) «Αμιγώς ηλεκτρικό όχημα (Pure Electric Vehicle, PEV)»: Όχημα εξοπλισμένο με σύστημα κίνησης, το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά ηλεκτροκινητήρες ως μετατροπείς ενέργειας προώθησης και αποκλειστικά επαναφορτιζόμενα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ως συστήματα αποθήκευσης ενέργειας προώθησης, καθώς και το όχημα που έχει σχεδιασθεί για ποδηλάτηση, στο οποίο έχει τοποθετηθεί βοηθητικό ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης.
αβ) «Υβριδικό ηλεκτρικό όχημα εξωτερικής φόρτισης (Off Vehicle Charging-Hybrid Electric Vehicle, OVC-HEV)»: Κατηγορία υβριδικού ηλεκτρικού οχήματος που μπορεί να φορτίζεται από εξωτερική πηγή.
αγ) «Υβριδικό όχημα κυψέλης καυσίμου» (Fuel Cells Hybrid Vehicle, FCHV)»: Όχημα κυψέλης καυσίμου εξοπλισμένο με σύστημα μετάδοσης ισχύος, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα σύστημα αποθήκευσης καυσίμου και τουλάχιστον ένα επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ως συστήματα αποθήκευσης ενέργειας προώθησης.
αδ) «Ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (Ηλεκτρικό ποδήλατο)»: Ποδήλατο εξοπλισμένο με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στο οποίο η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση ή, αλλιώς, μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.
(β) «Σημείο επαναφόρτισης»: Διεπαφή ικανή να φορτίσει ένα ηλεκτρικό όχημα κάθε φορά ή να αντικαταστήσει την μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος κάθε φορά.
(γ) «Σημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος»: Σημείο επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος, ηλεκτρικής ισχύος έως και 22 kW. Δεν περιλαμβάνονται τα σημεία επαναφόρτισης με ηλεκτρική ισχύ έως και 3,7 kW που είναι εγκατεστημένα σε ιδιωτικές κατοικίες ή ο κύριος σκοπός τους δεν είναι να φορτίζουν Η/Ο και δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα.
(δ) «Σημείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος»: Σημείο επαναφόρτισης που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρισμού σε ηλεκτρικό όχημα ισχύος μεγαλύτερης των 22 kW.
(ε) «Δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού»: Σημείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού που παρέχει εναλλακτικό καύσιμο με άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε όλους τους χρήστες. Η άνευ διακρίσεων πρόσβαση μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα μέσα για την ταυτοποίηση, τη χρήση και την πληρωμή.
(στ) «Υπηρεσίες επαναφόρτισης Η/Ο»: Σύνολο υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της επαναφόρτισης καθ’ εαυτής και άμεσα σχετιζόμενων ή συνοδευτικών με αυτή χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας (ταχύτητα φόρτισης, ευκολία χρήσης και χρέωσης, ευχέρεια προσβασιμότητας, υπηρεσίες στάθμευσης κ.λπ.).
(ζ) «Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης»: Σύνολο υπηρεσιών προς χρήστες Η/Ο, σχετιζόμενων με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση αυτής, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών, ενδεικτικώς εύρεση διαθέσιμων σημείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση θέσεων, αλλά και εν γένει υπηρεσίες, όπως διαχείριση στόλου Η/Ο οχημάτων και διάθεσή τους προς χρήστες Η/Ο.
(η) «Χρήστης Η/Ο»: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κυριότητα ή κατοχή του Η/Ο και λαμβάνει υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης.
(θ) «Ιδιοκτήτης υποδομών φόρτισης»: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει στην κυριότητά του Σημείο ή Σημεία Επαναφόρτισης Η/Ο.
(ι) «Φορέας εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.)»: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση υποδομών φόρτισης, για τις οποίες προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης Η/Ο.
(ια) «Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η.)»: Ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης σε συμβεβλημένους χρήστες.
(ιβ) «Φορέας διεκπεραίωσης συναλλαγών (Φ.Δ.Σ.)»: Ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών υποδομών προς διευκόλυνση ανταλλαγής στοιχείων και διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών μεταξύ Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) και Π.Υ.Η., για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των υποδομών φόρτισης.
(ιγ) «Φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης φορτίου Η/Ο (aggregator) (Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο.)»: Νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει τη σωρευτική εκπροσώπηση του φορτίου συνδεδεμένων με το δίκτυο Η/Ο για συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών προς τους Διαχειριστές Δικτύου και Συστήματος.
(ιδ) «Εναλλακτικά καύσιμα»: τα καύσιμα ή οι πηγές ενέργειας που χρησιμεύουν, έστω και εν μέρει, ως υποκατάστατο για το ορυκτό πετρέλαιο στον ενεργειακό εφοδιασμό στις μεταφορές και που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην απαλλαγή των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα ενισχύοντας τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του εν λόγω τομέα. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
– η ηλεκτρική ενέργεια,
– το υδρογόνο,
– τα βιοκαύσιμα, όπως ορίζονται στην περ. θ΄ του άρθρου 2 της Οδηγίας 2009/28/EΚ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τη παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70), που αντικατέστησε την παρ. 16 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) και εξειδικεύονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129),
– τα συνθετικά και παραφινικά καύσιμα,
– το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου, σε αέρια μορφή (συμπιεσμένο φυσικό αέριο – CNG) και σε υγροποιημένη μορφή (υγροποιημένο φυσικό αέριο – LNG) και
το υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (υγραέριο – LPG).
(ιε) «Διαχείριση ενεργού ισχύος»: ο έλεγχος της ισχύος την οποία διακινούν οι υποδομές επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων με συνεχή ή κλιμακωτή ρύθμιση (αύξηση ή μείωση), η οποία μπορεί να επιτυγχάνεται και με σύνδεση/αποσύνδεση επιμέρους υποδομών.

 • 1 Ιουλίου 2020, 15:53 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

  Προσθήκη εδαφίου ορισμού «αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα», περιγραφή προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στην συγκεκριμένη κατηγορία και σύνδεση της δραστηριότητας με συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

 • Θα πρέπει να γίνει προσθήκη στους ορισμούς
  Τι είναι Υβριδικό Ηλεκτρικό όχημα HEV-Hybrid Electric vehicle;
  Ακόμη πρέπει να αποσαφηνιστεί σε σχέση με την επόμενη ερώτηση

  Τι είναι όχημα Υψηλής Τάσης; [1] + 2/3/4/5/6
  Αναφέρεται σε διάφορα άρθρα το όχημα Υψηλής Τάσης αλλά θα πρέπει να γίνουν προσθήκες στους όρους οχημάτων Υψηλής Τάσης που αφορούν τα υβριδικά και τις υποκατηγορίες τους.
  Ποιες είναι αυτές οι υποκατηγορίες των HEV;
  1. Ήπια Υβριδικά (Mild Hybrid) – είναι εφοδιασμένα με κινητήρα ΜΕΚ
  (Είναι όχημα Υψηλής Τάσης αλλά δεν αναφέρονται στο Σ.Ν)
  2. Πλήρως Υβριδικά-Αυτοφορτιζόμενα (Full Hybrid) – είναι εφοδιασμένα με κινητήρα ΜΕΚ
  (Είναι όχημα Υψηλής Τάσης αλλά δεν αναφέρονται στο Σ.Ν)
  3. Ισχυρά Υβριδικά – Αυτοφορτιζόμενα (Power Hybrid)
  – είναι εφοδιασμένα με κινητήρα ΜΕΚ
  (Είναι όχημα Υψηλής Τάσης αλλά δεν αναφέρονται στο Σ.Ν)
  4. Plug-in Υβριδικά (Plug-in Hybrid) – είναι εφοδιασμένα με κινητήρα ΜΕΚ και αναφέρεται ως επιδοτούμενο όχημα

  5. Οχήματα επέκτασης Αυτονομίας-Range Extender Οχήματα –εφοδιασμένα με μικρό βενζινοκινητήρα ΜΕΚ-
  (Είναι όχημα Υψηλής Τάσης αλλά δεν αναφέρονται στο Σ.Ν)
  Άρθρο 2-β. Σημείο επαναφόρτισης: «Διεπαφή ικανή να φορτίσει ένα ηλεκτρικό όχημα κάθε φορά ή να αντικαταστήσει την μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος κάθε φορά».
  Θεωρώντας τον φορτιστή ένα σημείο επαναφόρτισης (με την αντίστοιχη ελεύθερη θέση στάθμευσης) μπορεί να φορτίζει περισσότερα από ένα οχήματα κάθε φορά (φορτιστές διπλής παροχής-ταχυφορτιστές).
  Στην περίπτωση αυτή ίσως το άρθρο 2β πρέπει να επαναδιατυπωθεί με την προσθήκη της λέξης «να φορτίσει τουλάχιστον».

 • Στο κομμάτι των ορισμών, είναι φρόνιμο να υπάρξει σύμπλευση με τη διεθνώς χρησιμοποιούμενη ορολογία, όπου αυτό είναι εφικτό.

  αα) Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως BEV (Battery Electric Vehicle).

  αβ) Τα «υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης», γνωστά και ως plug-in υβριδικά, περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle).

 • 1 Ιουλίου 2020, 01:53 | Ευάγγελος Μιχαλόπουλος

  Σαν αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα εκτός απο τα ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά μοτοποδήλατα, και τα ηλεκτρικά σκούτερ και οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες όπως και να δικαιούνται κίνητρα απόκτησης γιατί και ήπια μέσα είναι χωρίς ηχορύπανση και με τον μικρό όγκο τους μειώνουν το κυκλοφοριακό.
  Tο νομοσχέδιο όπως και τα κίνητρα πρέπει να συμπεριλάβει την πλήρη γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων σε όλες τις ελαφρές κατηγορίες L.

  Ευάγγελος Μιχαλόπουλος, Αρθρογράφος για την ηλεκτροκίνηση, μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, διαχειριστής της σελίδας «Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα».
  https://www.facebook.com/groups/ElectricCarGreece/

 • Ο ορισμός του ΦΕΥΦΗΟ στην παράγραφο (ι) θα πρέπει να είναι εναρμονισμένος με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 134 Β του Ν. 400/2011, όπως προσφάτως θεσπίστηκε με το Νόμο 4643/2019. Ειδικότερα, οι ΦΕΥΦΗΟ δεν είναι αναγκαίο να προμηθεύονται οι ίδιοι ηλεκτρική ενέργεια για τις υποδομές που διαχειρίζονται, όπως αναφέρεται στο κείμενο του σχεδίου νόμου, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες των υποδομών είναι αυτοί που προμηθεύονται την ηλεκτρική ενέργεια για τα σημεία ιδιοκτησίας τους.
  Προτείνεται η επαναδιατύπωση του εν λόγω ορισμού, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 134 Β του Ν. 400/2011 ως εξής: ι) «Φορέας εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.)»: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση υποδομών φόρτισης, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης Η/Ο.
  ή εναλλακτικώς «Φορέας εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.)»: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση υποδομών φόρτισης, για τις οποίες δύναται να προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης Η/Ο.

  Παρομοίως ο ορισμός της παραγράφου (ιβ) για το Φορέα διεκπεραίωσης συναλλαγών (Φ.Δ.Σ.) θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί για να είναι ακριβής και σύμφωνος με τον ορισμό που προσφάτως θεσπίστηκε στο άρθρο 27 του Ν.4643, αλλά και σε σχέση με τη διεθνή πρακτική για τους roaming / interoperability providers/
  Η διεθνής πρακτική είναι ότι η διεκπεραίωση των συναλλαγών, που κατά τεκμήριο αναφέρεται στην εκκαθάριση συναλλαγών μεταξύ διαφορετικών ΠΥΗ ή / και ΦΕΥΦΗΟ με τρόπο που να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η πρόσβαση των χρηστών Η/Ο με ενιαίο τρόπο σε όλες τις υποδομές ανεξαρτήτως του συμβολαίου που τυχόν έχουν με συγκεκριμένο ΠΥΗ.
  Οι ΦΔΣ δεν διευκολύνουν ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ΦΕΥΦΗΟ και ΠΥΗ αλλά μεταξύ διαφορετικών ΠΗΥ / ΦΕΥΦΗΟ.
  Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η επαναδιατύπωση του σχετικού ορισμού ως εξής:
  (ιβ) «Φορέας διεκπεραίωσης συναλλαγών (Φ.Δ.Σ.)»: Ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών υποδομών προς διευκόλυνση ανταλλαγής δεδομένων χρήσης και κατάστασης των υποδομών φόρτισης και διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών μεταξύ Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο., ή μεταξύ Π.Υ.Η., ή μεταξύ Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και Π.Υ.Η, με τους οποίους συμβάλλεται για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των υποδομών φόρτισης.

  Ο ορισμός της παραγράφου (ιγ) για τον Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο. προτείνεται να επαναδιατυπωθεί / συμπληρωθεί ως εξής»: Νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει τη σωρευτική εκπροσώπηση του φορτίου συνδεδεμένων με το δίκτυο Η/Ο για συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών προς τους Διαχειριστές Δικτύου και Συστήματος και τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

 • 29 Ιουνίου 2020, 18:51 | Ελένη Κυραρίνη

  Θα ήταν ορθό να συμπεριληφθούν τα τρίκυκλα οχήματα στους ορισμούς του άρθρου 2 περί ηλεκτρικών οχημάτων

 • Στον όρο β): Γιατί να χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί όροι για το ίδιο θέμα όπως ‘’φόρτιση’’ και ‘’επαναφόρτιση’’. Προτείνεται για τα θέματα που αφορούν ηλεκτρική ενέργεια να γίνει ‘’φόρτιση’’.
  Στον όρο γ): Αντί ‘’Σημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος’’ προτείνεται να γίνει ‘’Σημείο φόρτισης χαμηλής ισχύος’’. Ο όρος κανονικής ισχύος δεν είναι δόκιμος.

 • Στον ορισμό του ηλεκτρικού ποδηλάτου δεν λαμβάνεται πρόνοια για τα ηλεκτρικά ποδήλατα μεταφοράς (cargo e-bikes). Αν και θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοια ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση των 250 W, κατά κανόνα απαιτούν υποβοηθούμενη ποδηλάτηση των 500W. Η διάδοση των cargo e-bikes θα βοηθούσε την περαιτέρω απεξάρτηση των κέντρων των πόλεων απο΄το αυτοκίνητο για μικρές και μεσαίου βάρους μεταφορες. Κατά συνέπεια προτέινουμε την εξής προσθήκη στον ορισμοί του Ηλεκτρικού ποδηλάτου: «Αν το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι ποδήλατο μεταφοράς (cargo bike) η ισχύς μπορεί να είναι μέχρι 500 W».

 • 26 Ιουνίου 2020, 14:24 | Κώστας Κουτανίτης

  Στην παράγραφο α) αναφέρονται μόνο «μοτοποδήλατα». Αυτός ο όρος είναι περιοριστικός και προτείνουμε να συμπληρωθεί με όλα τα οχήματα που εμπίπτουν στον κανονισμό ΕΕ 168/2013.

  Να διευκρινισθεί ποια ποδήλατα θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν και να επιδοτούνται ως ηλεκτρικά. Θα περιλαμβάνονται και αυτά που έχουν μετασκευασθεί σε ηλεκτρικά από ιδιώτες ή συνεργεία ή μόνο αυτά που είναι ηλεκτρικά εκ κατασκευής από το εργοστάσιο;
  Πιστεύουμε ότι πρέπει να κυκλοφορούν μόνο πιστοποιημένα οχήματα, επομένως να προβλεφθεί η αναφορά του βοηθητικού ηλεκτρικού συστήματος πρόωσης να είναι «εκ κατασκευής».

 • 24 Ιουνίου 2020, 20:43 | Κυριακοπουλος Αντωνιος

  Κύριοι
  Υπάρχει μια κατηγορία οχημάτων που δεν την έχετε συμπεριλάβει διότι είναι πολύ λίγα τα οχήματα που λειτουργούν έτσι. Αφορά τα EV-REX δηλαδή ηλεκτροκίνητα αμιγώς οχήματα με σύστημα ηλεκτρικού συσσωρεύτη με εξωτερική φόρτιση με ηλεκτρική ενέργεια που για αύξηση της αυτονομίας τους έχουν και έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης που λειτουργεί σαν γεννήτρια και δεν είναι συνδεδεμένος στην πρόωση του οχήματος. Αυτά τα οχήματα έχουν μια ικανοποιητική αυτονομία για τις καθημερινές μετακινήσεις του στην πόλη (περίπου 80-100 χλμ) αλλά σε περίπτωση ταξιδιού εκτός πόλης μπορούν να χρησιμοποιήσουν καύσιμο για μα παράξουν συμπληρωματική ηλεκτρική ενέργεια για τα συνεχίσουν την κίνηση τους με τον ηλεκτροκινητήρα. (Δεν αναφέρω τις μάρκες και τα μοντέλα για ευνόητους λόγους) Αυτά τα οχήματα πρέπει εντός της πόλης να έχουν της ευεργετικές διατάξεις των ηλεκτροκίνητων μιας και δεν έχουν αποτύπωμα διοξειδίου άνθρακα αλλά εκτός πόλης δεν πρέπει να έχουν ευεργετικές διατάξεις αφού εκεί η χρήση τους εκπέμπει καυσαέρια.

  Ευχαριστώ

  Κυριακοπουλος Αντώνιος
  Πλαστικός χειρουργός
  Ιδιοκτήτης EV αυτοκινήτου από το 2016.

 • 23 Ιουνίου 2020, 09:47 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Είμαι μηχανολόγος μηχανικός ,κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και έχω μελετήσει και σχεδιάσει νέο κινητήρα αυτοκινήτου με κυψέλη καυσίμου κυλινδρικού γεωμετρικού σχήματος βάσει της ερευνητικής μου εργασίας στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με βαθμό και στη διπλωματική και στη μεταπτυχιακή εργασία άριστα 10.Πιστεύω ότι είναι σωστός ο ορισμός υβριδικό όχημα κυψέλης καυσίμου με καύσιμο το πετρέλαιο, την βενζίνη, το υγραέριο τύπου CNG και το συμπιεσμένο φυσικό αέριο. O κινητήρας μου βασίζεται στους νόμους της Θερμοδυναμικής και πιστεύω ότι έχει απόδοση, οικονομία καυσίμου, αυτονομία για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και μηδενικούς ρύπους. Επίσης λόγω του γεωμετρικού σχήματος πρέπει να κοστίζει λιγότερα τεκμήρια για τον Έλληνα πολίτη προς την Εφορία λόγω μεγαλύτερης απόδοσης με μικρότερο όγκο. Πιστεύω ότι και οι κινητήρες εσωτερικής καύσης μπορούν να πετύχουν τα παραπάνω αν χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία των κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου ως καταλυτικό μεταλλικό επίστρωμα εντός των κυλίνδρων επίσης. Η γνώμη είναι ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν αποδίδουν μεγάλη ισχύς λόγω ότι τραβούν απευθείας ηλεκτρικό ρεύμα από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, δεν μπορούν να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις, δεν μπορεί να γίνει φόρτιση σε μέρες με καταιγίδες και ενδεχομένως στην αύξηση της ταχύτητας του να δημιουργούν επικίνδυνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία για τον συνεπιβάτη ή τον οδηγό στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας. Για μένα τα συμβατικά καύσιμα είναι η σωστή πηγή ενέργειας και απόδοσης ισχύος μηχανικού έργου, και πιστεύω στα υβριδικά οχήματα κυψελών καυσίμου και στους κινητήρες εσωτερικής καύσεως.

  ΥΠΟΓΡΑΦΗ,
  ΚΩΣΤΑΣ Α.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,NRG,MOTOROIL,ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ,ΠΡΩΤΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ 8.13,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:ΟΜΗΡΩΝ 12,ΤΡΙΠΟΛΗ,22100,ΤΗΛ:2710223938

 • Στο άρθρο 2 (Ορισμοί) ορίζεται η έννοια του ηλεκτρικού οχήματος, με τη διευκρίνηση οτι ως ηλεκτρικά οχήματα για τις ανάγκες του παρόντος νοούνται τα αυτοκίνητα, καθώς και τα μοτοποδήλατα και τα ποδήλατα.
  Αρα εξαιρούνται οι ηλεκτρικές μηχανές! Υπάρχει λόγος?
  Μάλλον έχουν απλά ξεχαστεί, μια που δεν υπάρχουν ακόμη αρκετές στην αγορά.

 • 19 Ιουνίου 2020, 10:01 | KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ

  Θεωρώ πως στα ηλεκτρικά οχήματα του σχεδίου πρέπει να συμπεριληφθεί και μια ακόμα βασική κατηγορία η οποία είναι οι ηλεκτρικές εξωλέμβιες μηχανές θαλασσίων σκαφών. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες μικρών σκαφών οι οποίοι θα προτιμούσαν την αγορά μιας ηλεκτρικής εξωλέμβιας έναντι μιας συμβατικής μηχανής για πολλούς λόγους. Πχ. προσφέρει αθόρυβη πλέυση (πολύ βασικό για το ψάρεμα) ενώ έχει μηδενικούς ρύπους και δεν χρειάζεται συντήρηση. Είναι μια οικολογική πρόταση και για τη θάλασσα, τη ναυσιπλοία και την αλιεία.

 • Στο σημείο του ορισμού των Η/Ο αναγράφετε:

  «Ειδικότερα, ως ηλεκτρικά οχήματα για τις ανάγκες του παρόντος νοούνται τα αυτοκίνητα, καθώς και τα μοτοποδήλατα και τα ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση των κατωτέρω κατηγοριών:»

  Με βάση τα όσα γνωρίζουμε για την νομική υπόσταση ενός μοτοποδηλάτου, αυτό προβλέπει την ανάγκη διπλώματος οδήγησης και πινακίδας (μοτοποδήλατο. Άρα ο ορισμός μοτοποδήλατο αποκλείει τα μικρο-οχήματα τύπου «ηλεκτρικό πατίνι».

  Αμέσως παρακάτω ορίζετε την υποκατηγορία:

  «Αμιγώς ηλεκτρικό όχημα (Pure Electric Vehicle, PEV)»: Όχημα εξοπλισμένο με σύστημα κίνησης, το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά ηλεκτροκινητήρες ως μετατροπείς ενέργειας προώθησης και αποκλειστικά επαναφορτιζόμενα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ως συστήματα αποθήκευσης ενέργειας προώθησης, καθώς και το όχημα που έχει σχεδιασθεί για ποδηλάτηση, στο οποίο έχει τοποθετηθεί βοηθητικό ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης.»

  Αυτός ο ορισμός όμως συμπεριλαμβάνει τα ηλεκτρικά πατίνια.

  Εδώ υπάρχει μια ασάφεια η οποία θα πρέπει να αποσαφηνιστεί. Αν τελικά τα ηλεκτρικά πατίνια δικαιούνται επιδοτήσεως ή όχι.

  Επίσης, δεδομένου του γεγονότος ύπαρξης ηλεκτρικών πατινιών με τελική ταχύτητα, πάνω από 25χλμ/ω με ταυτόχρονη (για την ώρα) την απουσία της νομικής τους υπόστασης, έχουμε πρακτικά, μία κατηγορία «όρθιων μοτοποδηλάτων» η οποία περιμένει να οριστούν οι διαδικασίες για να ταξινομηθούν και να βγάλουν πινακίδες. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία τότε πολλά όρθια ηλεκτρικά πατίνια, θα μετατραπούν «όρθια» μοτοποδήλατα. Θα έχουν δυνατότητα επιδότησης;

  Ευχαριστώ