Άρθρο 10 – Προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων που αφορούν στους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την προστασία του περιβάλλοντος

1. Η περ. β’ του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης του μισθώματος από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το υπερβάλλον ποσό κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ/ ρύπων είναι τριάντα τοις εκατό (30%) και για το υπερβάλλον ποσό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).»
2. Η περ. γ’ του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, όπως ορίζονται κατά την κείμενη νομοθεσία, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Ειδικότερα, για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους, υποκατάστημα ή διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σε νησιωτικούς δήμους, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%).
Εφόσον οι παραπάνω δαπάνες γίνονται αποκλειστικά και μόνον για τη χρήση των σημείων φόρτισης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης), το ποσοστό προσαύξησης είναι τριάντα τοις εκατό (30%).».
3. Οι ενισχύσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ’ του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013, χορηγούνται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1 ) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία ελέγχου τους, η αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του εν λόγω κινήτρου.
4. Στο τέλος του άρθρου 22B του ν. 4172/2013, προστίθεται περ. δ’ ως εξής:
«δ) Για τη δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσοστό προσαύξησης της έκπτωσης για τη δαπάνη αγοράς αντίστοιχων οχημάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%).».
5. Οι διατάξεις του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 10, εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Ειδικά, οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. γ’ του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013, όπως εισάγονται με την παρ. 2, εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και από 1.1.2021 αντίστοιχα.

 • Παράγραφος 4
  Προτείνουμε να συμπεριληφθούν και οι κατηγορίες οχημάτων Ν2 / Ν3

 • Εδώ θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσφοράς επιπλέον κινήτρων σε εταιρείες Courier, υπηρεσίες delivery, καθώς και όσα τουριστικά γραφεία/επιχειρήσεις διατηρούν μικρά τουριστικά λεωφορεία και van μεταφοράς προσώπων, τα οποία, κατά κύριο λόγο, μετακινούνται εντός των πόλεων.

 • «εφόσον οι παραπάνω επιχειρήσεις εξασφαλίζουν την ηλεκτροδότηση των φορτιστών τους από πιστοποιημένη πράσινη ενέργεια, μέσω προμηθευτών, το ποσοστό προσαύξηση είναι εβδομήντα τοις εκατό(70%)

 • 26 Ιουνίου 2020, 16:40 | Νίκος

  Δεν μπορώ να ερμηνεύσω με οικονομικούς ή περιβαλλοντικούς όρους την επιπλέον επιδότηση ΙΧ οχημάτων τα οποία θα εξυπηρετούν επιχειρήσεις με υποκατάστημα ή εγκατάσταση σε νησί.
  Τα νησιά δεν υποφέρουν από ατμοσφαιρική ρύπανση, μποτιλιάρισμα στο κέντρο και οι οδηγοί δεν διανύουν καθημερινά πολλά χιλιόμετρα..
  Επίσης δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί η ορθή χρήση του οχήματος, αν δηλαδή η χρήση θα γίνει όντως σε νησί.
  Τα νησιά στην συντριπτική τους πλειοψηφία παράγουν ρεύμα από καύση ορυκτών καυσίμων καθώς δεν είναι διασυνδεδεμένα με τον εθνικό κορμό διανομής και παραγωγής ρεύματος.
  Θα έχουμε το οξύμωρο να καίμε μαζούτ για να παραχθεί το ρεύμα που θα φορτίσει την μπαταρία του ηλεκτρικού αυτοκινήτου!
  Πράσινη μετακίνηση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο φορτίζει με ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).
  Άλλες δυσκολίες είναι η συντήρηση ηλεκτρικών οχημάτων στα νησιά, οι κακοτράχαλοι δρόμοι για βαριά αυτοκίνητα λόγω μπαταρίας, οι περιορισμένες εναλλακτικές φόρτισης και η αλμύρα των νησιών που θα προκαλεί οξειδώσεις σε πανάκριβα οχήματα.
  Αν πρέπει να επιδοτηθούν κάποια αυτοκίνητα, μια ιδέα είναι να επιδοτούνται τα αυτοκίνητα που κάνουν πολλά χιλιόμετρα στα κέντρα των μεγάλων πόλεων. Δηλαδή μισθώσεις που προβλέπουν πάνω από 30.000 χιλιόμετρα τον χρόνο και που ο δηλωμένος οδηγός κατοικεί και κινείται σε περιοχή με αυξημένη ρύπανση.

 • 26 Ιουνίου 2020, 15:19 | Κώστας Κουτανίτης

  Εκτιμούμε ότι πρόθεση του ΥΠ.ΕΝ είναι να μην δημιουργεί στρεβλώσεις. Στην παράγραφο 4 αναφέρονται κίνητρα μόνο για τα Ν1 επαγγελματικά αυτοκίνητα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και τα L2e-U, L5e-B, L6e-BU και L7e-CU επαγγελματικά οχήματα που αντίστοιχα πραγματοποιούν μεταφορικό έργο. Ακολουθούν σχετικοί σύνδεσμοι με εικόνες τέτοιων οχημάτων
  https://daytona-electric.gr/model/van-box/
  https://daytona-electric.gr/model/chok-h/

 • Καλησπέρα σας!
  Συγχαρητήρια στους εμπνευστές και συντάκτες του συγκεκριμένου νομοσχεδίου!
  Δεδομένου του συνολικά ικανοποιητικού αριθμού οχημάτων τα οποία υπάγονται στα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα, θα ήταν καλό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να επεκταθεί και σ΄ αυτά.
  Για να ισχύσει αυτό θα πρέπει όπου γίνεται λόγος για επιχειρήσεις, φορείς, αρχές να αναφερθούν ΡΗΤΑ και τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα της παρ. 4 του άρθ. 1 του Ν. 590/1977 (ΦΕΚ 146Α) με τις τροποποιήσεις του, όπως ΑΠΑΙΤΕΙ η παρ. 1(3) του άρθ. 68 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α).
  Σε μία τέτοια περίπτωση,τα οφέλη για το περιβάλλον θα αυξηθούν «γεωμετρικά»!

  Αρχιμ. Θεωνάς Αθανασιάδης
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
  ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 • Οι υποκατηγορίες ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών μικροαυτοκινήτων πόλης κατηγοριών L6 & L7 από ποιά σημεία του άρθρου 10 καλύπτονται?
  Δεν είναι σαφές

 • 18 Ιουνίου 2020, 21:22 | Παπαντωνίου Βασίλειος

  Στο
  1. Η περ. β’ του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «β) Για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης του μισθώματος από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το υπερβάλλον ποσό κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ/ ρύπων είναι τριάντα τοις εκατό (30%) και για το υπερβάλλον ποσό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).»

  Να προστεθει και το

  Ειδικά για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα σε νησιωτικούς δήμους, για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και για το υπερβάλλον ποσό ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα τριανταπέντε (35%) και είκοσι (20%) τοις εκατό.».

  ‘Οπως προτείνετε στο άρθρο 11

 • 18 Ιουνίου 2020, 16:47 | Φώτης Νάκος

  Μήπως το άρθρο θα έπρεπε να προβλέπει εκτός από τα κατηγορίας Ν1 οχήματα και της κατηγορίας L που αφορά τα θορυβώδη και ρυπογόνα μηχανάκια διανομών;

  Σας ευχαριστώ,