Άρθρο 63 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.