Άρθρο 04 – Σκοπός της Α.Π.Α.

Σκοπός της Α.Π.Α. είναι η εκτέλεση των καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων και η εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμβάσεων, σχετικά με την επιβολή τελών, τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Κανονισμός (ΕΚ) 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (L 96)), την ασφάλεια και την προστασία της αεροπλοΐας από έκνομες ενέργειες. Η Α.Π.Α. ασκεί καθήκοντα ρυθμιστικής αρχής της οικονομικής δραστηριότητας στον χώρο των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 7.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 00:55 | Μαρία

  Δύο νευραλικής σημασίας θέματα, όπως η ασφάλεια (safety) και ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security)στον τομέα των αερομεταφορών υπάγονται στα καθήκοντα των λεγόμενων αερολιμενικών υπαλλήλων.
  Υπαλλήλων που φροντίζουν καθημερινά για την επιτόπια τήρηση των αερολιμενικών διατάξεων, προσφέροντας τη συνδρομή τους σε κάθε συμβάν. Ένας κλάδος που αποτελείται μόνο από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό κλάδου Π.Ε. και που θα έπρεπε να χαίρει της ίδιας βαρύτητας και σημασίας με τη δουλειά που προσφέρει καθημερινά σε όλους τους αερολιμένες της χώρας.
  Αυτοί οι υπάλληλοι θα στελέχωναν και θα μεταλαμπάδευαν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην ΑΠΑ, υπηρετώντας στις κατά τόπους Κρατικές Αεροπορικές Αρχές που, δυστυχώς όπως φαίνεται στην Αιτιολογική Έκθεση, πάνε προς κατάργηση, με ότι αυτό συνεπάγεται…
  Γεννιούνται λοιπόν εύλογα ερωτήματα όπως:
  Τι οδήγησε στην κατάργηση των κατά τόπους Κρατικών Αεροπορικών Αρχών;
  Για ποιό λόγο έχει μειωθεί τόσο πολύ ο αριθμός των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν την ΑΠΑ;
  Οι εποπτικές/ρυθμιστικές Αρχές μιας χώρας οφείλουν να φέρουν σε πέρας ένα πολύ απαιτητικό έργο και θα έπρεπε να στηρίζονται από όλους και όχι να υπονομεύονται…

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 00:25 | Γίαννης Αντωνιου

  Παρακαλω, να μεταφερθει και στο κειμενο του νόμου ένας από τους βασικους σκόπους του παρόντος νομοσχεδίου, όπως φαινεται ξεκαθαρα και στην αιτιολογικη εκθεση. Συγκεκριμένα, στις σελίδες 2,4,5,10 και 11 με μικρές αποκλίσεις γινεται αναφορα στην …διασφαλιση της περιχαράκωση των πόρων/εσόδων … .
  Αν σκοπος νομου του κράτους ειναι αυτός, καλο είναι να αναφέρεται ρητά και στον νόμο και όχι μόνο στην αιτιολογικη εκθεση.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 21:51 | Επαμεινώνδας Αμωράτης Ελεγκτής Εν. Κυκλοφορίας Αν. Τ. ΥΠΑ Δ4/Β

  Για την Ελλάδα αλλά και για όλες τις χώρες που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του Σικάγου του 1944 όπως και τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ισχύουν τα άρθρα της Σύμβασης και των Παραρτημάτων της.
  Παράλληλα, τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. έχοντας υπογράψει και τη Συνθήκη της Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να εναρμονίζουν συντονισμένα τους κανόνες της Πολιτικής Αεροπορίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου της Σύμβασης του Σικάγου.
  Τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των Κρατών Μελών της Ε.Ε. στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας ασκούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές κατά εξουσιοδότηση των Κρατών Μελών.
  Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, εφαρμοστικοί και κατ’ εξουσιοδότηση αλλά και οι οδηγίες της Ε.Ε. διατυπώνουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που ασκούν τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. με τις εξουσιοδοτημένες εθνικές αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή, αδειοδότηση, εποπτεία, επιβολή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Πολιτική Αεροπορία, αλλά και τη θέσπιση κανόνων σε εθνικό επίπεδο, όπου προβλέπεται, όπως προβλέπεται για παράδειγμα στο άρθρο 8 του ΕΚ 923/2012 για τους κοινούς κανόνες αέρος.
  Είναι φανερό το υφιστάμενο κανονιστικό κενό που έρχεται να καλύψει ο Νόμος για την καθιέρωση της ΑΠΑ καθώς δεν νοείται στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική αεροπορία, ρυθμιστής και ρυθμιζόμενος, νομοθέτης και πάροχος υπηρεσιών, φορέας έγκρισης αδειών και αδειοδοτούμενος, επιθεωρητής και επιθεωρούμενος να είναι ο ίδιος φορέας.
  Κατόπιν αυτού είναι σημαντικό το βήμα θεσμικής ολοκλήρωσης που συντελείται με το παρόν Σχέδιο Νόμου.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 13:11 | Ευσταθία Τσιούρη

  Η επιτέλεση των περιγραφόμενων στο Άρθρο 4 καθηκόντων από μια κεντρική δομή, απουσία κρατικής αεροπορικής αρχής στα αεροδρόμια, αποτελεί τυπική διαχείριση και όχι ουσιαστικό εποπτικό έργο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δε διασφαλίζεται η εφαρμογή της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας στον αεροπορικό χώρο, στον οποίο απαιτείται ουσιαστική εποπτεία και άμεση ανταπόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  Οι σχετικές προβλέψεις στο σχέδιο νόμου σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται σε ένα σύστημα πραγματικής και ουσιαστικής εποπτείας, αντιθέτως, δημιουργούν πληθώρα κανονιστικών και νομικών προβλημάτων.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 13:20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Να προστεθεί το χωρίο:

  …την ασφάλεια και την προστασία της αεροπλοΐας από έκνομες ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος από δραστηριότητες της πολιτικής αεροπορίας.

  Αιτιολόγηση
  Η Προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους πέντε Στρατηγικούς στόχους του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις δραστηριότητες της Πολιτικής Αεροπορίας, ήτοι α) περιορισμός των ανθρώπων που επηρεάζονται από σημαντικό θόρυβο αεροσκαφών, β) περιορισμός των επιπτώσεων των εκπομπών της αεροπορίας στην τοπική ποιότητα ατμόσφαιρας και γ) περιορισμός των επιπτώσεων των αερίων του θερμοκηπίου από αεροπορική δραστηριότητα στο παγκόσμιο κλίμα.
  Το Ψήφισμα της 40ης Συνέλευσης του ICAO φέρει τη διατύπωση Resolution A40-18: Consolidated statement of continuing ICAO policies and practices related to environmental protection — Climate change. Στο πλαίσιο αυτό ο ICAO θέτει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους (μέση ετήσια βελτίωση αποτελεσματικότητας αεροπορικού καυσίμου της τάξης του 2%, ουδέτερη ανάπτυξη άνθρακα από το έτος 2020, κ.λ.π.)
  Η πλέον σημαντική θεσμική εξέλιξη είναι η υιοθέτηση από το Συμβούλιο του ICAO της πρώτης έκδοσης του Παραρτήματος 16 της Σύμβασης του Σικάγου Τόμος ΙV (Annex 16 — Environmental Protection, Volume IV — Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) Standard and Recommended Practices. Η πρώτη έκδοση του Παραρτήματος 16 Volume IV τέθηκε σε ισχύ την 22.10.2018 και ξεκίνησε να εφαρμόζεται την 01.01.2019. Τα Ευρωπαϊκά Κράτη έχουν δεσμευτεί στην Εφαρμογή του CORSIA δια της Διακήρυξης της Μπρατισλάβας.
  Η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και δημιουργεί τεράστιο πεδίο ευθύνης με πολυποίκιλα καθήκοντα στις εθνικές αρμόδιες εποπτικές αρχές, οι οποίες μεταξύ άλλων εγκρίνουν τα Σχέδια Παρακολούθησης Εκπομπών CO2 των Φορέων Εκμετάλλευσης Αεροσκαφών, διεξάγουν Ελέγχους Τάξης Μεγέθους (Order of Magnitude Checks) στις Επαληθευμένες Ετήσιες Εκθέσεις Εκπομπών CO2 και υποβάλλουν τις σχετικές αναφορές στον ICAO και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1603).
  Επιπρόσθετα, η Ελλάδα εκπονεί και υποβάλλει κάθε 3 χρόνια στον ICAO το «Aviation & Climate Change State Action Plan», το οποίο περιλαμβάνει μια επισκόπηση των δράσεων, που έχουν αναληφθεί ή/και πρόκειται να αναληφθούν, με σκοπό τον περιορισμό του αεροπορικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και την ανάπτυξη μιας ενεργειακά αποδοτικής, ανταγωνιστικής και βιώσιμης πολιτικής αεροπορίας.
  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την Προστασία το Περιβάλλοντος αναπτύσσοντας το EU-ETS European Union Emissions Trading System Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών το οποίο συμπεριλαμβάνει την Αεροπορική Δραστηριότητα σύμφωνα με την Οδηγία 2003/87 όπως έχει τροποποιηθεί, και υιοθετώντας την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με όλα τα βήματα που περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης της (συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών μεταφορών).

  Κωνσταντίνα Χρυσικοπούλου
  Αν. Προισταμένη Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος ΥΠΑ

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 04:22 | Κλεάνθης Ακριβόπουλος

  Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Εκτελεστικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.U. Regulation 2018/1139) οι ΄΄αρμόδιες εθνικές αρχές΄΄ (national competent authorities) των κρατών μελών έχουν ως έργο την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή (certification, oversight and enforcement).

  Επ’ ουδενί δίνεται στην αρμόδια εθνική αρχή το δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ρυθμιστικής αρχής της οικονομικής δραστηριότητας στον χώρο της αεροναυτιλίας όπως αναφέρεται στην τελευταία πρόταση του εν λόγω άρθρου.

  Προτείνεται η αφαίρεση της τελευταίας πρότασης από το Άρθρο 04 – Σκοπός της Α.Π.Α.
  Μετά τιμής

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 19:11 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΑΥΠΑ

  ΣΚΕΠΤΙΚΟ
  Σύμφωνα με το άρθρο 4 αποστολή της ΑΠΑ είναι η επιβολή του νόμου, δηλαδή ασφαλώς των Αερολιμενικών Διατάξεων στους αερολιμένες. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει επιτόπου στους αερολιμένες, αφού καταργούνται οι Αεροπορικές Αρχές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου. Η ύπαρξη και δράση Αεροπορικής Αρχής στους αερολιμένες προβλέπεται τόσο στο νόμο περί κυρώσεως της Σύμβασης για το Διεθνή Αερολιμένα των Σπάτων, όσο και στις δύο συμβάσεις παραχώρησης με τη Fraport (παράγραφο 5 του άρθρου 229 Ν. 4389/2016) αλλά και στη Σύμβαση του Ηρακλείου (παράγραφος 3.1.103Β Σύμβασης Ηρακλείου που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 4612/2019). Συνεπώς οι ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης αντιλαμβάνονται την ανάγκη και δέχονται την ύπαρξη και δραστηριοποίηση κρατικού εποπτικού μηχανισμού στους αερολιμένες διαχειρίζονται και μάλιστα με δωρεάν παραχώρηση χώρου και εξόδων λειτουργίας ενώ η κυβέρνηση στο παρόν σχέδιο καταργεί τις αεροπορικές αρχές αεροδρομίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Κράτους έναντι του Επενδυτή αλλά κυρίως έναντι του ελληνικού λαού και του ξένου επιβάτη για τη διασφάλιση της ασφάλειάς του, της προστασίας του και των δικαιωμάτων του. Συγκεκριμένα, στις Συμβάσεις ορίζεται η Κρατική Αεροπορική Αρχή ορίζεται ως η μονάδα της ΥΠΑ (μετέπειτα ΑΠΑ) που είναι εγκατεστημένη στο Αεροδρόμιο και ασκεί εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του αεροπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του αερολιμενικού ελέγχου και της συστηματικής διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων ασφαλείας και προστασίας των πτήσεων και του αεροδρομίου. Επιθεωρήσεις με επισκέψεις στα αεροδρόμια μια φορά κάθε δύο ή τρία ή τέσσερα χρόνια είναι ένα μέτρο τυπικής διαχείρισης και όχι ουσιαστικού εποπτικού έργου.
  Όμως υπάρχει πληθώρα ελέγχων και έργου που ήδη διεξάγεται στους αερολιμένες από προσωπικό που υπηρετεί στις κατά τόπους αεροπορικές αρχές το οποίο έχει ως στόχο τόσο στην συνδρομή των κεντρικών υπηρεσιών λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της χώρας μας όσο και στην διασφάλιση της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας στον αεροπορικό χώρο. Η λίστα είναι μεγάλη και για αυτό θα κρατήσουμε μόνο τα σημαντικότερα και θα τα χωρίσουμε σε τομείς:
  Ασφάλεια (safety)
   Συμμετοχή στην επιτόπια αυτοψία για την αδειοδότηση πεδίων προσγείωσης, ελικοδρομίων και υδατοδρομίων (λόγω γειτνίασης αεροδρομίων με αυτά).
   Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού στο πλαίσιο της κατά EASA εποπτείας και διαρκούς παρακολούθησης συμμόρφωσης.
   Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού.
   Συνδρομή στην κεντρική υπηρεσία για την αποκατάσταση ευρημάτων.
   Εποπτεία Κατασκευών εντός Αερολιμένων, Γνωματεύσεις Εγκατάστασης Κεραιών εντός Αερολιμένων, Γνωματεύσεις Οικοδομών και Συνήθων Κατασκευών πέριξ αεροπορικών εγκαταστάσεων οικείου αερολιμένα.
   Εισήγηση για την έκδοση γνωματεύσεων για χρήσεις γης σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων και την ομαλή λειτουργία των αερολιμένων για περιπτώσεις σε ακτίνα οκτώ (8) και (13) χιλιομέτρων από το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου.
   Εποπτεία διαδικασιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιρειών και επιβατών, ανεφοδιασμού αεροσκαφών κ.λ.π.
   Εποπτεία και εφαρμογή κανονισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).
   Συμμετοχή σε συναφείς επιτροπές αεροδρομίων για θέματα Αποφυγής Πρόσκρουσης Πτηνών και Ζώων επί αεροσκαφών.
   Έλεγχο πτυχίων-αδειών και υγειονομικών ιπταμένου προσωπικού.
   Συμμετοχή σε επιθεωρήσεις SAFA, SACA, SANA σε αεροσκάφη.
   Αλκοομετρήσεις σε ιπτάμενο προσωπικό (EU 965) και στο προσωπικό που δραστηριοποιείται στον αερολιμένα.

  Ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security)
  – Έλεγχο ιστορικού εργαζομένων σε κάθε αερολιμένα (αίτηση + παραλαβή ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και δειγματοληπτικός έλεγχος προηγούμενης απασχόλησης σε εργοδότες, ΟΑΕΔ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ – απαίτηση ΕΕ για προηγούμενη 5ετία)
  – Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού στο πλαίσιο της εποπτείας και διαρκούς παρακολούθησης συμμόρφωσης.
  – Έλεγχοι ασφάλειας και προστασίας αεροσκαφών στα πλαίσια του κεφ 3 του EU 1998.
  – Έγκριση off airport check in.
  Παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Ασφαλείας του αερολιμένα.
  – Παρακολούθηση της εφαρμογής του εθνικού και ευρωπαϊκού νομικού και κανονιστικού πλαισίου του ισχύοντος, των τροποποιήσεων και των νεότερων εξελίξεων.
  – Συμμετοχή στην Επιτροπή Ασφαλείας από έκνομες ενέργειες του αερολιμένα.
  – Εποπτεία εκπαιδευομένων του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού ασφαλείας.
  – Έγκριση και παρακολούθηση των Γνωστών Προμηθευτών Προμηθειών Αερολιμένα και πτήσης (catering)

  Επιτόπια τήρηση του νόμου:
   Εποπτεία της τήρησης των Αερολιμενικών Διατάξεων.
   Επίλυση θεμάτων σχετικών με τον Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.
   Έλεγχος των δικαιωμάτων των επιβατών (πχ σε ακυρώσεις πτήσεων, σε άρνηση επιβίβασης) και λειτουργία γραφείου «παραπόνων» καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του αερολιμένα.
   Επιβολή διοικητικών-οικονομικών κυρώσεων (χρηματικών προστίμων) στους αερομεταφορείς για παράτυπη μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών, περί μη διαβίβασης/μη ορθής διαβίβασης δεδομένων API (advance passenger information) και PNR (passenger name record) σε εφαρμογή δικαίου EE για τη υλοποίηση δημόσιας πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.
   Χορήγηση προσωρινής έγκρισης αυτοεξυπηρέτησης στην κατηγορία 8 (Υπηρεσίες Συντήρησης) σε ένα αερολιμένα, υπό προϋποθέσεις κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες.

  Συνδρομή σε έκτακτα περιστατικά ή ατυχήματα
   Συνδρομή στο έργο της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (ΕΔΑΑΠ) μέχρι την άφιξή της.
   Διενέργεια προανακρίσεων σε περιπτώσεις ατυχημάτων με τραυματισμό ή θάνατο, σύνταξη εκθέσεων για εισαγγελική και ασφαλιστική χρήση.
   Έλεγχος σχεδίων ΠΣΕΑ και συνδρομή των παραχωρησιούχων σε παραχωρημένους αερολιμένες για την λειτουργία αυτών σε περιπτώσεις εφαρμογής των σχεδίων, πχ σε καιρό πολέμου με κατάλληλα εξουσιοδοτημένους και εκπαιδευμένους υπαλλήλους.

  Για τους ανωτέρω λόγους πολλές χώρες της ΕΕ, οι οποίες, αν και δεν έχουν το νησιωτικό χαρακτήρα της Ελλάδος, έχουν θεσπίσει περιφερειακές εποπτικές μονάδες των αντίστοιχων υπηρεσιών εντός των αερολιμένων.

  Το ίδιο εφαρμόζεται και σε άλλες υπηρεσίες και αρχές στην χώρα μας:
   Το Λιμενικό Σώμα σε κάθε λιμάνι διαθέτει ικανό αριθμό Λιμενικών (7600 σύνολο λιμενικών υπαλλήλων σε 130 λιμάνια).
   Η Τροχαία διαθέτει πολυάριθμους τροχονόμους σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας μας και επιλαμβάνεται της οδικής ασφάλειας και της εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
   Η Αρχή Διαφάνειας διαθέτει 6 περιφερειακά γραφεία για κάθε Διεύθυνσή της (Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
   Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων διαθέτει 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις σε όλη την Ελλάδα που προστίθενται στις υπόλοιπες 5 Κεντρικές Διευθύνσεις των Αθηνών.
  Συνεπώς, γίνεται σαφές ότι η ύπαρξη εξειδικευμένου και εκπαιδευμένου προσωπικού επιτόπου στους αερολιμένες που ήδη υφίσταται, είναι απαραίτητη γιατί ο χώρος της αεροπορίας απαιτεί ουσιαστική εποπτεία και άμεση ανταπόκριση μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Η συγκεκριμένη αιτιολόγηση στο νόμο περί «μετάβασης από ένα αποκεντρωμένο σύστημα ελέγχου σε μία κεντρική δομή» και περί «επιθεωρητών που βρίσκονται στην Αθήνα και που θα αναλαμβάνουν την διενέργεια επί τόπου επιθεωρήσεων στην Χώρα», σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται σε ένα σύστημα πραγματικού και ουσιαστικού ελέγχου, δημιουργεί πολύ μεγάλα κανονιστικά και νομικά προβλήματα, αφού οι Αεροπορικές Αρχές και τα Γραφεία Αερολιμενικού Ελέγχου των αεροδρομίων υπεισέρχονται σε μια μεγάλη σειρά κανονιστικών ρυθμίσεων και αερολιμενικών διατάξεων και δεν επιτρέπονται τέτοιες προσεγγίσεις στην σημερινή εποχή της τηλεργασίας/τηλεδιασκέψεων καθώς και δυνατότητας χρήσης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων με ενιαίες και ασφαλείς διαδικτυακές βάσεις δεδομένων και με ενιαίες πλατφόρμες εργασίας.
  Για τους ανωτέρω λόγους πρέπει να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί το κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό που ήδη υπηρετεί στους κατά τόπους αερολιμένες και ιδιαίτερα σε αυτούς που πραγματοποιούνται διεθνείς πτήσεις.
  Αυτό μπορεί να γίνει:
   είτε με την δημιουργία ενός επιπλέον τμήματος στην κεντρική υπηρεσία που θα συντονίζει το έργο των περιφερειακών γραφείων αεροδρομίων,
   είτε με την δημιουργία τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων στους κατά τόπους αερολιμένες.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Α. Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος ΣΤ) στο Κεφάλαιο Γ’ του Παραρτήματος Α’ (αναφέρεται ως ΣΤ λαμβανομένης υπόψη της τροπολογίας 12 παρακάτω) όπου να αναφέρεται:
  ΣΤ) Τμήματα ή αυτοτελή γραφεία (ανάλογα με την επιβατική κίνηση) Κρατικής Αεροπορικής Αρχής σε κάθε αεροδρόμιο όπου κατά την ψήφιση του παρόντος λειτουργεί είτε μονάδα Αερολιμενικού Ελέγχου της ΥΠΑ (Κρατικοί- μη παραχωρημένοι Αερολιμένες) είτε μονάδα Αεροπορικής Αρχής (παραχωρημένοι Αερολιμένες). Κρατική Αεροπορική Αρχή ορίζεται ως η μονάδα της ΑΠΑ που είναι εγκατεστημένη στο Αεροδρόμιο και ασκεί εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του αεροπορικού δικαίου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του αερολιμενικού ελέγχου και της συστηματικής διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων ασφαλείας και προστασίας των πτήσεων και του αεροδρομίου.
  Τα αντικείμενα αρμοδιότητάς Αεροπορικής Αρχής ενδεικτικά είναι:
  Ασφάλεια (safety)
   Συμμετοχή στην επιτόπια αυτοψία για την αδειοδότηση πεδίων προσγείωσης, ελικοδρομίων και υδατοδρομίων (λόγω γειτνίασης αεροδρομίων με αυτά).
   Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού στο πλαίσιο της κατά EASA εποπτείας και διαρκούς παρακολούθησης συμμόρφωσης.
   Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού.
   Συνδρομή στην κεντρική υπηρεσία για την αποκατάσταση ευρημάτων.
   Εποπτεία Κατασκευών εντός Αερολιμένων, Γνωματεύσεις Εγκατάστασης Κεραιών εντός Αερολιμένων, Γνωματεύσεις Οικοδομών και Συνήθων Κατασκευών πέριξ αεροπορικών εγκαταστάσεων οικείου αερολιμένα.
   Εισήγηση για την έκδοση γνωματεύσεων για χρήσεις γης σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων και την ομαλή λειτουργία των αερολιμένων για περιπτώσεις σε ακτίνα οκτώ (8) και (13) χιλιομέτρων από το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου.
   Εποπτεία διαδικασιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιρειών και επιβατών, ανεφοδιασμού αεροσκαφών κ.λ.π.
   Εποπτεία και εφαρμογή κανονισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).
   Συμμετοχή σε συναφείς επιτροπές αεροδρομίων για θέματα Αποφυγής Πρόσκρουσης Πτηνών και Ζώων επί αεροσκαφών.
   Έλεγχο πτυχίων-αδειών και υγειονομικών ιπταμένου προσωπικού.
   Συμμετοχή σε επιθεωρήσεις SAFA, SACA, SANA σε αεροσκάφη.
   Αλκοομετρήσεις σε ιπτάμενο προσωπικό (EU 965) και στο προσωπικό που δραστηριοποιείται στον αερολιμένα.

  Ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security)
  – Έλεγχο ιστορικού εργαζομένων σε κάθε αερολιμένα (αίτηση + παραλαβή ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και δειγματοληπτικός έλεγχος προηγούμενης απασχόλησης σε εργοδότες, ΟΑΕΔ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ – απαίτηση ΕΕ για προηγούμενη 5ετία)
  – Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού στο πλαίσιο της εποπτείας και διαρκούς παρακολούθησης συμμόρφωσης.
  – Έλεγχοι ασφάλειας και προστασίας αεροσκαφών στα πλαίσια του κεφ 3 του EU 1998.
  – Έγκριση off airport check in.
  Παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Ασφαλείας του αερολιμένα.
  – Παρακολούθηση της εφαρμογής του εθνικού και ευρωπαϊκού νομικού και κανονιστικού πλαισίου του ισχύοντος, των τροποποιήσεων και των νεότερων εξελίξεων.
  – Συμμετοχή στην Επιτροπή Ασφαλείας από έκνομες ενέργειες του αερολιμένα.
  – Εποπτεία εκπαιδευομένων του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού ασφαλείας.
  – Έγκριση και παρακολούθηση των Γνωστών Προμηθευτών Προμηθειών Αερολιμένα και πτήσης (catering)

  Επιτόπια τήρηση του νόμου:
   Εποπτεία της τήρησης των Αερολιμενικών Διατάξεων.
   Επίλυση θεμάτων σχετικών με τον Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.
   Έλεγχος των δικαιωμάτων των επιβατών (πχ σε ακυρώσεις πτήσεων, σε άρνηση επιβίβασης) και λειτουργία γραφείου «παραπόνων» καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του αερολιμένα.
   Επιβολή διοικητικών-οικονομικών κυρώσεων (χρηματικών προστίμων) στους αερομεταφορείς για παράτυπη μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών, περί μη διαβίβασης/μη ορθής διαβίβασης δεδομένων API (advance passenger information) και PNR (passenger name record) σε εφαρμογή δικαίου EE για τη υλοποίηση δημόσιας πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.
   Χορήγηση προσωρινής έγκρισης αυτοεξυπηρέτησης στην κατηγορία 8 (Υπηρεσίες Συντήρησης) σε ένα αερολιμένα, υπό προϋποθέσεις κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες.

  Συνδρομή σε έκτακτα περιστατικά ή ατυχήματα
   Συνδρομή στο έργο της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (ΕΔΑΑΠ) μέχρι την άφιξή της.
   Διενέργεια προανακρίσεων σε περιπτώσεις ατυχημάτων με τραυματισμό ή θάνατο, σύνταξη εκθέσεων για εισαγγελική και ασφαλιστική χρήση.
   Έλεγχος σχεδίων ΠΣΕΑ και συνδρομή των παραχωρησιούχων σε παραχωρημένους αερολιμένες για την λειτουργία αυτών σε περιπτώσεις εφαρμογής των σχεδίων, πχ σε καιρό πολέμου με κατάλληλα εξουσιοδοτημένους και εκπαιδευμένους υπαλλήλους.

  Β. Στο ίδιο πλαίσιο προτείνεται ο προαναφερόμενος ορισμός της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής να εισαχθεί στο άρθρο 7 παρ. 2 όπου είναι και οι υπόλοιποι ορισμοί της ΑΠΑ.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 16:37 | ΧΣ

  Σε ακόμη ένα άρθρο του Νόμου, εξαιρετικός ο σχολιασμός του κ. K. Kazakos.

  «…ασκεί καθήκοντα ρυθμιστικής αρχής της οικονομικής δραστηριότητας στον χώρο των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 7.»

  Η ΑΠΑ με άλλα λόγια θα ασκεί ρυθμιστικά καθήντα στις πηγές των δικών της ουσιαστικά εσόδων (Άρθρο 5);

  Σε ποιο Ευρωπαικό Κανονισμό προβλέπεται μια αρχή που ουσιαστικά δημιουργείται για να ελέγξει την αεροναυτιλία στη χώρα, να ρυθμίζει την οικονομική δραστηριότητα του εναέριου χώρου;

  Ευχαριστώ.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 02:41 | K. Kazakos

  Αγαπητέ κ. Τζιόλα,

  «Σκοπός της Α.Π.Α. είναι η εκτέλεση των καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων και η εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμβάσεων, σχετικά με την επιβολή τελών, τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Κανονισμός (ΕΚ) 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (L 96)), την ασφάλεια και την προστασία της αεροπλοΐας από έκνομες ενέργειες. Η Α.Π.Α. ασκεί καθήκοντα ρυθμιστικής αρχής της οικονομικής δραστηριότητας στον χώρο των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 7.»

  Πάλι τα ίδια …καθήκοντα ρυθμιστικής «αρχής»???

  Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιο σημείο των Ευρωπαϊκών Κανονισμών αναφέρεται η κανονιστική/ρυθμιστική αρμοδιότητα των » Αρμόδιων Αρχών»?

  Όλοι οι κανονισμοί αγαπητοί κύριοι είναι ξεκάθαροι και σαφείς!!

  Το έργο των «Εθνικών αρμόδιών Αρχών» είναι:

  1. Πιστοποίηση
  2. Εποπτεία
  3. Επιβολή

  Γιατί κ. Τζιόλα (EASA) συνεχίζεται να επιμένετε σε κάτι που δεν προβλέπεται από τους Ε.Κ?

  Επειδή μπορεί να τα έχετε μπλεγμένα σας αναφέρω παρακάτω ενδεικτικά:

  ΕΚ 1139/2018

  ΚΟΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
  Άρθρο 62 Πιστοποίηση, εποπτεία και επιβολή

  3.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι ανεξάρτητες κατά τη λήψη τεχνικών αποφάσεων σχετικά με την πιστοποίηση, την εποπτεία και την επιβολή και ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και διαφάνεια και ότι έχουν την κατάλληλη οργάνωση, στελέχωση και διαχείριση.

  κ. Τζιόλα, δεν χρειάζεται να συνεχίσω σας παραπέμπω σε όλους τους Ε.Κ.

  549/2004
  550/2004
  551/2004
  373/2017
  317/2019

  Όλοι μα όλοι οι κανονισμοί δεν κάνουν καμία αναφορά για αρμοδιότητες κανονιστικές/ρυθμιστικές!!!

  Παρακαλώ εάν έχετε την καλοσύνη ξανά-διαβάστε τους.

  Ευχαριστώ

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 13:53 | Φίλιππος Κολυβάς

  Μετά την έκδοση του ΦΕΚ/Β/2658 1η Ιουλίου 2019 [Κ.Γ./Δ11/Γ /20074], με τίτλο «Καθιέρωση τελών και παραβόλων για παρεχόμενες από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) υπηρεσίες…» δεν διευκρινίζεται εφόσον η ΥΠΑ και το προσωπικό της θα είναι υποχρεωμένη για την καταβολή παραβόλων προς την ΑΠΑ, μετά την δημιουργία και την έναρξη λειτουργίας της ΑΠΑ.

  Η ΥΠΑ/ΜΠΜ εκτελεί τον από αέρα έλεγχο των αεροναυτιλιακών ραδιοβοηθημάτων της Ελλάδος και της Κύπρου. Στα πλαίσια της ασκήσεως του έργου της, η ΥΠΑ/ΜΠΜ έχει πιστοποιηθεί και εποπτεύεται από την ΥΠΑ/Δ2 (προς υπαγωγή στην ΑΠΑ), σύμφωνα με τα πρότυπα της EASA και τόσο το έργο της, όσο και το προσωπικό της (Μηχανικοί Αεροσκαφών και Χειριστές) ενδέχεται να υπόκεινται στην υποχρέωση για την καταβολή παραβόλων.

  Προτείνουμε να προσθεθεί άρθρο στο οποίο θα αναφέρονται τα παρακάτω…

  «Η ΥΠΑ καθώς και το προσωπικό της, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών και παραβόλων προς την ΑΠΑ, όπως αυτά περιγράφονται στο ΦΕΚ/Β/2658 1η Ιουλίου 2019 [Κ.Γ./Δ11/Γ /20074].»

 • 30 Αυγούστου 2020, 23:46 | Τάσος Α.

  Όπως είναι διατυπωμένο το τελευταίο εδάφιο του άρθρου ορίζει την εμπλοκή της ΑΠΑ στη ρύθμιση οικονομικών δραστηριοτήτων στον χώρο παροχής υπηρεσιών των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων. Ως εκ τούτου υποδηλώνει σαφή επέμβαση του Κράτους στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των ανωτέρω φορέων, γεγονός που αντίκειται στην ΣΕΕ και την ΣΛΕΕ.