Άρθρο 30 – Καταγγελία ενώπιον της Α.Π.Α.

1. Με την επιφύλαξη διατάξεων δυνάμει των οποίων απονέμεται στην Α.Π.Α. αρμοδιότητα εξέτασης καταγγελιών επί ειδικών ζητημάτων, όποιος έχει έννομο συμφέρον, όπως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αερομεταφορών και διαχείρισης αεροδρομίων και επιβατών/καταναλωτών, δικαιούται να υποβάλει ενώπιον της Α.Π.Α. καταγγελία κατά επιχειρήσεων που τελούν υπό την εποπτεία της για παράβαση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία περί πολιτικής αεροπορίας ή τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις ή την άδεια που τους έχει χορηγηθεί.
2. Η Α.Π.Α μπορεί να δίδει διαφορετικούς βαθμούς προτεραιότητας στις καταγγελίες που λαμβάνει. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α, που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Α.Π.Α, καθορίζονται τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων, κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης. Η σχετική απόφαση λαμβάνει υπόψη ιδίως το δημόσιο συμφέρον, τις πιθανές επιπτώσεις στον κλάδο των αερομεταφορών, την ασφάλεια και προστασία των επιβατών, καθώς και το αποτέλεσμα που προσδοκάται από την παρέμβαση της αρχής σε συγκεκριμένη υπόθεση. Με την ίδια απόφαση, ποσοτικοποιούνται τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων, κατ’ εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης και καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού.
3. Η Α.Π.Α αξιολογεί αν τα στοιχεία και οι ισχυρισμοί που τίθενται υπόψη της από τον καταγγέλλοντα συνιστούν ενδείξεις παράβασης του κανονιστικού πλαισίου της πολιτικής αεροπορίας. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν προκύπτουν ενδείξεις παράβασης του εν λόγω πλαισίου, η καταγγελία λογίζεται ως προφανώς αβάσιμη και τίθεται στο αρχείο με πράξη του Διοικητή, μέσα σε προθεσμία εννέα (9) μηνών από την υποβολή της.
4. Καταγγελίες περί ζητημάτων που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Α.Π.Α. τίθενται στο αρχείο με απόφαση του Διοικητή μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή τους.
5. Επί της καταγγελίας αποφασίζει η Α.Π.Α. εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για τρεις (3) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή, η οποία εκδίδεται πριν λήξει η αρχική προθεσμία, εφόσον η παράταση είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας επιτρέπεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία.
6. Η απόφαση της Α.Π.Α. προσβάλλεται δικαστικά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 13:37 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Να προστεθεί στην Παράγραφο 2, το ακόλουθο χωρίο:

  Παρ 2. …τις πιθανές επιπτώσεις στον κλάδο των αερομεταφορών, την ασφάλεια και προστασία των επιβατών, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και το αποτέλεσμα που προσδοκάται από την παρέμβαση της αρχής σε συγκεκριμένη υπόθεση.

  Κωνσταντίνα Χρυσικοπούλου
  Aν. Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος ΥΠΑ

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 11:41 | Γ.Κ.

  Άρθρο 30
  Καταγγελία ενώπιον της ΑΠΑ

  Στην περίπτωση που:
  1.Ο πιλότος αεροσκάφους είναι μεθυσμένος
  2.Τα δικαιώματα των επιβατών δεν εφαρμόζονται από τις εταιρείες:
  Όπως άρνηση επιβίβασης-μεγάλες καθυστερήσεις-ματαιώσεις πτήσεων, άρνηση παροχής βοήθειας από τους μεταφορείς όπως διατροφή, διευκολύνσεις επικοινωνίας, διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο αν χρειασθεί κλπ… Η εφαρμογή των μέτρων για διευκόλυνση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα- φθορές -απώλειες-κλοπές αποσκευών- ζημιές λόγω καθυστερήσεων πτήσεων.
  3.Συμβούν ατυχήματα εντός του αερολιμένα με τραυματισμούς–θανάτους .
  4.Θα πρέπει να διαπιστωθεί αν ένα αεροσκάφος που δηλώνει SANITARY ή AMULANCE είναι πράγματι.
  5.Στους κρατικούς αερολιμένες οι εταιρείες δεν θα δηλώνουν τον πραγματικό αριθμό επιβατών εφόσον ξέρουν πως δεν υπάρχει έλεγχος με συνέπεια οικονομικές απώλειες σε ΤΕΑΑ.
  6.Στους κρατικούς αερολιμένες δεν δηλώνουν το πραγματικό τονάζ των αεροσκαφών με συνέπεια οικονομικές απώλειες σε ΤΧΑ.

  ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Όλα αυτά που θα συμβαίνουν τη δεδομένη στιγμή, ποιος θα τα ελέγχει , η ΑΠΑ από την Αθήνα με προθεσμία 3 – 9 μήνες;