Άρθρο 10 – Προσόντα διορισμού Διοικητή

1. Ο Διοικητής Α.Π.Α, ο οποίος είναι Έλληνας πολίτης, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: α) πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως της αγγλικής και γ) σημαντική αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.
2. Ιδιαίτερα προσόντα που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή Διοικητή Α.Π.Α. είναι: α) η πολυετής εργασιακή εμπειρία στη διοίκηση, β) η προϋπηρεσία σε ανώτατου επιπέδου διοίκηση σε υψηλού κύρους φορείς, γ) η εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων, δ) η εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων έργων υποδομών, ε) η υψηλή επιστημονική κατάρτιση με την κατοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στ) η γνώση και εμπειρία σε θέματα ανταγωνισμού και εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, ζ) η επαγγελματική εξειδίκευση σε τεχνικά, οικονομικά και νομικά ζητήματα, η) η διεθνής εμπειρία και θ) τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 12:49 | Αγγελική

  Πρέπει να έχει συνάφεια με τον αεροπορικό χωρο ή σχετιική εμπειρία

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 23:22 | Βραχωρίτη Α.

  Η ΑΠΑ δεν είναι άλλη μία από τις πολλές ανεξάρτητες αρχές της Δημόσιας Διοίκησης. Έχει εξειδικευμένες αρμοδιότητες και είναι απαραίτητο να στελεχώνεται από την κορυφή της ιεραρχίας με επαγγελματίες, γνώστες του αεροπορικού χώρου και των ιδιαιτεροτήτων του.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 21:20 | Εμμ. Καλλιουδάκης

  Θα έπρεπε ο Διοικητής της ΑΠΑ να έχει ως απαραίτητα προσόντα κάποιους συναφείς τίτλους σπουδών ή επαγγελματική εμπειρία στον αεροπορικό χώρο ή έστω στον χώρο των μεταφορών;

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 20:43 | Α.Κ. Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας

  Στα προσόντα του διοικητή ΠΡΕΠΕΙ να προστεθεί και η συνάφεια των σπουδών του ή/και της εμπειρίας του με τον αεροπορικό χώρο.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 17:50 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΟΣ

  Καλό θα ήταν στα απαιτούμενα προσόντα του Διοικητή να προστεθεί και κάποια σχέση, όσο το δυνατόν στενότερη, με το αντικείμενο, γιατί ένας άνθρωπος ερχόμενος απο άλλο χώρο, όσο καταρτισμένος και αν είναι, χρειάζεται αρκετό χρόνο για να ενημερωθεί και να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο χώρο της αεροναυτιλίας. Δε μπορεί κάθε φορά που αλλάζει Διοικητής να χάνεται πολύτιμος χρόνος, όταν πολλά θέματα θα «τρέχουν» και θα απαιτείται αδιάλειπτη συνέχεια στη λειτουργία της υπηρεσίας.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 17:49 | Κ. Δαβή

  Θεωρώ πως η εμπειρία ή σπουδές συναφείς με τον τον αεροπορικό χώρο θα έπρεπε να είναι απαραίτητο προσόν του Διοικητή της ΑΠΑ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:40 | Π.Δ., ΕΕΚ

  Ο Δ/ΑΠΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΠΟΥΔΕΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 11:44 | Μάνια Κολοβού ελεγκτής εναερίου κυκλοφορίας

  Δεν είναι δυνατόν εκείνος που θα αναλάβει την διοίκηση της ΑΠΑ, να ΜΗ συνδέει την αποδεδειγμένη σημαντική εμπειρία του με το αντικείμενο της εργασίας μας,τον αεροπορικό χώρο.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 10:02 | Μαρία Δήμου

  Η σημαντική αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ως προς το αντικείμενο ,τον αεροπορικό χώρο.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 17:02 | ΧΣ

  Μόνο ως αστείο θεωρώ μπορώ να εκλάβω το γεγονός πως ούτε στα γενικά αλλά ούτε και στα ειδικά προσόντα διορισμού διοικητή της ΑΠΑ δεν αναφέρεται η συνάφεια σπουδών ή εμπειρίας με τον αεροπορικό χώρο.

  Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος που θα αναλάβει όλες της αρμοδιότητες του Άρθρου 12, δεν χρειάζεται να έχει πρηγούμενη επαφή με τον αεροπορικό χώρο.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 12:39 | Ηλίας Λαρχανίδης

  Θεωρώ οτι θα έπρεπε απαραιτήτως είτε στα γενικά είτε στα ειδικά προσόντα να αναφέρεται ρητώς η συνάφεια σπουδών και/ή εργασιακής εμπειρίας με τον αεροπορικό χώρο!

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 01:03 | K. Kazakos

  Αγαπητοί κύριοι,

  Πιστεύετε ειλικρινά ότι δεν θα έπρεπε ο εκάστοτε Διοικητής να έχει
  συνάφεια σπουδών ή εμπειρίας με τον αεροπορικό χώρο?

  Πώς είναι δυνατόν να μην γνωρίζει από αεροπορικό χώρο?

  Το σίγουρο πάντως είναι ότι έχει σχέση με τους σιδηρόδρομους και τα τρένα εάν κοιτάξουμε το βιογραφικό του.

  Ευχαριστώ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 19:00 | Γιώργος Κωνσταντίνου

  Ούτε στα γενικά αλλά ούτε και στα ειδικά προσόντα αναφέρεται η
  συνάφεια σπουδών ή εμπειρίας με τον αεροπορικό χώρο.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 16:58 | Σ. Καρβουναρακης

  Δεν θεωρείτε απαραίτητο ο Διοικητής ΑΠΑ να εχει κάποια εμπειρία στον αεροπορικό χώρο?

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 01:02 | Π. Αντύπας

  Ούτε στα γενικά αλλά ούτε και στα ειδικά προσόντα αναφέρεται η συνάφεια σπουδών ή εμπειρίας με τον αεροπορικό χώρο στην επιλογή Διοικητή!

  Είναι ηλίου φαεινότερο ότι θα έπρεπε να προβλέπεται…

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 01:12 | Π. Πετριδης

  Δεν είναι δυνατόν!!!

  Ούτε στα γενικά αλλά ούτε και στα ειδικά προσόντα αναφέρεται η συνάφεια σπουδών ή εμπειρίας με τον αεροπορικό χώρο στον Διοικητή ΑΠΑ…

  Προφανώς σας διέφυγε…