Άρθρο 45 – Τροποποίηση των άρθρων 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20 και 24 του ν. 4663/2020 – Μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Υ.Π.Α. στην Α.Π.Α.

Όπου στα άρθρα 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20 και 24 του ν. 4663/2020 γίνεται αναφορά στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), νοείται η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.). Ειδικότερα, τα άρθρα αυτά τροποποιούνται και αντικαθίστανται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους παρόντος.