Άρθρο 09 – Θητεία Διοικητή και μελών Εκτελεστικού Συμβουλίου

1. Η θητεία του Διοικητή και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι πενταετής.
2. Η θητεία των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.
3. Ο χρόνος της θητείας του Διοικητή Α.Π.Α. λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε έννομη συνέπεια.