Άρθρο 37 – Στελέχωση Α.Π.Α.

1. Στην Α.Π.Α. συνιστώνται εκατόν εβδομήντα δυο (172) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α. Εκατόν δέκα πέντε (115) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
β. Σαράντα δύο (42) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
γ. Δεκατρείς (13) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
δ. Δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίες δεν είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, με την επιφύλαξη του άρθρου 24.
2. Για τις ανάγκες στελέχωσης της Γραμματείας και των Συμβούλων Διοικητή της υποπερ. αα) της περ. α του άρθρου 23 συστήνονται πέντε (5) θέσεις συνεργατών εκ των οποίων μία (1) τουλάχιστον θέση πληρούται από υπάλληλο με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου. Επίσης, δύναται να συνάπτονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω διαδικασιών και χρηματοδότησης του προγράμματος συμβουλευτικών υπηρεσιών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.), προκειμένου οι τελευταίοι να παρέχουν υπηρεσίες συμβούλου σε τεχνικά, νομικά, αεροπορικά και άλλα θέματα.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 51, η Α.Π.Α. στελεχώνεται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και των διατάξεων περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), το οποίο εφαρμόζεται ειδικά εν προκειμένω για όλες τις κατηγορίες και κλάδους προσωπικού, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων.
4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α. δύναται να ανακατανέμονται οι θέσεις ανά εκπαιδευτική κατηγορία προς κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Αρχής. Εκ των θέσεων εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, της παρ. 1 κατ’ ελάχιστον ενενήντα οκτώ (98) θέσεις καταλαμβάνονται υποχρεωτικά από επιθεωρητές.
5. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων είναι τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), εκτός αν άλλως ορίζεται στον Οργανισμό ή τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Αρχής.
6. Οι θέσεις των επιθεωρητών κατανέμονται αποκλειστικά στη Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και τη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας.
7. Για ειδικούς ή εξαιρετικούς λόγους κάλυψης άμεσων και επιτακτικών αναγκών στελέχωσης επιτρέπεται η απόσπαση των υπαλλήλων και των δικηγόρων με πάγια έμμισθη εντολή μεταξύ της Α.Π.Α. και της Υ.Π.Α., με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διοικητών της Α.Π.Α. και της Υ.Π.Α.. Οι τακτικές αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού βαρύνουν την υπηρεσία προέλευσης. Πρόσθετες αμοιβές για υπερωριακή ή άλλου είδους απασχόληση καταβάλλονται από τον φορέα στον οποίο παρέχουν υπηρεσία οι υπάλληλοι.
8. α. Η Α.Π.Α. μπορεί, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, να συγκροτεί με απόφασή της επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα θεμάτων πολιτικής αεροπορίας ή λειτουργίας της Α.Π.Α.. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορεί να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή εν γένει προσωπικό της Α.Π.Α.. Η παραπάνω απόφαση λαμβάνεται με πρωτοβουλία της Α.Π.Α. ή ύστερα από αίτημα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Π.Α., καθορίζονται οι αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν στις πιο πάνω επιτροπές και ομάδες εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
β. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Α.Π.Α. συγκροτείται, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, ομάδα εργασίας με αντικείμενο την απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των οργανικών μονάδων της Α.Π.Α..
9. Η Α.Π.Α. μπορεί να συμβουλεύεται ειδικούς και εμπειρογνώμονες για ιδιαίτερα θέματα και προβλήματα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Α.Π.Α., ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των ειδικών και των εμπειρογνωμόνων.
10. Στις θέσεις Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης της Α.Π.Α. δύνανται να τοποθετούνται πρόσωπα που προέρχονται είτε από το προσωπικό της Α.Π.Α., είτε από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
11. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής η ειδικής διάταξης, στις θέσεις Χειριστών, Ηλεκτρονικών και Μηχανικών της Α.Π.Α. τοποθετείται προσωπικό κλάδων ΠΕ ή/και ΤΕ, ή/και ΔΕ εφόσον κατέχουν ειδικές πιστοποιήσεις/άδειες χειριστών Α/Φ ή μηχανικών Α/Φ και διαθέτουν αντίστοιχη προϋπηρεσία ή εμπειρία τουλάχιστον κατά τα δέκα (10) τελευταία έτη στο σχετικό αντικείμενο.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:09 | Καλλιόπη Δημητροπούλου

  Μία ανύπαρκτη ή υποστελεχωμένη ΑΠΑ στα ελληνικά αεροδρόμια θέτει σοβαρά υπό αμφισβήτηση, πρωταρχικά την ασφάλεια των πτήσεων, των επιβατών και εργαζομένων, καθώς και των αεροπορικών εγκαταστάσεων της χώρας.
  Η ανύπαρκτη ή ελλιπής παρουσία και εποπτεία του κράτους στους αερολιμένες ελλοχεύει κινδύνους και θέτει υπό αμφισβήτηση την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, της Νομιμότητας, των Αερολιμενικών, Περιβαλλοντικών και Υγειονομικών Διατάξεων, την Ασφαλή Εφαρμογή των Διαδικασιών από όλους τους εμπλεκόμενους στο αεροπορικό έργο Φορείς, την Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των Επιβατών, την Προστασία των Καταναλωτών, την Εφαρμογή των Συμβατικών Υποχρεώσεων του Διαχειριστή των 14 περιφερειακών Αερολιμένων, FRAPORT GREECE, αλλά και πολλά άλλα.
  Φανταστείτε να δραστηριοποιούνται στους αερολιμένες της χώρας οι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης, οι εταιρείες καυσίμων, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών, ο φορέας λειτουργίας αερολιμένα, όλοι οι ιδιωτικοί φορείς εν γένει, χωρίς καμία κρατική εποπτεία, παρά μόνον αυτή που θα ασκείται από μία κεντρική ΑΠΑ, που θα εδρεύει στην Αθήνα. Μια εποπτεία που θα ασκείται με τη μορφή επιθεωρήσεων μία φορά το χρόνο ή τα δύο χρόνια (;), για τις οποίες θα είναι ήδη ενήμεροι οι επιθεωρούμενοι φορείς και προφανώς θα τηρούν την νομιμότητα κατά το διάστημα διεξαγωγής της επιθεώρησης. Φανταστείτε το μέγεθος των παρατυπιών και αυθαιρεσιών που θα δημιουργείτο σε μια τέτοια απευκτέα περίπτωση και τους κινδύνους που θα απέρρεαν από αυτήν!
  Για ποιο λόγο; Γιατί η πλειοψηφία των φορέων που δραστηριοποιούνται στους αερολιμένες είναι ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που ως στόχο έχουν πρωτίστως το κέρδος. Η τήρηση όμως των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Κανονισμών στον τομέα των αερομεταφορών και η λήψη μέτρων για την ασφάλεια (safety και security) των πτήσεων, επιβατών και αεροπορικών εγκαταστάσεων κοστίζει!
  Χωρίς την καθημερινή εποπτεία του Κράτους, ποιος θα εγγυηθεί την τήρηση της νομιμότητας και του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Δικαίου; Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις;
  Από την άλλη, το έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (αερολιμενικοί υπάλληλοι) που στελεχώνει εδώ και δεκαετίες τους Αερολιμένες της χώρας, που έχει εξειδικευθεί σε πλείστους τομείς των αερομεταφορών και διαθέτει πολυετή εμπειρία χάνεται σε μια ανορθολογική διαρροή ανθρώπινων πόρων!
  Οι υπάλληλοι των Αεροπορικών Αρχών που υπηρετούν σήμερα στα ελληνικά αεροδρόμια είναι άπαντες πτυχιούχοι ΑΕΙ, τόσο θεωρητικών όσο και θετικών κατευθύνσεων, κάτοχοι πολλοί μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, με άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και πληθώρα πιστοποιημένων εξειδικεύσεων στον τομέα των αερομεταφορών, άπαντες κάτοχοι του Πτυχίου Επιμελητή Πτήσεων, οι οποίοι επί δεκαετίες σήκωναν το βάρος της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των αεροδρομίων της χώρας και είχαν την ευθύνη για την διαχείριση της ασφάλειας των πτήσεων και της προστασίας των αερολιμένων από έκνομες ενέργειες. Το έργο των αερολιμενικών υπαλλήλων βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος αφορά την έκδοση Κανονιστικών Πράξεων και Εποπτεία βάσει Ευρωπαϊκών Κανονισμών με επιθεωρήσεις από το προσωπικό και ο δεύτερος αφορά την παρουσία του Κράτους στους αερολιμένες για την διασφάλιση αφενός της εύρυθμης λειτουργίας των Αερολιμένων και αφετέρου της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Διεθνών Συμβάσεων, με τη μορφή καθημερινών επιτόπιων επιθεωρήσεων σε όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς των Αερολιμένων.
  Μια παρούσα και επαρκώς στελεχωμένη Αεροπορική Αρχή σε κάθε Αεροδρόμιο της χώρας εξασφαλίζει την τήρηση της νομιμότητας, την ασφάλεια πτήσεων και επιβατών, την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες, τα δικαιώματα των επιβατών, των ΑΜΕΑ, κλπ.
  Κλείνοντας, σας απευθύνω έκκληση να αναγνωρίσετε το έργο, την προσφορά, την πολυετή επιστημονική κατάρτιση, γνώση και εμπειρία των Αερολιμενικών Υπαλλήλων και να τροποποιήσετε το παρόν νομοσχέδιο σε ένα πιο ρεαλιστικό επίπεδο των 300 περίπου εργαζομένων στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Ένας αριθμός που θα εξασφαλίσει μια επαρκώς στελεχωμένη κεντρική Υπηρεσία της ΑΠΑ στην Αθήνα, αλλά και επαρκώς στελεχωμένες Αεροπορικές Αρχές σε όλους τους Αερολιμένες της Χώρας. Πάντα με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον και πρωτίστως την ασφάλεια του επιβάτη και την προάσπιση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από την Διεθνή, Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.

  Ευχαριστώ!
  Κέλλυ Δημητροπούλου
  Αερολιμενικός-ΠΕ1
  Τμήμα Αερολιμενικού Ελέγχου
  Διεθνούς Αερολιμένα Κέρκυρας
  «Ι. Καποδίστριας»

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:09 | Σ. Γκαρόζη

  Ο αριθμός του προβλεπόμενου προσωπικού της ΑΠΑ στο παρόν νομοσχέδιο είναι εξαιρετικά μικρός σε σχέση με το τεράστιο εποπτικό και ρυθμιστικό έργο που καλείται να επιτελέσει, έργο το οποίο μέχρι και σήμερα ασκούν με μεγάλη επιτυχία οι Αερολιμενικοί υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αερολιμένων της Χώρας. Ένας κλάδος ήδη υποστελεχωμένος, που χάριν στα υψηλά τυπικά του πρόσόντα, δεδομένου ότι απαρτίζεται αποκλειστικά από υπάλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,με άριστη γνώση ξένων γλωσσών και πληθώρα εξειδικεύσεων/πιστοποιήσεων επί αεροπορικών θεμάτων που έχουν αποκτηθεί με έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου, έχει καταφέρει να κρατήσει ασφαλή τα Ελληνικά Αεροδρόμια από συστάσεως της Υπηρεσίας, έχοντας μάλιστα επί δεκαετίες διττό ρόλο, λειτουργικό και εποπτικό. Στην αιτιολογική έκθεση με μία λιτή αναφορά στον σκοπό της μετάβασης από ένα αποκεντρωμένο σύστημα ελέγχου σε μία κεντρική δομή διαγράφεται πάνω από το ήμισυ του κλάδου των Αερολιμενικών υπάλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στον Αερολιμένα Αθηνών και στους Περιφερειακούς Αερολιμένες, χωρίς περαιτέρω αναφορά στους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή αυτή. Λαμβάνοντας υπόψιν
  – τα ήδη αναρτημένα στη διαβούλευση σχόλια με εμπεριστατωμένες αναλύσεις επί της αναγκαιότητας της παρουσίας των Αερολιμενικών υπαλλήλων στους Αερολιμένες της χώρας ως οργάνων εντεταλμένων για την τήρηση της νομιμότητας,
  – την εγκατάσταση κσι λειτουργία Κρατικών Αεροπορικών Αρχών στους παραχωρηθέντες Αερολιμένες της χώρας, βάσει των συμβάσεων παραχώρησης, σε χώρους που παρέχονται δωρεάν, χωρίς επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου
  -την αξιοκρατία ως οργανωτική αρχή στο χώρο της στελέχωσης του Δημοσίου δεδομένου ότι οι Αερολιμενικοί υπάλληλοι αποτελούν εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό υψηλών τυπικών προσόντων, με τεράστια εμπειρία στην πολυσχιδή εθνική και ευρωπαική νομοθεσία και επομένως πλέον κατάλληλοι για τη στελέχωση της νέας Υπηρεσίας,
  -τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος,
  -την ασφάλεια των πτήσεων, των Αερολιμένων, των εργαζομένων, των επιβατών
  -την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Αερολιμένων της Χώρας
  απαιτείται η αύξηση του προβλεπομένου αριθμού προσωπικού και η κατοχύρωση της λειτουργίας των ήδη υφισταμένων Κρατικών Αεροπορικών Αρχών στους Αερολιμένες της χώρας.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:14 | Night Flight

  37.5Επίκληση του π.δ. 50/2001 και όχι της κείμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας που προβλέπει τα προσόντα πολλών ειδικοτήτων επιθεωρητών

  37.11 Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής η ειδικής διάταξης…. κανονισμοί ψηφισμένοι από το ευρωκοινοβουλιο καθώς και ρυθμίσεις διεθνής που προβλέπουν τα προσόντα των ειδικοτήτων αγνοούνται φωτογραφιζοντας συγκεκριμένη ομάδα

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:20 | Λ Κυρ

  Προτάσεις που υποστηρίζουν τη σύσταση μιας Εθνικής Αεροπορικής Αρχής (ΝΑΑ) ανύπαρκτης στην περιφέρεια, υποστελεχωμένης και με χαμηλό προϋπολογισμό, παρόλο που φαινομενικά θα μας εξυπηρετούσε -τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα- τους εποπτευόμενους, τελικά δε συνεισφέρουν εποικοδομητικά σε αυτό που τελικά αποσκοπεί το υπό διαβούλευση σ/ν: τη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:26 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ Σ

  Οι εξτρα αμοιβές και αποζημιώσεις δεν ορίζεται από πού θα αντλούνται τα κονδύλια και πως διασφαλίζεται η διαφάνεια .

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 10:32 | Παπαπορφυρίου Μαρία

  Ο αριθμός των 172 υπαλλήλων που θα στελεχώσουν την ΑΠΑ είναι όντως πολύ μικρός σε σχέση με το έργο που καλείται να παρέχει η νέα Αεροπορική Αρχή.
  Η κατάργηση δε των Κρατικών Αεροπορικών Αρχών στα περιφερειακά παραχωρημένα αεροδρόμια θέτει σε ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ την ασφάλεια των πτήσεων, των επιβατών αλλά και την Εθνική Ασφάλεια μιλώντας κυρίως για τα αεροδρόμια της παραμεθορίου.

  Ένα άλλο εξίσου σημαντικό θέμα σχετικά με την στελέχωση της ΑΠΑ είναι ότι αυτή θα πρέπει να γίνει πρωτίστως από τον Κλάδο ΠΕ Αερολιμενικών οι οποίοι είναι οι κατεξοχήν αρμόδιοι υπάλληλοι για να εξυπηρετήσουν τον σκοπό της ΑΠΑ αφού είναι υπάλληλοι υψηλών προσόντων (κατηγορία ΠΕ, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κτλ.), διορισμένοι μέσω ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ και προπάντων εξειδικευμένοι και εκπαιδευμένοι στην Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας με άπειρες εξειδικεύσεις και πολυετή εμπειρία στον αντικείμενο. Το αντίθετο θέτει σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία τους Κράτους σε θέματα αξιοκρατίας και ορθής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα.

  Εν κατακλείδι ΝΑΙ σε μία ορθώς στελεχωμένη ΑΠΑ με τουλάχιστον 250 θέσεις ΠΕ Αερολιμενικών, ΝΑΙ στις Κρατικές Αεροπορικές Αρχές στα παραχωρημένα αεροδρόμια, ΝΑΙ στην στελέχωση της νέας υπηρεσίας με τα πλέον αρμόδια και καταρτισμένα για το έργο αυτό άτομα, ήτοι οι ΠΕ Αερολιμενικοί.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 02:50 | Νίκος Π.

  Η αυξανόμενη αεροπορική κίνηση στους αερολιμένες τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ναι μεν ύφεση φέτος λόγω της πανδημίας ωστόσο εκτιμάται ότι θα επανέλθει και μάλιστα δριμύτερη εν καιρώ. Για τον λόγο αυτό ο ICAO επιβάλλει την συνεχή παρακολούθηση των επιδόσεων ασφάλειας βάσει δεικτών οι οποίοι ορίζονται από το State Safety Program (SSP) (ΦΕΚ Β’ /976/08-04-2016), αλλά και δεικτών προερχόμενων από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας αεροδρομίου που στηρίζονται σε μία πλειάδα συμβάντων που απειλούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
  Ενδεικτικά τέτοια συμβάντα είναι μεταξύ άλλων:
  – Καταστάσεις ανάγκης για τις οποίες απαιτείται η ενεργοποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης τους (EMERGENCY PLAN)
  – Ατυχήματα όπου προκαλούνται ζημιές σε αεροσκάφη
  – Προσκρούσεις αεροσκαφών σε άγρια πανίδα
  – Ατυχήματα που προκαλούν τραυματισμό φυσικού προσώπου
  – Ατυχήματα και συμβάντα με επικίνδυνα υλικά
  – Διαρροές καυσίμου, λαδιών, λιπαντικών, υδραυλικών υγρών
  – Ζημιές ή τραυματισμοί εξαιτίας έκθεσης σε εκτόνωση καυσαερίων αεροσκάφους ή ρεύμα αέρα ελικοφόρου α/φους ή κατώρευμα ελικοπτέρου
  – Ζημιές από FOD
  – Τροχαία ατυχήματα στην πίστα
  – Καταστρατήγηση διαδικασιών ασφάλειας που πιθανόν να οδηγεί σε επικίνδυνες καταστάσεις
  – Φωτιά οπουδήποτε στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών
  Στατιστικά έχει υπολογιστεί ότι περίπου 35% του συνολικού αριθμού των συμβάντων δεν αναφέρονται εκούσια (συγκάλυψη) ή ακούσια (έλλειψη κουλτούρας ασφάλειας ) στην αρμόδια αρχή και συνεπώς δεν τηρούνται στοιχεία για αυτά . Υπολογίζεται επίσης ότι 75% λαμβάνουν χώρα στο διάστημα από 07:00-18:59 και 25% λαμβάνουν χώρα από τις 19:00 έως 06:59 το πρωί.
  Στα αεροδρόμια πάρα πολλά σοβαρά συμβάντα και ατυχήματα διερευνώνται τοπικά από την Αεροπορική αρχή δεδομένου ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο για την ΕΔΑΑΠ ( Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων ) να ασχολείται με τόσο μεγάλο όγκο συμβάντων στα αεροδρόμια αφού δίνει προτεραιότητα στα μείζονα αεροπορικά ατυχήματα.
  Βάσει των ανωτέρω είναι πρόδηλη η ανάγκη παρακολούθησης των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων στο airside όλο το εικοσιτετράωρο από αρμόδιους υπαλλήλους της κρατικής αεροπορικής αρχής για την μείωση των ατυχημάτων/συμβάντων στο χώρο αυτό.
  Επιπλέον η παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου της τωρινής ΥΠΑ και μελλοντικά της ΑΠΑ είναι απαραίτητη για την διαφύλαξη και διατήρηση τεκμηρίων σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης ή ατυχήματος/συμβάντος βάσει των Ν. 1815/1988 άρθρο 159 , Ν.2668/98 άρθρο 27 και Π.Δ. 258/1986 , τα οποία τον ορίζουν αυτεπάγγελτα ανακριτικό υπάλληλο αλλά και υπόχρεο επιβολής κυρώσεων και ποινών αν αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις αερολιμενικές διατάξεις.
  Ενδεικτικά οι ενέργειες και τα τεκμήρια/στοιχεία που πρέπει να συλλεχθούν άμεσα από την στιγμή που υπάρξει ειδοποίηση για ατύχημα ή συμβάν είναι:
  • Ενεργοποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανάγκης (EMERGENCY PLAN ) αν κρίνεται απαραίτητο
  • Ενεργοποίηση του σχεδίου μετακίνησης ακινητοποιημένου αεροσκάφους (REMOVAL PLAN)
  • Οριοθέτηση περιοχής ατυχήματος/συμβάντος με την ειδική ταινία σήμανσης
  • Καταγραφή ζημιών ή τραυματισμών
  • Λήψη φωτογραφιών από διάφορες οπτικές γωνίες και βίντεο
  • Διενέργεια προανάκρισης -λήψη αρχικών καταθέσεων από εμπλεκόμενους και
  αυτόπτες μάρτυρες
  • Άμεση διενέργεια αλκοτέστ αν πρόκειται για σοβαρό συμβάν (αεροπορικό ή τροχαίο ) ή υπάρχουν υπόνοιες ότι οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ βάσει των τοπικών διαδικασιών και του ΦΕΚ Β’ /1380-03/08/2007
  • Παραπομπή για τοξικολογικές εξετάσεις αν υπάρχει υποψία ότι οι εμπλεκόμενοι
  βρίσκονται υπό την επήρεια ψυχοτρόπων ουσιών
  • Σχεδίαση ιχνογραφήματος του συμβάντος βάσει των μαρτυριών που θα δίνει μία
  πρώτη εικόνα για το πώς έλαβε χώρα το συμβάν
  • Εντοπισμός και δέσμευση αποσπάσματος βίντεο του συμβάντος από το CCTV
  του Αερολιμένα
  • Δέσμευση συνομιλιών από τις συχνότητες VHF του αεροδρομίου
  • Δέσμευση απαραίτητων για τη διερεύνηση εγγράφων ή ψηφιακών δεδομένων των
  εμπλεκόμενων οχημάτων ή αεροσκαφών ή προσωπικού
  • Δέσμευση επιγείων μέσων προκειμένου να εξεταστούν από διερευνητές ή ειδικούς
  πραγματογνώμονες για την καταλληλόλητα της χρήσης τους
  • Ενέργειες για καθαρισμό της περιοχής του συμβάντος αν χρειάζεται και
  συντονισμός εμπλεκομένων για επαναφορά κανονικής λειτουργίας στον Αερολιμένα
  • Καταγραφή στο βιβλίο συμβάντων
  • Ενημέρωση της Διοίκησης (ιεραρχικά)

  Η κυριότερη ωστόσο ευθύνη όπως προαναφέρθηκε για τους υπαλλήλους της κρατικής αεροπορικής αρχής είναι η φυσική παρουσία τους συνεχώς και αδιαλείπτως στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών η οποία θα λειτουργεί προληπτικά αλλά και αποτρεπτικά για ενδεχόμενα συμβάντα . Ο λόγος είναι ότι έχουν την υποχρέωση διενέργειας συνεχών ελέγχων τήρησης νομοθεσίας και επιθεωρήσεων διαδικασιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση που οι ανωτέρω καταστρατηγούνται.
  Ενδεικτικά υποχρεούνται να διεξάγουν συστηματικά καθ’ όλο το 24ωρο ελέγχους :

  – συμμόρφωσης με τις συστάσεις ασφάλειας διερευνήσεων ατυχημάτων /συμβάντων ώστε να αποτραπεί επανάληψη παρόμοιων ατυχημάτων / συμβάντων στο μέλλον.
  -της επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια, βάσει του ΒΚΕΕ
  -επάρκειας προσωπικού και επίγειων μέσων για όλους τους χρήστες, βάσει του ΒΚΕΕ
  -τροχαίας κίνησης στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών βάσει της Αερολιμενικής διάταξης 1 και του Ν.2668/98 άρθρο 27
  -συμμόρφωσης του αεροδρομίου με τις απαιτήσεις της EASA βάσει του EU 139/2014
  -δειγματοληπτικά ή μετά από καταγγελία, αλκοτέστ στον χώρο airside βάσει των SOPs και του κανονισμού περί ελέγχου προσώπων που ασχολούνται με συντήρηση ,προετοιμασία και πτήση πολιτικών αεροσκαφών για την διαπίστωση οινοπνεύματος ουσιών ή φαρμάκων στον οργανισμό τους (ΦΕΚ Β’ /1380-03/08/2007)
  -ανεφοδιασμού αεροσκαφών βάσει του εθνικού κανονισμού ανεφοδιασμού αεροσκαφών
  -κανονισμού πυρασφάλειας αεροδρομίου
  -σχεδίου εκκένωσης κτιρίου σε περίπτωση ανάγκης
  -πτυχίων, αδειών οδήγησης και πιστοποιητικών επάρκειας οδηγών και χειριστών οχημάτων και επιγείων μέσων
  -πτυχίων και αδειών πληρωμάτων αεροσκαφών και λοιπού προσωπικού άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με τις πτήσεις
  -SAFA,SACA,SANA στο πλαίσιο του προγράμματος ramp inspections της EASA βάσει του EU 965/2012
  -πιστοποιητικών αεροσκαφών ,δηλωτικών μεταφοράς φορτίου, ταχυδρομείου και επιβατών
  -μεταφοράς επικίνδυνων υλικών, όπλων και πυρομαχικών από αεροσκάφη
  -τήρησης διεθνών ευρωπαϊκών και εθνικών κανονισμών καθώς και αδειών τεχνικής και εμπορικής εκμετάλλευσης σε αεροπορικές εταιρίες, οργανισμούς εκπαίδευσης χειριστών κτλ.
  -παραβίασης κανονισμού για πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ) στη γειτνίαση αεροδρομίων (NO FLY ZONES)
  -κανονισμού περί δικαιωμάτων επιβατών
  -κανονισμού διευκολύνσεων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (PRM)
  -νομοθετικών διατάξεων περί ανεπιθύμητων και απελαθέντων επιβατών
  -χρήσεων γης στην γειτνίαση του αεροδρομίου και παράνομων οικοδομικών δραστηριοτήτων στις επιφάνειες περιορισμού εμποδίων του
  -περιβαλλοντικών ελέγχων (στάθμες θορύβου αεροσκαφών),εκπομπή ρύπων κτλ.
  -τεχνικών οδηγιών για τον έλεγχο πανίδας από τον διαχειριστή του αεροδρομίου
  -τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας αεροδρομίου (SMS)
  -προϋποθέσεων για κράτηση ή απαγόρευση απογείωσης αεροσκάφους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  -προϋποθέσεων άρσης πλοϊμότητας αεροσκάφους σε περίπτωση σοβαρού τεχνικού προβλήματος ή συμβάντος
  -τυχόν παραβάσεων λοιπών αερολιμενικών διατάξεων/ΒΚΕΕ και επιβολή πειθαρχικών ποινών

  Οι Αερολιμενικοί υπάλληλοι της ΥΠΑ είναι οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι να στελεχώσουν τις αεροπορικές αρχές της ΑΠΑ αεροδρομίων.
  Πρέπει να γίνει κατανοητό απ’ όλους ότι ο κλάδος των Αερολιμενικών δεν είναι σώμα ασφαλείας που μπορεί να υποκατασταθεί από την ΕΛΑΣ που εδρεύει στα αεροδρόμια.

  Είναι υπάλληλοι που από την πρώτη μέρα της πρόσληψής τους ασκούν επιθεωρητικό και εποπτικό έργο και εφαρμόζουν τους νόμους του κράτους με ευθύνη χωρίς να προβαίνουν σε καταστολή. Η φυσική παρουσία τους είναι εγγύηση για την ομαλή λειτουργία των αερομεταφορών σε ένα αεροδρόμιο καθώς και για την προστασία και τα δικαιώματα των επιβατών ως καταναλωτών αεροπορικών υπηρεσιών.

  Κύριοι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης:

  Τα αεροδρόμια δεν είναι δυνατόν να εποπτεύονται εκ του μακρόθεν από μία Αθηνοκεντρική ΑΠΑ και ούτε είναι δυνατόν να μπουν στον αυτόματο πιλότο.
  Οι Αερολιμενικοί είναι και πρέπει να παραμείνουν ως στελέχη της ΑΠΑ πλέον, οι θεματοφύλακες της ασφάλειας και της ευνομίας στις σπουδαιότερες πύλες εισόδου της χώρας μας. Η παρουσία τους στα αεροδρόμια είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά απαιτητή από την Σύμβαση του Σικάγο που αποτελεί το ιδρυτικό νομοθέτημα της παγκόσμιας πολιτικής αεροπορίας.
  Για τον λόγο αυτό κατοχυρώστε την παρουσία των Αερολιμενικών ως εκπροσώπων ΑΠΑ αεροδρομίων και μη γίνετε αυτουργοί της θυσίας της ασφάλειας στο βωμό του κέρδους και της ανεξέλεγκτης λειτουργίας τους.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 01:08 | Κωνσταντίνος Μοσχόβης

  Σύμφωνα με το τελευταίο Annual Safety Report 2020 το οποίο πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την EASA, η EASA συντονίζει κάθε χρόνο το European Plan for Aviation Safety (EPAS) το οποίο έχει σαν στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας (safety) των αερομεταφορών, βασίζεται δε στην υποστήριξη και το feedback που λαμβάνει από τα competent authorities των κρατών-μελών σχετικά με ατυχήματα η συμβάντα που λαμβάνουν χώρα στα κράτη-μέλη (σελ.20).
  Επίσης σας αναφέρω ότι στη σελίδα 16 του ίδιου report, η συλλογή τέτοιων στοιχείων περιστατικών ασφαλείας από τα κράτη-μέλη αποτελεί μία από τις δύο κύριες πηγές (ονομάζεται European Central Repository) από τις οποίες η EASA αντλεί δεδομένα προκειμένου να προβαίνει σε ανάλογες δράσεις μετριασμού περιστατικών κατά κύριο λόγο με την έκδοση οδηγιών ή κανονισμών.
  Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι προκύπτει επιτακτική ανάγκη επαρκούς στελέχωσης των Αεροπορικών Αρχών σε όσο περισσότερα αεροδρόμια τούτο είναι εφικτό προκειμένου η Χώρα μας να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οργανισμών.
  Ο αριθμός των 172 υπαλλήλων που (όπως είναι τώρα το Σχέδιο Νόμου) καλούνται να στελεχώσουν την ΑΠΑ, η οποία θα έχει ένα τόσο μεγάλο και απαιτητικό καθηκοντολόγιο είναι εξαιρετικά μικρός και πιστεύω ότι θα φανεί ανεπαρκής.
  Σε τέτοιες Ανεξάρτητες Αρχές με τόσα πολλά αλλά και καίρια καθήκοντα που έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια των πτήσεων (safety-secutiry), το τουριστικό προϊόν και το ΑΕΠ της Χώρας δεν νομίζω πώς είναι λογικό να ρισκάρουμε με μικρά νούμερα στελέχωσης προσωπικού. Είναι προτιμότερο να αποφύγουμε τις εκπτώσεις και να στελεχώσουμε με τουλάχιστον το διπλάσιο των υπαλλήλων που προβλέφτηκαν. Σε κάθε περίπτωση πάλι θα παραμένει μία Αρχή με μικρό αριθμό προσωπικού. Το σίγουρο είναι ότι το Δημόσιο, το Δημόσιο συμφέρον αλλά και νέα ΑΠΑ θα κερδίσουν πολύ περισσότερα σε προστιθέμενη αξία λόγω των υψηλότατων προσόντων του προσωπικού που θα κληθεί να τη στελεχώσει.
  Και κλείνοντας θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι σε περιόδους κρίσεων, όπως αυτή που ζούμε, ο πολίτης αναζητά πρώτα την ασφάλειά του και έπειτα όλα τα άλλα. Ας έχουμε φροντίσει λοιπόν πρωτίστως για την ασφάλεια πριν λογοδοτήσουμε για την έλλειψή της.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 00:22 | Μαρία

  Ο αριθμός υπαλλήλων που θα στελεχώσει την ΑΠΑ είναι υπερβολικά μικρός, αν λάβει κανείς υπόψη του τον όγκο εργασίας που καλείται να καλύψει.
  Ο ελλαδικός χώρος έχει ιδιομορφίες που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψην ώστε το αποτέλεσμα της λειτουργίας της Αρχής να είναι αντίστοιχο των άλλων χωρών.
  Έπειτα προς τι η άρνηση στελέχωσης της νέας Αρχής από προσωπικό ήδη καταρτισμένο και έμπειρο πάνω σε θέματα διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας;
  Μα στόχος του Σχεδίου Νόμου είναι να δημιουργηθεί μια ΑΠΑ αντίστοιχη των λοιπών αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών που θα ασκεί το έργο που θα της ανατεθεί με επιτυχία ή όχι;

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 23:57 | Δέσποινα Κετογλίδου

  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση (σελ. 1) του παρόντος σχεδίου νόμου, με τον Νόμο 4427/2016 «συστάθηκε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (στο εξής, ΑΠΑ ή η Αρχή) ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με αποστολή την άσκηση ρυθμιστικών, κανονιστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των τελών αερολιμένων, καθώς και την άσκηση αρμοδιοτήτων οικονομικού ρυθμιστή της αγοράς των αερομεταφορών. Περαιτέρω, επιχειρήθηκε η αναδιοργάνωση του Παρόχου, ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας, με σκοπό να αποτελέσει φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης αερολιμένων και υδατοδρομίων, εναρμονισμένο προς τις σύγχρονες επιταγές παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου ενωσιακού δικαίου. Άλλωστε, δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 66 του ν. 4427/2016, εκδόθηκε το π.δ. 84/2018, το οποίο ρυθμίζει ειδικά ζητήματα σχετικά με την οργάνωση της Αρχής, καθώς και το π.δ. 85/2018, το οποίο συνιστά τον Οργανισμό του Παρόχου».
  Περαιτέρω, στη σελ. 2 της ως άνω έκθεσης αναφέρεται ότι το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκει να εισαγάγει τις απαραίτητες βελτιώσεις και τροποποιήσεις, προκειμένου ο επιβαλλόμενος διαχωρισμός της αρμοδιότητας κανονιστικής ρύθμισης και εποπτείας από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών να υλοποιηθεί άμεσα, υπό όρους αυξημένης αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και διαφάνειας. Στη συνέχεια δε επεξηγείται ότι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η αναμόρφωση της Αρχής, κυρίως μέσω της ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων της και του προσδιορισμού των μέσων άσκησης αυτών, της απλούστευσης της οργανωτικής της δομής και του ακριβέστερου προσδιορισμού των πόρων χρηματοδότησής της.
  Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται ότι στόχος του νομοθέτη είναι η αναμόρφωση της ήδη συσταθείσας και στελεχωθείσας Αρχής παρά τον παρελκυστικό τίτλο του Σχεδίου Νόμου περί Σύστασης της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) και ρύθμισης κάθε ζητήματος σχετικού με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της. Η Αρχή είχε συσταθεί και τώρα επιχειρείται η αναμόρφωσή της.
  Όμως με το παρόν σχέδιο νόμου «καταργούνται» οι υπάλληλοί της! Δηλαδή ενώ η Αρχή παραμένει και αναμορφώνεται, «καταργούνται» οι υπάλληλοι της! Υπάλληλοι οι οποίοι με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ/ΥΠΑ/10286/2019 τοποθετήθηκαν κατά τόπο, κατόπιν της κατανομής τους με το ΠΔ 84/2018 που αναφέρεται και στο σκεπτικό της αιτιολογικής έκθεσης.
  Κ. Υπουργέ, και στο παρελθόν έχουμε δει πολλές φορές αναδιοργανώσεις υπηρεσιών – όπως αυτή που επιχειρείται με το παρόν σχέδιο νόμου – ποτέ όμως δεν είδαμε κατάργηση των υπαλλήλων τους για να στελεχωθούν εξ΄αρχής με άλλο προσωπικό! Εν προκειμένω μάλιστα η κατάργηση αφορά σε υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με μεταπτυχιακές σπουδές, άριστη γνώση ξένων γλωσσών, με συνεχείς επιμορφώσεις/εξειδικεύσεις και μεγάλη εμπειρία στο αεροπορικό αντικείμενο, του κλάδου των Αερολιμενικών.
  Κ. Υπουργέ, η στελέχωση της ΑΠΑ πρέπει να γίνει σεβαστή. Τροποποιήστε τον αριθμό των προβλεπόμενων υπαλλήλων και σεβαστείτε την κατά τόπο τοποθέτησή τους, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1440/Β/24-4-2019. Σε σχόλια επί της διαβούλευσης αναλύονται επιπρόσθετοι λόγοι για την ανάγκη ενίσχυσης του αριθμού των προβλεπόμενων υπαλλήλων και την παρουσία των αερολιμενικών ως εντεταλμένων οργάνων του κράτους στα αεροδρόμια της χώρας για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, της ασφάλειας των πτήσεων, των αεροδρομίων, των επιβατών αλλά και του περιβάλλοντος.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 23:56 | Γ. Καρράς

  Το αντικείμενο του αερολιμενικού ελέγχου είναι αυτό που θα πρέπει να εκπροσωπεί μια σωστή ΑΠΑ. Αεροδρόμια χωρίς κρατικές αρχές, χωρίς αερολιμενικούς υπαλλήλους είναι κάτι το αδιανόητο σε παγκόσμιο επίπεδο. Προφανώς οι συντάκτες του Ν/Σ δεν έχουν σωστή εημέρωση ή πληροφόρηση για το ακριβώς κάνουν και έκαναν επί δεκαετίες οι μόλις 190 συνολικά αερολιμενικοί στην Κ.Υπηρεσία και στα 40 αεροδρόμια της χώρας τα οποία ήταν και είναι ασφαλή χάρη στους συνεχείς ελέγχους επί των πάμπολλών διαδικασιών. Προλάβετε το κακό και αναθεωρήστε το ζήτημα της παρουσίας κρατικών αεροπορικών αρχών στα αεροδρόμια, αλλιώς θα προκληθεί χάος και έκπτωση σε ζητήματα ασφάλειας των πτήσεων. Και θα είναι αργά μετά.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 22:40 | Κώστας

  Κύριοι κάνατε λάθος προκειμένου να εξυπηρετήσετε αλλότρια συμφέροντα και να φέρετε φυτευτούς άσχετους. οι 172 θέσεις είναι λίγες και μάλιστα πιασμένες από διάφορους κλάδους άσχετους με τον αερολιμενικό έλεγχο. Πρέπει να υπάρχουν αερολιμενικοί τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και στα αεροδρόμια. Οι συμβουλάτορες του υπουργού (προφανώς άσχετοι ή κακοπροαίρετοι) μάλλον δεν του εξήγησαν ποιον ακριβώς ρόλο παίζουν οι αερολιμενικοί στην ασφάλεια των πτήσεων και των αεροδρομίων. Αν ισχύσει η στελέχωση ως έχει θα έχουμε ουκ ολίγα παρατράγουδα στα αεροδρόμια και θα εκτεθούμε διεθνώς.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 17:59 | Ντίνα

  Ο αριθμός των 172 υπαλλήλων για τη στελέχωση της ΑΠΑ είναι ανεπαρκής για την επίτευξη του σκοπού της με όρους αυξημένης αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και διαφάνειας.

  Είναι προφανές, ότι η μείωση του αριθμού των προβλεπόμενων στο παρόν νομοσχέδιο οργανικών θέσεων της ΑΠΑ, σε σχέση με τον αριθμό των υπαλλήλων που κατανεμήθηκαν και τοποθετήθηκαν στην ΑΠΑ με βάση τον προηγούμενο νόμο, γίνεται σε βάρος, κυρίως, των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Αερολιμενικών και έχει προκύψει, κατά κύριο λόγο, από την κατάργηση των Κρατικών Αεροπορικών Αρχών στα αεροδρόμια. Όμως η διατήρηση των κατά τόπους Κρατικών Αεροπορικών Αρχών είναι και αναγκαία και επιβεβλημένη.

  Οι κατά τόπους Κρατικές Αεροπορικές Αρχές των αεροδρομίων επιτελούν σημαντικό, ουσιαστικό και κρίσιμο έργο, ασκώντας καθήκοντα εποπτικά και ρυθμιστικά σε σχέση με την εφαρμογή του αεροπορικού δικαίου και της ισχύουσας εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας σε τομείς όπως η ασφάλεια πτήσεων (safety), η ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security), η προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών και των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, ο αερολιμενικός έλεγχος κλπ. (η αναφορά είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική).

  Οι Κρατικές Αεροπορικές Αρχές των αεροδρομίων διενεργούν συνεχείς και συστηματικούς ελέγχους στα θέματα αρμοδιότητάς τους, σε καθημερινή βάση (σαββατοκύριακα, εορτές και αργίες επίσης) και σε όλο το ωράριο λειτουργίας των αεροδρομίων.

  Η παρουσία των κατά τόπους Κρατικών Αεροπορικών Αρχών είναι ιδιαιτέρως αναγκαία στα παραχωρημένα αεροδρόμια (η αναφορά είναι και πάλι ενδεικτική):
  – Η Κρατική Αεροπορική Αρχή είναι φορέας ελέγχου ΤΕΑΑ, έχει, ως κρατική αρχή, τη δυνατότητα να εφαρμόσει διαδικασία κράτησης αεροσκάφους λόγω οφειλών (ΤΕΑΑ, τελών χρήσης αεροδρομίου, τελών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών), είναι αυτή που δεν θα επιτρέψει την αναχώρηση αεροσκάφους πριν την εξόφληση ΤΕΑΑ, σε περίπτωση αεροπορικών εταιρειών με υποχρέωση επιτόπιας καταβολής αυτών, εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Δημοσίου.
  – Η Κρατική Αεροπορική Αρχή ελέγχει την εφαρμογή του Βασικού Κανονισμού Επίγειας Εξυπηρέτησης και του Κανονισμού Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών με καύσιμα και χορηγεί, υπό προϋποθέσεις, προσωρινή έγκριση αυτοεξυπηρέτησης στην κατηγορία 8 (Υπηρεσίες Συντήρησης) κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, εποπτεύει την τήρηση των Αερολιμενικών Διατάξεων με δυνατότητα επιβολής ποινών επί παραβάσεων αυτών, συμμετέχει στις συναντήσεις της επιτροπής ασφαλείας του αεροδρομίου (safety committee), συνδράμει την ΕΔΑΑΠ στο έργο της σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος μέχρι την άφιξή της στον Αερολιμένα, διενεργεί προανάκριση σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος στον ελεγχόμενο χώρο του αεροδρομίου.
  – Η Κρατική Αεροπορική Αρχή διενεργεί έλεγχο ιστορικού υποψηφίων εργαζομένων σε κάθε αερολιμένα συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, συγκαλεί την Επιτροπή Ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος ασφαλείας του αερολιμένα, εγκρίνει διαδικασίες off airport check in, συμμετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης απειλής (π.χ. σε περίπτωση απειλής βόμβας).
  – Η Κρατική Αεροπορική Αρχή διενεργεί ελέγχους πτυχίων και αδειών και πιστοποιητικών υγείας ιπτάμενου προσωπικού, ελέγχους αεροναυτιλιακών εγγράφων αεροσκαφών, αλκοολομετρήσεις σε ιπτάμενο προσωπικό και προσωπικό που δραστηριοποιείται στον αερολιμένα, μετρήσεις ταχύτητας οχημάτων και εφοδίων στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών κλπ.

  Με βάση τα παραπάνω, η κατάργηση των Κρατικών Αεροπορικών Αρχών στα αεροδρόμια, μόνο προβλήματα και δυσλειτουργίες θα επιφέρει, το κυριότερο όμως είναι ότι διακυβεύεται η ασφάλεια των πτήσεων και η προστασία των δικαιωμάτων του επιβατικού κοινού.

  Απαιτείται, συνεπώς, αύξηση του αριθμού των προβλεπόμενων θέσεων στην ΑΠΑ (300 θέσεις είναι ένας λογικός και ικανός αριθμός για την επίτευξη του σκοπού της) ώστε να αξιοποιηθεί στη νέα υπηρεσία το σύνολο των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Αερολιμενικών, με την εμπειρία και τις γνώσεις που διαθέτουν επί του αεροπορικού αντικειμένου, και να καταστεί δυνατή η διατήρηση των Κρατικών Αεροπορικών Αρχών των αεροδρομίων, που στελεχώνονται από Αερολιμενικούς υπαλλήλους, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 13:46 | Ευσταθία Τσιούρη

  Άρθρο 37 παρ. 1
  Οι κανονιστικές αρμοδιότητες της ΑΠΑ και η εποπτεία του συνόλου του αεροπορικού χώρου (αεροδρόμια, ελικοδρόμια, αδειοδοτημένα πεδία προσγείωσης, υδατοδρόμια, αεροπορικές εταιρίες, αεροπορικές σχολές, εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, διαχειριστές αεροδρομίων, φορείς παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών κλπ.) αποτελούν ογκώδες και πολυδιάστατο έργο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά οι μόλις 172 υπάλληλοι της ΑΠΑ που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου. Η ανάγκη επιτόπιας παρουσίας μίας αμιγώς κρατικής υπηρεσίας στα αεροδρόμια απορρέει και από τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Χώρας μας.
  Ως εκ τούτου οι οργανικές θέσεις της ΑΠΑ θα πρέπει να αυξηθούν σε τουλάχιστον τριακόσιες (300), ώστε να στελεχωθεί η ΑΠΑ, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 10:58 | Γιάννης Μπασματζόγλου

  Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν 41 αεροδρόμια χώρια τα υδατοδρόμια, τα ελικοδρόμια, και τα πεδία προσγείωσης. Όλα αυτά χρόνια τώρα εποπτεύονται από τους κατά τόπους Αερολιμενικούς Ελέγχους σύμφωνα με τα Διεθνή και Εθνικά πρότυπα εξ ου και η ασφάλεια πτήσεων στην Ελλάδα είναι υψηλού επιπέδου.
  Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και την απαίτηση παρακολούθησης / αδειοδότησης αεροπορικών εταιρειών, αεροπορικών σχολών, εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης, διαχειριστών αεροδρομίων, φορέων παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών κλπ. τότε αντιλαμβανόμαστε (ακόμη και οι πιο κακοπροαίρετοι) την ανάγκη παρουσίας και ύπαρξης αεροπορικών αρχών στα αεροδρόμια. Στελεχωμένα από τους ήδη πανέμπειρους και εξειδικευμένους αερολιμενικούς υπαλλήλους.
  Η κρατική εποπτεία στα αεροδρόμια είναι άκρως απαραίτητη και αποτελεί ένα ογκώδες εποπτικό και κανονιστικό αντικείμενο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά οι μόλις 172 υπάλληλοι (διαφόρων και άσχετων με το αντικείμενο κλάδων) της ΑΠΑ που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου, το οποίο γράφτηκε στο πόδι (φαίνεται από την ορολογία που χρησιμοποιείται, χώρια την ουσία του, που απλά δεν θέλει κρατικούς ελέγχους επί των ιδιωτών στις αερομεταφορές).
  Προτείνεται να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις της ΑΠΑ σε τουλάχιστον τριακόσιες (300), ώστε να ενισχυθεί η ΑΠΑ όχι μόνο σε περιφερειακό, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο. Συγκεκριμένα προτείνεται να τροποποιηθεί το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου και η περίπτωση 1α. του άρθρου 37 .
  Όλοι οι Αερολιμενικοί της ΥΠΑ (δεν είναι πάνω από 180 άτομα) που δεκαετίες τώρα κρατούσαν λειτουργικά και ασφαλή τα 40 και πλέον αεροδρόμια είναι καταρτισμένοι, έμπειροι και ειδικά εκπαιδευμένοι στο εποπτικό αντικείμενο που πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει στα αεροδρόμια προκειμένου να μην είναι ανεξέλεγκτοι οι ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε αυτά και να μη γίνονται εκπτώσεις σε ζητήματα ασφάλειας (safety & security).
  Δεν αντιλαμβάνομαι τον νταλκά του να καταργηθούν αυτές οι 180 θέσεις, τη στιγμή που υπάρχουν υπηρεσίες, δήμοι, κλπ με χιλιάδες υπαλλήλους στο δυναμικό τους.
  Τόσο δευτερεύουσα είναι η ασφάλεια των πτήσεων και η σωστή λειτουργία των αεροδρομίων;
  Υπάρχει κράτος στον πλανήτη που απεμπολεί τους κρατικούς ελέγχους και την κρατική επίβλεψη επί επιχειρηματικών δραστηριοτήτων;
  Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος αρμόδιος;
  Εκτός βέβαια και αν ισχύει κάτι άλλο, όπως θέλουν οι φήμες.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 19:49 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΑΥΠΑ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 4
  Άρθρο 37:
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 4
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 αναφέρεται ότι στην Α.Π.Α. συνιστώνται εκατόν εβδομήντα δύο (172) θέσεις, εκ των οποίων οι εκατόν δέκα πέντε (115) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
  Στην Ελλάδα υπάρχουν 41 αεροδρόμια, 72 αδειοδοτημένα ελικοδρόμια, 41 αδειοδοτημένα πεδία προσγείωσης και 3 αδειοδοτημένα υδατοδρόμια, ο αριθμός των οποίων αναμένεται να αυξηθεί στην επόμενη πενταετία, τα οποία απαιτείται να εποπτεύονται σύμφωνα με τα Διεθνή και Εθνικά πρότυπα. Σε αυτά προστίθεται η απαίτηση παρακολούθησης / αδειοδότησης αεροπορικών εταιρειών, αεροπορικών σχολών, εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης, διαχειριστών αεροδρομίων, φορέων παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών κλπ. Όλα αυτά συνολικά απαρτίζουν ένα ογκώδες εποπτικό και κανονιστικό αντικείμενο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά οι μόλις 172 υπάλληλοι της ΑΠΑ που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου. Το γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδος και ο νησιωτικός της χαρακτήρας απαιτεί το «μάτι» του κράτους, δηλαδή μία αμιγώς κρατική υπηρεσία, να υπάρχει επιτόπου, στην πλειονότητα των αεροδρομίων της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να ισχυρισθεί κάποιος με σοβαρότητα ότι ένα εποπτικό σώμα επιθεωρητικής φύσεως με μία υποστηρικτική αυτού κεντρική υπηρεσία θα μπορεί να εποπτεύει αποτελεσματικά τα προαναφερόμενα αεροδρόμια – ελικοδρόμια – υδατοδρόμια – πεδία προσγείωσης, εγκατεσπαρμένα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και σε πολυάριθμα νησιά ανά πάσα ώρα και στιγμή που τυχόν θα χρειαστεί, ακόμα κι όταν θα παρουσιαστεί (που είναι σίγουρο ότι θα γίνει αυτό) κάποια επείγουσα κατάσταση.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 4
  Προτείνεται να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις της ΑΠΑ σε τουλάχιστον τριακόσιες (300), ώστε να ενισχυθεί η ΑΠΑ όχι μόνο σε περιφερειακό, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο. Συγκεκριμένα προτείνεται να τροποποιηθεί το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου και η περίπτωση 1α. του άρθρου 37 ως εξής: «1. Στην Α.Π.Α. συνιστώνται κατ’ ελάχιστον τριακόσιες (300) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
  α. Διακόσιες σαράντα τρεις (243) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)».

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 5
  Άρθρο 37
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 5
  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 37, ορίζεται ότι στις θέσεις των προϊσταμένων των γενικών διευθύνσεων της ΑΠΑ μπορούν να ορίζονται «πρόσωπα που προέρχονται είτε από το προσωπικό της ΑΠΑ, είτε από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα». Η διάταξη αυτή εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους αφού δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθούν σε πολύ κρίσιμες και υψηλόβαθμες θέσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, προσωπικό που δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα από το πολυδιάστατο αεροπορικό αντικείμενο.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 5
  Στην παράγραφο 10 του άρθρου 37 απαλείφεται η τελευταία φράση «…είτε από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα» και επομένως διαμορφώνεται ως εξής: : «10. Οι Προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης της Α.Π.Α. προέρχονται από το προσωπικό της Α.Π.Α.».

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 11:28 | X.P

  Θεωρώ πως αρχικά χρειάζεται μία επανεξέταση ως προς τον συνολικό αριθμό (172) των υπαλλήλων που προορίρίζονται για την ΑΠΑ καθώς θεωρούνται ελαχιστοι ( σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ( ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ ).Ευχαριστώ για το βήμα .

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 17:55 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Θεωρώ ότι ο αριθμός των 172 υπαλλήλων για τη λειτουργία της ΑΠΑ είναι πολύ μικρός. Απαιτείται σχεδόν ο διπλάσιος αριθμός, προκειμένου η ΑΠΑ να παράγει το κανονιστικό και εποπτικό έργο, που παράγει η ΥΠΑ στη σημερινή της μορφή. (Για τη δικαιολόγηση του αριθμού αυτού βλ. παρακάτω.)

  Στην περίπτωση που ο αριθμός των υπαλλήλων της ΑΠΑ είναι πράγματι ο προβλεπόμενος στο Σχέδιο Νόμου (172), το επίπεδο άσκησης εποπτείας στους διάφορους τομείς των αεροπορικών δραστηριοτήτων θα είναι μικρότερο του υφιστάμενου, και μάλιστα η μείωση δεν θα είναι αναλογική (μισοί υπάλληλοι – μισό έργο), αλλά πολύ μεγαλύτερη, λαμβάνοντας υπόψη και το επίπεδο δυσλειτουργίας που θα ανακύψει σε κάθε οργανική μονάδα.

  Τονίζεται, ότι η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (International Air Transport Association – IATA) στην τελευταία ετήσια έκθεσή της για την ασφάλεια της Πολιτικής Αεροπορίας («Safety Report 2019», edition 56, April 2020) αναφέρει την έλλειψη επαρκούς εποπτείας ως τον τρίτο σημαντικότερο λόγο πρόκλησης ατυχημάτων την περίοδο 2015-2019: Καταγράφεται ως 3ος συμβάλλων παράγοντας (σε σύνολο 100 συμβαλλόντων παραγόντων) στο 32% των συνολικών καταγεγραμμένων περιστατικών – ακολουθώντας τις μετεωρολογικές συνθήκες (36%) και τα σφάλματα των χειριστών (39%) [ανωτέρω δημοσίευση, σελ. 146-148] – και ως 3ος συμβάλλων παράγοντας στο 55% των περιστατικών με θύματα, ακολουθώντας το Συστήμα Διαχείρισης Ασφαλείας (61%) και την τήρηση των διαδικασιών (58%) [ανωτέρω δημοσίευση, σελ. 149-151]. Μάλιστα, ως απόρροια της ανωτέρω διαπίστωσης, η ΙΑΤΑ προτείνει δύο κύριες ενέργειες για τη μείωση του αριθμού των ατυχήματων μελλοντικά, μία εκ των οποίων είναι η αύξηση του επιπέδου εποπτείας [ανωτέρω δημοσίευση, σελ. 125].

  Συνεπώς, σε μια χρονική στιγμή που η ίδια η Ένωση των αεροπορικών εταιρειών προτείνει την αύξηση του επιπέδου εποπτείας που ασκείται στον αεροπορικό κλάδο γενικά, ο αρμόδιος Φορέας στην Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει με ανεπαρκή αριθμό προσωπικού.

  Σημειώνεται, ότι η λειτουργία της ΑΠΑ με ανεπαρκή αριθμό υπαλλήλων δεν θα οδηγήσει άμεσα σε αύξηση του αριθμού περιστατικών, αλλά θα δημιουργήσει μια λανθάνουσα απειλή, η οποία μελλοντικά (σε 5, 10 ή περισσότερα έτη) θα οδηγήσει σε αυτήν την αύξηση. Τότε, όμως, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο το υφιστάμενο, έμπειρο προσωπικό της ΥΠΑ, και το νέο, μη έμπειρο στην εποπτεία προσωπικό θα επιτύχει με καθυστέρηση ετών το επιθυμητό επίπεδο ουσιαστικής εποπτείας.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑ
  Ήδη στην ΥΠΑ υπηρετούν σε οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας με καθαρά εποπτικές/κανονιστικές αρμοδιότητες (Δ1, Δ2, Δ4, Δ15, ΕΕΑΑ και ΠΡΟΠΕ) περίπου 115 υπάλληλοι. Σε αυτούς πρέπει να προστεθεί και ένα (υψηλό) ποσοστό των υπαλλήλων οργανικών μονάδων που έχουν τόσο κανονιστικές/εποπτικές αρμοδιότητες, όσο και αρμοδιότητες σχετιζόμενες με την προσφορά υπηρεσιών (λειτουργία αεροδρομίων, συντήρηση υποδομών) (Δ3 και ΔΤΥ). Επιπλέον, πρέπει να περιληφθεί αναλογικά με το μέγεθος της ΑΠΑ σε σχέση με το μέγεθος της ΥΠΑ και ποσοστό υπαλλήλων οργανικών μονάδων με αρμοδιότητες διοικητικής μέριμνας (π.χ. Δ9, Δ10, Δ11, ΛΕΚ κλπ). Το σύνολο αυτών των υπαλλήλων (με ορισμένες συντηρητικές παραδοχές όσον αφορά στα προαναφερθέντα ποσοστά, που κυμαίνονται από 20% ως 75%) είναι περίπου 215.

  Αυτός είναι ένας ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων, ο οποίος εξάγεται αποκλειστικά από τα δεδομένα της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΑ. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν και οι Αερολιμενικοί υπάλληλοι, που ασκούν αποκλειστικά εποπτικά καθήκοντα στους Αερολιμένες (στον ΔΑΑ και στα α/δ της Fraport-Greece) και ποσοστό των Αερολιμενικών υπαλλήλων, που ασκούν συνδυασμό εποπτικών και επιχειρησιακών καθηκόντων στα α/δ που διαχειρίζεται η ΥΠΑ. Περαιτέρω, απαιτείται ο συνοπολογισμός και υπαλλήλων άλλων κλάδων που θα προσφέρουν υποστηρικτικό έργο (διοικητικής μέριμνας) για τη λειτουργία της ΑΠΑ περιφερειακά, αλλά οι υπάλληλοι αυτοί θα είναι αρκετά λιγότεροι και ο συνολογισμός τους δεν θα μεταβάλει τα συμπεράσματα. Βάσει των ανωτέρω, στα περιφερειακά α/δ απαιτούνται περίπου άλλοι 100 υπάλληλοι.

  Συνολικά, συνεπώς, απαιτούνται περίπου 315 υπάλληλοι.

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 5 Σεπτεμβρίου 2020, 17:09 | Μαρία

  «» Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 51, η Α.Π.Α. στελεχώνεται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και των διατάξεων περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), το οποίο εφαρμόζεται ειδικά εν προκειμένω για όλες τις κατηγορίες και κλάδους προσωπικού, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων.»»

  Σχόλια επί του ανωτέρω
  Συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι σκοπίμως στην πρώτη πρόσκληση του Διοικητή ΑΠΑ θα παραμείνουν κενές θέσεις ήτοι δεν θα απορροφηθεί το ειδικευμένο προσωπικό της ΥΠΑ, το οποίο και πλεονάζει με την ψευδεπίγραφη απάντηση ότι δεν επαρκεί για ανάγκες ΥΠΑ, για να καλυφθεί εκ νέου από άσχετους κομματικούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
  Οι άσχετοι θα χαράξουν την εθνική στρατηγική στο τομέα της πολιτικής αεροπορίας κύριε Υπουργέ;
  Το προσωπικό της ΥΠΑ έχει το knowhow αλλά και υψηλά τυπικά προσόντα(πτυχία, μεταπτυχιακά, αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενα στον Ιδιωτικό Τομέα, άριστη γνώση ξένων γλωσσών κτλ)
  Ορίστε αδιάβλητα τυπικά προσόντα και πλήρη πλήρωση των θέσεων από την πρώτη κατανομή.Διαφορετικά, το παρόν θα καταπέσει στο ΣΤΕ

 • 30 Αυγούστου 2020, 07:20 | Γ. Μπασματζόγλου

  Γιατί δεν θα υπάρχουν πλέον αεροπορικές αρχές στα αεροδρόμια; Πως θα λειτουργούν με ασφάλεια χωρίς κρατικούς ελέγχους; Οι αερολιμενικοί υπάλληλοι με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους είναι οι κατ εξοχήν αρμόδιοι για να ασκούν αυτούς τους ελέγχους. Γιατί δεν αναφέρονται πουθενά; Τα αεροδρόμια θα λειτουργούν αυτορυθμιζόμενα και επαφιόμενα στον πατριωτισμό και το φιλότιμο των ιδιωτών επιχειρηματιών; Γνωρίζει ο κ. υπουργός το πόσο σύνθετη και παραίτητη είναι η αεροπορική, και όχι μόνο, νομοθεσία που διέπει όλες τις δρατσηριότητες σε ένα αεροδρόμιο; Τι θα γίνει στο εξής;

 • 29 Αυγούστου 2020, 19:14 | Λίλιαν Δελούκα

  Για την ουσιαστική, αποτελεσματική και πραγματική εποπτεία και έλεγχο του τομέα των αερομεταφορών (αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης παροχο αεροναυτιλίας, αερολιμένες) θα πρέπει ο αριθμός των υπαλλήλων να είναι τουλάχιστον διπλάσιος. Από τη στιγμή μάλιστα που στο νόμο δεν αναφέρονται οι κρατικές αεροπορικές αρχές, οι οποίες ασκούν άμεσο εποπτικό/ελεγκτικό έργο.

  Το υπάρχον προσωπικό της ΥΠΑ που θα κληθεί να υπηρετήσει στην ΑΠΑ είναι αυξημένων προσόντων,και εξειδικευμένων/πολύπλευρων γνώσεων, από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωσή.

 • 28 Αυγούστου 2020, 11:53 | Ολ.Κομπορόζου

  Αρ.37 παρ.10 «Στις θέσεις Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης της Α.Π.Α. δύνανται να τοποθετούνται πρόσωπα που προέρχονται είτε από το προσωπικό της Α.Π.Α., είτε από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.»…από τον ευρύτερο δημόσιο φορέα,χωρίς άλλα προαπαιτούμενα προσόντα όπως η γνώση και η εμπειρία επί αεροπορικών θεμάτων?

 • 28 Αυγούστου 2020, 08:51 | Στέφανος Π.

  Η ελληνική ΑΠΑ ως competent authority ( αρμόδια αρχή) που θα κληθεί να παίξει το ρόλο του ρυθμιστή του πιο νευραλγικού κλάδου της Ελληνικής οικονομίας θα απαρτίζεται με καμία 150 άτομα τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που θα γνωρίζουν το αντικείμενο και άλλους 25 άσχετους που θα τους πάρει χρόνια να το μάθουν και θα είναι βαρίδια στην νέα υπηρεσία.

  Λες και δεν υπάρχουν αξιολογότατα στελέχη όλων των ειδικοτήτων με σπουδαίες περγαμηνές στην δεξαμενη των ήδη εργαζομένων στην ΥΠΑ.

  Να φανταστεί κανείς ότι οι ήδη υπαρχοντες υπάλλήλοι της ΥΠΑ που είναι πολύ περισσότεροι υπάλληλοι από τον αριθμό 172, δεν επαρκούν για να εποπτεύσουν,ελέγξουν,ρυθμίσουν,πιστοποιήσουν τις αναρίθμητες και πολυσχιδείς αεροπορικές δραστηριότητες ( Εθνική Αεροπορική ασφαλεια (safety ,security) ,αεροπορική εκπαίδευση, υπηρεσίες αεροναυτιλίας, αεροπορικές εταιρίες , εταιρίες handling, εταιρίες καυσίμων, εταιρίες συντήρησης αεροσκαφών, αεροδρόμια, ελικοδρόμια,πεδία προσγείωσης, υδατοδρόμια, σχολές εκπαίδευσης χειριστών και πολλά πολλά άλλα) .

  Δείτε το παράδειγμα ενός φιλόδοξου και οραματιστή συμπολίτη μας ο οποίος κατασκευάζει μικρά ultralight αεροσκάφη στην Φλώρινα και προσπαθεί χρόνια να τα πιστοποιήσει ως αναφορά την αξιοπλοϊα τους μέσω της Ελληνικής ΥΠΑ μέχρι που απήυδησε και τα πιστοποίησε στην αντίστοιχη Ιταλική. Τώρα ήδη έχει ξεκινήσει να τα εμπορεύεται ο άνθρωπος στο εξωτερικό. Μεγάλη ήττα κατά την γνώμη μου για το Ελληνικό κράτος: made in Greece ,certified in Italy !

  Η νέα ΑΠΑ που θα πρέπει να είναι η προμετωπίδα των αερομεταφορών της Ελλάδος θα σέρνεται για χρόνια μέχρι να βρει το δρόμο της και οι λιγοστοί υπαλλήλοί της θα πελαγοδρομούν με ένα τεραστιο πολυσχιδές χαρτοφυλάκιο ο καθένας χωρίς την πολυπόθητη εξειδίκευση που επιβάλεται στο μοντέρνο management .

  Κύριοι κυβερνώντες παρακαλώ να το καταλάβετε αυτό πριν οι διεθνείς θεσμοί ( ICAO, EASA κτλ. ) μας στείλουν για πολλοστή φορά στα τάρτατα των αξιολογήσεων ως προς το επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας των αερομεταφορών της χώρας μας.Ότι πατε να φτιάξετε φτιάξτε το σωστά από την αρχή και όχι με την λογική βλέποντας και κάνοντας στην πορεία ( εμβόλιμες αποσπάσεις , μετατάξεις κτλ. αν κριθεί παραίτητο )

 • 26 Αυγούστου 2020, 20:25 | M. Antypas

  Γιατί δεν στελεχώνεται η ΑΠΑ με τους ήδη υπηρετούντες αερολιμενικούς της ΥΠΑ οι αρμοδιότητες των οποίων είναι ακριβώς αυτές που χρειάζεται η νέα αρχή; Είναι όλοι εκπαιδευμένοι σε σύνθετα αεροπορικά ζητήματα, και συνολικά είναι περίπου 180 πανελλαδικά. Μήπως για να στελεχωθεί από άσχετους ημέτερους;