Άρθρο 23 – Δομή Α.Π.Α.

1. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει την ακόλουθη δομή:
α) Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Οι Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή είναι οι εξής:
αα. Γραμματεία και σύμβουλοι Διοικητή.
αβ. Γραφείο Επικοινωνίας και Δημόσιων Σχέσεων, Διαχείρισης Κρίσεων και Πολιτικο-στρατιωτικής Συνεργασίας.
αγ. Γραφείο Αεροϊατρικής και Ιατρικών Υποθέσεων.
αδ. Τμήμα Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας, Αναφοράς και Διαχείρισης Συμβάντων.
αε. Τμήμα Ποιότητας (QMS) και Συμμόρφωσης (CMS).
β) Εκτελεστικό Συμβούλιο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, στο οποίο υπάγεται το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου.
γ) Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, η οποία αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις:
γα. Διεύθυνση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων.
γβ. Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων.
γγ. Διεύθυνση Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
δ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις:
δα. Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας.
δβ. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Νομικών Υποθέσεων.
2. Οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων, περιγράφονται στο Παράρτημα Α’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και εξειδικεύονται περαιτέρω στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Α.Π.Α., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 14:49 | Αγγέλης Ευάγγελος

  Άρθρο 23, παρ. γ). Η Διεύθυνση εποπτείας της Αεροναυτιλίας πρέπει να έχει ξεκάθαρη και διακριτή οντότητα και να μην υποβαθμίζεται σε τμήμα.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:46 | Ιωάννης Βαρλάμης

  Με το άρθρο 23 τίθενται προς διαβούλευση επιπλέον των άλλων και οι αρμοδιότητες εποπτείας και πιστοποίησης της αεροναυτιλίας από την ΑΠΑ. Συγκεκριμένα, δημιουργείται μία κοινή Διεύθυνση εποπτείας για την αεροναυτιλία μαζί με τα αεροδρόμια. Δύο τεράστιες και διαφορετικές μεταξύ τους δραστηριότητες με μεγάλη ευθύνη και δυσκολία, αλλά και ιδιαίτερης σημασίας για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της Πολιτικής Αεροπορίας, θα γίνει προσπάθεια να ελέγχονται και να εποπτεύονται από μία Διεύθυνση. Είναι αυτονόητη νομίζω, η αποτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:05 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.Π.Α.

  Α. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α’ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΑΠΑ)

  Αναφορικά με το Μέρος Α «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας», απουσιάζουν πολύ σημαντικές αρμοδιότητες της ΑΠΑ, η άσκηση των οποίων προβλέπεται ρητά από διατάξεις νόμων και ασκούνται μέχρι σήμερα από τους Μηχανικούς της ΥΠΑ. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, δεν προβλέπεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων:
  1. εποπτείας και παρακολούθησης της υλοποίησης των Συμβάσεων Παραχώρησης των αεροδρομίων και αφορούν:
  I. στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ν.2338/1995-ΦΕΚ Α’ 202/14.09.1995).
  Ενδεικτικά, αναφέρουμε μερικές από αυτές τις υποχρεώσεις για εποπτεία και παρακολούθηση: την Τροποποίηση του Χωροταξικού Σχεδίου, την Έγκριση των Γενικών Μελετών (υποκαθιστώντας την Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώ¬ρησης), τον έλεγχο των Μελετών Εφαρμογής, την παρακολούθηση της κατασκευής, την τήρηση των Προτύπων, την παρακολούθηση της χρήσης – κίνησης – συντήρησης – λειτουργίας – αποδοτικότητας του Αεροδρομίου, την επέκταση του Αεροδρομίου και άλλα.
  II. στα 14 παραχωρημένα αεροδρόμια στη Fraport Greece (ν.4389/2016-ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016)
  Ενδεικτικά, αναφέρουμε μερικές από αυτές τις υποχρεώσεις: διατύπωση παρατηρήσεων/ενστάσεων επί των Μελετών Εφαρμογής (των πεδίων κίνησης αεροσκαφών, των οπτικών βοηθημάτων, της φωτοσήμανσης αεροδρομίων, των αεροσταθμών και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων, των Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λ.π.), έλεγχος και έγκριση των Master Plan, συμμετοχή στη διαδικασία επίλυσης των τεχνικών διαφορών, συμμετοχή στις επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της ουσιώδους ολοκλήρωσης των επικείμενων έργων, τακτικές επιθεωρήσεις για τη διασφάλιση συμμόρφωσης των 14 αεροδρομίων με τις Συμβάσεις Παραχώρησης, επιθεωρήσεις σχετικές με τη λειτουργία και τη συντήρηση των 14 παραχωρημένων αεροδρομίων.
  III. στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ν.4612/2019-ΦΕΚ Α’ 77/23.05.2019).
  2. της πολεοδομικής αρχής για την έκδοση οικοδομικών αδειών κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων εντός αεροδρομίων και εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων που απορρέουν από:
  Την με αρ. Γ2/Β/26970/1469/10.8.1998 (ΦΕΚ 597Δ’ /16-08-1988) υπουργική απόφαση «Όροι και διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων της ΥΠΑ».
  Τις Συμβάσεις Παραχώρησης των αεροδρομίων (ν.4389/2016- ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016, παράγραφος 17.7.6.), σύμφωνα με την οποία «προς αποφυγή αμφιβολίας, η ΥΠΑ θα συνεχίσει να είναι η Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των Αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή και εκτέλεση Έργων εντός των Περιοχών Παραχώρησης, σύμφωνα με την με αρ. Γ2/Β/26970/1469/10.8.1998 υπουργική απόφαση».
  Την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν.4495/2017 (όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 34 του ν.4546/2018 και ισχύει από 12.06.2018) σύμφωνα με το οποίο: «Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης, από την Υ.Π.Α. και μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 66 του Ν.4427/2016 από την Α.Π.Α., για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδρομίων, των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των χώρων των ζωνών λιμένων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια».
  H αρμοδιότητα αυτή, η οποία παρά το γεγονός ότι εντάσσεται στις προβλεπόμενες αρμοδιότητες της ΑΠΑ, παρ.3.ε του άρθρου 7 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, δεν περιέχεται σε καμία δομή από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 23 του ιδίου σχεδίου νόμου.
  Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι θα πρέπει απαραιτήτως να ενταχθούν στις αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στο παρόν Σχέδιο Νόμου, που βρίσκεται σε διαβούλευση και ειδικότερα στο Μέρος Α’ αυτού, αφού άλλωστε εμπίπτουν στον σκοπό και στην αποστολή της ΑΠΑ, όπως αυτά αναφέρονται στο Σχέδιο Νόμου και την Αιτιολογική Έκθεση αυτού.
  Για την αποτελεσματική άσκηση των τεχνικών αυτών αρμοδιοτήτων, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτοτελής Οργανική Μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, με αντικείμενο Εποπτείας Υποδομών και Εγκαταστάσεων Αεροδρομίων, η οποία θα στελεχώνεται από Μηχανικούς.
  Συνακόλουθα, απαιτείται η εξασφάλιση του απαιτούμενου αριθμού ΤΕ Μηχανικών στην ΑΠΑ.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.Π.Α.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:07 | Καλλιόπη Δημητροπούλου

  Μία ανύπαρκτη ή υποστελεχωμένη ΑΠΑ στα ελληνικά αεροδρόμια θέτει σοβαρά υπό αμφισβήτηση, πρωταρχικά την ασφάλεια των πτήσεων, των επιβατών και εργαζομένων, καθώς και των αεροπορικών εγκαταστάσεων της χώρας.
  Η ανύπαρκτη ή ελλιπής παρουσία και εποπτεία του κράτους στους αερολιμένες ελλοχεύει κινδύνους και θέτει υπό αμφισβήτηση την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, της Νομιμότητας, των Αερολιμενικών, Περιβαλλοντικών και Υγειονομικών Διατάξεων, την Ασφαλή Εφαρμογή των Διαδικασιών από όλους τους εμπλεκόμενους στο αεροπορικό έργο Φορείς, την Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των Επιβατών, την Προστασία των Καταναλωτών, την Εφαρμογή των Συμβατικών Υποχρεώσεων του Διαχειριστή των 14 περιφερειακών Αερολιμένων, FRAPORT GREECE, αλλά και πολλά άλλα.
  Φανταστείτε να δραστηριοποιούνται στους αερολιμένες της χώρας οι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης, οι εταιρείες καυσίμων, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών, ο φορέας λειτουργίας αερολιμένα, όλοι οι ιδιωτικοί φορείς εν γένει, χωρίς καμία κρατική εποπτεία, παρά μόνον αυτή που θα ασκείται από μία κεντρική ΑΠΑ, που θα εδρεύει στην Αθήνα. Μια εποπτεία που θα ασκείται με τη μορφή επιθεωρήσεων μία φορά το χρόνο ή τα δύο χρόνια (;), για τις οποίες θα είναι ήδη ενήμεροι οι επιθεωρούμενοι φορείς και προφανώς θα τηρούν την νομιμότητα κατά το διάστημα διεξαγωγής της επιθεώρησης. Φανταστείτε το μέγεθος των παρατυπιών και αυθαιρεσιών που θα δημιουργείτο σε μια τέτοια απευκτέα περίπτωση και τους κινδύνους που θα απέρρεαν από αυτήν!
  Για ποιο λόγο; Γιατί η πλειοψηφία των φορέων που δραστηριοποιούνται στους αερολιμένες είναι ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που ως στόχο έχουν πρωτίστως το κέρδος. Η τήρηση όμως των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Κανονισμών στον τομέα των αερομεταφορών και η λήψη μέτρων για την ασφάλεια (safety και security) των πτήσεων, επιβατών και αεροπορικών εγκαταστάσεων κοστίζει!
  Χωρίς την καθημερινή εποπτεία του Κράτους, ποιος θα εγγυηθεί την τήρηση της νομιμότητας και του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Δικαίου; Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις;
  Από την άλλη, το έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (αερολιμενικοί υπάλληλοι) που στελεχώνει εδώ και δεκαετίες τους Αερολιμένες της χώρας, που έχει εξειδικευθεί σε πλείστους τομείς των αερομεταφορών και διαθέτει πολυετή εμπειρία χάνεται σε μια ανορθολογική διαρροή ανθρώπινων πόρων!
  Οι υπάλληλοι των Αεροπορικών Αρχών που υπηρετούν σήμερα στα ελληνικά αεροδρόμια είναι άπαντες πτυχιούχοι ΑΕΙ, τόσο θεωρητικών όσο και θετικών κατευθύνσεων, κάτοχοι πολλοί μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, με άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και πληθώρα πιστοποιημένων εξειδικεύσεων στον τομέα των αερομεταφορών, άπαντες κάτοχοι του Πτυχίου Επιμελητή Πτήσεων, οι οποίοι επί δεκαετίες σήκωναν το βάρος της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των αεροδρομίων της χώρας και είχαν την ευθύνη για την διαχείριση της ασφάλειας των πτήσεων και της προστασίας των αερολιμένων από έκνομες ενέργειες. Το έργο των αερολιμενικών υπαλλήλων βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος αφορά την έκδοση Κανονιστικών Πράξεων και Εποπτεία βάσει Ευρωπαϊκών Κανονισμών με επιθεωρήσεις από το προσωπικό και ο δεύτερος αφορά την παρουσία του Κράτους στους αερολιμένες για την διασφάλιση αφενός της εύρυθμης λειτουργίας των Αερολιμένων και αφετέρου της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Διεθνών Συμβάσεων, με τη μορφή καθημερινών επιτόπιων επιθεωρήσεων σε όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς των Αερολιμένων.
  Μια παρούσα και επαρκώς στελεχωμένη Αεροπορική Αρχή σε κάθε Αεροδρόμιο της χώρας εξασφαλίζει την τήρηση της νομιμότητας, την ασφάλεια πτήσεων και επιβατών, την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες, τα δικαιώματα των επιβατών, των ΑΜΕΑ, κλπ.
  Κλείνοντας, σας απευθύνω έκκληση να αναγνωρίσετε το έργο, την προσφορά, την πολυετή επιστημονική κατάρτιση, γνώση και εμπειρία των Αερολιμενικών Υπαλλήλων και να τροποποιήσετε το παρόν νομοσχέδιο σε ένα πιο ρεαλιστικό επίπεδο των 300 περίπου εργαζομένων στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Ένας αριθμός που θα εξασφαλίσει μια επαρκώς στελεχωμένη κεντρική Υπηρεσία της ΑΠΑ στην Αθήνα, αλλά και επαρκώς στελεχωμένες Αεροπορικές Αρχές σε όλους τους Αερολιμένες της Χώρας. Πάντα με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον και πρωτίστως την ασφάλεια του επιβάτη και την προάσπιση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από την Διεθνή, Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.

  Ευχαριστώ!
  Κέλλυ Δημητροπούλου
  Αερολιμενικός-ΠΕ1
  Τμήμα Αερολιμενικού Ελέγχου
  Διεθνούς Αερολιμένα Κέρκυρας
  «Ι. Καποδίστριας»

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:50 | Αγγ. Κοτσαλίδου

  Για την αεροναυτιλία και τα αεροδρόμια, δημιουργούνται δύο τμήματα κάτω από
  κοινή Διεύθυνση. Δεν εξασφαλίζεται ο διακριτός ρόλος τους και υποβιβάζονται οι αρμοδιότητές τους. Ο δε Προϊστάμενος Διεύθυνσης δε δυναται να εχει γνώσεις και εμπειρία και των δύο τμημάτων που θα
  προϊσταται.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 12:36 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

  Χρειάζεται να γίνει διαχωρισμός της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας από την Διεύθυνση Εποπτείας Αεροδρομίων καθώς πρόκειται για δύο εξίσου σημαντικές Διευθύνσεις οι οποίες πρέπει να έχουν διακριτό ρόλο και αρμοδιότητες.
  Επίσης, πρέπει να γίνει διαχωρισμός της Διεύθυνσης Αεροπορικής Προστασίας από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος καθώς τα αντικείμενα των δύο αυτών Διευθύνσεων είναι τελείως διαφορετικά και δεν είναι σωστό να υπάρχουν σε μία Διεύθυνση για κοινό συντονισμό. Η Διεύθυνση Αεροπορικής Προστασίας πρέπει να μετονομαστεί σε Διεύθυνση Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες η οποία να αποτελεί Αυτόνομη Διεύθυνση λόγω της σοβαρότητας, εμπιστευτικότητας και βαρύτητας του αντικειμένου της.
  Η ασφάλεια στο Αερολιμενικό έργο έχει σχέση με ελέγχους ασφαλείας, δηλαδή λήψη αποτρεπτικών μέτρων και καθιέρωση διαδικασιών ασφαλείας αερολιμένων, προσωπικού, επιβατών, αποσκευών, χειραποσκευών, φορτίου, προμηθειών αερολιμένων και αεροσκαφών, κτλ για την ασφάλεια της Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες. Ως εκ τούτου είναι επιτακτική η ανάγκη για διαρκή παρακολούθηση όλων των αερολιμένων με
  24ωρη παρουσία Υπαλλήλων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΚΑΚΚ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 12:54 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

  Χρειάζεται να γίνει διαχωρισμός της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας από την Διεύθυνση Εποπτείας Αεροδρομίων καθώς πρόκειται για δύο εξίσου σημαντικές Διευθύνσεις οι οποίες πρέπει να έχουν διακριτό ρόλο και αρμοδιότητες.
  Επίσης, πρέπει να γίνει διαχωρισμός της Διεύθυνσης Αεροπορικής Προστασίας από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος καθώς τα αντικείμενα των δύο αυτών Διευθύνσεων είναι τελείως διαφορετικά και δεν είναι σωστό να υπάρχουν σε μία Διεύθυνση για κοινό συντονισμό. Η Διεύθυνση Αεροπορικής Προστασίας πρέπει να μετονομαστεί σε Διεύθυνση Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες η οποία να αποτελεί Αυτόνομη Διεύθυνση λόγω της σοβαρότητας, εμπιστευτικότητας και βαρύτητας του αντικειμένου της.
  Η ασφάλεια στο Αερολιμενικό έργο έχει σχέση με ελέγχους ασφαλείας, δηλαδή λήψη αποτρεπτικών μέτρων και καθιέρωση διαδικασιών ασφαλείας αερολιμένων, προσωπικού, επιβατών, αποσκευών, χειραποσκευών, φορτίου, προμηθειών αερολιμένων και αεροσκαφών, κτλ για την ασφάλεια της Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες. Ως εκ τούτου είναι επιτακτική η ανάγκη για διαρκή παρακολούθηση όλων των αερολιμένων με 24ωρη παρουσία Υπαλλήλων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΚΑΚΚ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 12:19 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Πιστεύω ότι πρέπει να προβλεφθούν οργανικές μονάδες στα περιφερειακά αεροδρόμια ή τουλάχιστον να συμπεριληφθεί ρητή πρόβλεψη για περιφερειακά Γραφεία στον Οργανισμό της ΑΠΑ, τα οποία θα υπάγονται στα διάφορα Τμήματα. Οι λόγοι είναι οι εξής:

  Οι υφιστάμενες τοπικές μονάδες στους Αερολιμένες (Αερολιμενικά Τμήματα/Γραφεία) παράγουν σημαντικό εποπτικό έργο σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων τους, και ενημερώνουν συνεχώς την Κεντρική Υπηρεσία για τη συμμόρφωση των δραστηριοποιούμενων στους Αερολιμένες (Φορείς Εκμετάλλευσης Αεροδρομίων, Φορείς Επίγειας Εξυπηρέτησης, Φορείς Παροχής Υπηρεσιών σε επιβάτες με κινητικά ή άλλα προβλήματα, Φορείς παροχής υπηρεσιών προστασίας έναντι εκνόμων ενεργειών, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες τις οποίες αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας, ιδιώτες κλπ). Επιπλέον, προτείνουν βελτιώσεις των εθνικών Κανονισμών. Όλα αυτά σχετίζονται με το εποπτικό/κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο αφορά (τουλάχιστον) τρεις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας (Αεροπορικής Εκμετάλλευσης, Αερολιμένων, Προστασίας έναντι Εκνόμων Ενεργειών). Πέραν της συνεχούς εποπτείας, το προσωπικό τους συμμετέχει ενεργά στις εκάστοτε πιστοποιήσεις και επιθεωρήσεις Αεροδρομίων/Ελικοδρομίων/Πεδίων Προσγείωσης, στις επιθεωρήσεις security και τις εκπαιδεύσεις security (των ΥΠΑ/Δ3, ΥΠΑ/Δ15 και ΥΠΑ/ΣΠΟΑ, αντίστοιχα).

  Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις (γράφω βάσει προσωπικής εμπειρίας) κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου τυχαίνει να παρατηρείται πιθανή παράβαση Κανονισμών και σε άλλα αντικείμενα, γεγονός που υποβοηθά και άλλες οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας στο δικό τους εποπτικό ρόλο (π.χ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Κανονιστικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας).

  Περαιτέρω, αναφέρω ενδεικτικά σχετικά με το έργο που παράγεται από το προσωπικό στους Αερολιμένες, το οποίο (έργο) είναι σημαντικό αλλά άγνωστο, διότι δεν γίνεται με τυμπανοκρουσίες, ότι στον Αερολιμένα που υπηρετώ, υπάρχει υπάλληλος με Διδακτορικό στο αντικείμενο των Δικαιωμάτων Επιβατών (με σημαντικό – ποσοτικά και ποιοτικά – έργο), ο οποίος συνεργάζεται στενά με και απαλλάσσει το αντίστοιχο Τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας (Δ1/Δ) από τις απαιτούμενες εργατοώρες για την ενασχόληση με τις τοπικές αυτές υποθέσεις και ένας άλλος υπάλληλος με σπουδές και παλαιότερη εργασιακή εμπειρία στον Προγραμματισμό, ο οποίος «έστησε» διαδικτυακές εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται ακόμα από την ΥΠΑ σε σειρά αεροδρομίων, υποβοηθώντας το εποπτικό έργο.

  Αν, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, δεν υφίστανται οργανικές μονάδες της ΑΠΑ στα περιφερειακά αεροδρόμια, το προαναφερθέν έργο θα πρέπει να το επωμιστούν οι οργανικές μονάδες στην Κεντρική Υπηρεσία, και – ανεξαρτήτως βαθμού στελέχωσής τους – το αποτέλεσμα θα είναι:

  1. Μείωση του καθημερινού εποπτικού έργου, άρα και απώλεια των πληροφοριών που σχετίζονται με απειλές ασφαλείας ή συμβάντα χαμηλής επικινδυνότητας, με επακόλουθο να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός των όποιων προβλημάτων εν τη γενέσει τους, κάτι που θα οδηγήσει τελικά σε σοβαρά συμβάντα ή ατυχήματα.

  2. Σταδιακή, αργή αλλά πραγματική μείωση της εμπειρίας του προσωπικού της ΑΠΑ στα εποπτικά καθήκοντα. Είναι διαφορετικό να υπάρχει καθημερινή ενασχόληση με την εποπτεία έστω και σε χαμηλό επίπεδο, και άλλο να πραγματοποιούνται ολιγοήμερες επιθεωρήσεις σε εποπτευόμενους Φορείς ορισμένες φορές κάθε έτος.

  3. Φθορά του «προσώπου» και του «κύρους» της ΑΠΑ. Όταν το επιχειρησιακό προσωπικό των εποπτευόμενων Φορέων δε θα έχει «μπροστά του» έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας που θα το εποπτεύει, η συμμόρφωση με τους Κανονισμούς σταδιακά θα ατονίσει. Ομοίως, αν οι επιβάτες δε θα έχουν κυριολεκτικά «μπροστά τους» έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας που θα τους εξυπηρετεί στην προσπάθεια προστασίας των δικαιωμάτων τους, η εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού σε αυτήν θα εξασθενήσει.

  Σημειώνω, τέλος, ότι το ζήτημα της δομής της ΑΠΑ είναι αλληλένδετο με το ζήτημα της επαρκούς στελέχωσής της. Οποιαδήποτε τελική απόφαση και στα δύο, θα έχει άμεσες επιπτώσεις στην ποσότητα και ποιότητα του εποπτικού της έργου. Λαμβάνοντας υπόψη, όμως, τη δομή του νομοσχεδίου, παρέθεσα εδώ τις ανωτέρω απόψεις μου για τη δομή της ΑΠΑ και στα σχόλια για το άρθρο 37 αυτές για τη στελέχωση.

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός (ΠΕ1/Α’)
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:40 | Λ Κυρ

  Η απουσία πρόβλεψης μονάδων αεροπορικής αρχής στα αεροδρόμια απομειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της ΑΠΑ ως προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της, όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο 4. Προτείνεται η σύσταση και λειτουργία αεροπορικών αρχών σε σημεία της Χώρας στα οποία δραστηριοποιούνται αερομεταφορείς, φορείς λειτουργίας αεροδρομίων, πάροχοι υπηρεσιών και υποστήριξης ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, φορείς επίγειας εξυπηρέτησης και στα οποία πραγματοποιούνται αφίξεις – στάθμευση- εξυπηρέτηση- αναχωρήσεις αεροσκαφών, δηλαδή, κατά κύριο λόγο, σε αερολιμένες.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:22 | Ιωάννα

  Ατυχής ένταξη της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας και της διαχείρισης κρίσεων στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Και τα δύο πεδία συγκεντρώνουν επί δεκαετίες το ενδιαφέρον τόσο του ICAO όσο και της ΕΕ και συσχετίζονται άμεσα με θέματα εθνικής κυριαρχίας. Ο συσχετισμός τους με τις δημόσιες σχέσεις (αντί για τις διεθνείς) εάν δεν έχει γίνει εκ παραδρομής, είναι τουλάχιστον ανεπαρκής. Αντί αυτού θα έπρεπε να προβλέπεται σύσταση ειδικής ευέλικτης ομάδας, μεικτής σύνθεσης, με εξειδικευμένες γνώσεις, υπό το Διοικητή της ΑΠΑ.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 10:05 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

  Είναι αδιανόητο να σκεφτεί κάποιος στην εποχή της πληροφορίας ότι το έργο της εποπτείας όλων των υποδομών και των φορέων του αεροπορικού χώρου που είναι εγκατεσπαρμένοι σε όλο τον ελλαδικό χώρο, ακόμη και σε πολύ μικρά ακριτικά νησιά να γίνεται από μία Αθηνοκεντρική Αρχή.
  Οι επιθεωρητές (95 στο σύνολό τους) της ΑΠΑ καλούνται να εποπτεύσουν αποτελεσματικά όλο τον χώρο των αερομεταφορών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα: αεροδρόμια, ελικοδρόμια, πεδία προσγείωσης, υδατοδρόμια, αεροπορικές εταιρίες, αεροπορικές σχολές, ιπτάμενο προσωπικό, φορείς επίγειας εξυπηρέτησης, φορέα παροχής αεροναυτιλίας, υποδομές αεροναυτιλίας, κα. Όλα τα ανωτέρω αντικείμενα είναι αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους και απαιτούν το προσωπικό να έχει υψηλή εξειδίκευση μέσω ικανών εκπαιδεύσεων αλλά και επαγγελματικής εμπειρίας επί των αντικειμένων.
  Αυτήν την γνώση την διαθέτουν και οι Αερολιμενικοί υπάλληλοι που είναι στα αεροδρόμια. Σημειώνεται ότι όλοι οι Αερολιμενικοί (λόγω κριτηρίων πρόσληψης) είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με άριστα Αγγλικά και οι περισσότεροι εξ αυτών διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους & διδακτορικούς τίτλους, ενώ έχουν υποστεί 630 ώρες εισαγωγικής εκπαίδευσης, 250 ώρες εξειδίκευσης, διαθέτουν πτυχίο «επιμελητού πτήσεως» και έχουν λάβει μέρος σε πολλές μετεκπαιδεύσεις έκαστος ανάλογα τον τομέα που δραστηριοποιείται.
  Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα πραγματοποιούν επιθεωρήσεις και ελέγχους στους Ελληνικούς Αερολιμένες σε θέματα ασφάλειας (safety) και ασφάλειας από έκνομες ενέργειες (security), ενώ πολλοί εξ αυτών είναι εμπειρότατοι εκπαιδευτές/εξεταστές.
  Η ΑΠΑ με την χρήση σύγχρονων συστημάτων, όπως ενιαίες διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, ενιαία σύγχρονα και ασύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα, τυποποίηση διαδικασιών μπορεί να περάσει στην επόμενη μέρα. Έχει ήδη αποδειχτεί ότι σε όποιους τομείς ζητήθηκε η συνδρομή από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της ΥΑΠ η εμπειρία των υπαλλήλων της περιφέρειας τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, πχ ομάδες πιστοποίησης αεροδρομίων Fraport-Greece, παρακολούθηση αποκατάστασης ευρημάτων αεροδρομίων Fraport-Greece, ελέγχους σε πτυχία και άδειες ιπταμένου προσωπικού, λειτουργία γραφείων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες, επιτόπιες εκπαιδεύσεις σε προσωπικό αεροδρομίων, κλπ
  Αεροπορικές αρχές υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία: 14 αεροπορικές αρχές και 6 περιφερειακά γραφεία, Γαλλία, Γερμανία (φανταστείτε ότι στην Γερμανία ότι κάθε κρατίδιο έχει την δική του ΑΠΑ για τα θέματα αεροδρομίων και αεροπορικών εταιριών), Αγγλία, Ισπανία, κλπ. Επίσης ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στην Αεροπορία (EASA) ακολουθεί παρόμοια πρακτική έχοντας στην δύναμή τους μόνιμους εργαζόμενους υπαλλήλους ως επιθεωρητές, αλλά συμπληρώνουν και τις ομάδες επιθεωρήσεων με επιθεωρητές από διάφορες ευρωπαϊκές αρχές και έτσι το κέρδος είναι πολλαπλό. Η EASA χρησιμοποιεί επιθεωρητές που είναι πιο «κοντά» στην αεροπορική βιομηχανία αλλά και οι χώρες έχουν άμεση πρόσβαση στην τεχνογνωσία της EASA για να βελτιώσουν τον εποπτικό τους μηχανισμό.
  Η ύπαρξη υπαλλήλων σε περιφερειακές μονάδες δεν προσφέρει μόνο ευελιξία και αμεσότητα αλλά και μεγάλη εξοικονόμηση πόρων αφού περιορίζονται σημαντικά οι μετακινήσεις προσωπικού, ενώ γίνεται βέλτιστη χρήση των σύγχρονων συστημάτων απομακρυσμένης εργασίας.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 10:11 | Εύδοξος Μεγαγιάννης

  Α. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α’ «ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Α.Π.Α.)»
  Από το αναρτηθέν στη διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» ΜΕΡΟΣ Α’ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, απουσιάζουν πολύ σημαντικές αρμοδιότητες της ΑΠΑ, η άσκηση των οποίων προβλέπεται ρητά από διατάξεις νόμων και ασκούνται μέχρι σήμερα από τους Μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΥΠΑ. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, δεν προβλέπεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων:
  1. εποπτείας και παρακολούθησης της υλοποίησης των Συμβάσεων Παραχώρησης των αεροδρομίων και αφορούν:
  I. στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Ν.2338/1995-ΦΕΚ Α’ 202/14.09.1995),
  Ενδεικτικά, αναφέρουμε μερικές από αυτές τις υποχρεώσεις για εποπτεία και παρακολούθηση: την Τροποποίηση του Χωροταξικού Σχεδίου, την Έγκριση των Γενικών Μελετών (υποκαθιστώντας την Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώ¬ρησης), τον έλεγχο των Μελετών Εφαρμογής, την παρακολούθηση της κατασκευής, την τήρηση των Προτύπων, την παρακολούθηση της χρήσης – κίνησης – συντήρησης – λειτουργίας – αποδοτικότητας του Αεροδρομίου, την επέκταση του Αεροδρομίου και άλλα.
  II. στα 14 παραχωρημένα αεροδρόμια στη Fraport Greece (Ν.4389/2016 – ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016)
  Ενδεικτικά, αναφέρουμε μερικές από αυτές τις υποχρεώσεις: διατύπωση παρατηρήσεων/ενστάσεων επί των Μελετών Εφαρμογής (των πεδίων κίνησης αεροσκαφών, των οπτικών βοηθημάτων, της φωτοσήμανσης αεροδρομίων, των αεροσταθμών και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων, των Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λ.π.), έλεγχος και έγκριση των Master Plan, συμμετοχή στη διαδικασία επίλυσης των τεχνικών διαφορών, συμμετοχή στις επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της ουσιώδους ολοκλήρωσης των επικείμενων έργων, τακτικές επιθεωρήσεις για τη διασφάλιση συμμόρφωσης των 14 αεροδρομίων με τις Συμβάσεις Παραχώρησης, επιθεωρήσεις σχετικές με τη λειτουργία και τη συντήρηση των 14 παραχωρημένων αεροδρομίων.
  III. στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (Ν.4612/2019 – ΦΕΚ Α’ 77/23.05.2019).
  Άρθρο 17.2.Α.3 Έλεγχος και έγκριση του Βασικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αεροδρομίου από την ΥΠΑ, Άρθρο 17.2.Α.8 Τροποποίηση του Βασικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αεροδρομίου από την ΥΠΑ, Άρθρο 17.4.2 Διατύπωση σχολίων ή αντιρρήσεων της ΥΠΑ επί των εγκεκριμένων, από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, Μελετών, Άρθρο 18.3.1 Συμμετοχή της ΥΠΑ για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των Μελετών και των Κατασκευών Περιόδου Τ1 με τις Προδιαγραφές και της διευκόλυνσης της Πιστοποίησης του Αεροδρομίου, Άρθρο 18.5.1 Επιθεωρήσεις της ΥΠΑ για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του Έργου. Υποβολή παρατηρήσεων ΥΠΑ, Άρθρο 23 Α.8.2 Έλεγχος δυναμικότητας Αεροδρομίου – Επικαιροποίηση MASTER PLAN κάθε πενταετία ή νωρίτερα αν απαιτηθεί.

  2. Εποπτείας, ελέγχου και πιστοποίησης των μη παραχωρημένων Αεροδρομίων.

  3. Πολεοδομικής αρχής για την έκδοση οικοδομικών αδειών κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων εντός αεροδρομίων και εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων που απορρέουν από:
  Την υπουργική απόφαση με αρ. Γ2/Β/26970/1469/10.8.1998 ΦΕΚ 597Δ’ 16-08-1988 (Όροι και διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων της ΥΠΑ).
  Τις Συμβάσεις Παραχώρησης των αεροδρομίων (Ν.4389/2016 – ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016, παράγραφος 17.7.6.) σύμφωνα με την οποία «προς αποφυγή αμφιβολίας, η ΥΠΑ θα συνεχίσει να είναι η Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των Αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή και εκτέλεση Έργων εντός των Περιοχών Παραχώρησης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αρ. Γ2/Β/26970/1469/10.8.1998.»
  Τον Ν.4495/2017 άρθρο 29 παρ. 7 (όπως αναριθμήθηκε με την Παρ.19 Άρθρο 34 του Ν.4546/2018 και ισχύει από 12/6/2018) σύμφωνα με το οποίο: «Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης, από την Υ.Π.Α. και μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 66 του Ν.4427/2016 από την Α.Π.Α., για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδρομίων, των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των χώρων των ζωνών λιμένων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.»
  H αρμοδιότητα αυτή, η οποία παρά το γεγονός ότι εντάσσεται στις προβλεπόμενες αρμοδιότητες της ΑΠΑ του Άρθρου 7, παρ.3.ε στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, δεν περιέχεται σε καμία δομή από τις προβλεπόμενες του Άρθρου 23 του ιδίου σχεδίου νόμου.
  Oι αρμοδιότητες αυτές των ανωτέρω παραγράφων 1, 2 & 3, τεχνικής φύσεως συνδέονται με την εξασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και ασκούνται έως σήμερα με επιστημονική αρτιότητα και πληρότητα από το εξειδικευμένο, έμπειρο και εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΥΠΑ. Το προσωπικό αυτό, ανταπεξέρχεται με επιτυχία στο βαρύτατο αυτό έργο εγκαίρως και επιτυχώς, κάτω από αντίξοες συνθήκες και εντός των προβλεπόμενων ασφυκτικών προθεσμιών, παράλληλα με την άσκηση των λοιπών καθηκόντων που απορρέουν από ισχύουσες οργανικές και λοιπές διατάξεις.
  Περαιτέρω αναφέρουμε ότι με την ουσιαστική/απαραίτητη συμμετοχή των Διπλωματούχων Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έχει επιτευχθεί η Πιστοποίηση των 14 παραχωρημένων Αεροδρομίων και του ΔΑΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 139/2014 της EASA.
  Οι ανωτέρω αρμοδιότητες θεωρούμε ότι θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθούν στις αρμοδιότητες του παρόντος Σχέδιο Νόμου, που βρίσκεται σε διαβούλευση και ειδικότερα στο Μέρος Α’ αυτού, αφού άλλωστε εμπίπτουν στον σκοπό και στην αποστολή της ΑΠΑ, όπως αυτά περιγράφονται στο Σχέδιο Νόμου και την Αιτιολογική Έκθεση αυτού.
  Για την αποτελεσματική άσκηση των τεχνικών αυτών αρμοδιοτήτων, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτοτελής Οργανική Μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, με αντικείμενο την Εποπτεία Υποδομών και εγκαταστάσεων Αεροδρομίων.
  Στη Διεύθυνση αυτή μπορεί να ενταχθεί και το αντικείμενο του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος από Δραστηριότητες Πολιτικής Αεροπορίας λόγω συνάφειας του με έργο Μηχανικού.
  Συνακόλουθα, απαιτείται η εξασφάλιση του απαιτούμενου αριθμού Διπλωματούχων Μηχανικών στην ΑΠΑ.
  Επίσης προτείνεται να διερευνηθούν οι οργανικές μονάδες και να αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλήλων ανάλογα με τις ανάγκες στη Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων που αφορούν στους κανονισμούς και εποπτεία αεροδρομίων και υδατοδρομίων, υποδομών και εξοπλισμών, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και με σύγχρονες μεθόδους και έξυπνες τεχνολογίες τα αντίστοιχα αντικείμενα, όπως αποτελεσματικά και με επιτυχία ασκείται έως σήμερα από το εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας μας, και όπως ήδη έχει ληφθεί υπόψη στο εν λόγω αναρτηθέν στη διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για άλλες Διευθύνσεις της ΑΠΑ, όπως η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων.
  Ειδικές Παρατηρήσεις επί του Άρθρου 26 «Επιθεωρητές και ελεγκτική διαδικασία»
  1. Στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικτύου, θα πρέπει να προστεθεί και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 139/2014.
  2. Στις δύο πρώτες παραγράφους του άρθρου 26 προκύπτει ότι οι έλεγχοι γίνονται μόνον στους τομείς της ασφάλειας και προστασίας από έκνομες ενέργειες, καθώς και της οικονομικής ικανότητας των εποπτευόμενων φορέων. Θα πρέπει να γίνει αναφορά σε όλα τα πεδία ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων και γνωμοδοτήσεων επί υποδομών και εγκαταστάσεων αεροπορίας, στις οποίες ανήκουν και αυτές που απαιτούνται για την πιστοποίηση αεροδρομίων. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει αναφορά στον βασικό κανονισμό ΕΕ 1139/2018, όπως αυτός εφαρμόζεται και αναθεωρείται.

  Β. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β’ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
  1. Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ΥΠΑ διαφωνεί με τη λειτουργία της ΥΠΑ ως Ν.Π.Δ.Δ.
  2. Δεν γίνεται αντιληπτή η σκοπιμότητα μετατροπής της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και δεν προκύπτει, η μέσω της τροποποίησης αυτής, βελτίωση της λειτουργίας της ΥΠΑ, απεναντίας θα δημιουργήσει προβλήματα στις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτήν.
  3. Περαιτέρω, θεωρούμε ότι οι περιεχόμενες στο Σχέδιο Νόμου νομοθετικές μεταβολές δεν συνάδουν με τις λοιπές διατηρούμενες διατάξεις του Ν.4427/2016, που αφορούν την ΥΠΑ και ειδικότερα με τις αφορώσες στην διοικητική/οργανωτική διάρθρωση αυτής και το οργανόγραμμά της.
  4. Δημιουργούνται έτσι κενά, ασυμβατότητες και ερωτηματικά ως προς την δυνατότητα λειτουργίας της ΥΠΑ, σε συνδυασμό με τις διατηρούμενες διατάξεις περί ΥΠΑ, τις εισαγόμενες νομοθετικές μεταβολές και δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν πρόκειται για συνολική και ενιαία ρύθμιση για την λειτουργία της ΥΠΑ, το σύνολο των ρυθμίσεων και τροποποιήσεων της οποίας θα πρέπει να θεσπιστούν ταυτόχρονα με τις ρυθμίσεις/αλλαγές στην ΑΠΑ καθώς και με τροποποίηση του ΠΔ 85/2018.

  Επισυνάπτεται Παράρτημα με τις επικαλούμενες διατάξεις.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  Προς υποστήριξη των ανωτέρω, παραθέτουμε ενδεικτικά άρθρα, σύμφωνα με τις Συμβάσεις Παραχώρησης των αεροδρομίων.
  1. Συμβάσεις παραχώρησης των 14 Αεροδρομίων (FRAPORT) (Ν.4389/2016 – ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016)
  Άρθρο 18.4.2 Έλεγχος μελετών και υποβολή τυχόν παρατηρήσεων ή ενστάσεων από την ΥΠΑ στον Ανεξάρτητο Μηχανικό.
  Άρθρο 18.4.4 Παραπομπή του θέματος στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, σε περίπτωση που η ΥΠΑ αμφισβητήσει τις αποφάσεις του Ανεξάρτητου Μηχανικού .
  Άρθρο 18.11.3 Η ΥΠΑ θα επιθεωρεί όποτε κρίνει σκόπιμο την εξέλιξη των έργων.
  Άρθρο 18.12.3 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, ο Παραχωρησιούχος και η ΥΠΑ θα επιθεωρήσουν παρουσία του εργολάβου τα Εποπτευόμενα Έργα, ώστε να εξακριβωθεί ότι τα εν λόγω έργα είναι ουσιωδώς ολοκληρωμένα.
  Άρθρο 18.12.5 Παραπομπή του θέματος στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, σε περίπτωση που η ΥΠΑ διαφωνήσει με την απόφαση του Ανεξάρτητου Μηχανικού.
  Άρθρο 20.2 Εκτίμηση χωρητικότητας Α/Δ, υποβολή στην ΥΠΑ. Επικαιροποίηση MASTER PLAN και έγκριση από την ΥΠΑ.
  Άρθρο 20.3 Επισκόπηση και Έγκριση Σχεδίων Αποκατάστασης και Ρυθμιστικών σχεδίων. Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα άρθρο 20.3.1 έως 20.3.5. Έλεγχος μελετών και υποβολή τυχόν παρατηρήσεων ή ενστάσεων στον Ανεξάρτητο Μηχανικό.
  Άρθρο 20.5.3 Έλεγχος Σχεδίου Υλοποίησης Ανακαίνισης και υποβολή τυχόν παρατηρήσεων από την ΥΠΑ στον Ανεξάρτητο Μηχανικό.
  Άρθρο 20.5.4 Παραπομπή του θέματος στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, σε περίπτωση που η ΥΠΑ αμφισβητήσει την απόφαση του Ανεξάρτητου Μηχανικού.
  Άρθρο 26.1.7 Εκτέλεση τακτικών επιθεωρήσεων από την ΥΠΑ, για τη διασφάλιση συμμόρφωσης των 14 αεροδρομίων με τις Συμβάσεις Παραχώρησης.
  Άρθρο 26.2.5 Διεξαγωγή επιθεωρήσεων από την ΥΠΑ σε όλα τα ουσιώδη ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση του Περιφερειακού Αεροδρομίου κατά την περίοδο παραχώρησης.

  2. Σύμβαση Νέου Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (Ν.4612/2019 – ΦΕΚ Α’ 77/23.05.2019).

  Άρθρο 17.2.Α.3 Έλεγχος και έγκριση του Βασικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αεροδρομίου από την ΥΠΑ.
  Άρθρο 17.2.Α.8 Τροποποίηση του Βασικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αεροδρομίου από την ΥΠΑ.
  Άρθρο 17.4.2 Διατύπωση σχολίων ή αντιρρήσεων της ΥΠΑ επί των εγκεκριμένων, από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, Μελετών.
  Άρθρο 18.3.1 Συμμετοχή της ΥΠΑ για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των Μελετών και των Κατασκευών Περιόδου Τ1 με τις Προδιαγραφές και της διευκόλυνσης της Πιστοποίησης του Αεροδρομίου.
  Άρθρο 18.5.1 Επιθεωρήσεις της ΥΠΑ για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του Έργου. Υποβολή παρατηρήσεων ΥΠΑ.
  Άρθρο 23 Α.8.2 Έλεγχος δυναμικότητας Αεροδρομίου – Επικαιροποίηση MASTER PLAN κάθε πενταετία ή νωρίτερα αν απαιτηθεί.

  3. Σύμβαση Νέου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Ν.2338/1995-ΦΕΚ Α’ 202/14.09.1995)
  Διυπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών Α.Π 2916/48231/7-11-2007

  4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ EASA-ICAO- ΕΘΝΙΚΩΝ.
  Κανονισμοί EASA 1139/2018, 139/2014, ICAO ΑΝΝΕΧ 14 κ.τ.λ.

  Εύδοξος Μεγαγιάννης
  για τον Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών ΥΠΑ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 09:04 | Αθανάσιος Δραχαλίβας

  Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA), περιγράφει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις του κράτους μέλους για την οργάνωση και λειτουργία της Αρμόδιας Αρχής, επιφορτισμένης με τα καθήκοντα και υποχρεώσεις για την ασφαλή, συστηματική και αποτελεσματική διαρκή πιστοποίηση και εποπτεία του συνόλου της αεροπορικής δραστηριότητας. Πλέον του ανωτέρω Βασικού Κανονισμού, o Κανονισμός (ΕΕ) 139/2014 για τη θέσπιση απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών για τα αεροδρόμια, εξειδικεύει και καθορίζει περαιτέρω στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Αεροδρόμια (Μέρος-ADR.AR), τις απαιτήσεις για τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την πιστοποίηση και την εποπτεία των αεροδρομίων, των φορέων εκμετάλλευσης αεροδρομίων και των παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης του χώρου στάθμευσης.
  Η προτεινόμενη στο άρθρο 23 δομή εντός της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων με δύο μόνο Τμήματα θεωρείται ανεπαρκής για την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 139/2014. Περαιτέρω εκτιμάται ότι ο διαχωρισμός της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων σε δύο διακριτές Διευθύνσεις θα αναβαθμίσει τον βαθμό εξειδίκευσης των στελεχών και των δυο Διευθύνσεων καθώς επίσης θα συμβάλει στην παραγωγή ποιοτικότερου έργου προς όφελος της ασφάλειας των πτήσεων.
  Πλέον των ανωτέρω, απουσιάζουν από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, ασκούμενες από την υφιστάμενη Διεύθυνση Αερολιμένων δραστηριότητες, στο πλαίσιο υλοποίησης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, όπως του Κανονισμού 95/93 σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες, την εφαρμογή σε ότι αφορά στην πολιτική αεροπορία διατάξεων του μεταναστευτικού κώδικα ν.4251/2014 για παράτυπη μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών, την εφαρμογή ευρωπαϊκού δικαίου περί PNR (passenger name record) για τη υλοποίηση δημόσιας πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.
  Περαιτέρω σημειώνεται ότι δεν καταγράφονται οι ασκούμενες δραστηριότητας που απορρέουν από τον ICAO (Σύμβαση του Σικάγο) στο πεδίο των Διευκολύνσεων και ελευθεροκοινωνίας (ICAO Annex 9 Facilitation).
  Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται αδήριτη η ανάγκη σύστασης διακριτής Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροδρομίων και συμπλήρωσης αυτής με επιπλέον Τμήματα ώστε να ανταποκριθεί με τεχνογνωσία και επαγγελματισμό στο σύγχρονο πεδίο της αεροπορικής δραστηριότητας προάγοντας με μεθοδικότητα την ασφάλεια των πτήσεων.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 01:09 | Γιαννης Αντωνιου

  Δηλαδή, στα αεροδρόμια εφεξής, οταν κάποιος ρωτήσει «ποιος εκπροσωπει το κράτος?» (για όποια λείτουργια ενα συνετο κρατος πιστεύει ότι είναι απαραίτητη σε ένα αεροδομιο), θα πρέπει να του δείξουμε την Πυροσβεστική? την Αστυνομιά? τον ΕΟΔΥ? την ΥΠΑ? τον γιατρο? το Τελωνειο? Κανένα?

  Θυμιζω οτι απο εδω και πέρα η ΥΠΑ θα είναι παροχος υπηρεσιων, οπως και η πυροσβεστικη και «ο γιατρός». Η αστυνομία μπορει? ξέρει τον αεροπορικο χώρο? θελει να τον μάθει?

  Περα απο προσωπικα συμφεροντα, συντεχνιακες τακτικες κτλ, καταλαβαινουμε οτι ετσι υποβαθμιζεται το κρατος? Ειναι αδιανόητο να μην έχει παρουσία (σχετικη με τις αερομεταφορές) και οποια θέλει ας είναι. ΞΕΦΤΙΛΙΖΟΜΑΣΤΕ παρτε το χαμπαρι.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 00:16 | Γιαννης Αντωνιου

  Απο την αιτιολογικη έκθεση: «Άλλωστε, με σκοπό τη μετάβαση από ένα αποκεντρωμένο σύστημα ελέγχου σε μία κεντρική δομή, η με τον ν. 4427/2016 προβλεπόμενη Διεύθυνση Αεροπορικών Αρχών Περιφερειακών Αεροδρομίων και Περιφερειακής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η οποία συνεπάγεται την εγκατάσταση Αεροπορικών Αρχών σε κάθε αερολιμένα,καταργείται.»

  Για να ακριβολογουμε, δεν χρειαζεται καμμια εγκατάσταση Αεροπορικων Αρχων. Οπως γνωρίζει σίγουρα ο νομοθέτης, ανθρωπινο δυναμικό υπάρχει ήδη εκει. Αυτό που περίμενε ήταν το θέσμικο πλαίσιο για να κάνει την δουλειά για την οποία προσλήφθηκε και εκπαιδευτηκε. Αυτο που δεν περίμενε ηταν να εξαφανισθει.

  Πιστευω ειναι μια ασφαλής υπόθεση οτι το Ελληνικο Δημόσιο σπανια δρα με αυτον το τροπο. Να έχει ήδη τους υπαλληλους, να τους εχει προσλάβει/εκπαιδευσει /χρησιμοποιησει τόσα χρόνια και ξαφνικά, στα πλαισια του «επιτελικου κράτους» να τους εξαφανίζει. Αλήθεια, αυτο ειναι το επιτελικο κράτος ή το κράτος απών/σφυριζω-αδιαφορα-από-την-Αθήνα-καντε-οτι-θελετε-μονο-να-μη-σας-βλέπω?

  Σοβαρά τωρα?

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 00:09 | Γιώργος Π.

  θα έπρεπε να διαχωριστεί η Διεύθυνση εποπτείας Αεροναυτιλίας από την Διεύθυνση εποπτείας Αεροδρομίων. Δεν δύναται ο προϊστάμενος μιας ενιαίας διεύθυνσης να έχει καλή γνώση και των δύο αντικειμένων. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί απαιτούν για τον προϊστάμενο εποπτείας Αεροναυτιλίας να έχει ΑΤΜ ( air traffic management)υπόβαθρο

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 23:32 | Βραχωρίτη Α.

  Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες εποπτείας και πιστοποίησης της ΑΠΑ, πιστοποιούνται η αεροναυτιλία, τα αεροδρόμια και τα αεροσκάφη. Για τα μεν Πτητικά Πρότυπα δημιουργείται ξεχωριστή Διεύθυνση, για δε την αεροναυτιλία και τα αεροδρόμια, δημιουργούνται δύο τμήματα κάτω από κοινή Διεύθυνση. Δεν εξασφαλίζεται ο διακριτός ρόλος τους και υποβιβάζονται οι αρμοδιότητές τους. Ο δε Προϊστάμενος Διεύθυνσης θα στερείται γνώσεων και εμπειρίας ενός εκ των δύο τμημάτων που θα προϊσταται.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 22:02 | Κώστας

  Κρίσιμα θέματα εθνικής ασφάλειας που αφορούν σε ΝΟΤΑΜ, FIR, κτλ θα συνέρχεται το ΔΣ για να τα λύσει; Σχέδια ΙΚΑΡΟΣ, REMOVAL, emergency κλπ θα τα κάνουν οι εταιρίες χάντλινγκ και η φραπορτ; Κύριοι του υπουργείου παραδεχτείτε το λάθος σας (αν δεν είναι κάτι προσχεδιασμένο) και αλλάξτε το νομοσχέδιο. Αεροδρόμια χωρίς κρατική παρουσία αερολιμενικού ελέγχου και συνεχείς ελέγχους επί παντός επιστητού δεν περπατάνε. Θα γίνουμε διεθνώς ρεζίλι.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 21:30 | Εμμ. Καλλιουδάκης

  Στην παράγραφο 1, περ. γ), υποπερ. γα, τοποθετούνται εντός της Γενικής Διεύθυνσης Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και μέσα στην ίδια Διεύθυνση η εποπτεία της Αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων. Θα έπρεπε να διαχωριστούν σε δύο Διευθύνσεις (Διεύθυνση Αεροναυτιλίας και Διεύθυνση Αεροδρομίων), καθώς αποτελούν εντελώς διαφορετικά αντικείμενα.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 19:20 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΠ

  Οι τρεις πυλώνες που αναφέρονται στην ΑΠΑ (άρθρο 26, παρ.4) είναι Αερομεταφορές – Αεροναυτιλία – Αεροδρόμια. Θεωρούμε ότι η Αεροναυτιλία δεν μπορεί λόγω εύρους αντικειμένου και σπουδαιότητάς του να αντιπροσωπεύεται σε επίπεδο Τμήματος και να βρίσκεται σε μια Διεύθυνση μαζί με τα Αεροδρόμια, όπου ενδεχομένως θα μπορεί να προΐσταται και υπάλληλος που δεν θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για τη Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας (ΑΤΜ) . Το ίδιο μειονέκτημα αφορά βέβαια και τα αεροδρόμια.
  Πρόταση : Δημιουργία μιας ξεχωριστής Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας κατά το παραπάνω τρίπτυχο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επάρκεια οι κανονιστικές, ρυθμιστικές και εποπτικές απαιτήσεις της αεροναυτιλίας.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 18:35 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΟΣ

  Όσον αφορά την παράγραφο 1.γα, η Αεροναυτιλία και τα Αεροδρόμια αποτελούν το καθένα απο μόνο του πολύ σημαντικό κομμάτι του χώρου των αερομεταφορών και θα έπρεπε να έχουν αυτόνομη διεύθυνση το καθένα. Η υπαγωγή τους σε μία διεύθυνση εγκυμονεί τον κίνδυνο της παραμέλησης ενός απο αυτά ή και των δύο.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 17:08 | Kostas Gkiokas

  Η Κρατική Αεροπορική Αρχή (που ήδη υπάρχει) πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει στα ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια για πολλούς και διάφορους λόγους.
  Μεταξύ άλλων είναι η εξασφάλιση της τήρησης των κανονισμών όσον αφορά τόσο το safety όσο και το security (αεροδρομίων και πτήσεων).τα δικαιώματα των επιβατών, τις πτήσεις των drones, τις συμβατικές υποχρεώσεις των διαχειριστών και των πάσης φύσεως χρηστών των αεροδρομίων, τη σωστή λειτουργία ελικοδρομίων και υδατοδρομίων, την άμεση και επιτόπια παρουσία σε περίπτωση αεροπορικού συμβάντος, όπως και την εξάσκηση προανακριτικού έργου.
  Όλα αυτά και άλλα πολλά φέρουν με εξαιρετική επιτυχία, επαγγελματισμό και συνέπεια δεκαετίες τώρα οι πολύ έμπειροι υπάλληλοι των Αερολιμενικών Τμημάτων που υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα ελληνικά αεροδρόμια ανεβάζοντας την Ελλάδα στα υψηλότερα παγκόσμια σκαλοπάτια της ασφάλειας στον ευρύτερο αεροπορικό χώρο. Σημειώνεται πως εκτός των προσόντων (πτυχία και μεταπτυχιακά) των υπαλλήλων αυτών, η ελληνική πολιτεία έχει επενδύσει σ’αυτούς με τις συνεχείς μετεκπαιδεύσεις τους σε βάθος χρόνου πάνω σε σχετικούς με το αντικείμενό τους τομείς στον αεροπορικό χώρο.
  Όπως δεν νοείται Ελληνικό λιμάνι χωρίς την παρουσία του Λιμενικού Σώματος και ελληνικός δρόμος χωρίς Τροχαία, έτσι και δεν νοείται Ελληνικό Αεροδρόμιο χωρίς παρουσία της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:28 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

  Απόψεις Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών της ΥΠΑ αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»

  Α. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α’ «ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Α.Π.Α.)»
  Από το αναρτηθέν στη διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» ΜΕΡΟΣ Α’ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, απουσιάζουν πολύ σημαντικές αρμοδιότητες της ΑΠΑ, η άσκηση των οποίων προβλέπεται ρητά από διατάξεις νόμων και ασκούνται μέχρι σήμερα από τους Μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΥΠΑ. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, δεν προβλέπεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων:
  1. εποπτείας και παρακολούθησης της υλοποίησης των Συμβάσεων Παραχώρησης των αεροδρομίων και αφορούν:
  I. στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Ν.2338/1995-ΦΕΚ Α’ 202/14.09.1995),
  Ενδεικτικά, αναφέρουμε μερικές από αυτές τις υποχρεώσεις για εποπτεία και παρακολούθηση: την Τροποποίηση του Χωροταξικού Σχεδίου, την Έγκριση των Γενικών Μελετών (υποκαθιστώντας την Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώ¬ρησης), τον έλεγχο των Μελετών Εφαρμογής, την παρακολούθηση της κατασκευής, την τήρηση των Προτύπων, την παρακολούθηση της χρήσης – κίνησης – συντήρησης – λειτουργίας – αποδοτικότητας του Αεροδρομίου, την επέκταση του Αεροδρομίου και άλλα.
  II. στα 14 παραχωρημένα αεροδρόμια στη Fraport Greece (Ν.4389/2016 – ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016)
  Ενδεικτικά, αναφέρουμε μερικές από αυτές τις υποχρεώσεις: διατύπωση παρατηρήσεων/ενστάσεων επί των Μελετών Εφαρμογής (των πεδίων κίνησης αεροσκαφών, των οπτικών βοηθημάτων, της φωτοσήμανσης αεροδρομίων, των αεροσταθμών και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων, των Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λ.π.), έλεγχος και έγκριση των Master Plan, συμμετοχή στη διαδικασία επίλυσης των τεχνικών διαφορών, συμμετοχή στις επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της ουσιώδους ολοκλήρωσης των επικείμενων έργων, τακτικές επιθεωρήσεις για τη διασφάλιση συμμόρφωσης των 14 αεροδρομίων με τις Συμβάσεις Παραχώρησης, επιθεωρήσεις σχετικές με τη λειτουργία και τη συντήρηση των 14 παραχωρημένων αεροδρομίων.
  III. στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (Ν.4612/2019 – ΦΕΚ Α’ 77/23.05.2019).
  Άρθρο 17.2.Α.3 Έλεγχος και έγκριση του Βασικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αεροδρομίου από την ΥΠΑ, Άρθρο 17.2.Α.8 Τροποποίηση του Βασικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αεροδρομίου από την ΥΠΑ, Άρθρο 17.4.2 Διατύπωση σχολίων ή αντιρρήσεων της ΥΠΑ επί των εγκεκριμένων, από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, Μελετών, Άρθρο 18.3.1 Συμμετοχή της ΥΠΑ για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των Μελετών και των Κατασκευών Περιόδου Τ1 με τις Προδιαγραφές και της διευκόλυνσης της Πιστοποίησης του Αεροδρομίου, Άρθρο 18.5.1 Επιθεωρήσεις της ΥΠΑ για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του Έργου. Υποβολή παρατηρήσεων ΥΠΑ, Άρθρο 23 Α.8.2 Έλεγχος δυναμικότητας Αεροδρομίου – Επικαιροποίηση MASTER PLAN κάθε πενταετία ή νωρίτερα αν απαιτηθεί.

  2. Εποπτείας, ελέγχου και πιστοποίησης των μη παραχωρημένων Αεροδρομίων.

  3. Πολεοδομικής αρχής για την έκδοση οικοδομικών αδειών κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων εντός αεροδρομίων και εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων που απορρέουν από:
  Την υπουργική απόφαση με αρ. Γ2/Β/26970/1469/10.8.1998 ΦΕΚ 597Δ’ 16-08-1988 (Όροι και διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων της ΥΠΑ).
  Τις Συμβάσεις Παραχώρησης των αεροδρομίων (Ν.4389/2016 – ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016, παράγραφος 17.7.6.) σύμφωνα με την οποία «προς αποφυγή αμφιβολίας, η ΥΠΑ θα συνεχίσει να είναι η Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των Αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή και εκτέλεση Έργων εντός των Περιοχών Παραχώρησης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αρ. Γ2/Β/26970/1469/10.8.1998.»
  Τον Ν.4495/2017 άρθρο 29 παρ. 7 (όπως αναριθμήθηκε με την Παρ.19 Άρθρο 34 του Ν.4546/2018 και ισχύει από 12/6/2018) σύμφωνα με το οποίο: «Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης, από την Υ.Π.Α. και μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 66 του Ν.4427/2016 από την Α.Π.Α., για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδρομίων, των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των χώρων των ζωνών λιμένων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.»
  H αρμοδιότητα αυτή, η οποία παρά το γεγονός ότι εντάσσεται στις προβλεπόμενες αρμοδιότητες της ΑΠΑ του Άρθρου 7, παρ.3.ε στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, δεν περιέχεται σε καμία δομή από τις προβλεπόμενες του Άρθρου 23 του ιδίου σχεδίου νόμου.
  Oι αρμοδιότητες αυτές των ανωτέρω παραγράφων 1, 2 & 3, τεχνικής φύσεως συνδέονται με την εξασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και ασκούνται έως σήμερα με επιστημονική αρτιότητα και πληρότητα από το εξειδικευμένο, έμπειρο και εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΥΠΑ. Το προσωπικό αυτό, ανταπεξέρχεται με επιτυχία στο βαρύτατο αυτό έργο εγκαίρως και επιτυχώς, κάτω από αντίξοες συνθήκες και εντός των προβλεπόμενων ασφυκτικών προθεσμιών, παράλληλα με την άσκηση των λοιπών καθηκόντων που απορρέουν από ισχύουσες οργανικές και λοιπές διατάξεις.
  Περαιτέρω αναφέρουμε ότι με την ουσιαστική/απαραίτητη συμμετοχή των Διπλωματούχων Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έχει επιτευχθεί η Πιστοποίηση των 14 παραχωρημένων Αεροδρομίων και του ΔΑΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 139/2014 της EASA.
  Οι ανωτέρω αρμοδιότητες θεωρούμε ότι θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθούν στις αρμοδιότητες του παρόντος Σχέδιο Νόμου, που βρίσκεται σε διαβούλευση και ειδικότερα στο Μέρος Α’ αυτού, αφού άλλωστε εμπίπτουν στον σκοπό και στην αποστολή της ΑΠΑ, όπως αυτά περιγράφονται στο Σχέδιο Νόμου και την Αιτιολογική Έκθεση αυτού.
  Για την αποτελεσματική άσκηση των τεχνικών αυτών αρμοδιοτήτων, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτοτελής Οργανική Μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, με αντικείμενο την Εποπτεία Υποδομών και εγκαταστάσεων Αεροδρομίων.
  Στη Διεύθυνση αυτή μπορεί να ενταχθεί και το αντικείμενο του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος από Δραστηριότητες Πολιτικής Αεροπορίας λόγω συνάφειας του με έργο Μηχανικού.
  Συνακόλουθα, απαιτείται η εξασφάλιση του απαιτούμενου αριθμού Διπλωματούχων Μηχανικών στην ΑΠΑ.
  Επίσης προτείνεται να διερευνηθούν οι οργανικές μονάδες και να αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλήλων ανάλογα με τις ανάγκες στη Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων που αφορούν στους κανονισμούς και εποπτεία αεροδρομίων και υδατοδρομίων, υποδομών και εξοπλισμών, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και με σύγχρονες μεθόδους και έξυπνες τεχνολογίες τα αντίστοιχα αντικείμενα, όπως αποτελεσματικά και με επιτυχία ασκείται έως σήμερα από το εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας μας, και όπως ήδη έχει ληφθεί υπόψη στο εν λόγω αναρτηθέν στη διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για άλλες Διευθύνσεις της ΑΠΑ, όπως η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων.
  Ειδικές Παρατηρήσεις επί του Άρθρου 26 «Επιθεωρητές και ελεγκτική διαδικασία»
  1. Στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, θα πρέπει να προστεθεί και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 139/2014.
  2. Στις δύο πρώτες παραγράφους του άρθρου 26 προκύπτει ότι οι έλεγχοι γίνονται μόνον στους τομείς της ασφάλειας και προστασίας από έκνομες ενέργειες, καθώς και της οικονομικής ικανότητας των εποπτευόμενων φορέων. Θα πρέπει να γίνει αναφορά σε όλα τα πεδία ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων και γνωμοδοτήσεων επί υποδομών και εγκαταστάσεων αεροπορίας, στις οποίες ανήκουν και αυτές που απαιτούνται για την πιστοποίηση αεροδρομίων. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει αναφορά στον βασικό κανονισμό ΕΕ 1139/2018, όπως αυτός εφαρμόζεται και αναθεωρείται.

  Β. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β’ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
  1. Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ΥΠΑ διαφωνεί με τη λειτουργία της ΥΠΑ ως Ν.Π.Δ.Δ.
  2. Δεν γίνεται αντιληπτή η σκοπιμότητα μετατροπής της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και δεν προκύπτει, η μέσω της τροποποίησης αυτής, βελτίωση της λειτουργίας της ΥΠΑ, απεναντίας θα δημιουργήσει προβλήματα στις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτήν.
  3. Περαιτέρω, θεωρούμε ότι οι περιεχόμενες στο Σχέδιο Νόμου νομοθετικές μεταβολές δεν συνάδουν με τις λοιπές διατηρούμενες διατάξεις του Ν.4427/2016, που αφορούν την ΥΠΑ και ειδικότερα με τις αφορώσες στην διοικητική/οργανωτική διάρθρωση αυτής και το οργανόγραμμά της.
  4. Δημιουργούνται έτσι κενά, ασυμβατότητες και ερωτηματικά ως προς την δυνατότητα λειτουργίας της ΥΠΑ, σε συνδυασμό με τις διατηρούμενες διατάξεις περί ΥΠΑ, τις εισαγόμενες νομοθετικές μεταβολές και δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν πρόκειται για συνολική και ενιαία ρύθμιση για την λειτουργία της ΥΠΑ, το σύνολο των ρυθμίσεων και τροποποιήσεων της οποίας θα πρέπει να θεσπιστούν ταυτόχρονα με τις ρυθμίσεις/αλλαγές στην ΑΠΑ καθώς και με τροποποίηση του ΠΔ 85/2018.

  Επισυνάπτεται Παράρτημα με τις επικαλούμενες διατάξεις.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  Προς υποστήριξη των ανωτέρω, παραθέτουμε ενδεικτικά άρθρα, σύμφωνα με τις Συμβάσεις Παραχώρησης των αεροδρομίων.
  1. Συμβάσεις παραχώρησης των 14 Αεροδρομίων (FRAPORT) (Ν.4389/2016 – ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016)
  Άρθρο 18.4.2 Έλεγχος μελετών και υποβολή τυχόν παρατηρήσεων ή ενστάσεων από την ΥΠΑ στον Ανεξάρτητο Μηχανικό.
  Άρθρο 18.4.4 Παραπομπή του θέματος στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, σε περίπτωση που η ΥΠΑ αμφισβητήσει τις αποφάσεις του Ανεξάρτητου Μηχανικού .
  Άρθρο 18.11.3 Η ΥΠΑ θα επιθεωρεί όποτε κρίνει σκόπιμο την εξέλιξη των έργων.
  Άρθρο 18.12.3 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, ο Παραχωρησιούχος και η ΥΠΑ θα επιθεωρήσουν παρουσία του εργολάβου τα Εποπτευόμενα Έργα, ώστε να εξακριβωθεί ότι τα εν λόγω έργα είναι ουσιωδώς ολοκληρωμένα.
  Άρθρο 18.12.5 Παραπομπή του θέματος στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, σε περίπτωση που η ΥΠΑ διαφωνήσει με την απόφαση του Ανεξάρτητου Μηχανικού.
  Άρθρο 20.2 Εκτίμηση χωρητικότητας Α/Δ, υποβολή στην ΥΠΑ. Επικαιροποίηση MASTER PLAN και έγκριση από την ΥΠΑ.
  Άρθρο 20.3 Επισκόπηση και Έγκριση Σχεδίων Αποκατάστασης και Ρυθμιστικών σχεδίων. Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα άρθρο 20.3.1 έως 20.3.5. Έλεγχος μελετών και υποβολή τυχόν παρατηρήσεων ή ενστάσεων στον Ανεξάρτητο Μηχανικό.
  Άρθρο 20.5.3 Έλεγχος Σχεδίου Υλοποίησης Ανακαίνισης και υποβολή τυχόν παρατηρήσεων από την ΥΠΑ στον Ανεξάρτητο Μηχανικό.
  Άρθρο 20.5.4 Παραπομπή του θέματος στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, σε περίπτωση που η ΥΠΑ αμφισβητήσει την απόφαση του Ανεξάρτητου Μηχανικού.
  Άρθρο 26.1.7 Εκτέλεση τακτικών επιθεωρήσεων από την ΥΠΑ, για τη διασφάλιση συμμόρφωσης των 14 αεροδρομίων με τις Συμβάσεις Παραχώρησης.
  Άρθρο 26.2.5 Διεξαγωγή επιθεωρήσεων από την ΥΠΑ σε όλα τα ουσιώδη ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση του Περιφερειακού Αεροδρομίου κατά την περίοδο παραχώρησης.

  2. Σύμβαση Νέου Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (Ν.4612/2019 – ΦΕΚ Α’ 77/23.05.2019).

  Άρθρο 17.2.Α.3 Έλεγχος και έγκριση του Βασικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αεροδρομίου από την ΥΠΑ.
  Άρθρο 17.2.Α.8 Τροποποίηση του Βασικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αεροδρομίου από την ΥΠΑ.
  Άρθρο 17.4.2 Διατύπωση σχολίων ή αντιρρήσεων της ΥΠΑ επί των εγκεκριμένων, από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, Μελετών.
  Άρθρο 18.3.1 Συμμετοχή της ΥΠΑ για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των Μελετών και των Κατασκευών Περιόδου Τ1 με τις Προδιαγραφές και της διευκόλυνσης της Πιστοποίησης του Αεροδρομίου.
  Άρθρο 18.5.1 Επιθεωρήσεις της ΥΠΑ για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του Έργου. Υποβολή παρατηρήσεων ΥΠΑ.
  Άρθρο 23 Α.8.2 Έλεγχος δυναμικότητας Αεροδρομίου – Επικαιροποίηση MASTER PLAN κάθε πενταετία ή νωρίτερα αν απαιτηθεί.

  3. Σύμβαση Νέου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Ν.2338/1995-ΦΕΚ Α’ 202/14.09.1995)
  Διυπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών Α.Π 2916/48231/7-11-2007

  4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ EASA-ICAO- ΕΘΝΙΚΩΝ.
  Κανονισμοί EASA 1139/2018, 139/2014, ICAO ΑΝΝΕΧ 14 κ.τ.λ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:24 | Π.Δ., ΕΕΚ

  Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες εποπτείας και πιστοποίησης της ΑΠΑ, πιστοποιούνται η αεροναυτιλία, τα αεροδρόμια και τα αεροσκάφη. Για τα μεν Πτητικά Πρότυπα δημιουργείται ξεχωριστή Διεύθυνση, για δε την αεροναυτιλία και τα αεροδρόμια, δημιουργούνται δύο τμήματα κάτω από κοινή Διεύθυνση. Δεν εξασφαλίζεται ο διακριτός ρόλος τους και υποβιβάζονται οι αρμοδιότητές τους. Ο δε Προϊστάμενος Διεύθυνσης θα στερείται γνώσεων και εμπειρίας ενός εκ των δύο τμημάτων που θα προϊσταται

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 13:13 | Σ.Π.

  Χωρίς περιφερειακές μονάδες η ΑΠΑ πώς θα εκτελεί τις μέχρι τώρα αρμοδιότητες,οι οποιες ενδεικτικά είναι:
  -Η προστασία δικαιωμάτων των επιβατών και η επιβολή των σχετικών προστίμων
  -Η εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας
  -Η εποπτεία του φορέα λειτουργίας του αεροδρομίου και των εταιριών επίγειας εξυπηρέτησης.
  -Η διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων.
  Το 71% των ατυχημάτων συμβαίνουν στο ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.Δεν θα υπάρχει εκεί καμία αρμόδια αρχή;

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 11:26 | Ντίνα

  Η παρουσία της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής στα αεροδρόμια, ιδιαίτερα σε αυτά που εξυπηρετούν διεθνείς πτήσεις, είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά επιβεβλημένη.

  Οι «απλοί υπάλληλοι στα αεροδρόμια» επιτελούν σημαντικό, ουσιαστικό και κρίσιμο έργο, ασκώντας καθήκοντα εποπτικά και ρυθμιστικά σε σχέση με την εφαρμογή του αεροπορικού δικαίου και της ισχύουσας εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας σε τομείς όπως η ασφάλεια πτήσεων (safety), η ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security), η προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών και των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, ο αερολιμενικός έλεγχος κλπ. (η αναφορά είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική).

  Οι «απλοί υπάλληλοι στα αεροδρόμια» διενεργούν συνεχείς και συστηματικούς ελέγχους στα θέματα αρμοδιότητάς τους, σε καθημερινή βάση (σαββατοκύριακα, εορτές και αργίες επίσης) και σε όλο το ωράριο λειτουργίας των αεροδρομίων.

  Η παρουσία των «απλών υπαλλήλων στα αεροδρόμια» είναι ιδιαιτέρως αναγκαία στα παραχωρημένα αεροδρόμια (η αναφορά είναι και πάλι ενδεικτική):
  – η Κρατική Αεροπορική Αρχή είναι φορέας ελέγχου ΤΕΑΑ, έχει, ως κρατική αρχή, τη δυνατότητα να εφαρμόσει διαδικασία κράτησης αεροσκάφους λόγω οφειλών (ΤΕΑΑ, τελών χρήσης αεροδρομίου, τελών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών), είναι αυτή που δεν θα επιτρέψει την αναχώρηση αεροσκάφους πριν την εξόφληση ΤΕΑΑ, σε περίπτωση αεροπορικών εταιρειών με υποχρέωση επιτόπιας καταβολής αυτών, εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Δημοσίου.
  – η Κρατική Αεροπορική Αρχή ελέγχει την εφαρμογή του Βασικού Κανονισμού Επίγειας Εξυπηρέτησης και του Κανονισμού Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών με καύσιμα και χορηγεί, υπό προϋποθέσεις, προσωρινή έγκριση αυτοεξυπηρέτησης στην κατηγορία 8 (Υπηρεσίες Συντήρησης) κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, εποπτεύει την τήρηση των Αερολιμενικών Διατάξεων με δυνατότητα επιβολής ποινών επί παραβάσεων αυτών, συμμετέχει στις συναντήσεις της επιτροπής ασφαλείας του αεροδρομίου (safety committee), συνδράμει την ΕΔΑΑΠ στο έργο της σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος μέχρι την άφιξή της στον Αερολιμένα, διενεργεί προανάκριση σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος στον ελεγχόμενο χώρο του αεροδρομίου.
  – η Κρατική Αεροπορική Αρχή διενεργεί έλεγχο ιστορικού υποψηφίων εργαζομένων σε κάθε αερολιμένα συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, συγκαλεί την Επιτροπή Ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος ασφαλείας του αερολιμένα, εγκρίνει διαδικασίες off airport check in, συμμετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης απειλής (π.χ. σε περίπτωση απειλής βόμβας).
  – η Κρατική Αεροπορική Αρχή διενεργεί ελέγχους πτυχίων και αδειών και πιστοποιητικών υγείας ιπτάμενου προσωπικού, ελέγχους αεροναυτιλιακών εγγράφων αεροσκαφών, αλκοολομετρήσεις σε ιπτάμενο προσωπικό και προσωπικό που δραστηριοποιείται στον αερολιμένα, μετρήσεις ταχύτητας οχημάτων και εφοδίων στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών κλπ.

  Με βάση τα παραπάνω, η κατάργηση των Κρατικών Αεροπορικών Αρχών στα αεροδρόμια, μόνο προβλήματα και δυσλειτουργίες θα επιφέρει, το κυριότερο όμως είναι ότι διακυβεύεται η ασφάλεια των πτήσεων και η προστασία των δικαιωμάτων του επιβατικού κοινού.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 20:28 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΑΥΠΑ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 16
  ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΓΓ΄ και Κεφάλαιο Ε’ του Παραρτήματος Α
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 16
  Το σχέδιο της ΑΠΑ υποβαθμίζει τον τομέα της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, αλλοιώνοντας ακόμη και βασικούς ορισμούς, όπως το όνομα της αρμόδιας Διεύθυνσης, αφού η Διεύθυνση Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες μετονομάστηκε αυθαίρετα, προφανώς από αναρμόδιους και μη γνώστες του αντικειμένου, σε Διεύθυνση Αεροπορικής Προστασίας και μάλιστα συγχωνεύθηκε με Διεύθυνση τελείως διαφορετικού αντικειμένου, όπως αυτή της Προστασίας Περιβάλλοντος. Μόνο που πουθενά στη διεθνή ορολογία δεν υπάρχει ο όρος aviation protection, αλλά όπως γνωρίζουν και οι πιο αναρμόδιοι, ο σωστός όρος που αποδέχεται όλος ο πλανήτης είναι aviation security. Η Ασφάλεια στο αερολιμενικό έργο έχει σχέση με ελέγχους ασφαλείας, αποτρεπτικά δηλαδή μέτρα ασφαλείας και διαδικασίες ασφαλείας αερολιμένων, προσωπικού, επιβατών, αποσκευών, χειραποσκευών, φορτίου, προμηθειών αεροδρομίου, αεροσκαφών κλπ, για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και που καλύπτει και την ανάγκη για την διαρκή παρακολούθησή τους παντού, δηλαδή σε όλους τους αερολιμένες, κρίσιμο αντικείμενο που αγνοείται στο σχέδιο.
  Ειδικά ο όρος ασφάλεια από έκνομες ενέργειες έχει ενσωματωθεί σε όλη την ελληνική νομοθεσία, όπως στον ΕΚΑΠΑ, στο 165/05 και όχι μόνο της ΥΠΑ, αλλά και της ΕΛΑΣ και του ΓΕΕΘΑ και το aviation security ορίζεται ρητά με τον τρόπο αυτό σε όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς της ΕΕ, όπως ο ΕΚ300/08, 1998/15, 18/10, Εμπιστ. Απόφ. 8009/15, και ο 1583/19 περί cybersecurity αλλά και στο Annex 17 του ICAO. Είναι, δε, πασιφανές ότι η Ασφάλεια από Έκνομες Ενέργειες ουδεμία σχέση έχει με την Προστασία Περιβάλλοντος ώστε να συνυπάρχει σε μια Διεύθυνση για κοινό συντονισμό.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 16
  Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται οπωσδήποτε αλλαγή ονομασίας της Διεύθυνσης του άρθρου 23 παράγραφος γγ’ και αντίστοιχα του Κεφαλαίου Ε’ του Παραρτήματος Α, σε «Διεύθυνση Ασφαλείας από Έκνομες Ενέργειες» που λόγω σοβαρότητας, εμπιστευτικότητας και βαρύτητας του αντικειμένου της πρέπει να αποτελεί αυτόνομη Διεύθυνση.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 17:33 | Χρηστος Φ.

  Η αεροναυτιλία θα έπρεπε να αποτελεί ξεχωριστή Διεύθυνση. Πέραν των Ευρ. ΚΑνονισμών που το επιβάλλουν είναι και λογικό ότι τοαντικείμενοτης Αεροναυτιλίας (Ελεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας, Ηλεκτρονικα Μεσα Αεροναυτιλίας) απέχουν από τις απαιτησεις και τη λογική Διαχείρισης Αεροδρομίων.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 17:19 | ΧΣ

  Άλλη μια αθηνοκεντρική αρχή σε έναν κλάδο τόσο ιδιαίτερο για τη χώρα. Ουσιαστικά τα δεκάδες αεροδρόμια που βρίσκονται ανά την Ελλάδα, όχι μόνο σε περιοχές με χερσαία πρόσβαση αλλά κυρίως σε μικρά νησιά, θα εποπτεύονται για τα πάντα («γα. Διεύθυνση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων») με ορισμένες ανά τον χρόνο προκαθορισμένες επισκέψεις.

  Και όλα αυτά όταν στα περισσότερα από αυτά, υπάρχει ήδη το απαραίτητο προσωπικό (αερολιμενικοί) για αυτή τη δουλειά.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 14:17 | Διονύσης

  γ) γα. Διεύθυνση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων.

  Προκύπτει λοιπόν ότι θα υπάρχει ένα τμήμα εποπτείας της Αεροναυτιλίας κι ένα τμήμα εποπτείας των Αεροδρομίων μιας και οι δραστηριότητες αυτών των δυο τομέων είναι διακριτές σύμφωνα και με το ενωσιακό δίκαιο.

  Με αυτή τη δομή το έργο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας ανατίθεται σε τμήμα της διεύθυνσης και κατουσίαν μια ανεξάρτητη αρχή υποβιβάζεται σε τμήμα μιας Διεύθυνσης. Το τμη΄μα αυτό λοιπόν θα καλείται να εισηγηθεί το Σχέδιο Επιδόσεων του άρθρου 18 το οποίο αφορά την λειτουργία μιας Γενικής Διεύθυνσης της ΥΠΑ;

  Πόσο εφικτό και ρεαλιστικό είναι να διαχειριστεί ένα τμήμα όλο τον όγκο πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν τις δραστηριότητες της ΓΔ της ΥΠΑ που έχει οριστεί ως Πάροχος υπηρεσιών Αεροναυτιλίας;

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 13:55 | Ηλίας Λαρχανίδης

  Θεωρώ απαραιτήτως να δημιουργηθούν 2 ξεχωριστές διευθύνσεις 1.Εποπτείας Αεροναυτιλίας 2.Εποπτείας Αεροδρομίων.Ώστε έτσι με διακριτό ρόλο, να αναβαθμιστούν οι αρμοδιότητες τους αλλά επιπλέον ο κάθε προιστάμενος/διευθυντής να έχει και την απαιτούμενη εξειδίκευση,γνώση και εμπειρία για το συγκεκριμένο τομέα που προίσταται!

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 01:15 | K. Kazakos

  Προφανώς και δεν χρειάζεται η ΑΠΑ να είναι στα περιφερειακά αεροδρόμια!

  Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες εποπτείας και πιστοποίησης της ΑΠΑ, πιστοποιούνται η αεροναυτιλία, τα αεροδρόμια και τα αεροσκάφη. Για τα μεν Πτητικά Πρότυπα δημιουργείται ξεχωριστή Διεύθυνση, για δε την αεροναυτιλία και τα αεροδρόμια, δημιουργούνται δύο τμήματα κάτω από κοινή Διεύθυνση. Δεν εξασφαλίζεται ο διακριτός ρόλος τους και υποβιβάζονται οι αρμοδιότητές τους. Ο δε Προϊστάμενος Διεύθυνσης θα στερείται γνώσεων και εμπειρίας ενός εκ των δύο τμημάτων που θα προϊσταται.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 23:28 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Λόγω των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ πιστεύω ότι πρέπει να συμπεριληφθεί ξεκάθαρα στον τίτλο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης ο όρος «Αεροπορικη Εκμετάλλευση». Ομοίως και για τη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας. Συνεπώς, προτείνεται η μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης και της Διεύθυνσης σε:

  «Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας, Εποπτείας Αεροπορικής Εκμετάλλευσης και Διοικητικής Υποστήριξης», και

  «Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Εποπτείας Αεροπορικής Εκμετάλλευσης», αντίστοιχα.

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 23:10 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Πιστεύω ότι ο διαχωρισμός της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων σε δύο ξεχωριστές Διευθύνσεις θα βελτιώσει το επίπεδο εξειδίκευσης των υπαλλήλων, άρα και το παραγόμενο έργο.

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 22:45 | Βασιλης

  Πως ειναι δυνατον η αεροναυτιλια να ειναι ενα απλο τμημα και να στριμωχνεται μαζι με τους αερολιμενες σε μια διεύθυνση?
  Ειναι ζωτικης σημασιας η αεροναυτιλια να εχει διακριτη διευθυνση.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 19:44 | Γιώργος Κωνσταντίνου

  Είναι καλύτερο που δεν θα υπάρχει ΑΠΑ στα Αεροδρόμια. Το αντικείμενο της ΑΠΑ μπορεί καλύτερα να υποστηριχθεί κεντρικά. Οι απλοί υπάλληλοι στα Αεροδρόμια δεν έχουν να προσθέσουν κάτι. Ο τρόπος λειτουργίας των παραχωρημένων αεροδρομίων, έχει ήδη παραγκωνίσει τον σχετικό κλάδο. Μια απλή ενημέρωση τους γίνεται και μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία έγκρισης,τις περισσότερες φορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία φυσικά γίνεται και εξ΄αποστάσεως.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 19:37 | Γιώργος Κωνσταντίνου

  Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες εποπτείας και πιστοποίησης της ΑΠΑ,
  πιστοποιούνται η αεροναυτιλία, τα αεροδρόμια και τα αεροσκάφη. Για τα
  μεν Πτητικά Πρότυπα δημιουργείται ξεχωριστή Διεύθυνση, για δε την
  αεροναυτιλία και τα αεροδρόμια, δημιουργούνται δύο τμήματα κάτω από
  κοινή Διεύθυνση. Δεν εξασφαλίζεται ο διακριτός ρόλος τους και
  υποβιβάζονται οι αρμοδιότητές τους. Ο δε Προϊστάμενος Διεύθυνσης θα
  στερείται γνώσεων και εμπειρίας ενός εκ των δύο τμημάτων που θα
  προϊσταται.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 16:52 | Π.Γ.

  «γα. Διεύθυνση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων»
  Η αεροναυτιλία από μόνη της είναι ένας τομέας που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής λόγω της πολυπλοκότητας, της ιδιαιτερότητας της και της εξειδίκευσης που χρειάζεται κάποιος για να την εποπτεύει. Εξίσου σημαντική όμως είναι και η εποπτεία των αερολιμένων.
  Και τα δύο αντικείμενα, Αεροναυτιλία και Αεροδρόμια, πυλώνες της ΥΠΑ, χρήζουν ξεχωριστών διευθύνσεων για την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία τους.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 07:52 | Β. Χουτζούμης

  – Ἡ συμπίεσις τοῦ ἀντικειμένου τῆς Ἀεροναυτιλίας εἰς ἓν Τμῆμα, ἔστω καὶ ἐὰν τοῦτο στελεχωθῇ ἐπαρκῶς, θεωρεῖται ὅτι θὰ ἀποθαρρύνῃ τὴν καλλιέργειαν εἰδικῆς τεχνογνωσίας ἥτις διευκολύνεται διὰ τῆς λειτουργίας μικρῶν κέντρων ἀριστείας (ἐπιπέδου τμήματος). Ἀντίστοιχοι παρατηρήσεις δύνανται νὰ διατυπωθοῦν καὶ ἐπὶ ἄλλων Τμημάτων τοῦ ὀργανισμοῦ, ἕκαστον τῶν ὁποίων καλύπτει εὐρυτάτους τομεῖς τῆς ἀεροπορίας. Ἡ συνήθης πρακτικὴ ὀργανώσεως κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ διαχείρισις τῶν μεγάλων τομέων θεματικῆς ἁρμοδιότητος κλιμακοῦται εἰς δύο ἐπίπεδα (τμῆμα – διεύθυνσις) κρίνεται πολὺ ἀσφαλεστέρα διότι ἐν αὐτῇ αὐξάνεται σημαντικῶς ἡ πιθανότης ὡρισμένη εἰσήγησις νὰ ἐλεγχθῇ ὑπὸ προϊσταμένων ἐχόντων προηγμένην ἱκανότητα ἀξιολογήσεως. Προστίθεται ἐπίσης ὅτι κατὰ τὴν συνήθη πρακτικὴν ὀργανώσεως παρέχονται καὶ εὐρύτεραι προοπτικαὶ ἐξελίξεως τοῦ προσωπικοῦ.
  – Ἡ ὑπαγωγὴ βαρυσημάντων πλὴν ἀσχέτων ἀντικειμένων εἰς ἑνιαίας διευθύνσεις θεωρεῖται ὅτι δὲν συντελεῖ εἰς τὴν παραγωγὴν ἔργου ὑψηλῆς ποιότητος, καθ’ ὅτι ἀποτελεῖ προφανῶς ὑποβάθμισιν τῶν ἀντικειμένων τούτων.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2020, 13:55 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Όσον αφορά στην Διεύθυνση Δ17/ΥΠΑ παρατηρώ ότι με τον ν.4427/16 άρθρο 50 το Τμήμα ΣΤ(Πολιτικοστρατιωτική Συνεργασία) καταργείται και οι αρμοδιότητες του Τμήματος ΣΤ μεταφέρονται στην ΑΠΑ άρθρο 16(Τμήμα Γ αρμοδιότητες β,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ,ι) το οποίο με τον προτεινόμενο νόμο καταργείται.Έτσι με τον προτεινόμενο νόμο καταργείται το άρθρο 16 του ν.4427/16 και εμφανίζεται στο άρθρο 23 αβ,στο Γραφείο του Διοικητή ΑΠΑ με τίτλο Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων σχέσεων, Διαχείρισης κρίσεων και Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας. Αυτό προφανώς δεν περιγράφει αρμοδιότητες και θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην υπηρεσία και γενικά στην χώρα αφού δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και κανένας δεν έχει αρμοδιότητα να σχεδιάζει ασκήσεις , να συντονίζει ΥΠΑ-ΥΠΕΞ-ΓΕΑ-ΓΕΕΘΑ και να εκδίδει ΝΟΤΑΜs.

 • 27 Αυγούστου 2020, 12:04 | Νικόλαος Μ.

  Ελλοχεύει τεράστιος κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων και τα δικαιώματα των επιβατών, αφού δεν θα υφίστανται κατά τόπους Αεροπορικές Αρχές στα αεροδρόμια για να τα διασφαλίσουν. Δεν υπάρχουν αυτορυθμιζόμενα αεροδρόμια, όπως δεν υπάρχει οδική ασφάλεια χωρίς Τροχαία και επιβατικό λιμάνι χωρίς Λιμεναρχείο. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά τα επιχειρηματικά υπερισχύουν του Δημοσίου Συμφέροντος.

 • 26 Αυγούστου 2020, 20:27 | M. Antypas

  Δηλαδή δεν θα υπάρχει ΑΠΑ στα αεροδρόμια; Εκεί που χρειάζονται καθημερινοί έλεγχοι στους χρήστες και στους φορείς τους; Θα είναι απλά μια αθηνοκεντρική επιτελική αρχή χωρίς προσωπικό στα αεροδρόμια;
  Θα είναι ανεξέλεγκτοι οι επιχειρηματίες των αεροδρομίων (αερ. εταιρίες, εταιρίες χάντίνγκ, αερολέσχες, Φράπορτ, κτλ;).