Άρθρο 44 – Τροποποίηση του π.δ. 8/2004 – Προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σε περίπτωση οριστικής απώλειας ειδικότητας

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 8/2004 (Α΄ 4) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Αεροπορίας επί σχετικών ερωτημάτων της Α.Π.Α. ή της Υ.Π.Α. για υπαλλήλους του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), της Α.Π.Α. ή της Υ.Π.Α. αντίστοιχα, υποβάλλεται, για τους μεν υπαλλήλους του κλάδου ΕΕΚ της Α.Π.Α. στον Διοικητή της Α.Π.Α., για τους δε υπαλλήλους του κλάδου ΕΕΚ της Υ.Π.Α. στον Διοικητή της Υ.Π.Α.. Εντός μηνός από την περιέλευση σε αυτούς της γνωμοδότησης της Επιτροπής, α) ο Διοικητής της Υ.Π.Α εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη δικαιώματος αποζημίωσης των υπαλλήλων κλάδου ΕΕΚ της Υ.Π.Α., κοινοποιούμενη στον Διοικητή της Α.Π.Α., ο οποίος προβαίνει σε έκδοση πράξης οριστικής ανάκλησης της ειδικότητας τους συμφώνα με τον κανονισμό ΕΕ 340/2015 ή την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και β) ο Διοικητής της Α.Π.Α. εκδίδει διαπιστωτική πράξη δικαιώματος αποζημίωσης και πράξη οριστικής ανάκλησης της ειδικότητας των υπαλλήλων ΕΕΚ της Α.Π.Α., συμφώνα με τον κανονισμό ΕΕ 340/2015 ή την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 8/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στην περίπτωση των υπαλλήλων του κλάδου ΕΕΚ της Α.Π.Α., η απώλεια ειδικότητας για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων διαπιστώνεται κατόπιν σχετικής αίτησής τους στην ίδια ως άνω Επιτροπή. Η αίτηση των υπαλλήλων του κλάδου των ΕΕΚ της Α.Π.Α. συνοδεύεται από σχετική εισήγηση του Διοικητή της Α.Π.Α. και διαβιβάζεται στην Επιτροπή με ευθύνη του Διοικητή της Α.Π.Α.. Το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται ο υπάλληλος του κλάδου των ΕΕΚ της Α.Π.Α. υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται για τους υπαλλήλους του κλάδου των ΕΕΚ της Υ.Π.Α. και βαρύνει την Α.Π.Α., η οποία αντλεί τους σχετικούς πόρους κατά τα προβλεπόμενα στην περ. α’ του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999. Ο Διοικητής της Α.Π.Α., εντός μηνός από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Επιτροπής, εκδίδει διαπιστωτική πράξη ανάκλησης ειδικότητας του υπαλλήλου και δικαιώματος αποζημίωσής του».
3. Η παρ. 10 του άρθρου 50 του ν. 4663/2020 (Α’ 30) καταργείται.
4. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων του άρθρου 50 του ν. 4663/2020 και του παρόντος άρθρου ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Α.Π.Α. κατά τα προβλεπόμενα στην περ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 51 του παρόντος.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 18:15 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΟΣ

  Παράγραφος 2, όσον αφορά την απώλεια ειδικότητας των υπαλλήλων του κλάδου ΕΕΚ της ΑΠΑ, με ποια κριτήρια θα καθορίζεται η αδυναμία άσκησης καθηκόντων τη στιγμή που δεν θα ασκούνται επιχειρησιακά καθήκοντα ; (για να μην αναφερθούμε στην διατήρηση της εν λόγω ειδικότητας, τη στιγμή που για τους επιχειρησιακούς χάνεται εάν δεν ασκηθεί για συγκριτικά πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα).

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 17:45 | Π. Αντύπας

  Παρακαλώ την προσοχή σας

  Η αναφορά ότι : «α) ο Διοικητής της Υ.Π.Α εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη δικαιώματος αποζημίωσης των υπαλλήλων κλάδου ΕΕΚ της Υ.Π.Α., κοινοποιούμενη στον Διοικητή της ΑΠΑ» δεν είναι σωστή!
  Με βάση τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς την Πράξη οριστικής ανάκλησης ειδικότητας εκδίδει ο NSA.
  Άρα πρέπει να τροποποιηθεί σε «α) ο Διοικητής της Υ.Π.Α εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη δικαιώματος αποζημίωσης των υπαλλήλων κλάδου ΕΕΚ της Υ.Π.Α., κοινοποιούμενη στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Εποπτείας της Αεροναυτιλίας.»
  Επίσης η περίπτωση β) να διαγραφεί με βάση την παραπάνω επισήμανση.
  Επίσης η παρ. 2 του άρθρου 44 να διαγραφεί με βαση την παραπάνω επισήμανση.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 23:10 | Γεώργιος Π

  Η ειδικότητα του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας αποτελεί πρόσθετη ειδικότητα, που δεν έχει σχέση με τον πανεπιστημιακό τίτλο που φέρει ο υπάλληλος κατά την πρόσληψή του. Αυτός ο τίτλος επ’ ουδενί συναρτάται με αυτήν την ειδικότητα, την οποία ούτως ή άλλως ο υπάλληλος αποκτά με έξοδα της Υπηρεσίας και επιπλέον η απώλειά της δεν καταστρέφει οικονομικά ούτε την ζωή του ούτε την καριέρα του. Και αυτό διότι σε περίπτωση απώλειας της ειδικότητας ΕΕΚ, η Υπηρεσία δεν απολύει τον υπάλληλο αλλά τον μετακινεί σε συναφή θέση όπου προσφέρει τις υπηρεσίες του. Εξ άλλου ακόμη και αν απολυόταν ο υπάλληλος θα μπορούσε να εξασκήσει τις δεξιότητες που πηγάζουν από τον πανεπιστημιακό του τίτλο.

  Στην περίπτωση λοιπόν απώλειας της ειδικότητας ΕΕΚ, ο υπάλληλος και παραμένει στην υπηρεσία αλλά και αποζημιώνεται με το ποσό (κατ’ ελάχιστον) των 215.000 ευρώ.

  Αντίστοιχα όμως, για την απώλεια της ειδικότητας χειριστή αεροσκαφών του υπαλλήλου της ΥΠΑ (που εν προκειμένω είναι και η μοναδική του βιοποριστική ικανότητα), δεν υπάρχει καμία αποζημίωση. Στην περίπτωση δε που απολυθεί από την Υπηρεσία, αυτός δεν μπορεί να εξασκήσει την ικανότητα/ειδικότητα του χειριστή αεροσκαφών για βιοποριστικούς λόγους.

  Είναι επόμενο κ. Υπουργέ, η άνιση αυτή μεταχείριση που πραγματεύεται το άρθρο, να προκαλεί μια αποστροφή για την ολοφάνερα μονομερή και επωφελή εύνοια υπέρ των Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας, δημιουργώντας επιπροσθέτως την λανθάνουσα αίσθηση ότι αυτό συμβαίνει λόγω της μη υποστήριξης των χειριστών αεροσκαφών από ισχυρό συνδικαλιστικό όργανο.

  Αυτή την στιγμή, κ. Υπουργέ, υπηρετούν στην ΥΠΑ χειριστές αεροσκαφών που έχουν χάσει και χάνουν καθημερινά τις ικανότητές τους εξ αιτίας της Υπηρεσίας που δεν δέχεται να τις ανανεώσει, και μάλιστα την στιγμή που υποχρεούται να το πράξει. Είναι θεμιτό βέβαια κατά μια έννοια καθόσον η Υπηρεσία δεν χρειάζεται να τους αποζημιώσει από τη στιγμή που δεν τους απολύει και τους χρησιμοποιεί σε συναφείς θέσεις, όπως φυσικά κάνει και με τους Ελεγκτές Εναερίου Κυκλοφορίας που χάνουν την ειδικότητά τους αλλά όμως μετ’ αποζημιώσεως(;;;).
  Επιπλέον, την αποζημίωση αυτή την παίρνουν οι ΕΕΚ οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσουν οι ίδιοι με απλές ιατρικές γνωματεύσεις (τουλάχιστον μέχρι τώρα). Μάλιστα τώρα νομοθετήσατε με το παρόν νομοσχέδιο να την παίρνουν και με εισήγηση του εκάστοτε Διοικητή της ΑΠΑ ή της ΥΠΑ για «λόγους αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων τους» μόνο και μόνο επειδή ….μετακινούνται οριστικά στην ΑΠΑ;
  Επίσης, αν και χάνουν την ειδικότητά τους συνεχίζουν παρά ταύτα να λαμβάνουν επίδομα EUROCONTROL υπαγόμενοι στο ποσοστό 44% του ν. 2682/99, πλέον του αντίστοιχου συγκεντρωτικού ποσού του ιδίου επιδόματος (κάθε εξάμηνο) σύμφωνα με το ν. 3431/06, είτε είναι στην ΥΠΑ είτε στην ΑΠΑ. Γιατί αυτή η εύνοια;
  Έχουν ελεγχθεί όλες οι παραπάνω ανισότητες πριν προωθηθεί το συγκεκριμένο άρθρο;

 • 27 Αυγούστου 2020, 12:58 | Νικόλαος Μ.

  Το άρθρο αυτό είναι αντισυνταγματικό, καθώς παραβαίνει το δίκαιο των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, δίνοντας προνόμιο σε συγκεκριμένους υπαλλήλους της Αρχής (την αποζημίωση απώλειας ειδικότητας ΕΕΚ), γεγονός που αποτελεί Δυσμενή Διάκριση σε βάρος των συναδέλφων τους με αντίστοιχα προσόντα που επίσης θα υπηρετούν στην ΑΠΑ. Παραβιάζονται δηλαδή τόσο η συνταγματική Αρχή της Ισότητας στην Εργασία, όσο και η Ανεξαρτησία της Αρχής. Εξάλλου σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα του νομοσχεδίου θα υπηρετούν στην ΑΠΑ 115 υπάλληλοι ΠΕ, χωρίς να αναφέρονται εσκεμμένα οι Κλάδοι τους, γιατί εδώ αναφέρονται επιλεκτικά μόνο οι ΕΕΚ; Το άρθρο αυτό θα καταπέσει στο ΣτΕ, εάν ψηφιστεί.