ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Αρμοδιότητες Τμημάτων και Γραφείων που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή
1. Η Γραμματεία επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες, ενώ παράλληλα παρέχει σχετική διοικητική υποστήριξη στις υφιστάμενες υπηρεσίες και οργανικές μονάδες της Αρχής. Οι σύμβουλοι επικουρούν τον Διοικητή κατά τη λήψη των αποφάσεων, σε θέματα επιχειρησιακής, τεχνικής, οικονομικής και νομικής φύσης.
2. Το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημόσιων Σχέσεων, Διαχείρισης Κρίσεων και Πολιτικο-στρατιωτικής Συνεργασίας υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και έχει ως αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την καλλιέργεια και ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας της Α.Π.Α. με άλλες κρατικές υπηρεσίες, τους ιδιωτικούς φορείς και τους πολίτες, την πληροφόρηση των Μ.Μ.Ε. για τις ενέργειες και τις δραστηριότητες της Α.Π.Α., τη διαχείριση κρίσεων και την υλοποίηση και εμβάθυνση της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Α.Π.Α..
3. Το Γραφείο Αεροϊατρικής και Ιατρικών Υποθέσεων έχει ως αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την εποπτεία του συστήματος πιστοποίησης της ιατρικής καταλληλότητας και των εξουσιοδοτημένων ιατρών, επικουρεί τα Τμήματα «Αδειοδότησης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών Οργανισμών Αεροναυτιλίας» και «Αδειών και Πτυχίων Ιπτάμενου Προσωπικού/Μηχανικών Αεροσκαφών» και πραγματοποιεί την τελική αξιολόγηση της ιατρικής ικανότητας των χειριστών αεροσκαφών και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.
4. Το Τμήμα Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας, Αναφοράς και Διαχείρισης Συμβάντων υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και έχει ως αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση και εποπτεία του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας, τη συλλογή και διαχείριση κάθε είδους συμβάντων και συστημάτων σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.
5. Το Τμήμα Ποιότητας (QMS) και Συμμόρφωσης (CMS) έχει ως αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την εποπτεία των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και συμμόρφωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων
1. Η Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων υπάγεται στον Διοικητή και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Την ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη συνεργασία των Διευθύνσεων που υπάγονται σ΄ αυτή,
β. Την έκδοση αποφάσεων ελέγχου και τον συντονισμό του ελεγκτικού έργου που διεξάγουν οι Διευθύνσεις, κατά αρμοδιότητα, είτε κατόπιν εντολής της Διοίκησης, είτε κατόπιν εισήγησης των Διευθύνσεων.
γ. Την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και του μέρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Α.Π.Α., που άπτεται του αντικειμένου της.
δ. Την ευθύνη για τον συντονισμό με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης για θέματα που άπτονται του αντικειμένου της.
2. Η επιλογή και τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή γίνεται με τρόπο αντικειμενικό και αδιάβλητο, σύμφωνα με το ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
3. Στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Α.Π.Α., κατά περίπτωση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.
4. Οι Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, πέρα από τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στα Κεφάλαια Γ, Δ, Ε του παρόντος παραρτήματος ασκούν και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Συνδράμουν στην κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας και τη διαχείριση κάθε είδους συμβάντων και περιστατικών σε συνεργασία με το Τμήμα Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας, Αναφοράς και Διαχείρισης Συμβάντων, για θέματα που άπτονται του αντικειμένου τους.
β. Εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης ποιότητας και συμμόρφωσης σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και Συμμόρφωσης, για θέματα που άπτονται του αντικειμένου τους.
γ. Συνεργάζονται με τα Γραφεία «Επικοινωνίας και Δημόσιων Σχέσεων, Διαχείρισης Κρίσεων και Πολιτικο-στρατιωτικής Συνεργασίας» και «Ιατρικών Υποθέσεων», και τις οργανικές μονάδες άλλων Διευθύνσεων της Α.Π.Α., για θέματα που άπτονται του αντικειμένου τους.
δ. Αναπτύσσουν τη συνεργασία της Α.Π.Α με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και κάθε άλλο οργανισμό ή αρχή, για θέματα που άπτονται του αντικειμένου τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Διεύθυνση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων
1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:
Α) Τμήμα Εποπτείας, Κανονισμών και Πιστοποίησης της Αεροναυτιλίας (ATM/ANS), με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την εποπτεία και πιστοποίηση των παρόχων υπηρεσιών και συστημάτων αεροναυτιλίας, τη διαχείριση κάθε είδους συμβάντων και περιστατικών, τον σχεδιασμό των δομών εναέριου χώρου, τον έλεγχο και την εποπτεία ζητημάτων διαλειτουργικότητας, διαχείρισης φάσματος και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και την παροχή συνδρομής σε κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με τον τομέα της αεροναυτιλίας. Το Τμήμα Εποπτείας, Κανονισμών και Πιστοποίησης της Αεροναυτιλίας συνεργάζεται, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Α.Π.Α. και δύναται, ιδίως, να αξιοποιεί προσωπικό της Διεύθυνσης Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας.
Β) Τμήμα Αδειοδότησης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών Οργανισμών Αεροναυτιλίας, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την αδειοδότηση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και την πιστοποίηση των οργανισμών που παρέχουν εκπαίδευση σε ζητήματα αεροναυτιλίας, μεταξύ των οποίων και της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α.).
Γ) Τμήμα Κανονισμών, Εποπτείας και Πιστοποίησης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη ρύθμιση, πιστοποίηση, εποπτεία και διαχείριση κάθε είδους συμβάντων και περιστατικών, την επίγεια εξυπηρέτηση και την παροχή συνδρομής σε κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με τον τομέα των αεροδρομίων και των υδατοδρομίων.
Δ) Τμήμα Κανονισμών και Εποπτείας Χαρτών, Εμποδίων και Υποδομών με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη ρύθμιση, την εποπτεία και την παροχή συνδρομής σε κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με τους χάρτες, τα εμπόδια, και τις υποδομές των αεροδρομίων, υδατοδρομίων και της αεροναυτιλίας.
2. Στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Α.Π.Α., κατά περίπτωση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας της, η διαδικασία για τη συνεργασία του Τμήματος Εποπτείας, Κανονισμών και Πιστοποίησης της Αεροναυτιλίας με άλλες οργανικές μονάδες της Α.Π.Α. και την αξιοποίηση προσωπικού της Διεύθυνσης Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων
1. Η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:
Α) Τμήμα Μητρώου Αεροσκαφών και Πτητικής Ικανότητας με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την τήρηση του σχετικού μητρώου αεροσκαφών, την πραγματοποίηση καταχωρίσεων και τη ρύθμιση και διαρκή εποπτεία της πτητικής ικανότητας των αεροσκαφών και την πιστοποίηση των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης και εκπαίδευσης σε ζητήματα αξιοπλοΐας αεροσκαφών.
Β) Τμήμα Πτητικής Λειτουργίας με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την πιστοποίηση και εποπτεία των αερομεταφορέων που εκτελούν εμπορικές πτήσεις και τη χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών και εγκρίσεων.
Γ) Τμήμα Αδειών και Πτυχίων Ιπτάμενου Προσωπικού/Μηχανικών Αεροσκαφών, Μητρώου και Πιστοποίησης, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την τήρηση σχετικού μητρώου και την πιστοποίηση Φορέων Αεροπορικής Εκπαίδευσης Ιπτάμενου Προσωπικού, μεταξύ των οποίων και της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α.) και τη διενέργεια εξετάσεων και επαναξιολογήσεων για το ιπτάμενο προσωπικό, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1178/2011 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά στο ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας.
Δ) Τμήμα Ιδιωτικής Αεροπορίας, Αεραθλητισμού, και Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Σ.μη.Ε.Α.), με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη ρύθμιση και εποπτεία των αεραθλητικών σωματείων, την τήρηση σχετικού μητρώου και την πιστοποίηση και εποπτεία των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την αδειοδότηση των χειριστών τους.
2. Η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων συνεργάζεται, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Α.Π.Α. και δύναται, ιδίως, να αξιοποιεί προσωπικό της Διεύθυνσης Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας.
3. Στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Α.Π.Α., κατά περίπτωση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας της, η διαδικασία για τη συνεργασία της με άλλες οργανικές μονάδες της Α.Π.Α. και την αξιοποίηση προσωπικού της Διεύθυνσης Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Διεύθυνση Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
1. Η Διεύθυνση Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:
Α) Τμήμα Προστασίας από έκνομες ενέργειες με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη ρύθμιση, πιστοποίηση, εποπτεία και ανάπτυξη προτύπων ασφαλείας και του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Π.Π.Ε.Α.Π.Α.).
Β) Τμήμα Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη ρύθμιση, πιστοποίηση, εποπτεία και ανάπτυξη προτύπων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της πολιτικής αεροπορίας και την παροχή συνδρομής στην αντιμετώπιση πιθανών απειλών.
Γ) Τμήμα Κανονισμών και Εποπτείας Προστασίας Περιβάλλοντος με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την κανονιστική ρύθμιση, πιστοποίηση και εποπτεία της προστασίας του περιβάλλοντος της πολιτικής αεροπορίας, με στόχο τη μείωση των ρύπων και του θορύβου αεροσκαφών και αεροδρομίων και τη χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών και εγκρίσεων.
2. Στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Α.Π.Α., κατά περίπτωση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας της, η διαδικασία για τη συνεργασία της με άλλες οργανικές μονάδες της Α.Π.Α. και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης
1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης υπάγεται στον Διοικητή και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Την ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη συνεργασία των Διευθύνσεων που υπάγονται σε αυτή.
β. Την έκδοση αποφάσεων ελέγχου και τον συντονισμό του ελεγκτικού έργου που διεξάγουν οι Διευθύνσεις, κατά αρμοδιότητα, είτε κατόπιν εντολής της Διοίκησης είτε κατόπιν εισήγησης των Διευθύνσεων.
γ. Τη διαβίβαση προς έγκριση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης της Α.Π.Α. που συντάσσει το Τμήμα Οικονομικής Λειτουργίας και Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Νομικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες της Α.Π.Α..
δ. Την ευθύνη για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και του μέρους του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Α.Π.Α., που άπτεται του αντικειμένου της.
ε. Την ευθύνη για τον συντονισμό με τη Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων για θέματα που άπτεται του αντικειμένου της.
2. Για θέματα οικονομικής εποπτείας και διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων, οι Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης συνδράμουν τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αεροπορικών Δραστηριοτήτων ή συνεργάζονται με αυτές.
3. Η επιλογή και τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή γίνεται σύμφωνα με το ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
4. Στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Α.Π.Α., κατά περίπτωση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας της, η διαδικασία για τη συνεργασία με άλλες οργανικές μονάδες της Α.Π.Α. και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας
1. Η Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:
Α) Τμήμα Διεθνών Αεροπορικών Συμβάσεων και Συμφωνιών, Διεθνών Σχέσεων και Υποχρεώσεων Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διμερών αεροπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, τον έλεγχο εφαρμογής τους, τη σύνταξη, παρακολούθηση και εφαρμογή προγραμμάτων επιβολής υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε τακτικές αεροπορικές γραμμές στο εσωτερικό της χώρας, και τη διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών μαζί με το Τμήμα Οικονομικής Λειτουργίας και Προμηθειών.
Β) Τμήμα Εποπτείας Συμβάσεων Παραχώρησης, Σχεδίου Επιδόσεων και Τελών και Χρεώσεων Αεροδρομίων και Αεροναυτιλίας, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη και υποβολή του Σχεδίου Επιδόσεων, συλλέγοντας προς τον σκοπό αυτό στοιχεία από τις λοιπές οργανικές μονάδες της Α.Π.Α., και την παρακολούθηση της υλοποίησης και αξιολόγησης αυτού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο διεθνές και ενωσιακό νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των οικείων διατάξεων του Εκτελεστικού Κανονισμού 2019/317, και ειδικότερα των διατάξεων αναφορικά με τον υπολογισμό τιμών μονάδας και τελών, καταμερισμού κινδύνου κυκλοφορίας και κόστους και επιστροφής της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ του καθορισμένου και του πραγματικού κόστους στους χρήστες του εναέριου χώρου. Ασκεί, επίσης, εποπτεία επί των συμβάσεων παραχώρησης και των κάθε είδους τελών και χρεώσεων που επιβάλλουν τα αεροδρόμια της χώρας, στο εύρος των προβλέψεων του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς κανονιστικού πλαισίου.
Γ) Τμήμα Δικαιωμάτων Επιβατών και Αδειών Εμπορικής Εκμετάλλευσης, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης των ελληνικών αεροπορικών εταιρειών, την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών, την εφαρμογή του Κανονισμού 261/2004 και του Κανονισμού 1107/2006, την εξέταση καταγγελιών επιβατών και την επιβολή των ανάλογων κυρώσεων.
2. Στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Α.Π.Α., κατά περίπτωση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Στον Κανονισμό Λειτουργίας της Α.Π.Α. προσδιορίζεται ειδικότερα η διαδικασία σύνταξης, παρακολούθησης της υλοποίησης και αξιολόγησης του Σχεδίου Επιδόσεων και συστήματος χρέωσης τελών της αεροναυτιλίας.
3. Η Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης ποιότητας και συμμόρφωσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Ποιότητας και Συμμόρφωσης, για θέματα που άπτονται του αντικειμένου της.
β. Συνεργάζεται με το Γραφείο «Επικοινωνίας και Δημόσιων Σχέσεων, Διαχείρισης Κρίσεων και Πολιτικο-στρατιωτικής Συνεργασίας», και τις οργανικές μονάδες άλλων Διευθύνσεων της Α.Π.Α., για θέματα που άπτονται του αντικειμένου της.
γ. Αναπτύσσει τη συνεργασία της Α.Π.Α. με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας και κάθε άλλο οργανισμό ή αρχή, για θέματα που άπτονται του αντικειμένου της.
δ. Συλλέγει στοιχεία από τις λοιπές οργανικές μονάδες της Α.Π.Α. και τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες αεροναυτιλίας, λειτουργίας αεροδρομίων, αερομεταφορέων και άλλους φορείς αεροπορικού έργου, για την αξιολόγηση και τη συνακόλουθη παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικής οικονομικής ρύθμισης και συμβάσεων παραχώρησης αεροδρομίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Νομικών Υποθέσεων
1. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Νομικών Υποθέσεων αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:
Α) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Αρχείου, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την τήρηση του αρχείου των Γενικών Διευθύνσεων, τον χειρισμό ζητημάτων ανθρώπινου δυναμικού, τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της Α.Π.Α και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το οποίο συνεργάζεται και συλλέγει στοιχεία από τις λοιπές οργανικές μονάδες της Α.Π.Α..
Β) Τμήμα Οικονομικής Λειτουργίας και Προμηθειών με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και των συναφών οικονομικών καταστάσεων, τον έλεγχο των δαπανών της Α.Π.Α., τη βεβαίωση και είσπραξη εσόδων, και την πραγματοποίηση των απαραίτητων προμηθειών.
Γ) Τμήμα Πληροφορικής με βασική αρμοδιότητα την τεχνική υποστήριξη της αποδοτικής λειτουργίας της Α.Π.Α..
Δ) Τμήμα Νομικών Υποθέσεων, με αρμοδιότητες τη δικαστική και εξωδικαστική υποστήριξη της Α.Π.Α., την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, την παροχή νομικής συνδρομής στις Διευθύνσεις, τη νομοτεχνική επεξεργασία και τη μέριμνα για την περαιτέρω προώθηση κανονιστικών και νομοθετικών πράξεων σχετικά με τις αρμοδιότητες της Α.Π.Α., καθώς και τον συντονισμό της επίλυσης διαφορών.
2. Στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Α.Π.Α., κατά περίπτωση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Νομικών Υποθέσεων, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας της, η διαδικασία για τη συνεργασία της με άλλες οργανικές μονάδες της Α.Π.Α. και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.
3. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Νομικών Υποθέσεων ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης ποιότητας και συμμόρφωσης σε συνεργασία με το Τμήμα «Διαχείρισης Ποιότητας και Συμμόρφωσης», για θέματα που άπτονται του αντικειμένου της.
β. Συνδράμει τα γραφεία και τμήματα που υπάγονται στον Διοικητή και όλες τις οργανικές μονάδες των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Π.Α. και συνεργάζεται με αυτά, για θέματα που άπτονται του αντικειμένου της.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 14:07 | Σ.Π.

  Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και συνέχειας της δημόσιας διοίκησης,θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι Αεροπορικές Αρχές στα αεροδρόμια,με τις αρμοδιότητες που ΗΔΗ ασκούν,και να αναβαθμιστούν σε Διευθύνσεις το «Τμημα Κανονισμών, Εποπτείας και Πιστοποίησης Αεροδρομίων» και το Τμήμα Ασφαλείας από εκνομες ενέργειες (και όχι»προστασίας», όπως λανθασμένα αναφέρεται).
  Στις σχετικές μονάδες ήδη υπηρετούν υπάλληλοι με μεγάλη εμπειρία στα συγκεκριμένα καθήκοντα.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 12:28 | κωνσταντίνος

  Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης περιλαμβάνει τη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Νομικών Υποθέσεων. Τα δε τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας (με εξαίρεση το Τμήμα Β) πραγματεύονται αντικείμενα αρμοδιότητας αερολιμενικών. Συνεπώς κατ΄επίφαση χρησιμοποιείται ο όρος Οικονομικής Εποπτείας. Στη δε δεύτερη Διεύθυνση, με διοικητικό προσανατολισμό, έχει ενταχθεί η κατάρτιση του προϋπολογισμού. Το σημείο αυτό ίσως χρήζει περαιτέρω εξέτασης και ομαδοποίησης αντικειμένων, αρμοδιοτήτων/καθηκόντων , που πιθανόν να οδηγήσουν σε αναδιάρθρωση/μετονομασία Διευθύνσεων και τμημάτων, με ξεκάθαρο προσανατολισμό και αμιγή αντικείμενα.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:09 | Kostas Gkiokas

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΠ’ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ.
  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ.
  ΕΛΛΟΧΕΥΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΑΡΓΑ Ή ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΦΑΝΟΥΝ.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ό,ΤΙ ΣΟΦΟΤΕΡΟ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ .
  ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΠ’ΤΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 08:18 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΑ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ¨: Διεύθυνση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων
  Από το αναρτηθέν στη διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» ΜΕΡΟΣ Α’ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, απουσιάζουν πολύ σημαντικές αρμοδιότητες της ΑΠΑ, η άσκηση των οποίων προβλέπεται ρητά από διατάξεις νόμων και ασκούνται μέχρι σήμερα από τους Μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΥΠΑ, και μεταξύ άλλων αφορά στην πιστοποίηση, επιθεώρηση και εποπτεία αεροδρομιακών υποδομών, εξοπλισμών και εγκατάστασεων, και αεροναυτιλιακών βοηθημάτων, καθώς και στην εποπτεία και παρακολούθηση της υλοποίησης Συμβάσεων Παραχώρησης των αεροδρομίων που αναφέρονται στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, στα 14 παραχωρημένα αεροδρόμια στη Fraport Greece και στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης.

  Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, δεν προβλέπεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων:

  1. Εποπτείας και παρακολούθησης της υλοποίησης των Συμβάσεων Παραχώρησης των αεροδρομίων και αφορούν:
  I. Στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Ν.2338/1995-ΦΕΚ Α’ 202/14.09.1995), Ενδεικτικά, αναφέρουμε μερικές από αυτές τις υποχρεώσεις για εποπτεία και παρακολούθηση: την Τροποποίηση του Χωροταξικού Σχεδίου, την Έγκριση των Γενικών Μελετών (υποκαθιστώντας την Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης), τον έλεγχο των Μελετών Εφαρμογής, την παρακολούθηση της κατασκευής, την τήρηση των Προτύπων, την παρακολούθηση της χρήσης – κίνησης – συντήρησης – λειτουργίας – αποδοτικότητας του Αεροδρομίου, την επέκταση του Αεροδρομίου κaι άλλα.
  II. Στα 14 παραχωρημένα αεροδρόμια στη Fraport Greece (Ν.4389/2016 – ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016) Ενδεικτικά, αναφέρουμε μερικές από αυτές τις υποχρεώσεις: διατύπωση παρατηρήσεων/ενστάσεων επί των Μελετών Εφαρμογής (των πεδίων κίνησης αεροσκαφών, των οπτικών βοηθημάτων, της φωτοσήμανσης αεροδρομίων, των αεροσταθμών και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων, των Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λ.π.), έλεγχος και έγκριση των Master Plan, συμμετοχή στη διαδικασία επίλυσης των τεχνικών διαφορών, συμμετοχή στις επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της ουσιώδους ολοκλήρωσης των επικείμενων έργων, τακτικές επιθεωρήσεις για τη διασφάλιση συμμόρφωσης των 14 αεροδρομίων με τις Συμβάσεις Παραχώρησης, επιθεωρήσεις σχετικές με τη λειτουργία και τη συντήρηση των 14 παραχωρημένων αεροδρομίων.
  III. Στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (Ν.4612/2019 – ΦΕΚ Α’ 77/23.05.2019). Άρθρο 17.2.Α.3 Έλεγχος και έγκριση του Βασικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αεροδρομίου από την ΥΠΑ, Άρθρο 17.2.Α.8 Τροποποίηση του Βασικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αεροδρομίου από την ΥΠΑ, Άρθρο 17.4.2 Διατύπωση σχολίων ή αντιρρήσεων της ΥΠΑ επί των εγκεκριμένων, από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, Μελετών, Άρθρο 18.3.1 Συμμετοχή της ΥΠΑ για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των Μελετών και των Κατασκευών Περιόδου Τ1 με τις Προδιαγραφές και της διευκόλυνσης της Πιστοποίησης 2 του Αεροδρομίου, Άρθρο 18.5.1 Επιθεωρήσεις της ΥΠΑ για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του Έργου. Υποβολή παρατηρήσεων ΥΠΑ, Άρθρο 23 Α.8.2 Έλεγχος δυναμικότητας Αεροδρομίου – Επικαιροποίηση MASTER PLAN κάθε πενταετία ή νωρίτερα αν απαιτηθεί.

  2. Της πολεοδομικής αρχής για την έκδοση οικοδομικών αδειών κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων εντός αεροδρομίων και εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων που απορρέουν από: Την υπουργική απόφαση με αρ. Γ2/Β/26970/1469/10.8.1998 ΦΕΚ 597Δ’ 16-08- 1988 (Όροι και διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων της ΥΠΑ). Τις Συμβάσεις Παραχώρησης των αεροδρομίων (Ν.4389/2016 – ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016, παράγραφος 17.7.6.) σύμφωνα με την οποία «προς αποφυγή αμφιβολίας, η ΥΠΑ θα συνεχίσει να είναι η Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των Αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή και εκτέλεση Έργων εντός των Περιοχών Παραχώρησης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αρ. Γ2/Β/26970/1469/10.8.1998.» Τον Ν.4495/2017 άρθρο 29 παρ. 7 (όπως αναριθμήθηκε με την Παρ.19 Άρθρο 34 του Ν.4546/2018 και ισχύει από 12/6/2018) σύμφωνα με το οποίο: «Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης, από την Υ.Π.Α. και μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 66 του Ν.4427/2016 από την Α.Π.Α., για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδρομίων, των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των χώρων των ζωνών λιμένων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.»
  H αρμοδιότητα αυτή, η οποία παρά το γεγονός ότι εντάσσεται στις προβλεπόμενες αρμοδιότητες της ΑΠΑ του Άρθρου 7, παρ.3.ε στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, δεν περιέχεται σε καμία δομή από τις προβλεπόμενες του Άρθρου 23 του ιδίου σχεδίου νόμου.

  Oι αρμοδιότητες αυτές των ανωτέρω παραγράφων, τεχνικής φύσεως, ασκούνται με επιτυχία από το εξειδικευμένο, έμπειρο και εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΥΠΑ, που άμεσα συνδέεται με την εξασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, έφερε εις πέρας το βαρύτατο αυτό έργο, που άμεσα συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες και εντός των προβλεπόμενων ασφυκτικών προθεσμιών, παράλληλα με την άσκηση των λοιπών καθηκόντων που απορρέουν από ισχύουσες οργανικές και λοιπές διατάξεις.

  Περαιτέρω, αναφέρουμε ότι με την ουσιαστική/απαραίτητη συμμετοχή των Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχει επιτευχθεί η Πιστοποίηση των αεροδρομίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 139/2014 της EASA. 3

  Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι θα πρέπει απαραιτήτως να ενταχθούν στις αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στο παρόν Σχέδιο Νόμου, που βρίσκεται σε διαβούλευση και ειδικότερα στο Μέρος Α’ αυτού, αφού άλλωστε εμπίπτουν στον σκοπό και στην αποστολή της ΑΠΑ, όπως αυτά αναφέρονται στο Σχέδιο Νόμου και την Αιτιολογική Έκθεση αυτού.

  Για την αποτελεσματική άσκηση των τεχνικών αυτών αρμοδιοτήτων, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτοτελής Οργανική Μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, με αντικείμενο Εποπτείας Υποδομών και Eγκαταστάσεων Αεροδρομίων.

  Συνακόλουθα, απαιτείται η εξασφάλιση του απαιτούμενου αριθμού Μηχανικών στην ΑΠΑ.

  Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι στην παρ.1 του Άρθρου 26 «Επιθεωρητές και ελεγκτική διαδικασία», στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικτύου, θα πρέπει να προστεθεί και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 139/2014. Επίσης, προτείνεται να διερευνηθούν οι οργανικές μονάδες και να αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλήλων ανάλογα με τις ανάγκες στη Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων που αφορούν στους κανονισμούς και εποπτεία αεροδρομίων και υδατοδρομίων, υποδομών και εξοπλισμών, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και με σύγχρονες μεθόδους και έξυπνες τεχνολογίες τα αντίστοιχα αντικείμενα, όπως αποτελεσματικά και με επιτυχία ασκείται μέχρι σήμερα από το εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας μας, και όπως ήδη έχει ληφθεί υπόψη στο εν λόγω αναρτηθέν στη διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για άλλες Διευθύνσεις της ΑΠΑ, όπως η Δ/νση Πτητικών Προτύπων.

  ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (τμήμα)
  Προς υποστήριξη των ανωτέρω, παραθέτουμε ενδεικτικά άρθρα, σύμφωνα με τις Συμβάσεις Παραχώρησης των αεροδρομίων.
  1. Συμβάσεις παραχώρησης των 14 Αεροδρομίων (FRAPORT) (Ν.4389/2016 – ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016)
  Άρθρο 18.4.2 Έλεγχος μελετών και υποβολή τυχόν παρατηρήσεων ή ενστάσεων από την ΥΠΑ στον Ανεξάρτητο Μηχανικό.
  Άρθρο 18.4.4 Παραπομπή του θέματος στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, σε περίπτωση που η ΥΠΑ αμφισβητήσει τις αποφάσεις του Ανεξάρτητου Μηχανικού .
  Άρθρο 18.11.3 Η ΥΠΑ θα επιθεωρεί όποτε κρίνει σκόπιμο την εξέλιξη των έργων.
  Άρθρο 18.12.3 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, ο Παραχωρησιούχος και η ΥΠΑ θα επιθεωρήσουν παρουσία του εργολάβου τα Εποπτευόμενα Έργα, ώστε να εξακριβωθεί ότι τα εν λόγω έργα είναι ουσιωδώς ολοκληρωμένα.
  Άρθρο 18.12.5 Παραπομπή του θέματος στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, σε περίπτωση που η ΥΠΑ διαφωνήσει με την απόφαση του Ανεξάρτητου Μηχανικού.
  Άρθρο 20.2 Εκτίμηση χωρητικότητας Α/Δ, υποβολή στην ΥΠΑ. Επικαιροποίηση MASTER PLAN και έγκριση από την ΥΠΑ.
  Άρθρο 20.3 Επισκόπηση και Έγκριση Σχεδίων Αποκατάστασης και Ρυθμιστικών σχεδίων. Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα
  Άρθρο 20.3.1 έως 20.3.5. Έλεγχος μελετών και υποβολή τυχόν παρατηρήσεων ή ενστάσεων στον Ανεξάρτητο Μηχανικό.
  Άρθρο 20.5.3 Έλεγχος Σχεδίου Υλοποίησης Ανακαίνισης και υποβολή τυχόν παρατηρήσεων από την ΥΠΑ στον Ανεξάρτητο Μηχανικό.
  Άρθρο 20.5.4 Παραπομπή του θέματος στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, σε περίπτωση που η ΥΠΑ αμφισβητήσει την απόφαση του Ανεξάρτητου Μηχανικού.
  Άρθρο 26.1.7 Εκτέλεση τακτικών επιθεωρήσεων από την ΥΠΑ, για τη διασφάλιση συμμόρφωσης των 14 αεροδρομίων με τις Συμβάσεις Παραχώρησης.
  Άρθρο 26.2.5 Διεξαγωγή επιθεωρήσεων από την ΥΠΑ σε όλα τα ουσιώδη ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση του Περιφερειακού Αεροδρομίου κατά την περίοδο παραχώρησης.

  2. Σύμβαση Νέου Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (Ν.4612/2019 – ΦΕΚ Α’ 77/23.05.2019).
  Άρθρο 17.2.Α.3 Έλεγχος και έγκριση του Βασικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αεροδρομίου από την ΥΠΑ.
  Άρθρο 17.2.Α.8 Τροποποίηση του Βασικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αεροδρομίου από την ΥΠΑ.
  Άρθρο 17.4.2 Διατύπωση σχολίων ή αντιρρήσεων της ΥΠΑ επί των εγκεκριμένων, από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, Μελετών.
  Άρθρο 18.3.1 Συμμετοχή της ΥΠΑ για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των Μελετών και των Κατασκευών Περιόδου Τ1 με τις Προδιαγραφές και της διευκόλυνσης της Πιστοποίησης του Αεροδρομίου.
  Άρθρο 18.5.1 Επιθεωρήσεις της ΥΠΑ για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του Έργου. Υποβολή παρατηρήσεων ΥΠΑ.
  Άρθρο 23 Α.8.2 Έλεγχος δυναμικότητας Αεροδρομίου – Επικαιροποίηση MASTER PLAN κάθε πενταετία ή νωρίτερα αν απαιτηθεί.

  3. Σύμβαση Νέου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Ν.2338/1995-ΦΕΚ Α’ 202/14.09.1995) Διυπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών Α.Π 2916/48231/7-11-2007 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ EASA-ICAO- ΕΘΝΙΚΩΝ. Κανονισμοί EASA 1139/2018, 139/2014, ICAO ΑΝΝΕΧ 14 κ.τ.λ.

  Δρ. Δέσποινα Τσούκα/ Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
  Τηλ.210.9973240
  e-mail: dty@hcaa.gr

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 00:40 | Γιώργος Π.

  Στο κεφάλαιο ζ παράγραφος 1 Β) αναφέρεται ως αρμοδιότητα του Τμήματος Εποπτείας Συμβάσεων Παραχώρησης, Σχεδίου Επιδόσεων και Τελών και Χρεώσεων Αεροδρομίων και Αεροναυτιλίας η σύνταξη και η υποβολή του Σχεδίου Επιδόσεων . Το Σχέδιο Επιδόσεων δεσμεύει το ελληνικό κράτος και αποτελεί ουσιαστικά την «συμφωνία» που κάνει το Ελληνικό κράτος με τους χρήστες των υπηρεσιών Αεροναυτιλίας . Η σύνταξη λοιπόν και η υποβολή του Σχεδίου Επιδόσεων δεν μπορεί να ανατίθεται σε ένα τμήμα μιας οικονομικής Διεύθυνσης. Θα πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα μιας ξεχωριστής Διεύθυνσης Αεροναυτιλίας που θα το συντάσσει σε συνεργασία με τις κατεξοχήν αρμόδιες Διευθύνσεις Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 00:13 | Βραχωρίτη Α.

  Στην παρ. 1, στο τμήμα Β, αναφέρεται ρητώς πως το Σχέδιο Επιδόσεων συντάσσεται, συλλέγοντας στοιχεία από τις οργανικές μονάδες της ΑΠΑ και όχι της ΥΠΑ!!! Ποια ακριβώς στοιχεία μπορούν να δώσουν οι μονάδες της ΑΠΑ εφόσον δεν είναι επιχειρησιακές;

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 18:15 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΟΣ

  Κεφάλαιο Ζ’ 1.Β, σύνταξη και υποβολή του Σχεδίου Επιδόσεων, με συλλογή στοιχείων από τις λοιπές οργανικές μονάδες της Α.Π.Α., δηλαδή καμμιά άμεση επαφή με τις επιχειρησιακές μονάδες που θα κληθούν να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο σχέδιο, και συνεπώς άγνοια των ελλείψεων, αναγκών και γενικά των πραγματικών δυνατοτήτων τους, με κίνδυνο το σχέδιο που θα καταρτιστεί να είναι μη πραγματοποιήσιμο.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 17:25 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Στο κεφάλαιο Α παρ. 2 αναφέρεται το «Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Διαχείρισης κρίσεων και Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας».
  Τα δύο αυτά αντικείμενα είναι εντελώς ασύνδετα μεταξύ τους ενώ παράλληλα υπάρχουν και ειδικά θέματα διαβάθμισης/απορρήτου τα οποία δεν δύναται να χειρίζεται ο υπεύθυνος γραφείου ο οποίος είναι ταυτόχρονα θα είναι υπεύθυνος και για την πληροφόρηση των Μ.Μ.Ε.
  Για την εξασφάλιση σε καιρό ειρήνης της απαραίτητης ετοιμότητας των διαφόρων δομών του έθνους με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των σχεδίων πολιτικής άμυνας στον χώρο των αερομεταφορών (επικοινωνία, συντονισμός, αναστολές κατάταξης, επιτάξεις, κλπ) είναι απαραίτητο όπως δημιουργηθεί ξεχωριστό γραφείο ή τμήμα που θα περιλαμβάνει αρμοδιότητες που σχετίζονται με την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 15:43 | Π.Δ., ΕΕΚ

  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑ ΚΑΙ ΕΡΗΜΗΝ ΤΗΣ ΥΠΑ. ΕΜΕΙΣ ΟΤΑΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ. ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ.
  ΟΛΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦ Ζ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ Ε.Ε.2019/317. ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΠΩΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ Κ.ΛΠ.(ΒΛ. ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 317)

  Ε.Ε.2019/317 Άρθρο 24 Διαφάνεια κόστους
  1.Τα κράτη μέλη καθορίζουν με διαφάνεια τις βάσεις κόστους των τελών για κάθε ζώνη χρέωσης.
  2.Το αργότερο τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς, τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με συντονισμένο τρόπο με τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους εκπροσώπους των χρηστών του εναέριου χώρου και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, με τους φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και τους συντονιστές αερολιμένων για τον προβλεπόμενο καθορισμό του καθορισμένου κόστους που περιλαμβάνεται στη βάση κόστους των τελών κατά τη διαδρομή και των τερματικών τελών, για τις νέες και τις υφιστάμενες επενδύσεις, τις προβλέψεις των μονάδων εξυπηρέτησης και την πολιτική χρέωσης την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς. Τα κράτη μέλη πράττουν επίσης το ίδιο κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς, εφόσον προτίθενται να ζητήσουν αναθεώρηση των στόχων επιδόσεων στο κύριο πεδίο επιδόσεων της οικονομικής αποδοτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τους πίνακες αναφοράς και τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα παραρτήματα VII και IX στις οντότητες που καλούνται σε διαβούλευση τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από τη διαβούλευση.
  3.Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, τα κράτη μέλη συμβουλεύονται σε ετήσια βάση, με συντονισμένο τρόπο, και σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος XII, τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους εκπροσώπους των χρηστών του εναέριου χώρου και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τους φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και τους συντονιστές αερολιμένων όσον αφορά τις πραγματικές δαπάνες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού κόστους και του καθορισμένου κόστους που περιέχει το σχέδιο επιδόσεων. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τους πίνακες αναφοράς και τις πληροφορίες που απαιτούνται από το παράρτημα VII στις οντότητες που καλούνται σε διαβούλευση τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από τη διαβούλευση.
  4.Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 2 και 3 την ημέρα διαβίβασής τους στα μέρη που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης την Επιτροπή σχετικά με το αποτέλεσμα της διαβούλευσης.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 13:47 | Γιαννης Γκινάκος

  Στο κεφάλαιο Ζ΄, παράγραφος 1Β, παραχωρείται η σύνταξη του Σχεδίου Επιδόσεων στην ΑΠΑ. Από πού προκύπτει αυτό στον κανονισμό ΕΕ 2019/317;
  Σας παραθέτω τον κανονισμό 2019/317 στα Ελληνικά (άρθρο 4):

  Άρθρο 4
  Πληροφόρηση και διευκόλυνση της παρακολούθησης από τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας
  1. Εφόσον είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων των εθνικών εποπτικών αρχών που σχετίζονται με τη λεπτομερή λειτουργία του μηχανισμού επιδόσεων, οι πάροχοι αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, εφόσον τους ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, παρέχουν στις εν λόγω αρχές τα ακόλουθα:
  α) πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές συνθήκες όσον αφορά τον καθορισμό των εθνικών στόχων επιδόσεων ή των στόχων επιδόσεων σε επίπεδο λειτουργικού τμήματος του εναέριου χώρου
  β) δεδομένα για τον καθορισμό της απόδοσης του μετοχικού κεφαλαίου για τα τέλη αεροναυτιλίας·
  γ) πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματιζόμενες επενδύσεις κατά την πενταετία μετά την ημερομηνία του αιτήματος, με τα χαρακτηριστικά των προγραμματιζόμενων δαπανών για νέες και υφιστάμενες επενδύσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και μετά από αυτήν και τον τρόπο με τον οποίο μείζονες επενδύσεις συμβάλλουν στις επιδόσεις σε κάθε κύριο πεδίο επιδόσεων·
  δ) το επιχειρηματικό τους σχέδιο κατά την ATM/ANS.OR.D.005 του παραρτήματος III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/373 της Επιτροπής (10)·
  ε) πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 28 παράγραφος 3·
  στ) δεδομένα σχετικά με τις βάσεις κόστους και πληροφορίες για την κατανομή του κόστους μεταξύ των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, καθώς και δεδομένα σχετικά με τα έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες και τα δεδομένα σχετικά με τους δημόσιους πόρους που λήφθηκαν.

  Η παράγραφος 1δ του Άρθρου 4 παραπέμπει στον κανονισμό 2017/373. Σας παραθέτω την παράγραφο ATM/ANS.OR.D.005 (σελ. 36, ΕΕ 2017/373) και για λόγους συντομίας το τμήμα γ) της παραγράφου:

  ATM/ANS.OR.D.005 Επιχειρηματικά και ετήσια σχέδια και σχέδια επιδόσεων

  γ) Μέρος των σχεδίων που αφορά τις επιδόσεις
  Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής, εφόσον το ζητήσει, το μέρος των επιχειρηματικών και των ετησίων σχεδίων τους που αφορά τις επιδόσεις υπό τους όρους που καθορίζει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

  Από τα παραπάνω είναι δεδομένο ότι η σύνταξη του σχεδίου επιδόσεων είναι αποκλειστική ευθύνη του παρόχου αεροναυτιλίας, της ΥΠΑ εν προκειμένω. Κατόπιν τούτων, από την παράγραφο 1Β του κεφαλαίου Ζ’ της παρούσης πρότασης νόμου πρέπει να αφαιρεθεί το τμήμα που αναφέρεται στη σύνταξη επιδόσεων.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 13:40 | Ευσταθία Τσιούρη

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, κεφ. Ζ΄

  Κρίνεται σκόπιμη η συμπερίληψη μιας αμιγούς Διεύθυνσης αερομεταφορών στο υπόψη Σχέδιο Νόμου καθώς δεν έχουν συμπεριληφθεί, ούτε ως μέρος τίτλου Διεύθυνσης ή/και Γενικής Διεύθυνσης οι αερομεταφορές (Air Transport), ο πλέον νευραλγικός τομέας της πολιτικής αεροπορίας.

  Παρατηρείται επίσης ότι στο Σχέδιο Νόμου οι αρμοδιότητες, που σήμερα ασκούνται από την Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης (Air Transport Division), έχουν απομειωθεί σημαντικά και μόνο 2 τμήματα έχουν συμπεριληφθεί στην Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας, η οποία σημειωτέον ουδεμία σχέση έχει με τις αερομεταφορές.

  Προτείνεται ο τίτλος της Γενικής Διεύθυνσης να τροποποιηθεί σε Γενική Διεύθυνση Εποπτείας Αερομεταφορών και Διοικητικής Υποστήριξης και ακολούθως η Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας να μετονομαστεί σε Διεύθυνση Εποπτείας Αερομεταφορών.
  Το δε Τμήμα Εποπτείας Συμβάσεων Παραχώρησης, Σχεδίου Επιδόσεων και τελών Αεροδρομίων και Αεροναυτιλίας θα ήταν προτιμότερο να αποτελέσει Τμήμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων, ως έχον μεγαλύτερη συνάφεια.

  Στις “γενικές” αρμοδιότητες της “ Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας” που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3 (α, β, γ, δ) του Κεφάλαιο Ζ’) παρατηρείται ότι η εισαγωγή “γενικών” αρμοδιοτήτων σε μία Διεύθυνση δεν είναι λειτουργική, δεδομένου ότι δεν ανατίθενται σε κάποιο από τα υπάρχοντα Τμήματα της Διεύθυνσης.

  Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της Διεύθυνσης και αποφυγή συγχύσεων θα πρέπει οι αρμοδιότητες της παραγράφου «γ» να ανατεθούν σε ξεχωριστό Τμήμα της Διεύθυνσης Αερομεταφορών, όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με το ΠΔ.56/89, με συμπλήρωση του Κεφαλαίου Ζ΄ του Παραρτήματος Α του Σχεδίου νόμου με προσθήκη Τμήματος υπό τον τίτλο:

  «Tμήμα Διεθνών Σχέσεων και Διεθνών Συμφωνιών, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων :
  – την ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας με το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC), τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Aσφάλεια της Αεροπορίας (EASA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλο Οργανισμό ή Αρχή
  – το συντονισμό των καθ’ ύλην αρμοδίων Διευθύνσεων: α) για τη διαμόρφωση θέσεων της ΑΠΑ προς διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς όπως αυτοί αναφέρονται ανωτέρω, Υπουργεία και λοιπούς φορείς του Δημοσίου, και β) για την προετοιμασία φακέλων ενόψει συναντήσεων υψηλού επιπέδου,
  – τη γνωστοποίηση Διαφοροποιήσεων επί των Παραρτημάτων (Annexes) της Σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (Σύμβαση Σικάγο),
  – την παρακολούθηση διαμόρφωσης κοινοτικής νομοθεσίας και διαπραγματεύσεων πολυμερών Αεροπορικών Συμφωνιών και Συμβάσεων και την προώθηση σχεδίων νόμων για την κύρωση αυτών».

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 13:50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ . Διεύθυνση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων
  Να τροποποιηθεί η Παράγραφος 2 ως κατωτέρω:

  2. Στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Α.Π.Α., κατά περίπτωση, προσδιορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας της, η διαδικασία για τη συνεργασία του Τμήματος Εποπτείας, Κανονισμών και Πιστοποίησης της Αεροναυτιλίας και του Τμήματος Κανονισμών, Εποπτείας και Πιστοποίησης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων με άλλες οργανικές μονάδες της Α.Π.Α. και την αξιοποίηση προσωπικού της Διεύθυνσης Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’. Διεύθυνση Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
  Να τροποποιηθεί η παράγραφος 1.Γ, ως ακολούθως:

  1.Γ) Τμήμα Κανονισμών και Εποπτείας Προστασίας Περιβάλλοντος με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την κανονιστική ρύθμιση, πιστοποίηση και εποπτεία της προστασίας του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες της πολιτικής αεροπορίας, με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον περιορισμό των επιπτώσεων ρύπων και θορύβου στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον σε τοπικό και διεθνές επίπεδο καθώς και τη χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών και εγκρίσεων.

  Επιπρόσθετα εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας ως προς τη συνάφεια του αντικειμένου εργασιών, του επιστημονικού υποβάθρου και του κανονιστικού πλαισίου που διέπουν το Τμήμα Κανονισμών και Εποπτείας Προστασίας Περιβάλλοντος σε σχέση με τα αντίστοιχα των Τμημάτων Προστασίας από έκνομες ενέργειες και Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο με τα οποία συναποτελεί τη Διεύθυνση Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος. Διατυπώνουμε την άποψη ότι το εν λόγω Τμήμα θα μπορούσε να αποτελέσει μια αναβαθμισμένη Μονάδα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ιδιαίτερα με τις εξελίξεις σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής από τις δραστηριότητες πολιτικής αεροπορίας (βλ. αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου 4).

  Κωνσταντίνα Χρυσικοπούλου
  Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος ΥΠΑ

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 11:06 | Γεώργιος Νίκου

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α κεφ. Ε
  Σε ό,τι αφορά τον τομέα της ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από «έκνομες ενέργειες (Aviation Security), που σήμερα λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης στην ΥΠΑ, ως Αρμόδια Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες, κι όχι ως πάροχος υπηρεσιών, που το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρεί να διαχωρίσει, χρήζει άμεσα επανεξέτασης.
  Ειδικότερα το ισχύον οργανωτικό σχήμα που έχει ήδη επιθεωρηθεί από τους αρμόδιους διεθνείς φορείς – ICAO και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κι όχι την EASA που είναι αρμόδια για θέματα safety) – και έχει αξιολογηθεί στην άριστη βαθμίδα, πρέπει να διατηρηθεί όπως και σήμερα με «απευθείας υπαγωγή» στη Διοίκηση της ΑΠΑ. Η διατήρηση των συγκεκριμένων 4 τμημάτων με τουλάχιστον το σύνολο του πιστοποιημένου ανθρώπινου δυναμικού, κεντρικά και στους περιφερειακούς αερολιμένες, είναι απαραίτητη προκειμένου να δύναται η νέα Αρχή να συνεχίζει να εκπληρώνει αποτελεσματικά την αποστολή της στο ευρύτατο φάσμα των αρμοδιοτήτων της σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς. Τυχόν υποβάθμισή της σε επίπεδο ενός μόνον τμήματος θα επιφέρει αναμφισβήτητα δυσμενείς επιπτώσεις στην απρόσκοπτη λειτουργία των εμπλεκόμενων φορέων από πλευράς ασφαλείας από έκνομες ενέργειες.
  ΄Ηδη λεπτομέρειες και αναλυτική πρόταση για το θέμα έχει υποβληθεί ιεραρχικά, μέσω της Διοίκησης ΥΠΑ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 03:19 | Ηλίας Λαρχανίδης

  Στο Κεφαλαιο Ζ στην παρ. 1, στο τμήμα Β, αναφέρεται ρητώς πως το Σχέδιο Επιδόσεων συντάσσεται, συλλέγοντας στοιχεία από τις οργανικές μονάδες της ΑΠΑ και όχι της ΥΠΑ!!! Προφανώς το σχέδιο επιδόσεων οφείλει να συντάσσεται συλλέγοντας στοιχεία από τις οργανικές μονάδες της ΥΠΑ!!

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 20:56 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΑΥΠΑ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 16
  ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΓΓ΄ και Κεφάλαιο Ε’ του Παραρτήματος Α
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 16
  Το σχέδιο της ΑΠΑ υποβαθμίζει τον τομέα της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, αλλοιώνοντας ακόμη και βασικούς ορισμούς, όπως το όνομα της αρμόδιας Διεύθυνσης, αφού η Διεύθυνση Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες μετονομάστηκε αυθαίρετα, προφανώς από αναρμόδιους και μη γνώστες του αντικειμένου, σε Διεύθυνση Αεροπορικής Προστασίας και μάλιστα συγχωνεύθηκε με Διεύθυνση τελείως διαφορετικού αντικειμένου, όπως αυτή της Προστασίας Περιβάλλοντος. Μόνο που πουθενά στη διεθνή ορολογία δεν υπάρχει ο όρος aviation protection, αλλά όπως γνωρίζουν και οι πιο αναρμόδιοι, ο σωστός όρος που αποδέχεται όλος ο πλανήτης είναι aviation security. Η Ασφάλεια στο αερολιμενικό έργο έχει σχέση με ελέγχους ασφαλείας, αποτρεπτικά δηλαδή μέτρα ασφαλείας και διαδικασίες ασφαλείας αερολιμένων, προσωπικού, επιβατών, αποσκευών, χειραποσκευών, φορτίου, προμηθειών αεροδρομίου, αεροσκαφών κλπ, για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και που καλύπτει και την ανάγκη για την διαρκή παρακολούθησή τους παντού, δηλαδή σε όλους τους αερολιμένες, κρίσιμο αντικείμενο που αγνοείται στο σχέδιο.
  Ειδικά ο όρος ασφάλεια από έκνομες ενέργειες έχει ενσωματωθεί σε όλη την ελληνική νομοθεσία, όπως στον ΕΚΑΠΑ, στο 165/05 και όχι μόνο της ΥΠΑ, αλλά και της ΕΛΑΣ και του ΓΕΕΘΑ και το aviation security ορίζεται ρητά με τον τρόπο αυτό σε όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς της ΕΕ, όπως ο ΕΚ300/08, 1998/15, 18/10, Εμπιστ. Απόφ. 8009/15, και ο 1583/19 περί cybersecurity αλλά και στο Annex 17 του ICAO. Είναι, δε, πασιφανές ότι η Ασφάλεια από Έκνομες Ενέργειες ουδεμία σχέση έχει με την Προστασία Περιβάλλοντος ώστε να συνυπάρχει σε μια Διεύθυνση για κοινό συντονισμό.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 16
  Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται οπωσδήποτε αλλαγή ονομασίας της Διεύθυνσης του άρθρου 23 παράγραφος γγ’ και αντίστοιχα του Κεφαλαίου Ε’ του Παραρτήματος Α, σε «Διεύθυνση Ασφαλείας από Έκνομες Ενέργειες» που λόγω σοβαρότητας, εμπιστευτικότητας και βαρύτητας του αντικειμένου της πρέπει να αποτελεί αυτόνομη Διεύθυνση.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 20:36 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΑΥΠΑ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 12
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, κεφ. Γ΄
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 12
  Αναδιατύπωση των διατάξεων που αφορούν στα Τμήματα Γ «Κανονισμών, Εποπτείας και Πιστοποίησης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων» και Δ «Τμήμα Κανονισμών και Εποπτείας Χαρτών, Εμποδίων και Υποδομών» της Διεύθυνσης «Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων» και προσθήκη επιπλέον τμήματος. Η αναδιατύπωση είναι αναγκαία προκειμένου να ενταχθούν σαφώς αντικείμενα που εξ ορισμού εμπίπτουν στο πεδίο κανονιστικής και εποπτικής αρμοδιότητας της ΑΠΑ για τα αεροδρόμια, βάσει αντίστοιχου υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, όπως Annex 9 περί διευκολύνσεων και Κανονισμός ΕΚ 95/93 περί slots. Η άρτια διαχείριση αυτών των αντικειμένων υποδεικνύει αναπόδραστα την πραγματική ανάγκη στελέχωσης με αυξημένο προσωπικό, εξειδικευμένων προσόντων, τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα αεροδρομίων, το οποίο θα μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του με τον επαγγελματισμό και την ποιότητα έργου που συνάδει με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Συναφές αυτής της διαπίστωσης είναι η ανάγκη κατανομής των αντικειμένων σε Τρία (3) Τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη το έργο αλλά και τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε αντικειμένου όπως γνωστικό υπόβαθρο και οργάνωση έργου (πχ διαφορετικότητα μεταξύ του αντικειμένου πιστοποίησης/αδειοδότησης αεροδρομίων και φορέων επίγειας εξυπηρέτησης), όπως άλλωστε έχει προβλεφθεί από την συντακτική ομάδα του σχεδίου νόμου και στο κεφάλαιο Δ της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 12
  Αναδιατύπωση των διατάξεων που αφορούν στα Τμήματα Γ «Κανονισμών, Εποπτείας και Πιστοποίησης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων» και Δ «Τμήμα Κανονισμών και Εποπτείας Χαρτών, Εμποδίων και Υποδομών» της Διεύθυνσης «Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων» και προσθήκη επιπλέον τμήματος.
  «(Γ) Τμήμα Κανονισμών, Αδειοδότησης, Πιστοποίησης και Εποπτείας Αεροδρομίων, Ελικοδρομίων και Υδατοδρομίων με αρμοδιότητες την άσκηση κανονιστικού και εποπτικού έργου που αφορά σε θέματα: α) ρύθμισης, αδειοδότησης, πιστοποίησης και εποπτείας αεροδρομίων (δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης), ελικοδρομίων, β) συλλογή και αξιολόγηση περιστατικών και συμβάντων στο χώρο των αεροδρομίων (δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης), ελικοδρομίων και υδατοδρομίων, γ) διευκολύνσεων διαδικασιών ελευθεροκοινωνίας, δ) χαρακτηρισμού κατάστασης συντονισμού αεροδρομίων (slots) και συναφών κυρώσεων, ε) καθώς και κάθε άλλου θέματος που εμπίπτει στο υπό ρύθμιση πεδίο αρμοδιοτήτων. Στις αρμοδιότητες του τμήματος αυτού εμπίπτει και ο συντονισμός των μονάδων της ΑΠΑ στα αεροδρόμια.
  (Δ) Τμήμα Κανονισμών, Αδειοδότησης και Εποπτείας Φορέων επίγειας εξυπηρέτησης με αρμοδιότητες την άσκηση κανονιστικού και εποπτικού έργου για κάθε θέμα που εμπίπτει στο υπό ρύθμιση πεδίο.

  (Ε) Τμήμα Κανονισμών και Εποπτείας Χαρτών, Εμποδίων και Υποδομών με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη ρύθμιση, την εποπτεία και την παροχή συνδρομής σε κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με αεροναυτικούς χάρτες, την προστασία της αεροπλοΐας από εμπόδια (safeguarding), χρήσεις γης και ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καθώς και τις υποδομές των αεροδρομίων, υδατοδρομίων και της αεροναυτιλίας.»

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 13
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, κεφ. Ζ΄
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 13
  Στο Σχέδιο Νόμου δεν έχουν συμπεριληφθεί, ούτε ως μέρος τίτλου Διεύθυνσης ή/και Γενικής Διεύθυνσης οι αερομεταφορές (Air Transport), που αποτελούν αναμφισβήτητα νευραλγικό τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Η πρόσφατη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων, που έχει προκαλέσει η πανδημία, είχε ως αποτέλεσμα την ραγδαία μείωση της εναέριας κυκλοφορίας και επακόλουθα την τραγική μείωση των τελών υπερπτήσεων και τον μαρασμό αεροδρομίων σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που αποδεικνύει τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αερομεταφορές και η άσκηση των δικαιωμάτων κίνησης στην αλυσίδα των αεροπορικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η συμπερίληψη μιας αμιγούς Διεύθυνσης αερομεταφορών στον υπόψη νόμο.
  Παρατηρείται επίσης ότι στο Σχέδιο Νόμου οι αρμοδιότητες, που σήμερα ασκούνται από την Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης (Air Transport Division) έχουν απομειωθεί σημαντικά και μόνο 2 τμήματα έχουν συμπεριληφθεί στην Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας, η οποία σημειωτέον ουδεμία σχέση έχει με τις αερομεταφορές. Το δε Τμήμα Εποπτείας Συμβάσεων Παραχώρησης, Σχεδίου Επιδόσεων και τελών Αεροδρομίων και Αεροναυτιλίας θα ήταν προτιμότερο να αποτελέσει Τμήμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων, ως έχον μεγαλύτερη συνάφεια.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 13
  Προτείνεται ο τίτλος της Γενικής Διεύθυνσης να τροποποιηθεί σε Γενική Διεύθυνση Εποπτείας Αερομεταφορών και Διοικητικής Υποστήριξης και ακολούθως η Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας να μετονομαστεί σε Διεύθυνση Εποπτείας Αερομεταφορών.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 14
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, κεφ. Ζ΄
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 14
  Παρατηρείται κενό στο προτεινόμενο νομοσχέδιο ως προς τις αρμοδιότητες της ΑΠΑ, που αφορούν σε εγκρίσεις κάθε είδους πτήσεων (τακτικές- έκτακτες, επιβατικές και εμπορευματικές) και σε χορήγηση αδειών εμπορικής εκμετάλλευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ- DRONES), με καταβολή αντίστοιχου παραβόλου. Οι αρμοδιότητες αυτές προκύπτουν από τους ακόλουθους εν ισχύι Κανονισμούς:
  – Τον Κανονισμό ΥΠΑ/Δ1/Α/35149/6437/24-12-2018 (ΦΕΚ/Β/91/24-1-2019) για την έγκριση έκτακτων ναυλωμένων πτήσεων από μη Κοινοτικές αεροπορικές εταιρείες με αεροσκάφη χωρητικότητας έως 19 θέσεων
  – Τον Κανονισμό ΥΠΑ/Δ1/Α/ Δ1/Α/ 35147/6436/24-12-2018 (ΦΕΚ/Β/91/24-1-2019) για την έγκριση ναυλωμένων πτήσεων ομαδικής περιήγησης από μη Κοινοτικές αεροπορικές εταιρείες
  – Τον Κανονισμό πτήσεων ΣμηΕΑ (ΦΕΚ/Β/3152/30-9-2016)
  – Τις εν ισχύι συμφωνίες ΥΠΑ με το ΥΠΕΞ και το ΓΕΑ.]

  ΠΡΟΤΑΣΗ 14
  Προτείνεται η συμπλήρωση του Κεφαλαίου Ζ΄ του Παραρτήματος Α του Σχεδίου νόμου με προσθήκη Τμήματος υπό τον τίτλο:
  «Τμήμα εγκρίσεων Πτήσεων και Υπερπτήσεων» με αρμοδιότητες:
  – Εγκρίσεις κάθε είδους πτήσεων (τακτικές- έκτακτες, επιβατικές και εμπορευματικές) από τρίτες Χώρες (εκτός ΕΕ) προς ελληνικά αεροδρόμια
  – Εγκρίσεις υπερπτήσεων άνωθεν της Ελληνικής επικράτειας από αεροσκάφη που μεταφέρουν VIP πρόσωπα ή επικίνδυνα υλικά, για τις οποίες απαιτείται συνεργασία της ΑΠΑ με το ΥΠΕΞ,
  – Εγκρίσεις πτήσεων αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας προς Αεροδρόμια μικτής χρήσης (πολιτικά- στρατιωτικά, δηλαδή τα Αεροδρόμια Καλαμάτας, Χανίων, Αράξου, Σκύρου, Λήμνου, Ακτίου και Νέας Αγχιάλου) για τις οποίες απαιτείται συνεργασία της ΑΠΑ με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
  – Χορήγηση αδειών εμπορικής εκμετάλλευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ- DRONES), με καταβολή αντίστοιχου παραβόλου».

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 15
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, κεφ. Ζ΄
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 15
  Στις “γενικές” αρμοδιότητες της “ Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας” που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3 (α, β, γ, δ) του Κεφάλαιο Ζ’) παρατηρείται ότι η εισαγωγή “γενικών” αρμοδιοτήτων σε μία Διεύθυνση δεν είναι λειτουργική, δεδομένου ότι δεν ανατίθενται σε κάποιο από τα υπάρχοντα Τμήματα της Διεύθυνσης αλλά παραμένουν, προφανώς, στην ευχέρεια του Διευθυντού να τις ασκήσει ή, το πιθανότερο, να τις «κατανείμει» κατά την κρίση του σε ένα ή περισσότερα εκ των υφισταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 15
  Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της Διεύθυνσης και αποφυγή συγχύσεων θα πρέπει να ανακατανεμηθούν στο σχέδιο νόμου οι αρμοδιότητες της παραγράφου «δ» στο Τμήμα Β, (το οποίο όπως προαναφέρθηκε προτείνεται να μετακινηθεί στην Διεύθυνση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων), ενώ οι αρμοδιότητες της παραγράφου «γ» να ανατεθούν σε ξεχωριστό Τμήμα της Διεύθυνσης Αερομεταφορών, όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με το ΠΔ.56/89, με συμπλήρωση του Κεφαλαίου Ζ΄ του Παραρτήματος Α του Σχεδίου νόμου με προσθήκη Τμήματος υπό τον τίτλο:
  «Tμήμα Διεθνών Σχέσεων και Διεθνών Συμφωνιών, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων :
  – την ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας με το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC), τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Aσφάλεια της Αεροπορίας (EASA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλο Οργανισμό ή Αρχή
  – το συντονισμό των καθ’ ύλην αρμοδίων Διευθύνσεων: α) για τη διαμόρφωση θέσεων της ΑΠΑ προς διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς όπως αυτοί αναφέρονται ανωτέρω, Υπουργεία και λοιπούς φορείς του Δημοσίου, και β) για την προετοιμασία φακέλων ενόψει συναντήσεων υψηλού επιπέδου,
  – τη γνωστοποίηση Διαφοροποιήσεων επί των Παραρτημάτων (Annexes) της Σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (Σύμβαση Σικάγο),
  – την παρακολούθηση διαμόρφωσης κοινοτικής νομοθεσίας και διαπραγματεύσεων πολυμερών Αεροπορικών Συμφωνιών και Συμβάσεων και την προώθηση σχεδίων νόμων για την κύρωση αυτών».

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 19:42 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΑΥΠΑ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 2
  Άρθρο 5β, κεφαλαιο Η’, παρ. 1.Α, άρθρο 50 παρ. 1.α:
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 2
  Σύμφωνα με το άρθρο 5β, οι λειτουργικές δαπάνες της Α.Π.Α. καλύπτονται από την παροχή τεχνογνωσίας ή συμβουλευτικής δραστηριότητας ή τη διενέργεια εξετάσεων. Δεν αναφέρεται η εκπαίδευση που καταργήθηκε για την ΑΠΑ. Μεγάλο Λάθος και αντίθετο σε κάθε έννοια αναπτυξιακής και εκπαιδευτικής πολιτικής της Αρχής. Είναι αυτονόητο ότι εκπαιδεύσεις που αφορούν στην αεροναυτιλία, στη διαχείριση αεροδρομίων και στην πυρασφάλεια αεροσκαφών, παραμένουν στην ΥΠΑ. Ωστόσο, το έργο που γίνεται σήμερα στην ΣΠΟΑ της ΥΠΑ και αφορά το μέρος εκείνο που πρέπει να παραμείνει στην νεοσύστατη ΑΠΑ, θα πρέπει να ανατεθεί σε μια αντίστοιχη Σχολή υπό τη μορφή Διεύθυνσης ή Τμήματος, δηλαδή στη Σχολή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΑΠΑ). Αυτό το έργο αφορά στις εκπαιδεύσεις/πιστοποιήσεις προσωπικού της Αρχής, πχ επιθεωρητών αλλά και προσωπικού τρίτων φορέων βάσει των οποίων εκδίδονται άδειες, πτυχία και πιστοποιητικά επαγγελματικής καταλληλότητας ευρωπαϊκώς αναγνωρισμένα. Άλλωστε αντίστοιχες Σχολές υπάρχουν τόσο στην EASA όσο και σε ΑΠΑ άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστεθεί μια Διεύθυνση ή Τμήμα Σχολής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στην ΑΠΑ στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 2
  Προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 23 που αφορά τη δομή της ΑΠΑ, στην πρώτη παράγραφο, περίπτωση δγ) Διεύθυνση (ή Τμήμα) Σχολής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  Επιπλέον προτείνεται να προστεθεί Κεφάλαιο Θ στο Παράρτημα Α’ ως εξής:
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
  Σχολή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
  1. Η Εκπαιδευτική Μονάδα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η οποία ονομάζεται εφεξής Σχολή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΑΠΑ), λειτουργεί ως οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης (ή Τμήματος) και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και εξετάσεις πιστοποίησης που απευθύνονται στο προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, δημόσιων υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με κύριο σκοπό την βελτίωση της ασφάλειας (safety και security) στον χώρο των αερομεταφορών.
  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα (training programmes) και η διαδικασία των εξετάσεων εκπονούνται από την ΣΑΠΑ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και εγκρίνονται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  Η επιλογή των εκπαιδευτών και των εξεταστών ανά μάθημα εκπαίδευσης/εξέτασης γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που εισηγείται ο προϊστάμενος της ΣΑΠΑ και εγκρίνει ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  Ο προϊστάμενος της ΣΑΠΑ εισηγείται προς έγκριση στον Διοικητή της ΑΠΑ τον Κανονισμό λειτουργίας της ΣΑΠΑ και λειτουργεί την ΣΑΠΑ σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό.
  Η εφαρμογή του Κανονισμού της ΣΑΠΑ είναι υποχρεωτική και για τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της ΑΠΑ. Ο προϊστάμενος της ΣΑΠΑ είναι υπόλογος για την αξιολόγηση του Κανονισμού ετησίως και για την σύνταξη εισηγήσεων για πιθανές αλλαγές ή τροποποιήσεις του κανονισμού.
  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εξετάσεις της ΣΑΠΑ υλοποιούνται είτε στις εγκαταστάσεις της ΣΑΠΑ στην Κεντρική Υπηρεσία, είτε στις εγκαταστάσεις των περιφερειακών αερολιμένων, είτε σε χώρους που επιλέγουν οι υπηρεσίες και οι φορείς των οποίων το προσωπικό εκπαιδεύεται είτε τέλος με την χρήση εργαλείων τηλε-εκπαίδευσης.
  2. Η ΣΑΠΑ αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα (ή Γραφεία) με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  Α) Τμήμα (Γραφείο) Οργάνωσης και Υποστήριξης της ΣΑΠΑ με αρμοδιότητες:
  α. Την οργάνωση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των τηλε-εκπαιδεύσεων.
  β. Την οργάνωση και την υποστήριξη κάθε είδους εξετάσεων που διενεργούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μονάδας.
  γ. Την τήρηση των απαραίτητων αρχείων και την τήρηση του πρωτοκόλλου.
  δ. Σύνταξη του ετήσιου προγράμματος προμηθειών για την κάλυψη των απαιτήσεων σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό των τμημάτων (ή γραφείων) της ΣΑΠΑ.
  ε. Την τήρηση βιβλιοθήκης Α.Π.Α.
  στ. Το χειρισμό της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τη γραμματειακή υποστήριξη, την εξυπηρέτηση (πρωτόκολλο διεκπεραίωση εγγράφων), καθώς και τη διακίνηση των πάσης φύσεως εγγράφων.
  Β) Τμήμα (ή Γραφείο) Εκπαίδευσης φορέων και παρόχων υπηρεσιών αερομεταφορών, με αρμοδιότητες:
  α. Την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης επί θεμάτων αεροπορικής ασφάλειας (security) στο προσωπικό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία.
  Τη λειτουργία και διαχείριση του/των συστήματος/-ων προσομοίωσης ελέγχου χειραποσκευών, αποσκευών και φορτίου.
  Τον έλεγχο της καταλληλότητας υποψηφίων εκπαιδευομένων σε θέματα ελέγχου ασφάλειας αερομεταφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ε.Κ.Α.Π.Α., στις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες Ασφάλειας (ΤΟΑ) και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς
  β. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τον εν ισχύ Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης και την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, του προσωπικού των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης.
  γ. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπευθύνων καθώς και των εκπαιδευτών, υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων επί θεμάτων διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης σε αεροδρόμια.
  δ. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού φορέων διαχείρισης αεροδρομίων, επί θεμάτων λειτουργίας αεροδρομίων.
  ε. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικού αεροπορικού ενδιαφέροντος σε προσωπικό υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
  στ. Την διενέργεια εξετάσεων, επαναξιολογήσεων και σύνταξη εισήγησης για την έκδοση τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης, ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  ζ. Την εκπόνηση και υπογραφή συμβάσεων και αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα αντικείμενα του τμήματος (γραφείου).
  Γ) Τμήμα (ή γραφείο) εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσωπικού Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, με αρμοδιότητες:
  α. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των φάσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης σε θέματα συναφή με το έργο, τις αρμοδιότητες και την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
  β. Την υλοποίηση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση και πιστοποίηση επιθεωρητών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία με την αρμόδια εποπτική Διεύθυνση.
  γ. Την οργάνωση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης, διαρκούς επιμόρφωσης ειδικού ή και γενικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης για το προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  δ. Την έκδοση αποφάσεων μετεκπαίδευσης των υπαλλήλων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται από διεθνείς κανονισμούς ή από πρωτόκολλα συνεργασίας της Αρχής με κρατικούς φορείς ή με διεθνείς οργανισμούς.
  ε. Την εισήγηση για την εκπόνηση και υπογραφή συμβάσεων και αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε εκπαιδευτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  Δ) Τμήμα (ή γραφείο) Πτυχίων και Αδειών, με αρμοδιότητες:
  α. Τον προγραμματισμό, την προετοιμασία και τη διενέργεια γραπτών και προφορικών εξετάσεων/επανεξετάσεων του ιπταμένου προσωπικού και προσωπικού εδάφους, για την απόκτηση των σχετικών πτυχίων και αδειών της πολιτικής αεροπορίας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Πτητικών Προτύπων.
  β. Τη μέριμνα για τον ορισμό εξεταστών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των διαφόρων τύπων εξετάσεων και η εισήγηση για την επικαιροποίηση καταλόγων εξεταστών/εκπαιδευτών.
  γ. Τη μέριμνα για την εκπόνηση, τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση ερωτηματολογίων, για τα διάφορα είδη εξετάσεων.
  δ. Τη διαχείριση των αυτοματοποιημένων συστημάτων εξετάσεων.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 19:53 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΑΥΠΑ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 1
  Άρθρο 4, Κεφάλαιο Γ’ του Παραρτήματος Α’, άρθρο 7 παρ. 2
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 1
  Σύμφωνα με το άρθρο 4 αποστολή της ΑΠΑ είναι η επιβολή του νόμου, δηλαδή ασφαλώς των Αερολιμενικών Διατάξεων στους αερολιμένες. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει επιτόπου στους αερολιμένες, αφού καταργούνται οι Αεροπορικές Αρχές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου. Η ύπαρξη και δράση Αεροπορικής Αρχής στους αερολιμένες προβλέπεται τόσο στο νόμο περί κυρώσεως της Σύμβασης για το Διεθνή Αερολιμένα των Σπάτων, όσο και στις δύο συμβάσεις παραχώρησης με τη Fraport (παράγραφο 5 του άρθρου 229 Ν. 4389/2016) αλλά και στη Σύμβαση του Ηρακλείου (παράγραφος 3.1.103Β Σύμβασης Ηρακλείου που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 4612/2019). Συνεπώς οι ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης αντιλαμβάνονται την ανάγκη και δέχονται την ύπαρξη και δραστηριοποίηση κρατικού εποπτικού μηχανισμού στους αερολιμένες διαχειρίζονται και μάλιστα με δωρεάν παραχώρηση χώρου και εξόδων λειτουργίας ενώ η κυβέρνηση στο παρόν σχέδιο καταργεί τις αεροπορικές αρχές αεροδρομίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Κράτους έναντι του Επενδυτή αλλά κυρίως έναντι του ελληνικού λαού και του ξένου επιβάτη για τη διασφάλιση της ασφάλειάς του, της προστασίας του και των δικαιωμάτων του. Συγκεκριμένα, στις Συμβάσεις ορίζεται η Κρατική Αεροπορική Αρχή ορίζεται ως η μονάδα της ΥΠΑ (μετέπειτα ΑΠΑ) που είναι εγκατεστημένη στο Αεροδρόμιο και ασκεί εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του αεροπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του αερολιμενικού ελέγχου και της συστηματικής διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων ασφαλείας και προστασίας των πτήσεων και του αεροδρομίου. Επιθεωρήσεις με επισκέψεις στα αεροδρόμια μια φορά κάθε δύο ή τρία ή τέσσερα χρόνια είναι ένα μέτρο τυπικής διαχείρισης και όχι ουσιαστικού εποπτικού έργου.
  Όμως υπάρχει πληθώρα ελέγχων και έργου που ήδη διεξάγεται στους αερολιμένες από προσωπικό που υπηρετεί στις κατά τόπους αεροπορικές αρχές το οποίο έχει ως στόχο τόσο στην συνδρομή των κεντρικών υπηρεσιών λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της χώρας μας όσο και στην διασφάλιση της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας στον αεροπορικό χώρο. Η λίστα είναι μεγάλη και για αυτό θα κρατήσουμε μόνο τα σημαντικότερα και θα τα χωρίσουμε σε τομείς:
  Ασφάλεια (safety)
   Συμμετοχή στην επιτόπια αυτοψία για την αδειοδότηση πεδίων προσγείωσης, ελικοδρομίων και υδατοδρομίων (λόγω γειτνίασης αεροδρομίων με αυτά).
   Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού στο πλαίσιο της κατά EASA εποπτείας και διαρκούς παρακολούθησης συμμόρφωσης.
   Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού.
   Συνδρομή στην κεντρική υπηρεσία για την αποκατάσταση ευρημάτων.
   Εποπτεία Κατασκευών εντός Αερολιμένων, Γνωματεύσεις Εγκατάστασης Κεραιών εντός Αερολιμένων, Γνωματεύσεις Οικοδομών και Συνήθων Κατασκευών πέριξ αεροπορικών εγκαταστάσεων οικείου αερολιμένα.
   Εισήγηση για την έκδοση γνωματεύσεων για χρήσεις γης σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων και την ομαλή λειτουργία των αερολιμένων για περιπτώσεις σε ακτίνα οκτώ (8) και (13) χιλιομέτρων από το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου.
   Εποπτεία διαδικασιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιρειών και επιβατών, ανεφοδιασμού αεροσκαφών κ.λ.π.
   Εποπτεία και εφαρμογή κανονισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).
   Συμμετοχή σε συναφείς επιτροπές αεροδρομίων για θέματα Αποφυγής Πρόσκρουσης Πτηνών και Ζώων επί αεροσκαφών.
   Έλεγχο πτυχίων-αδειών και υγειονομικών ιπταμένου προσωπικού.
   Συμμετοχή σε επιθεωρήσεις SAFA, SACA, SANA σε αεροσκάφη.
   Αλκοομετρήσεις σε ιπτάμενο προσωπικό (EU 965) και στο προσωπικό που δραστηριοποιείται στον αερολιμένα.

  Ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security)
  – Έλεγχο ιστορικού εργαζομένων σε κάθε αερολιμένα (αίτηση + παραλαβή ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και δειγματοληπτικός έλεγχος προηγούμενης απασχόλησης σε εργοδότες, ΟΑΕΔ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ – απαίτηση ΕΕ για προηγούμενη 5ετία)
  – Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού στο πλαίσιο της εποπτείας και διαρκούς παρακολούθησης συμμόρφωσης.
  – Έλεγχοι ασφάλειας και προστασίας αεροσκαφών στα πλαίσια του κεφ 3 του EU 1998.
  – Έγκριση off airport check in.
  Παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Ασφαλείας του αερολιμένα.
  – Παρακολούθηση της εφαρμογής του εθνικού και ευρωπαϊκού νομικού και κανονιστικού πλαισίου του ισχύοντος, των τροποποιήσεων και των νεότερων εξελίξεων.
  – Συμμετοχή στην Επιτροπή Ασφαλείας από έκνομες ενέργειες του αερολιμένα.
  – Εποπτεία εκπαιδευομένων του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού ασφαλείας.
  – Έγκριση και παρακολούθηση των Γνωστών Προμηθευτών Προμηθειών Αερολιμένα και πτήσης (catering)

  Επιτόπια τήρηση του νόμου:
   Εποπτεία της τήρησης των Αερολιμενικών Διατάξεων.
   Επίλυση θεμάτων σχετικών με τον Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.
   Έλεγχος των δικαιωμάτων των επιβατών (πχ σε ακυρώσεις πτήσεων, σε άρνηση επιβίβασης) και λειτουργία γραφείου «παραπόνων» καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του αερολιμένα.
   Επιβολή διοικητικών-οικονομικών κυρώσεων (χρηματικών προστίμων) στους αερομεταφορείς για παράτυπη μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών, περί μη διαβίβασης/μη ορθής διαβίβασης δεδομένων API (advance passenger information) και PNR (passenger name record) σε εφαρμογή δικαίου EE για τη υλοποίηση δημόσιας πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.
   Χορήγηση προσωρινής έγκρισης αυτοεξυπηρέτησης στην κατηγορία 8 (Υπηρεσίες Συντήρησης) σε ένα αερολιμένα, υπό προϋποθέσεις κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες.

  Συνδρομή σε έκτακτα περιστατικά ή ατυχήματα
   Συνδρομή στο έργο της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (ΕΔΑΑΠ) μέχρι την άφιξή της.
   Διενέργεια προανακρίσεων σε περιπτώσεις ατυχημάτων με τραυματισμό ή θάνατο, σύνταξη εκθέσεων για εισαγγελική και ασφαλιστική χρήση.
   Έλεγχος σχεδίων ΠΣΕΑ και συνδρομή των παραχωρησιούχων σε παραχωρημένους αερολιμένες για την λειτουργία αυτών σε περιπτώσεις εφαρμογής των σχεδίων, πχ σε καιρό πολέμου με κατάλληλα εξουσιοδοτημένους και εκπαιδευμένους υπαλλήλους.

  Για τους ανωτέρω λόγους πολλές χώρες της ΕΕ, οι οποίες, αν και δεν έχουν το νησιωτικό χαρακτήρα της Ελλάδος, έχουν θεσπίσει περιφερειακές εποπτικές μονάδες των αντίστοιχων υπηρεσιών εντός των αερολιμένων.

  Το ίδιο εφαρμόζεται και σε άλλες υπηρεσίες και αρχές στην χώρα μας:
   Το Λιμενικό Σώμα σε κάθε λιμάνι διαθέτει ικανό αριθμό Λιμενικών (7600 σύνολο λιμενικών υπαλλήλων σε 130 λιμάνια).
   Η Τροχαία διαθέτει πολυάριθμους τροχονόμους σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας μας και επιλαμβάνεται της οδικής ασφάλειας και της εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
   Η Αρχή Διαφάνειας διαθέτει 6 περιφερειακά γραφεία για κάθε Διεύθυνσή της (Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
   Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων διαθέτει 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις σε όλη την Ελλάδα που προστίθενται στις υπόλοιπες 5 Κεντρικές Διευθύνσεις των Αθηνών.
  Συνεπώς, γίνεται σαφές ότι η ύπαρξη εξειδικευμένου και εκπαιδευμένου προσωπικού επιτόπου στους αερολιμένες που ήδη υφίσταται, είναι απαραίτητη γιατί ο χώρος της αεροπορίας απαιτεί ουσιαστική εποπτεία και άμεση ανταπόκριση μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Η συγκεκριμένη αιτιολόγηση στο νόμο περί «μετάβασης από ένα αποκεντρωμένο σύστημα ελέγχου σε μία κεντρική δομή» και περί «επιθεωρητών που βρίσκονται στην Αθήνα και που θα αναλαμβάνουν την διενέργεια επί τόπου επιθεωρήσεων στην Χώρα», σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται σε ένα σύστημα πραγματικού και ουσιαστικού ελέγχου, δημιουργεί πολύ μεγάλα κανονιστικά και νομικά προβλήματα, αφού οι Αεροπορικές Αρχές και τα Γραφεία Αερολιμενικού Ελέγχου των αεροδρομίων υπεισέρχονται σε μια μεγάλη σειρά κανονιστικών ρυθμίσεων και αερολιμενικών διατάξεων και δεν επιτρέπονται τέτοιες προσεγγίσεις στην σημερινή εποχή της τηλεργασίας/τηλεδιασκέψεων καθώς και δυνατότητας χρήσης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων με ενιαίες και ασφαλείς διαδικτυακές βάσεις δεδομένων και με ενιαίες πλατφόρμες εργασίας.
  Για τους ανωτέρω λόγους πρέπει να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί το κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό που ήδη υπηρετεί στους κατά τόπους αερολιμένες και ιδιαίτερα σε αυτούς που πραγματοποιούνται διεθνείς πτήσεις.
  Αυτό μπορεί να γίνει:
   είτε με την δημιουργία ενός επιπλέον τμήματος στην κεντρική υπηρεσία που θα συντονίζει το έργο των περιφερειακών γραφείων αεροδρομίων,
   είτε με την δημιουργία τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων στους κατά τόπους αερολιμένες.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 1
  Α. Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος ΣΤ) στο Κεφάλαιο Γ’ του Παραρτήματος Α’ (αναφέρεται ως ΣΤ λαμβανομένης υπόψη της τροπολογίας 12 παρακάτω) όπου να αναφέρεται:
  ΣΤ) Τμήματα ή αυτοτελή γραφεία (ανάλογα με την επιβατική κίνηση) Κρατικής Αεροπορικής Αρχής σε κάθε αεροδρόμιο όπου κατά την ψήφιση του παρόντος λειτουργεί είτε μονάδα Αερολιμενικού Ελέγχου της ΥΠΑ (Κρατικοί- μη παραχωρημένοι Αερολιμένες) είτε μονάδα Αεροπορικής Αρχής (παραχωρημένοι Αερολιμένες). Κρατική Αεροπορική Αρχή ορίζεται ως η μονάδα της ΑΠΑ που είναι εγκατεστημένη στο Αεροδρόμιο και ασκεί εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του αεροπορικού δικαίου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του αερολιμενικού ελέγχου και της συστηματικής διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων ασφαλείας και προστασίας των πτήσεων και του αεροδρομίου.
  Τα αντικείμενα αρμοδιότητάς Αεροπορικής Αρχής ενδεικτικά είναι:
  Ασφάλεια (safety)
   Συμμετοχή στην επιτόπια αυτοψία για την αδειοδότηση πεδίων προσγείωσης, ελικοδρομίων και υδατοδρομίων (λόγω γειτνίασης αεροδρομίων με αυτά).
   Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού στο πλαίσιο της κατά EASA εποπτείας και διαρκούς παρακολούθησης συμμόρφωσης.
   Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού.
   Συνδρομή στην κεντρική υπηρεσία για την αποκατάσταση ευρημάτων.
   Εποπτεία Κατασκευών εντός Αερολιμένων, Γνωματεύσεις Εγκατάστασης Κεραιών εντός Αερολιμένων, Γνωματεύσεις Οικοδομών και Συνήθων Κατασκευών πέριξ αεροπορικών εγκαταστάσεων οικείου αερολιμένα.
   Εισήγηση για την έκδοση γνωματεύσεων για χρήσεις γης σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων και την ομαλή λειτουργία των αερολιμένων για περιπτώσεις σε ακτίνα οκτώ (8) και (13) χιλιομέτρων από το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου.
   Εποπτεία διαδικασιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιρειών και επιβατών, ανεφοδιασμού αεροσκαφών κ.λ.π.
   Εποπτεία και εφαρμογή κανονισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).
   Συμμετοχή σε συναφείς επιτροπές αεροδρομίων για θέματα Αποφυγής Πρόσκρουσης Πτηνών και Ζώων επί αεροσκαφών.
   Έλεγχο πτυχίων-αδειών και υγειονομικών ιπταμένου προσωπικού.
   Συμμετοχή σε επιθεωρήσεις SAFA, SACA, SANA σε αεροσκάφη.
   Αλκοομετρήσεις σε ιπτάμενο προσωπικό (EU 965) και στο προσωπικό που δραστηριοποιείται στον αερολιμένα.

  Ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security)
  – Έλεγχο ιστορικού εργαζομένων σε κάθε αερολιμένα (αίτηση + παραλαβή ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και δειγματοληπτικός έλεγχος προηγούμενης απασχόλησης σε εργοδότες, ΟΑΕΔ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ – απαίτηση ΕΕ για προηγούμενη 5ετία)
  – Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού στο πλαίσιο της εποπτείας και διαρκούς παρακολούθησης συμμόρφωσης.
  – Έλεγχοι ασφάλειας και προστασίας αεροσκαφών στα πλαίσια του κεφ 3 του EU 1998.
  – Έγκριση off airport check in.
  Παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Ασφαλείας του αερολιμένα.
  – Παρακολούθηση της εφαρμογής του εθνικού και ευρωπαϊκού νομικού και κανονιστικού πλαισίου του ισχύοντος, των τροποποιήσεων και των νεότερων εξελίξεων.
  – Συμμετοχή στην Επιτροπή Ασφαλείας από έκνομες ενέργειες του αερολιμένα.
  – Εποπτεία εκπαιδευομένων του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού ασφαλείας.
  – Έγκριση και παρακολούθηση των Γνωστών Προμηθευτών Προμηθειών Αερολιμένα και πτήσης (catering)

  Επιτόπια τήρηση του νόμου:
   Εποπτεία της τήρησης των Αερολιμενικών Διατάξεων.
   Επίλυση θεμάτων σχετικών με τον Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.
   Έλεγχος των δικαιωμάτων των επιβατών (πχ σε ακυρώσεις πτήσεων, σε άρνηση επιβίβασης) και λειτουργία γραφείου «παραπόνων» καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του αερολιμένα.
   Επιβολή διοικητικών-οικονομικών κυρώσεων (χρηματικών προστίμων) στους αερομεταφορείς για παράτυπη μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών, περί μη διαβίβασης/μη ορθής διαβίβασης δεδομένων API (advance passenger information) και PNR (passenger name record) σε εφαρμογή δικαίου EE για τη υλοποίηση δημόσιας πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.
   Χορήγηση προσωρινής έγκρισης αυτοεξυπηρέτησης στην κατηγορία 8 (Υπηρεσίες Συντήρησης) σε ένα αερολιμένα, υπό προϋποθέσεις κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες.

  Συνδρομή σε έκτακτα περιστατικά ή ατυχήματα
   Συνδρομή στο έργο της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (ΕΔΑΑΠ) μέχρι την άφιξή της.
   Διενέργεια προανακρίσεων σε περιπτώσεις ατυχημάτων με τραυματισμό ή θάνατο, σύνταξη εκθέσεων για εισαγγελική και ασφαλιστική χρήση.
   Έλεγχος σχεδίων ΠΣΕΑ και συνδρομή των παραχωρησιούχων σε παραχωρημένους αερολιμένες για την λειτουργία αυτών σε περιπτώσεις εφαρμογής των σχεδίων, πχ σε καιρό πολέμου με κατάλληλα εξουσιοδοτημένους και εκπαιδευμένους υπαλλήλους.

  Β. Στο ίδιο πλαίσιο προτείνεται ο προαναφερόμενος ορισμός της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής να εισαχθεί στο άρθρο 7 παρ. 2 όπου είναι και οι υπόλοιποι ορισμοί της ΑΠΑ.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 19:56 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΑΥΠΑ

  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 1
  Σύμφωνα με το άρθρο 4 αποστολή της ΑΠΑ είναι η επιβολή του νόμου, δηλαδή ασφαλώς των Αερολιμενικών Διατάξεων στους αερολιμένες. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει επιτόπου στους αερολιμένες, αφού καταργούνται οι Αεροπορικές Αρχές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου. Η ύπαρξη και δράση Αεροπορικής Αρχής στους αερολιμένες προβλέπεται τόσο στο νόμο περί κυρώσεως της Σύμβασης για το Διεθνή Αερολιμένα των Σπάτων, όσο και στις δύο συμβάσεις παραχώρησης με τη Fraport (παράγραφο 5 του άρθρου 229 Ν. 4389/2016) αλλά και στη Σύμβαση του Ηρακλείου (παράγραφος 3.1.103Β Σύμβασης Ηρακλείου που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 4612/2019). Συνεπώς οι ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης αντιλαμβάνονται την ανάγκη και δέχονται την ύπαρξη και δραστηριοποίηση κρατικού εποπτικού μηχανισμού στους αερολιμένες διαχειρίζονται και μάλιστα με δωρεάν παραχώρηση χώρου και εξόδων λειτουργίας ενώ η κυβέρνηση στο παρόν σχέδιο καταργεί τις αεροπορικές αρχές αεροδρομίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Κράτους έναντι του Επενδυτή αλλά κυρίως έναντι του ελληνικού λαού και του ξένου επιβάτη για τη διασφάλιση της ασφάλειάς του, της προστασίας του και των δικαιωμάτων του. Συγκεκριμένα, στις Συμβάσεις ορίζεται η Κρατική Αεροπορική Αρχή ορίζεται ως η μονάδα της ΥΠΑ (μετέπειτα ΑΠΑ) που είναι εγκατεστημένη στο Αεροδρόμιο και ασκεί εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του αεροπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του αερολιμενικού ελέγχου και της συστηματικής διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων ασφαλείας και προστασίας των πτήσεων και του αεροδρομίου. Επιθεωρήσεις με επισκέψεις στα αεροδρόμια μια φορά κάθε δύο ή τρία ή τέσσερα χρόνια είναι ένα μέτρο τυπικής διαχείρισης και όχι ουσιαστικού εποπτικού έργου.
  Όμως υπάρχει πληθώρα ελέγχων και έργου που ήδη διεξάγεται στους αερολιμένες από προσωπικό που υπηρετεί στις κατά τόπους αεροπορικές αρχές το οποίο έχει ως στόχο τόσο στην συνδρομή των κεντρικών υπηρεσιών λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της χώρας μας όσο και στην διασφάλιση της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας στον αεροπορικό χώρο. Η λίστα είναι μεγάλη και για αυτό θα κρατήσουμε μόνο τα σημαντικότερα και θα τα χωρίσουμε σε τομείς:
  Ασφάλεια (safety)
   Συμμετοχή στην επιτόπια αυτοψία για την αδειοδότηση πεδίων προσγείωσης, ελικοδρομίων και υδατοδρομίων (λόγω γειτνίασης αεροδρομίων με αυτά).
   Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού στο πλαίσιο της κατά EASA εποπτείας και διαρκούς παρακολούθησης συμμόρφωσης.
   Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού.
   Συνδρομή στην κεντρική υπηρεσία για την αποκατάσταση ευρημάτων.
   Εποπτεία Κατασκευών εντός Αερολιμένων, Γνωματεύσεις Εγκατάστασης Κεραιών εντός Αερολιμένων, Γνωματεύσεις Οικοδομών και Συνήθων Κατασκευών πέριξ αεροπορικών εγκαταστάσεων οικείου αερολιμένα.
   Εισήγηση για την έκδοση γνωματεύσεων για χρήσεις γης σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων και την ομαλή λειτουργία των αερολιμένων για περιπτώσεις σε ακτίνα οκτώ (8) και (13) χιλιομέτρων από το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου.
   Εποπτεία διαδικασιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιρειών και επιβατών, ανεφοδιασμού αεροσκαφών κ.λ.π.
   Εποπτεία και εφαρμογή κανονισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).
   Συμμετοχή σε συναφείς επιτροπές αεροδρομίων για θέματα Αποφυγής Πρόσκρουσης Πτηνών και Ζώων επί αεροσκαφών.
   Έλεγχο πτυχίων-αδειών και υγειονομικών ιπταμένου προσωπικού.
   Συμμετοχή σε επιθεωρήσεις SAFA, SACA, SANA σε αεροσκάφη.
   Αλκοομετρήσεις σε ιπτάμενο προσωπικό (EU 965) και στο προσωπικό που δραστηριοποιείται στον αερολιμένα.

  Ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security)
  – Έλεγχο ιστορικού εργαζομένων σε κάθε αερολιμένα (αίτηση + παραλαβή ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και δειγματοληπτικός έλεγχος προηγούμενης απασχόλησης σε εργοδότες, ΟΑΕΔ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ – απαίτηση ΕΕ για προηγούμενη 5ετία)
  – Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού στο πλαίσιο της εποπτείας και διαρκούς παρακολούθησης συμμόρφωσης.
  – Έλεγχοι ασφάλειας και προστασίας αεροσκαφών στα πλαίσια του κεφ 3 του EU 1998.
  – Έγκριση off airport check in.
  Παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Ασφαλείας του αερολιμένα.
  – Παρακολούθηση της εφαρμογής του εθνικού και ευρωπαϊκού νομικού και κανονιστικού πλαισίου του ισχύοντος, των τροποποιήσεων και των νεότερων εξελίξεων.
  – Συμμετοχή στην Επιτροπή Ασφαλείας από έκνομες ενέργειες του αερολιμένα.
  – Εποπτεία εκπαιδευομένων του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού ασφαλείας.
  – Έγκριση και παρακολούθηση των Γνωστών Προμηθευτών Προμηθειών Αερολιμένα και πτήσης (catering)

  Επιτόπια τήρηση του νόμου:
   Εποπτεία της τήρησης των Αερολιμενικών Διατάξεων.
   Επίλυση θεμάτων σχετικών με τον Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.
   Έλεγχος των δικαιωμάτων των επιβατών (πχ σε ακυρώσεις πτήσεων, σε άρνηση επιβίβασης) και λειτουργία γραφείου «παραπόνων» καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του αερολιμένα.
   Επιβολή διοικητικών-οικονομικών κυρώσεων (χρηματικών προστίμων) στους αερομεταφορείς για παράτυπη μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών, περί μη διαβίβασης/μη ορθής διαβίβασης δεδομένων API (advance passenger information) και PNR (passenger name record) σε εφαρμογή δικαίου EE για τη υλοποίηση δημόσιας πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.
   Χορήγηση προσωρινής έγκρισης αυτοεξυπηρέτησης στην κατηγορία 8 (Υπηρεσίες Συντήρησης) σε ένα αερολιμένα, υπό προϋποθέσεις κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες.

  Συνδρομή σε έκτακτα περιστατικά ή ατυχήματα
   Συνδρομή στο έργο της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (ΕΔΑΑΠ) μέχρι την άφιξή της.
   Διενέργεια προανακρίσεων σε περιπτώσεις ατυχημάτων με τραυματισμό ή θάνατο, σύνταξη εκθέσεων για εισαγγελική και ασφαλιστική χρήση.
   Έλεγχος σχεδίων ΠΣΕΑ και συνδρομή των παραχωρησιούχων σε παραχωρημένους αερολιμένες για την λειτουργία αυτών σε περιπτώσεις εφαρμογής των σχεδίων, πχ σε καιρό πολέμου με κατάλληλα εξουσιοδοτημένους και εκπαιδευμένους υπαλλήλους.

  Για τους ανωτέρω λόγους πολλές χώρες της ΕΕ, οι οποίες, αν και δεν έχουν το νησιωτικό χαρακτήρα της Ελλάδος, έχουν θεσπίσει περιφερειακές εποπτικές μονάδες των αντίστοιχων υπηρεσιών εντός των αερολιμένων.

  Το ίδιο εφαρμόζεται και σε άλλες υπηρεσίες και αρχές στην χώρα μας:
   Το Λιμενικό Σώμα σε κάθε λιμάνι διαθέτει ικανό αριθμό Λιμενικών (7600 σύνολο λιμενικών υπαλλήλων σε 130 λιμάνια).
   Η Τροχαία διαθέτει πολυάριθμους τροχονόμους σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας μας και επιλαμβάνεται της οδικής ασφάλειας και της εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
   Η Αρχή Διαφάνειας διαθέτει 6 περιφερειακά γραφεία για κάθε Διεύθυνσή της (Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
   Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων διαθέτει 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις σε όλη την Ελλάδα που προστίθενται στις υπόλοιπες 5 Κεντρικές Διευθύνσεις των Αθηνών.
  Συνεπώς, γίνεται σαφές ότι η ύπαρξη εξειδικευμένου και εκπαιδευμένου προσωπικού επιτόπου στους αερολιμένες που ήδη υφίσταται, είναι απαραίτητη γιατί ο χώρος της αεροπορίας απαιτεί ουσιαστική εποπτεία και άμεση ανταπόκριση μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Η συγκεκριμένη αιτιολόγηση στο νόμο περί «μετάβασης από ένα αποκεντρωμένο σύστημα ελέγχου σε μία κεντρική δομή» και περί «επιθεωρητών που βρίσκονται στην Αθήνα και που θα αναλαμβάνουν την διενέργεια επί τόπου επιθεωρήσεων στην Χώρα», σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται σε ένα σύστημα πραγματικού και ουσιαστικού ελέγχου, δημιουργεί πολύ μεγάλα κανονιστικά και νομικά προβλήματα, αφού οι Αεροπορικές Αρχές και τα Γραφεία Αερολιμενικού Ελέγχου των αεροδρομίων υπεισέρχονται σε μια μεγάλη σειρά κανονιστικών ρυθμίσεων και αερολιμενικών διατάξεων και δεν επιτρέπονται τέτοιες προσεγγίσεις στην σημερινή εποχή της τηλεργασίας/τηλεδιασκέψεων καθώς και δυνατότητας χρήσης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων με ενιαίες και ασφαλείς διαδικτυακές βάσεις δεδομένων και με ενιαίες πλατφόρμες εργασίας.
  Για τους ανωτέρω λόγους πρέπει να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί το κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό που ήδη υπηρετεί στους κατά τόπους αερολιμένες και ιδιαίτερα σε αυτούς που πραγματοποιούνται διεθνείς πτήσεις.
  Αυτό μπορεί να γίνει:
   είτε με την δημιουργία ενός επιπλέον τμήματος στην κεντρική υπηρεσία που θα συντονίζει το έργο των περιφερειακών γραφείων αεροδρομίων,
   είτε με την δημιουργία τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων στους κατά τόπους αερολιμένες.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 1
  Α. Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος ΣΤ) στο Κεφάλαιο Γ’ του Παραρτήματος Α’ (αναφέρεται ως ΣΤ λαμβανομένης υπόψη της τροπολογίας 12 παρακάτω) όπου να αναφέρεται:
  ΣΤ) Τμήματα ή αυτοτελή γραφεία (ανάλογα με την επιβατική κίνηση) Κρατικής Αεροπορικής Αρχής σε κάθε αεροδρόμιο όπου κατά την ψήφιση του παρόντος λειτουργεί είτε μονάδα Αερολιμενικού Ελέγχου της ΥΠΑ (Κρατικοί- μη παραχωρημένοι Αερολιμένες) είτε μονάδα Αεροπορικής Αρχής (παραχωρημένοι Αερολιμένες). Κρατική Αεροπορική Αρχή ορίζεται ως η μονάδα της ΑΠΑ που είναι εγκατεστημένη στο Αεροδρόμιο και ασκεί εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του αεροπορικού δικαίου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του αερολιμενικού ελέγχου και της συστηματικής διενέργειας επιτόπιων επιθεωρήσεων ασφαλείας και προστασίας των πτήσεων και του αεροδρομίου.
  Τα αντικείμενα αρμοδιότητάς Αεροπορικής Αρχής ενδεικτικά είναι:
  Ασφάλεια (safety)
   Συμμετοχή στην επιτόπια αυτοψία για την αδειοδότηση πεδίων προσγείωσης, ελικοδρομίων και υδατοδρομίων (λόγω γειτνίασης αεροδρομίων με αυτά).
   Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού στο πλαίσιο της κατά EASA εποπτείας και διαρκούς παρακολούθησης συμμόρφωσης.
   Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού.
   Συνδρομή στην κεντρική υπηρεσία για την αποκατάσταση ευρημάτων.
   Εποπτεία Κατασκευών εντός Αερολιμένων, Γνωματεύσεις Εγκατάστασης Κεραιών εντός Αερολιμένων, Γνωματεύσεις Οικοδομών και Συνήθων Κατασκευών πέριξ αεροπορικών εγκαταστάσεων οικείου αερολιμένα.
   Εισήγηση για την έκδοση γνωματεύσεων για χρήσεις γης σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων και την ομαλή λειτουργία των αερολιμένων για περιπτώσεις σε ακτίνα οκτώ (8) και (13) χιλιομέτρων από το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου.
   Εποπτεία διαδικασιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιρειών και επιβατών, ανεφοδιασμού αεροσκαφών κ.λ.π.
   Εποπτεία και εφαρμογή κανονισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).
   Συμμετοχή σε συναφείς επιτροπές αεροδρομίων για θέματα Αποφυγής Πρόσκρουσης Πτηνών και Ζώων επί αεροσκαφών.
   Έλεγχο πτυχίων-αδειών και υγειονομικών ιπταμένου προσωπικού.
   Συμμετοχή σε επιθεωρήσεις SAFA, SACA, SANA σε αεροσκάφη.
   Αλκοομετρήσεις σε ιπτάμενο προσωπικό (EU 965) και στο προσωπικό που δραστηριοποιείται στον αερολιμένα.

  Ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (security)
  – Έλεγχο ιστορικού εργαζομένων σε κάθε αερολιμένα (αίτηση + παραλαβή ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και δειγματοληπτικός έλεγχος προηγούμενης απασχόλησης σε εργοδότες, ΟΑΕΔ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ – απαίτηση ΕΕ για προηγούμενη 5ετία)
  – Συμμετοχή σε ομάδα επιθεώρησης του οικείου αεροδρομίου ή γειτονικού αυτού στο πλαίσιο της εποπτείας και διαρκούς παρακολούθησης συμμόρφωσης.
  – Έλεγχοι ασφάλειας και προστασίας αεροσκαφών στα πλαίσια του κεφ 3 του EU 1998.
  – Έγκριση off airport check in.
  Παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Ασφαλείας του αερολιμένα.
  – Παρακολούθηση της εφαρμογής του εθνικού και ευρωπαϊκού νομικού και κανονιστικού πλαισίου του ισχύοντος, των τροποποιήσεων και των νεότερων εξελίξεων.
  – Συμμετοχή στην Επιτροπή Ασφαλείας από έκνομες ενέργειες του αερολιμένα.
  – Εποπτεία εκπαιδευομένων του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού ασφαλείας.
  – Έγκριση και παρακολούθηση των Γνωστών Προμηθευτών Προμηθειών Αερολιμένα και πτήσης (catering)

  Επιτόπια τήρηση του νόμου:
   Εποπτεία της τήρησης των Αερολιμενικών Διατάξεων.
   Επίλυση θεμάτων σχετικών με τον Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.
   Έλεγχος των δικαιωμάτων των επιβατών (πχ σε ακυρώσεις πτήσεων, σε άρνηση επιβίβασης) και λειτουργία γραφείου «παραπόνων» καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του αερολιμένα.
   Επιβολή διοικητικών-οικονομικών κυρώσεων (χρηματικών προστίμων) στους αερομεταφορείς για παράτυπη μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών, περί μη διαβίβασης/μη ορθής διαβίβασης δεδομένων API (advance passenger information) και PNR (passenger name record) σε εφαρμογή δικαίου EE για τη υλοποίηση δημόσιας πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.
   Χορήγηση προσωρινής έγκρισης αυτοεξυπηρέτησης στην κατηγορία 8 (Υπηρεσίες Συντήρησης) σε ένα αερολιμένα, υπό προϋποθέσεις κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες.

  Συνδρομή σε έκτακτα περιστατικά ή ατυχήματα
   Συνδρομή στο έργο της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (ΕΔΑΑΠ) μέχρι την άφιξή της.
   Διενέργεια προανακρίσεων σε περιπτώσεις ατυχημάτων με τραυματισμό ή θάνατο, σύνταξη εκθέσεων για εισαγγελική και ασφαλιστική χρήση.
   Έλεγχος σχεδίων ΠΣΕΑ και συνδρομή των παραχωρησιούχων σε παραχωρημένους αερολιμένες για την λειτουργία αυτών σε περιπτώσεις εφαρμογής των σχεδίων, πχ σε καιρό πολέμου με κατάλληλα εξουσιοδοτημένους και εκπαιδευμένους υπαλλήλους.

  Β. Στο ίδιο πλαίσιο προτείνεται ο προαναφερόμενος ορισμός της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής να εισαχθεί στο άρθρο 7 παρ. 2 όπου είναι και οι υπόλοιποι ορισμοί της ΑΠΑ.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 16:23 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

  Στο άρθρο 50 παρ. 1.α καταργείται μία ολόκληρη εκπαιδευτική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης από την ΑΠΑ και συγχωνεύεται ως μία αρμοδιότητα ενός τμήματος στο Παράτημα Α, κεφάλαιο Η παρ. 1.α. Αυτό σίγουρα είναι λάθος αλλά και αντίθετο με το σκεπτικό της Διεθνούς και Ενωσιακής νομοθεσίας, όπου η εκπαίδευση του προσωπικού των Αρχών περιγράφεται με ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Επισημαίνεται ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των Αρχών αποτελεί ένα από τα βασικά αντικείμενα που εξετάζουν οι Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί θεσμοί στο πλαίσιο της διαρκούς εποπτείας του εκάστοτε κράτους-μέλους.
  Με την παρούσα κατάργηση αλλά και με την ταυτόχρονη ενσωμάτωση στο άρθρο 58 της ΣΠΟΑ στην ΥΠΑ, καλύφθηκε όπως είναι φυσικό η ανάγκη της παροχής εκπαιδεύσεων που αφορούν στην αεροναυτιλία, στη διαχείριση αεροδρομίων και στην πυρασφάλεια αεροσκαφών, που παραμένουν στην ΥΠΑ. Ωστόσο, υπάρχει ένα μέρος του έργου που γίνεται σήμερα στην ΣΠΟΑ της ΥΠΑ, έχοντας σήμερα τον ρόλο ως «Αρχή» και αφορά στο μέρος εκείνο που πρέπει να παραμείνει στην νεοσύστατη ΑΠΑ. Πρόκειται για τις αρχικές και επαναληπτικές εκπαιδεύσεις των επιθεωρητών και του λοιπού προσωπικού της ΑΠΑ, οι αξιολογήσεις/εξετάσεις ιπταμένου προσωπικού, προσωπικού που ασχολείται με θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, κλπ.
  Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα ογκώδες και απαιτητικό και θα πρέπει να ανατεθεί σε μια αντίστοιχη Σχολή υπό τη μορφή Διεύθυνσης ή Τμήματος, δηλαδή στη Σχολή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΑΠΑ) με την ανάλογη υποδομή και υποστήριξη. Αυτό το έργο αφορά στις εκπαιδεύσεις/πιστοποιήσεις προσωπικού της Αρχής, πχ επιθεωρητών αλλά και προσωπικού τρίτων φορέων βάσει των οποίων εκδίδονται άδειες, πτυχία και πιστοποιητικά επαγγελματικής καταλληλότητας ευρωπαϊκώς αναγνωρισμένα. Τονίζεται ότι στο παρόν σχέδιο νόμου οι εξετάσεις και επαναξιολογήσεις για το ιπτάμενο προσωπικό έχουν ενσωματωθεί στο Τμήμα Γ, Αδειών και Πτυχίων Ιπταμένου προσωπικού/Μηχανικών Αεροσκαφών της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη απαιτητικό έργο του τμήματος.
  Σημειώνεται ότι αντίστοιχες Σχολές υπάρχουν τόσο στην EASA όσο και σε ΑΠΑ άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστεθεί μια Διεύθυνση ή Τμήμα Σχολής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στην ΑΠΑ στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης.
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 23 που αφορά τη δομή της ΑΠΑ, στην πρώτη παράγραφο, περίπτωση δγ) Διεύθυνση (ή Τμήμα) Σχολής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  Επιπλέον προτείνεται να προστεθεί Κεφάλαιο Θ στο Παράρτημα Α’ ως Διεύθυνση ή στο κεφάλαιο Η’ ως τμήμα ως εξής:
  Σχολή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
  1. Η Εκπαιδευτική Μονάδα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η οποία ονομάζεται εφεξής Σχολή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΑΠΑ), λειτουργεί ως οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης (ή Τμήματος) και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και εξετάσεις πιστοποίησης που απευθύνονται στο προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, δημόσιων υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με κύριο σκοπό την βελτίωση της ασφάλειας (safety και security) στον χώρο των αερομεταφορών.
  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα (training programmes) και η διαδικασία των εξετάσεων εκπονούνται από την ΣΑΠΑ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και εγκρίνονται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  Η επιλογή των εκπαιδευτών και των εξεταστών ανά μάθημα εκπαίδευσης/εξέτασης γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που εισηγείται ο προϊστάμενος της ΣΑΠΑ και εγκρίνει ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  Ο προϊστάμενος της ΣΑΠΑ εισηγείται προς έγκριση στον Διοικητή της ΑΠΑ τον Κανονισμό λειτουργίας της ΣΑΠΑ και λειτουργεί την ΣΑΠΑ σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό.
  Η εφαρμογή του Κανονισμού της ΣΑΠΑ είναι υποχρεωτική και για τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της ΑΠΑ. Ο προϊστάμενος της ΣΑΠΑ είναι υπόλογος για την αξιολόγηση του Κανονισμού ετησίως και για την σύνταξη εισηγήσεων για πιθανές αλλαγές ή τροποποιήσεις του κανονισμού.
  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εξετάσεις της ΣΑΠΑ υλοποιούνται είτε στις εγκαταστάσεις της ΣΑΠΑ στην Κεντρική Υπηρεσία, είτε στις εγκαταστάσεις των περιφερειακών αερολιμένων, είτε σε χώρους που επιλέγουν οι υπηρεσίες και οι φορείς των οποίων το προσωπικό εκπαιδεύεται είτε τέλος με την χρήση εργαλείων τηλε-εκπαίδευσης.
  2. Η ΣΑΠΑ αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα (ή Γραφεία) με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  Α) Τμήμα (Γραφείο) Οργάνωσης και Υποστήριξης της ΣΑΠΑ με αρμοδιότητες:
  α. Την οργάνωση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των τηλε-εκπαιδεύσεων.
  β. Την οργάνωση και την υποστήριξη κάθε είδους εξετάσεων που διενεργούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μονάδας.
  γ. Την τήρηση των απαραίτητων αρχείων και την τήρηση του πρωτοκόλλου.
  δ. Σύνταξη του ετήσιου προγράμματος προμηθειών για την κάλυψη των απαιτήσεων σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό των τμημάτων (ή γραφείων) της ΣΑΠΑ.
  ε. Την τήρηση βιβλιοθήκης Α.Π.Α.
  στ. Το χειρισμό της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τη γραμματειακή υποστήριξη, την εξυπηρέτηση (πρωτόκολλο διεκπεραίωση εγγράφων), καθώς και τη διακίνηση των πάσης φύσεως εγγράφων.
  Β) Τμήμα (ή Γραφείο) Εκπαίδευσης φορέων και παρόχων υπηρεσιών αερομεταφορών, με αρμοδιότητες:
  α. Την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης επί θεμάτων αεροπορικής ασφάλειας (security) στο προσωπικό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία.
  Τη λειτουργία και διαχείριση του/των συστήματος/-ων προσομοίωσης ελέγχου χειραποσκευών, αποσκευών και φορτίου.
  Τον έλεγχο της καταλληλότητας υποψηφίων εκπαιδευομένων σε θέματα ελέγχου ασφάλειας αερομεταφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ε.Κ.Α.Π.Α., στις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες Ασφάλειας (ΤΟΑ) και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς
  β. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τον εν ισχύ Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης και την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, του προσωπικού των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης.
  γ. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπευθύνων καθώς και των εκπαιδευτών, υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων επί θεμάτων διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης σε αεροδρόμια.
  δ. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού φορέων διαχείρισης αεροδρομίων, επί θεμάτων λειτουργίας αεροδρομίων.
  ε. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικού αεροπορικού ενδιαφέροντος σε προσωπικό υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
  στ. Την διενέργεια εξετάσεων, επαναξιολογήσεων και σύνταξη εισήγησης για την έκδοση τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης, ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  ζ. Την εκπόνηση και υπογραφή συμβάσεων και αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα αντικείμενα του τμήματος (γραφείου).
  Γ) Τμήμα (ή γραφείο) εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσωπικού Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, με αρμοδιότητες:
  α. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των φάσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης σε θέματα συναφή με το έργο, τις αρμοδιότητες και την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
  β. Την υλοποίηση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση και πιστοποίηση επιθεωρητών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία με την αρμόδια εποπτική Διεύθυνση.
  γ. Την οργάνωση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης, διαρκούς επιμόρφωσης ειδικού ή και γενικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης για το προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  δ. Την έκδοση αποφάσεων μετεκπαίδευσης των υπαλλήλων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται από διεθνείς κανονισμούς ή από πρωτόκολλα συνεργασίας της Αρχής με κρατικούς φορείς ή με διεθνείς οργανισμούς.
  ε. Την εισήγηση για την εκπόνηση και υπογραφή συμβάσεων και αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε εκπαιδευτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  Δ) Τμήμα (ή γραφείο) Πτυχίων και Αδειών, με αρμοδιότητες:
  α. Τον προγραμματισμό, την προετοιμασία και τη διενέργεια γραπτών και προφορικών εξετάσεων/επανεξετάσεων του ιπταμένου προσωπικού και προσωπικού εδάφους, για την απόκτηση των σχετικών πτυχίων και αδειών της πολιτικής αεροπορίας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Πτητικών Προτύπων.
  β. Τη μέριμνα για τον ορισμό εξεταστών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των διαφόρων τύπων εξετάσεων και η εισήγηση για την επικαιροποίηση καταλόγων εξεταστών/εκπαιδευτών.
  γ. Τη μέριμνα για την εκπόνηση, τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση ερωτηματολογίων, για τα διάφορα είδη εξετάσεων.
  δ. Τη διαχείριση των αυτοματοποιημένων συστημάτων εξετάσεων.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 10:45 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ

  1. Στο Σχέδιο Νόμου δεν έχουν συμπεριληφθεί, ούτε ως μέρος τίτλου Διεύθυνσης η/και Γενικής Διεύθυνσης οι αερομεταφορές (Air Transport), που αποτελούν αναμφισβήτητα νευραλγικό τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Η πρόσφατη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων, που έχει προκαλέσει η πανδημία, είχε ως αποτέλεσμα την ραγδαία μείωση της εναέριας κυκλοφορίας και επακόλουθα την τραγική μείωση των τελών υπερπτήσεων και τον μαρασμό αεροδρομίων σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που αποδεικνύει τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αερομεταφορές και η άσκηση των δικαιωμάτων κίνησης στην αλυσίδα των αεροπορικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η συμπερίληψη μιας αμιγούς Διεύθυνσης αερομεταφορών στον υπόψη νόμο. Παρατηρείται ότι στο Σχέδιο Νόμου οι αρμοδιότητες, που σήμερα ασκούνται από την Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης (Air Transport Division) έχουν απομειωθεί σημαντικά και μόνο 2 τμήματα έχουν συμπεριληφθεί στην Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας, η οποία σημειωτέον ουδεμία σχέση έχει με τις αερομεταφορές. Το δε Τμήμα Εποπτείας Συμβάσεων Παραχώρησης, Σχεδίου Επιδόσεων και τελών Αεροδρομίων και Αεροναυτιλίας θα ήταν προτιμότερο να αποτελέσει Τμήμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων, ως έχον μεγαλύτερη συνάφεια. Προτείνεται ο τίτλος της Γενικής Διεύθυνσης να τροποποιηθεί σε Γενική Διεύθυνση Εποπτείας Αερομεταφορών και Διοικητικής Υποστήριξης και ακολούθως η Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας να μετονομαστεί σε Διεύθυνση Εποπτείας Αερομεταφορών.
  2. Όσον αφορά στις “γενικές” αρμοδιότητες της “ Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας” που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3 (α, β, γ, δ) του Κεφάλαιο Ζ’) έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
  Η εισαγωγή “γενικών” αρμοδιοτήτων σε μία Διεύθυνση φρονούμε ότι δεν είναι λειτουργική, δεδομένου ότι δεν ανατίθενται σε κάποιο από τα υπάρχοντα Τμήματα της Διεύθυνσης αλλά παραμένουν, προφανώς, στην ευχέρεια του Διευθυντού να τις ασκήσει ή, το πιθανότερο, να τις «κατανείμει» κατά την κρίση του σε ένα ή περισσότερα εκ των υφισταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης.
  3. Θεωρούμε λοιπόν ότι για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της Διεύθυνσης και αποφυγή συγχύσεων θα πρέπει να ανακατανεμηθούν στο σχέδιο νόμου οι αρμοδιότητες της παραγράφου «δ» στο Τμήμα Β, (το οποίο όπως προαναφέρθηκε προτείνεται να μετακινηθεί στην Διεύθυνση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων), ενώ:
  οι αρμοδιότητες της παραγράφου «γ» να ανατεθούν σε ξεχωριστό Τμήμα της Διεύθυνσης Αερομεταφορών, όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με το ΠΔ.56/89, με τίτλο «Tμήμα Διεθνών Σχέσεων και Διεθνών Συμφωνιών» με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων:
  – την ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας με το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC), τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Aσφάλεια της Αεροπορίας (EASA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλο Οργανισμό ή Αρχή
  – το συντονισμό των καθ’ ύλην αρμοδίων Διευθύνσεων: α) για τη διαμόρφωση θέσεων της ΑΠΑ προς διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς όπως αυτοί αναφέρονται ανωτέρω, Υπουργεία και λοιπούς φορείς του Δημοσίου, και β) για την προετοιμασία φακέλων ενόψει συναντήσεων υψηλού επιπέδου,
  – τη γνωστοποίηση Διαφοροποιήσεων επί των Παραρτημάτων (Annexes) της Σύμβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (Σύμβαση Σικάγο),
  – την παρακολούθηση διαμόρφωσης κοινοτικής νομοθεσίας και διαπραγματεύσεων πολυμερών Αεροπορικών Συμφωνιών και Συμβάσεων και την προώθηση σχεδίων νόμων για την κύρωση αυτών.

  Τα νέα προτεινόμενα Τμήματα πρέπει να θεσμοθετηθούν, κατά προτίμηση, με προσθήκη – τροποποίηση του ΚΕΦ Ζ΄ του παρόντος Σχεδίου Νόμου και όχι με τον μεταγενέστερο Οργανισμό Λειτουργίας της ΑΠΑ, καθότι, αν προκύψουν στον Οργανισμό, θα πρόκειται για μη νόμιμη υπεξουσιοδότηση.

  4. Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμοδιότητες του Τμήματος Α διαμορφώνονται ως εξής:
  «Α) Τμήμα Διεθνών Διμερών Αεροπορικών Συμβάσεων και Συμφωνιών, Διεθνών Σχέσεων και Υποχρεώσεων Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διμερών αεροπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, τον έλεγχο εφαρμογής τους, την κατανομή δικαιωμάτων κίνησης που απορρέουν από αυτές, την έγκριση συμφωνιών χρήσης κοινού κωδικού, την παρακολούθηση συνολικών αεροπορικών συμφωνιών ΕΕ-τρίτων χωρών, την σύνταξη, εκπόνηση, παρακολούθηση και εφαρμογή προγραμμάτων επιβολής υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε τακτικές αεροπορικές γραμμές στο εσωτερικό της χώρας, και τη διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών μαζί σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Λειτουργίας και Προμηθειών.»
  [Οι ανωτέρω προτεινόμενες προσθήκες προκύπτουν από τον ΕΚ847/2004 και από τις διατάξεις διμερών αεροπορικών συμφωνιών].

  5. Παρατηρείται επίσης κενό ως προς την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από μη αερομεταφορείς (ιδιωτική/γενική αεροπορία) π.χ. Έντυπο 731. Θεωρούμε ότι η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο Τμήμα Δικαιωμάτων επιβατών και Αδειών Εκμετάλλευσης.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 09:58 | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Το Τμήμα ΣΠΟΑ/Ε διενεργεί αυτή την στιγμή τις ακόλουθες εξετάσεις:
  Ιπτάμενο προσωπικό:
  1)Χειριστές ATPL, CPL, IR, PPL, EIR & CBIR σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1178 του 2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2)Χειριστές Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) σύμφωνα με τις αποφάσεις Δ2/26314/8802/27-7-2010 (ΦΕΚ Β 1360/ 2-9-2010) & Δ2/Δ/23038/9309/4-10-2016
  (Σύντομα θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις χειριστών ανεμοπτέρων , κατά νομοθεσία EASA)
  ΜΗ ιπτάμενο προσωπικό:
  1)Επιμελητές Πτήσεων, σύμφωνα με το Β.Δ. 636 / 1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2)Χειριστές Συστημάτων ΜΗ Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), σύμφωνα με τις αποφάσεις Δ/ΥΠΑ/21860/1422 / 21-9-2016 (ΦΕΚ Β 3152/ 30-9-2016) &
  Δ2/Δ/30005/12541/30-12-2016 (ΦΕΚ Β 4527/ 30-12-2016) &
  Δ2/Δ/4516/1756/21-2-2017 (ΦΕΚ Β 726/ 9-3-2017)
  3)Εξετάσεις Ραδιοτηλεφωνίας IFR, VFR & Ground-Ground, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ραδιοτηλεφωνίας (Δ5/Δ/26120/2961/13-7-2005, ΦΕΚ Β 1026/20-7-2005)
  Στο άρθρο 5, σημείο (β), του υπό διαβούλευση κειμένου, αναφέρεται ότι η ΑΠΑ διενεργεί και εξετάσεις. Στη συνέχεια, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’, Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, μνημονεύεται ρητά ότι το Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων της ΑΠΑ διενεργεί τις εξετάσεις σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1178 του 2011, εννοώντας φυσικά τις εξετάσεις ATPL, CPL, IR, PPL, EIR & CBIR.
  Όμως, ΔΕΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ποιος θα διενεργεί τις υπόλοιπες εξετάσεις ιπταμένου και ΜΗ ιπταμένου προσωπικού που διενεργεί τώρα το Τμήμα ΣΠΟΑ/Ε, ήτοι τις εξετάσεις χειριστών ΥΠΑΜ, χειριστών Ανεμοπτέρων, Επιμελητών Πτήσεων, Ραδιοτηλεφωνίας, χειριστών ΣμηΕΑ καθώς και άλλες που πιθανόν προστεθούν στο μέλλον π.χ. χειριστών Αεροστάτων.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 02:09 | K. Kazakos

  Στην παρ. 1, στο τμήμα Β, αναφέρεται ρητώς πως το Σχέδιο Επιδόσεων συντάσσεται, συλλέγοντας στοιχεία από τις οργανικές μονάδες της ΑΠΑ και όχι της ΥΠΑ!!!

  Συγγνώμη αλλά θα ξεχάσουμε τα αυτονόητα!!
  Είναι δυνατόν!!!!

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 01:20 | ΤΟΛΙΑΣ Δημήτριος

  Το Τμήμα ΣΠΟΑ/Ε διενεργεί αυτή την στιγμή τις ακόλουθες εξετάσεις:
  Ιπτάμενο προσωπικό:
  1)Χειριστές ATPL, CPL, IR, PPL, EIR & CBIR σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1178 του 2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2)Χειριστές Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) σύμφωνα με τις αποφάσεις Δ2/26314/8802/27-7-2010 (ΦΕΚ Β 1360/ 2-9-2010) & Δ2/Δ/23038/9309/4-10-2016
  (Σύντομα θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις χειριστών ανεμοπτέρων , κατά νομοθεσία EASA)
  ΜΗ ιπτάμενο προσωπικό:
  1)Επιμελητές Πτήσεων, σύμφωνα με το Β.Δ. 636 / 1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2)Χειριστές Συστημάτων ΜΗ Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), σύμφωνα με τις αποφάσεις Δ/ΥΠΑ/21860/1422 / 21-9-2016 (ΦΕΚ Β 3152/ 30-9-2016) &
  Δ2/Δ/30005/12541/30-12-2016 (ΦΕΚ Β 4527/ 30-12-2016) &
  Δ2/Δ/4516/1756/21-2-2017 (ΦΕΚ Β 726/ 9-3-2017)
  3)Εξετάσεις Ραδιοτηλεφωνίας IFR, VFR & Ground-Ground, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ραδιοτηλεφωνίας (Δ5/Δ/26120/2961/13-7-2005, ΦΕΚ Β 1026/20-7-2005)
  Στο άρθρο 5, σημείο (β), του υπό διαβούλευση κειμένου, αναφέρεται ότι η ΑΠΑ διενεργεί και εξετάσεις. Στη συνέχεια, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’, Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, μνημονεύεται ρητά ότι το Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων της ΑΠΑ διενεργεί τις εξετάσεις σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1178 του 2011, εννοώντας φυσικά τις εξετάσεις ATPL, CPL, IR, PPL, EIR & CBIR.
  Όμως, ΔΕΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ποιος θα διενεργεί τις υπόλοιπες εξετάσεις ιπταμένου και ΜΗ ιπταμένου προσωπικού που διενεργεί τώρα το Τμήμα ΣΠΟΑ/Ε, ήτοι τις εξετάσεις χειριστών ΥΠΑΜ, χειριστών Ανεμοπτέρων, Επιμελητών Πτήσεων, Ραδιοτηλεφωνίας, χειριστών ΣμηΕΑ καθώς και άλλες που πιθανόν προστεθούν στο μέλλον π.χ. χειριστών Αεροστάτων.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 01:30 | ΤΟΛΙΑΣ Δημήτριος

  Το Τμήμα ΣΠΟΑ/Ε διενεργεί αυτή την στιγμή τις ακόλουθες εξετάσεις:
  Ιπτάμενο προσωπικό:
  1)Χειριστές ATPL, CPL, IR, PPL, EIR & CBIR σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1178 του 2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2)Χειριστές Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) σύμφωνα με τις αποφάσεις Δ2/26314/8802/27-7-2010 (ΦΕΚ Β 1360/ 2-9-2010) & Δ2/Δ/23038/9309/4-10-2016
  (Σύντομα θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις χειριστών ανεμοπτέρων , κατά νομοθεσία EASA)
  ΜΗ ιπτάμενο προσωπικό:
  1)Επιμελητές Πτήσεων, σύμφωνα με το Β.Δ. 636 / 1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2)Χειριστές Συστημάτων ΜΗ Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), σύμφωνα με τις αποφάσεις Δ/ΥΠΑ/21860/1422 / 21-9-2016 (ΦΕΚ Β 3152/ 30-9-2016) &
  Δ2/Δ/30005/12541/30-12-2016 (ΦΕΚ Β 4527/ 30-12-2016) &
  Δ2/Δ/4516/1756/21-2-2017 (ΦΕΚ Β 726/ 9-3-2017)
  3)Εξετάσεις Ραδιοτηλεφωνίας IFR, VFR & Ground-Ground, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ραδιοτηλεφωνίας (Δ5/Δ/26120/2961/13-7-2005, ΦΕΚ Β 1026/20-7-2005)
  Στο άρθρο 5, σημείο (β), του υπό διαβούλευση κειμένου, αναφέρεται ότι η ΑΠΑ διενεργεί και εξετάσεις. Στη συνέχεια, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’, Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, μνημονεύεται ρητά ότι το Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων της ΑΠΑ διενεργεί τις εξετάσεις σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1178 του 2011, εννοώντας φυσικά τις εξετάσεις ATPL, CPL, IR, PPL, EIR & CBIR.
  Όμως, ΔΕΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ποιος θα διενεργεί τις υπόλοιπες εξετάσεις ιπταμένου και ΜΗ ιπταμένου προσωπικού που διενεργεί τώρα το Τμήμα ΣΠΟΑ/Ε, ήτοι τις εξετάσεις χειριστών ΥΠΑΜ, χειριστών Ανεμοπτέρων, Επιμελητών Πτήσεων, Ραδιοτηλεφωνίας, χειριστών ΣμηΕΑ καθώς και άλλες που πιθανόν προστεθούν στο μέλλον π.χ. χειριστών Αεροστάτων.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 22:56 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Πιστεύω ότι στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Νομικών Υποθέσεων πρέπει να συμπεριληφθεί Τμήμα ή Γραφείο Νηολογίων και Υποθηκών, με τις συναφείς αρμοδιότητες που περιέχονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 22:46 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Στο τέλος του Τμήματος (Α) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Ζ’ προτείνεται η προσθήκη της ακόλουθης φράσης:

  «… και την εξέταση αιτημάτων εγκρίσεων ειδικών κατηγοριών πτήσεων σε συνεργασία με τυχόν συναρμόδιους κρατικούς Φορείς.»

  Η προσθήκη αφορά τη χορήγηση εγκρίσεων ορισμένων κατηγοριών πτήσεων, ορισμένες εκ των οποίων σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Π. (στα πλαίσια των μέτρων μη διάδοσης του COVID-19), το ΥΠ.ΕΞ. και το ΓΕΑ.

  Περαιτέρω το Τμήμα (Γ) της παρ. 1 προτείνεται να βελτιωθεί/συμπληρωθεί ως εξής:

  «Τμήμα Δικαιωμάτων Επιβατών και Αδειών Εμπορικής Εκμετάλλευσης, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης των ελληνικών αεροπορικών εταιρειών και Φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης Σ.μη.Ε.Α., την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών, την εφαρμογή του Κανονισμού 261/2004 και του Κανονισμού 1107/2006, την εξέταση καταγγελιών επιβατών και την επιβολή των ανάλογων κυρώσεων, καθώς και την εφαρμογή του Κανονισμού 785/2004.»

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 22:23 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Στην περ. (Α) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Δ’, εφόσον ο όρος «μητρώο αεροσκαφών» αναφέρεται στη νηολόγηση αεροσκαφών, πιστεύω ότι θα ήταν ορθότερο να μεταφερθεί η αρμοδιότητα σε Τμήμα ή Γραφείο Νηολόγησης της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Νομικών Υποθέσεων.

  Μαζί με ορισμένες περαιτέρω βελτιώσεις/προσθήκες οι περ. (Α), (Γ) και (Δ) της παρ. 1 προτείνεται να λάβουν τη μορφή:

  Α) Τμήμα Πτητικής Ικανότητας με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη ρύθμιση και διαρκή εποπτεία της πτητικής ικανότητας των αεροσκαφών και την πιστοποίηση των οργανισμών κατασκευής αεροσκαφών και των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης και εκπαίδευσης σε ζητήματα αξιοπλοΐας αεροσκαφών.

  Γ) Τμήμα Αδειών και Πτυχίων, Μητρώου και Πιστοποίησης, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την τήρηση σχετικού μητρώου και την πιστοποίηση Φορέων Αεροπορικής Εκπαίδευσης Ιπτάμενου Προσωπικού και Επιμελητών Πτήσεων, μεταξύ των οποίων και της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α.) και τη διενέργεια εξετάσεων και επαναξιολογήσεων για το ιπτάμενο προσωπικό και τους Επιμελητές Πτήσεων.

  Δ) Τμήμα Ιδιωτικής Αεροπορίας, Αεραθλητισμού, και Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Σ.μη.Ε.Α.), με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη ρύθμιση και εποπτεία των αεραθλητικών σωματείων, τη τήρηση σχετικού μητρώου και την πιστοποίηση και εποπτεία της πτητικής λειτουργίας των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 22:25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ

  To Σχέδιο Επιδόσεων συντάσσεται, συλλέγοντας στοιχεία από τις οργανικές μονάδες της ΑΠΑ, και η ΥΠΑ τι ρόλο παίζει τελικά;
  Οι «γραφιάδες» της ΑΠΑ θα συντάσσουν το Performance Plan, μη έχοντας ιδέα τι σημαίνει αεροσκάφος και καλοκαιρινές αφίξεις…

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 22:12 | ΤΟΛΙΑΣ Δημήτριος

  Το Τμήμα ΣΠΟΑ/Ε διενεργεί αυτή την στιγμή τις ακόλουθες εξετάσεις:
  Ιπτάμενο προσωπικό:
  1)Χειριστές ATPL, CPL, IR, PPL, EIR & CBIR σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1178 του 2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2)Χειριστές Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) σύμφωνα με τις αποφάσεις Δ2/26314/8802/27-7-2010 (ΦΕΚ Β 1360/ 2-9-2010) & Δ2/Δ/23038/9309/4-10-2016
  (Σύντομα θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις χειριστών ανεμοπτέρων , κατά νομοθεσία EASA)
  ΜΗ ιπτάμενο προσωπικό:
  1)Επιμελητές Πτήσεων, σύμφωνα με το Β.Δ. 636 / 1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2)Χειριστές Συστημάτων ΜΗ Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), σύμφωνα με τις αποφάσεις Δ/ΥΠΑ/21860/1422 / 21-9-2016 (ΦΕΚ Β 3152/ 30-9-2016) &
  Δ2/Δ/30005/12541/30-12-2016 (ΦΕΚ Β 4527/ 30-12-2016) &
  Δ2/Δ/4516/1756/21-2-2017 (ΦΕΚ Β 726/ 9-3-2017)
  3)Εξετάσεις Ραδιοτηλεφωνίας IFR, VFR & Ground-Ground, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ραδιοτηλεφωνίας (Δ5/Δ/26120/2961/13-7-2005, ΦΕΚ Β 1026/20-7-2005)

  Στο άρθρο 5, σημείο (β), του υπό διαβούλευση κειμένου, αναφέρεται ότι η ΑΠΑ διενεργεί και εξετάσεις. Στη συνέχεια, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’, Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, μνημονεύεται ρητά ότι το Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων της ΑΠΑ διενεργεί τις εξετάσεις σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1178 του 2011, εννοώντας φυσικά τις εξετάσεις ATPL, CPL, IR, PPL, EIR & CBIR.
  Όμως, ΔΕΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ποιος θα διενεργεί τις υπόλοιπες εξετάσεις ιπταμένου και ΜΗ ιπταμένου προσωπικού που διενεργεί τώρα το Τμήμα ΣΠΟΑ/Ε, ήτοι τις εξετάσεις χειριστών ΥΠΑΜ, χειριστών Ανεμοπτέρων, Επιμελητών Πτήσεων, Ραδιοτηλεφωνίας, χειριστών ΣμηΕΑ καθώς και άλλες που πιθανόν προστεθούν στο μέλλον π.χ. χειριστών Αεροστάτων.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 22:22 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Το Τμήμα (Γ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Γ’ προτείνεται να τροποποιηθεί με ορισμένες βελτιώσεις διατύπωσης ως εξής:

  Τμήμα Κανονισμών, Εποπτείας και Πιστοποίησης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη ρύθμιση και εποπτεία Φορέων Εκμετάλλευσης Αεροδρομίων, Υδατοδρομίων και Επίγειας Εξυπηρέτησης, τη διερεύνηση κάθε είδους περιστατικών ασφαλείας στα οποία δεν επιλαμβάνεται η ΕΔΑΑΠ, την πιστοποίηση Αεροδρομίων, Υδατοδρομίων και Φορέων Εκμετάλλευσης Αεροδρομίων και την παροχή συνδρομής σε κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με τον τομέα των αεροδρομίων, των υδατοδρομίων και της επίγειας εξυπηρέτησης.

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 21:35 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Στο Τμήμα (Α) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Γ’ προτείνεται να συμπεριληφθεί και η έκδοση αδειών σταθμού αεροσκάφους και μη αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών, εκτός αν η αναφερόμενη αρμοδιότητα «διαχείρισης φάσματος και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας» θεωρηθεί ότι καλύπτει και την προτεινόμενη προσθήκη.

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 21:59 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Στην παρ. 4 του Κεφαλαίου Α’ προτείνεται η μετονομασία του Τμήματος σε «Τμήμα Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας και Αναφοράς-Επεξεργασίας Περιστατικών Ασφαλείας», διότι :
  1. η φράση «Διαχείρισης Συμβάντων» που αναφέρεται στο νομοσχέδιο παραπέμπει περισσότερο στις ενέργειες των εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση του συμβάντος, και
  2. ο όρος «συμβάν» αναφέρεται σε συγκεκριμένο είδος περιστατικού ασφαλείας (διακρίνεται από το «σοβαρό συμβάν» και το «ατύχημα»).

  Ομοίως, στο κείμενο της εν λόγω παραγράφου η φράση «… τη συλλογή και διαχείριση κάθε είδους συμβάντων και συστημάτων …» προτείνεται να τροποποιηθεί σε «… τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων κάθε είδους περιστατικών ασφαλείας και συστημάτων …»

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 16:48 | Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ, ΥΠΑ, Αν. Π/Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας

  Κεφάλαιο Α’

  Παρ. 4

  Προτείνεται η διαγραφή της λέξης “συστημάτων” από το κείμενο, λόγω ως φαίνεται εκ παραδρομής αναγραφής του, αφού δεν έχει σχέση με το κείμενο.

  Κεφάλαιο Γ’

  Παρ. 1

  Τμήμα (Α)

  Προτείνεται όπως το κείμενο του Τμήματος Α της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων (ATM/ANS), διαμορφωθεί ως ακολούθως: “με αρμοδιότητες την εποπτεία, πιστοποίηση και κανονιστική ρύθμιση των παρόχων υπηρεσιών και συστημάτων αεροναυτιλίας (ATM/ANS), ειδικότερα μεταξύ άλλων, τη διαχείριση κάθε είδους συμβάντων και περιστατικών, τη διαχείριση των αλλαγών, τον σχεδιασμό των δομών εναέριου χώρου, την εποπτεία της διαχείρισης υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, την εποπτεία επικοινωνιών-πλοήγησης-επιτήρησης συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, την εποπτεία των μετεωρολογικών υπηρεσιών για την αεροναυτιλία, την εποπτεία των υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών, την εποπτεία για τον σχεδιασμό διαδικασιών πτήσης, την εποπτεία ζητημάτων διαλειτουργικότητας, διαχείρισης φάσματος και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και την παροχή τεχνογνωσίας και συνεργασίας σε κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με την πιστοποίηση, εποπτεία και κανονιστική ρύθμιση στον τομέα της αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τον ΕΚ 2018/1139, τον ΕΚ 2017/373 και κάθε άλλη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Το Τμήμα Εποπτείας, Κανονισμών και Πιστοποίησης της Αεροναυτιλίας συνεργάζεται, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Α.Π.Α. και δύναται, ιδίως, να αξιοποιεί προσωπικό της Διεύθυνσης Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας”.

  Στο Τμήμα (Γ) της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων (ATM/ANS), πρέπει να αφαιρεθεί η λέξη αεροναυτιλίας, για να μην υπάρξει παρανόηση με τις αρμοδιότητες για τις Υπηρεσίες Αεροναυτικών Πληροφοριών που συμπεριλαμβάνουν χάρτες, του Τμήματος (Α) της ίδιας Διεύθυνσης, αλλά και για άλλες διαδικασίες.

  Κεφάλαιο Z’

  Παρ. 1

  Τμήμα Β)

  Η σύνταξη και υποβολή του Σχεδίου Επιδόσεων που στο νομοσχέδιο ανήκει ως αρμοδιότητα στο Τμήμα (Β) της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας, θα έπρεπε να αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Α της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων (ATM/ANS), με δεδομένο ότι σχετίζεται άμεσα με την αεροναυτιλία. Εφόσον παραμείνει ως έχει, προτείνεται να προστεθεί η φράση στο τέλος του κειμένου για το Τμήμα (Β) της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας: “Συνεργάζεται και αξιοποιεί το προσωπικό της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων (ATM/ANS) για το Σχέδιο Επιδόσεων και ειδικά τα πεδία της Ασφάλειας, Χωρητικότητας και Περιβάλλοντος”.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 10:30 | Νικόλαος ΗΛΙΑΣ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
  Διεύθυνση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων
  1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:
  Α) Τμήμα Εποπτείας, Κανονισμών και Πιστοποίησης της Αεροναυτιλίας (ATM/ANS), με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την εποπτεία και πιστοποίηση των παρόχων υπηρεσιών και συστημάτων αεροναυτιλίας, τη διαχείριση κάθε είδους συμβάντων και περιστατικών( να προστεθεί), την εξέταση και έγκριση των αλλαγών στα λειτουργικά συστήματα και στο Σύστημα Διαχείρισης των Παρόχων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, τον σχεδιασμό των δομών εναέριου χώρου, τον έλεγχο και την εποπτεία ζητημάτων διαλειτουργικότητας, διαχείρισης φάσματος και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και την παροχή συνδρομής σε κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με τον τομέα της αεροναυτιλίας. Το Τμήμα Εποπτείας, Κανονισμών και Πιστοποίησης της Αεροναυτιλίας συνεργάζεται, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Α.Π.Α. και δύναται, να διαγραφεί ιδίως, να αξιοποιεί προσωπικό της Διεύθυνσης Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας να προστεθεί και για λόγους οικονομίας κλίμακας της ΑΠΑ να δύναται να χορηγεί προσωπικό του, υπηρετούντες ήδη νόμιμα ορισμένους, πιστοποιημένους κατά ICAO,EASA,Eurocontrol,ISO standards επιθεωρητές που διαθέτει και τεχνικούς εμπειρογνώμονες σε όλα τα πεδία εποπτείας(Cross Domain) της ΑΠΑ( όπως Ασφάλεια, Προστασία, Ποιότητα, Αδειοδότηση Εκπαιδευτικών Κέντρων, σε όσες Διευθύνσεις της ΑΠΑ απαιτηθεί για τις ανάγκες τους.

  Β) Τμήμα Αδειοδότησης να προστεθεί και Εποπτείας Αδειών Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και Πιστοποίησης να προστεθεί και εποπτείας Εκπαιδευτικών Οργανισμών Αεροναυτιλίας, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την αδειοδότηση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και την πιστοποίηση των οργανισμών που παρέχουν εκπαίδευση σε ζητήματα αεροναυτιλίας μεταξύ των οποίων και της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α.). να προστεθεί την Αδειοδότηση και Εποπτεία, μέσω της έγκρισης της σχετικής διαδικασίας τους, των Εξεταστικών Κέντρων στην Αγγλική και Ελληνική Αεροπορική Γλώσσα (Language Assessment Bodies)για Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

 • 28 Αυγούστου 2020, 00:59 | Ολ.Κομπορόζου

  Το «Τμήμα Κανονισμών, Εποπτείας και Πιστοποίησης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη ρύθμιση, πιστοποίηση, εποπτεία και διαχείριση κάθε είδους συμβάντων και περιστατικών, την επίγεια εξυπηρέτηση και την παροχή συνδρομής σε κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με τον τομέα των αεροδρομίων και των υδατοδρομίων.» Άμεση αναβάθμιση του τμήματος αν όχι σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης σε επίπεδο Διεύθυνσης,λόγω της σημαντικότητας του αντικειμένου.
  Δεν νοείται να υπάρχει πρόβλεψη για Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης και να είναι σε επίπεδο Τμήματος η εποπτεία και η πιστοποίηση των 37 αεροδρομίων που υπάρχουν στην Ελλάδα, των ελικοδρομίων (που δεν αναφέρονται) και των μελλοντικών υδατοδρομίων.

 • 27 Αυγούστου 2020, 13:53 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ

  Παρατηρείται κενό ως προς τις αρμοδιότητες της ΑΠΑ που αφορούν σε:
  – Εγκρίσεις κάθε είδους πτήσεων (τακτικές- έκτακτες, επιβατικές και εμπορευματικές) από τρίτες Χώρες (εκτός ΕΕ) προς Ελληνικά Αεροδρόμια
  – Εγκρίσεις υπερπτήσεων άνωθεν της Ελληνικής επικράτειας από αεροσκάφη που μεταφέρουν VIP πρόσωπα ή επικίνδυνα υλικά για τις οποίες απαιτείται συνεργασία της ΑΠΑ με το Υπουργείο Εξωτερικών
  – Εγκρίσεις πτήσεων αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας προς Αεροδρόμια μικτής χρήσης (πολιτικά- στρατιωτικά, δηλαδή τα Αεροδρόμια Καλαμάτας, Χανίων, Αράξου, Σκύρου, Λήμνου, Ακτίου και Νέας Αγχιάλου) για τις οποίες απαιτείται συνεργασία της ΑΠΑ με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
  – Χορήγηση αδειών εμπορικής εκμετάλλευσης, με καταβολή αντίστοιχου παραβόλου, για την εμπορική εκμετάλλευση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ- DRONES)

  Οι ως άνω αρμοδιότητες προκύπτουν από τους ακόλουθους εν ισχύι Κανονισμούς :
  – Τον Κανονισμό ΥΠΑ/Δ1/Α/35149/6437/24-12-2018 (ΦΕΚ/Β/91/24-1-2019) για την έγκριση έκτακτων ναυλωμένων πτήσεων από μη Κοινοτικές αεροπορικές εταιρείες με αεροσκάφη χωρητικότητας έως 19 θέσεων
  – Τον Κανονισμό ΥΠΑ/Δ1/Α/ Δ1/Α/ 35147/6436/24-12-2018 (ΦΕΚ/Β/91/24-1-2019) για την έγκριση ναυλωμένων πτήσεων ομαδικής περιήγησης από μη Κοινοτικές Αεροπορικές εταιρείες
  – Τον Κανονισμό πτήσεων ΣμηΕΑ (ΦΕΚ/Β/3152/30-9-2016)
  – Τις εν ισχύι συμφωνίες της ΥΠΑ με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
  Προτείνεται η συμπλήρωση του Κεφαλαίου Ζ΄του Παραρτήματος Α του υπό διαβούλευση Σχεδίου νόμου που αναφέρεται στην Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας με προσθήκη Τμήματος Δ που ονομάζεται «Τμήμα εγκρίσεων Πτήσεων και Υπερπτήσεων» με τις κατωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητες
  Εμμανουήλ Σημαντήρας/ Προϊστάμενος Τμήματος Εθνικού & Αλλοδαπών Αερομεταφορέων/Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης/Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
  Τel.: +30 210 9973153 και 159
  e-mail: d1a@hcaa.gr