Άρθρο 62 – Προσθήκη νέου άρθρου 64Α στον ν. 4427/2016 – Πόροι και οικονομική διαχείριση της Υ.Π.Α.

Μετά το άρθρο 64 του ν. 4427/2016 προστίθεται άρθρο 64Α ως εξής:
«Άρθρο 64Α
Πόροι και οικονομική διαχείριση της Υ.Π.Α.
1. Πόρους της Υ.Π.Α. αποτελούν:
α) έσοδα που προέρχονται από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL),
β) έσοδα που προέρχονται από κάθε είδους επιβαλλόμενο τέλος, καταπτώσεις εγγυήσεων, παράβολο ή ειδική φορολογική επιβάρυνση σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Υ.Π.Α., τα δίδακτρα ή άλλα έσοδα από εκπαιδευτική δραστηριότητα, από παροχή τεχνογνωσίας ή συμβουλευτικής δραστηριότητας,
γ) έσοδα από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας, τόκους από κεφάλαια, από την εκμίσθωση ή υπομίσθωση ή μίσθωση προς εκμετάλλευση και κάθε είδους εκμετάλλευση χώρων αεροδρομίων και υδατοδρομίων, εγκαταστάσεων, οικοπέδων, γηπέδων ή μέρους αυτών,
δ) έσοδα από την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης ή διευκόλυνσης,
ε) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων αεροδρομίων και υδατοδρομίων,
στ) έσοδα από εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων,
ζ) επικουρικά, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών.
2. Η Υ.Π.Α. καταρτίζει αυτοτελή προϋπολογισμό, απολογισμό, ισολογισμό και ετήσια έκθεση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους.
3. Ο προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός και η ετήσια έκθεση της Υ.Π.Α. καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 και, ιδίως, του άρθρου 12 αυτού, και σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις και αρχές περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αρχών της ειδίκευσης του προϋπολογισμού, της ειδικότητας των πιστώσεων, της ετήσιας διάρκειας, της ενότητας και της καθολικότητας όπως προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.
4. Ο προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός και η ετήσια έκθεση της Υ.Π.Α. καταρτίζονται και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (Γ.Δ.Δ.Ο.Τ.Υ.Σ.), εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία χρονικών ορίων και συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση για τη διαχείριση και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της κατά το σχετικό λογιστικό έτος. Ο απολογισμός της Υ.Π.Α. περιλαμβάνει ειδική μνεία στα θέματα που αφορούν στη διαχείριση των ποσών από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) και ιδίως στον τρόπο αξιοποίησης αυτών. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός και η ετήσια έκθεση δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της Υ.Π.Α.
5. Η διοίκηση και διαχείριση των πόρων της Υ.Π.Α. ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητες διαχείρισης των πόρων ατομικά ή από κοινού στον Διοικητή, τον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας και τον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων.»

  • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:35 | Π.Δ., ΕΕΚ

    ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ? ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ? ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ. ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΠΑΡΟΧΟΙ, ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ