Άρθρο 47 – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 3913/2011 – Έκδοση Κανονισμών Επίγειας Εξυπηρέτησης

1. Η παρ. 2, η περ. στ’ της παρ. 3, η παρ. 4, η περ. στ’ της παρ. 5 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 3913/2011 (Α’ 18) αντικαθίστανται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 24
Κανονισμοί Επίγειας Εξυπηρέτησης
1. Η Δ3/Β/12686/2929/4.4.2007 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 469 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την Δ3/Β/49699/11741/16.12.2009 (ΦΕΚ 2455 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ισχύει και για τους ελληνικούς αερολιμένες, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 96/67 ΕΚ (L 272/36).
2. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α., ύστερα από εισήγηση του τμήματος Κανονισμών, Εποπτείας και Πιστοποίησης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων, εκδίδονται ο Βασικός και οι Οικείοι Κανονισμοί Επίγειας Εξυπηρέτησης για τους ελληνικούς αερολιμένες που είναι ανοικτοί στην εμπορική κίνηση, ανεξάρτητα από την ετήσια επιβατική κίνηση και διακίνηση φορτίου σε καθένα από αυτούς.
3. Με το Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης, οι διατάξεις του οποίου αποτελούν αυτοδικαίως και μέρος των Οικείων Κανονισμών Επίγειας Εξυπηρέτησης των Οργανισμών Διαχείρισης των ελληνικών αερολιμένων, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις και προϋποθέσεις για την άσκηση δραστηριοτήτων επίγειας εξυπηρέτησης σε όλους τους ελληνικούς αερολιμένες, όπως:
α) Τα κριτήρια επαγγελματικής αξιοπιστίας των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 285/1998 (Α’ 207), καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξή τους.
β) Οι όροι, όπως καταλληλότητα επίγειου εξοπλισμού, τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, ολοκληρωμένες τεχνολογίες ή συστήματα ή μέθοδοι παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, αριθμητική επάρκεια προσωπικού, ύπαρξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας, παροχή υπηρεσιών δημόσιου συμφέροντος, που λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικώς για την επιλογή των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης.
γ) Ο τρόπος ορισμού, τα προσόντα και τα καθήκοντα των υπευθύνων εξυπηρέτησης συστημάτων διαχείρισης και εκπαίδευσης και διαχείρισης ποιότητας.
δ) Οι κανόνες ασφαλείας (βασικοί και εκτάκτων καταστάσεων) που πρέπει να τηρούν οι φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και οι αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες.
ε) Η εκπαίδευση του προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών.
στ) Το περιεχόμενο και ο τρόπος υποβολής των αναφορών στον Οργανισμό Διαχείρισης Αερολιμένα, με κοινοποίηση στην αρμόδια Διεύθυνση της Α.Π.Α..
ζ) Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας και τα υποχρεωτικά εγχειρίδια που πρέπει να διαθέτουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης.
η) Οι κανόνες δεοντολογίας επίγειας εξυπηρέτησης και οι γενικές υποχρεώσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών.
θ) Τα κριτήρια επιλογής των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών όταν περιορίζεται ο αριθμός τους.
ι) Η διαδικασία προεπιλογής των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης.
ια) Ο ορισμός και η πρόσβαση στις κεντρικές υποδομές των αερολιμένων.
ιβ) Οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσίας δημόσιου συμφέροντος.
ιγ) Οι εφαρμοστέοι κανόνες, εάν επιβληθεί απαγόρευση παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρέτησης.
ιδ) Η διαδικασία ελέγχου και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών όταν παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους.
ιε) Το ύψος των εγγυητικών επιστολών και των ασφαλιστικών καλύψεων.
ιστ) Η διαδικασία επιλογής φορέα ή φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης στις κατηγορίες 3, 5 και 7 του Παραρτήματος Α΄ του π.δ. 285/1998.
4. Για την εξέταση αιτήματος έγκρισης παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης σε φορέα παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης ή σε αυτοεξυπηρετούμενο χρήστη σε ένα αερολιμένα καταβάλλεται ποσό παραβόλου, το οποίο καταπίπτει υπέρ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και το χρηματικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε:
α) Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για αίτημα που αφορά σε μία από τις κατηγορίες του παραρτήματος «Κατάλογος Υπηρεσιών Εδάφους» του άρθρου 26 του π.δ. 285/1998, πλην των κατηγοριών 3, 5 και 7.
β) Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για αίτημα που αφορά στην υποκατηγορία 5.7 του ιδίου ως άνω παραρτήματος.
γ) Τριακόσια (300) ευρώ για αίτημα που αφορά σε μία από τις κατηγορίες 3, 5 (πλην της υποκατηγορίας 5.7) ή 7 του ιδίου ως άνω παραρτήματος.
δ) Τριακόσια (300) ευρώ για κάθε συνδυασμό τουλάχιστον τριών κατηγοριών υπηρεσιών του ιδίου ως άνω παραρτήματος, πλην των κατηγοριών 3, 5 και 7.
ε) Πεντακόσια (500) ευρώ για τον συνδυασμό των κατηγοριών υπηρεσιών 3 και 5 συμπεριλαμβανομένης και της υποκατηγορίας 5.7 του ιδίου ως άνω παραρτήματος.
Με την υποβολή του αιτήματος υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Α.Π.Α., μπορεί να τροποποιείται το ως άνω κατά περίπτωση χρηματικό ύψος του παραβόλου.
5. Με τους Οικείους Κανονισμούς Επίγειας Εξυπηρέτησης, οι οποίοι ισχύουν για κάθε επιμέρους αερολιμένα ή ομάδα αερολιμένων, μπορεί, με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε αερολιμένα, να καθορίζονται:
α) Ο συγκεκριμένος αριθμός των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών σε κάθε αερολιμένα.
β) Οι τεχνικές προδιαγραφές (technical specifications) και οι όροι (standard conditions) επιλογής των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών, που αφορούν ιδίως στην καταλληλότητα του επίγειου εξοπλισμού, στην εισαγωγή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, στην αριθμητική επάρκεια και εμπειρία του προσωπικού, στην ύπαρξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας, στη ρεαλιστικότητα του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και στην υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης.
γ) Τα κριτήρια και η βαθμολόγησή τους για την επιλογή των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών που αφορούν στις κατηγορίες 3, 5 ή 7 του Παραρτήματος «Κατάλογος Υπηρεσιών Εδάφους» του π.δ. 285/1998.
δ) Ο τρόπος αξιολόγησης (βαθμολόγηση) των όρων επιλογής των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης που αφορούν στις κατηγορίες 3, 5 ή 7 του Παραρτήματος «Κατάλογος Υπηρεσιών Εδάφους» του π.δ. 285/1998.
ε) Η πρόσβαση στις κεντρικές υποδομές.
στ) Η υποχρέωση υπογραφής σύμβασης των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών με τους Φορείς Λειτουργίας Αεροδρομίων.
6. Σε αερολιμένες στους οποίους η παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης στις κατηγορίες 3 (Υπηρεσίες αποσκευών) και 5 (Υπηρεσίες στην πίστα) του Παραρτήματος «Κατάλογος Υπηρεσιών Εδάφους» του π.δ. 285/1998 περιορίζεται σε ένα φορέα, κατά την επιλογή του, πέραν των οριζομένων στα εδάφια β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 5, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη και η προσφερόμενη τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τις κατηγορίες αυτές. Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α. ή των Φορέων Λειτουργίας Αεροδρομίων, η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή φορέα ή φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης μπορεί να διενεργείται σε ομάδα ή ομάδες αερολιμένων ή και σε μεμονωμένους αερολιμένες. Για την επιλογή αυτή λαμβάνεται υπόψη και ο συντελεστής βαρύτητας που προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία των κινήσεων των αεροσκαφών κάθε αερολιμένα σε σχέση με τη συνολική κίνηση των αεροσκαφών της ομάδας των αερολιμένων.
Ουσιώδη όρο για την επιλογή φορέα παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αποτελεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στο σύνολο μιας ομάδας αερολιμένων και η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών για τις οποίες πρόκειται να επιλεγεί ο φορέας παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης.».

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 16:18 | Κ. Παπακωνσταντίνου

  Άρθρο 47, παρ. 1:
  • Η υπ’ αριθμ Δ3/Β/12686/2929/4.4.2007 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 469 Β΄) έχει καταργηθεί.
  • Θα πρέπει να καταργηθεί η πρόβλεψη του άρθρου 23 του ν 3913/2011, που επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 96/67 σχετικά με περιορισμούς του ανταγωνισμού σε αεροδρόμια που δεν διαχειρίζεται η ΥΠΑ.
  • Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3913/2011 να αντικατασταθεί ως εξής: «2.Με απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α., ύστερα από εισήγηση του τμήματος Κανονισμών, Εποπτείας και Πιστοποίησης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων και σύμφωνα με το σχέδιο που εκπονείται από τους φορείς διαχείρισης όσον αφορά στους Οικείους Κανονισμούς, εκδίδονται ο Βασικός οι Οικείοι Κανονισμοί Επίγειας Εξυπηρέτησης, και για τους ελληνικούς αερολιμένες που είναι ανοικτοί στην εμπορική κίνηση, ανεξάρτητα από την ετήσια επιβατική κίνηση και διακίνηση φορτίου σε καθένα από αυτούς.»
  • Το εδάφιο (ι) της παρ 3 του άρθρου 24 του ν. 3913/2011 να αντικατασταθεί ως εξής για λόγους σαφήνειας: «ι) Διαδικασία προεπιλογής των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.»

  Κ. Παπακωννσταντίνου
  Head of Strategy | Operations
  Fraport Greece

 • 28 Αυγούστου 2020, 13:37 | ΖΩΗ ΔΡΟΓΩΣΗ

  Ως προς το άρθρο 47 «Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 3913/2011 –Έκδοση Κανονισμών Επίγειας Εξυπηρέτησης» προτείνονται τα κάτωθι:

  Α) Λόγω του ότι σε εφαρμογή του ν. 3913/2011 εξεδόθη ο ισχύων Βασικός Κανονισμός Επίγειας Εξυπηρέτησης, υπ’ αριθμ. Δ3/Β/16067/3831/ 26-05-2011 (ΦΕΚ Β΄1138/03-06-2011) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και σύμφωνα με το άρθρο 24 αυτού καταργήθηκε η με αριθμ. Δ3/Β/ 12686/2929/4-4-2007 (ΦΕΚ Β΄469/2007) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ3/Β/49699/ 11741/ 16-12-2009 (ΦΕΚ Β΄2455/2009) απόφαση του ιδίου Υπουργού, η εν λόγω διάταξη πρέπει να τροποποιηθεί από:

  «Άρθρο 24
  Κανονισμοί Επίγειας Εξυπηρέτησης
  1.Η Δ3/Β/12686/2929/4.4.2007 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 469 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την Δ3/Β/49699/11741/16.12.2009 (ΦΕΚ 2455 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ισχύει και για τους ελληνικούς αερολιμένες, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 96/67 ΕΚ (L 272/36).

  σε
  «Άρθρο 24
  Κανονισμοί Επίγειας Εξυπηρέτησης
  1. Η υπ’ αριθμ. Δ3/Β/16067/3831/ 26-05-2011 (ΦΕΚ Β΄1138/03-06-2011) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, (όπως εκάστοτε ισχύει) ισχύει και για τους ελληνικούς αερολιμένες, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 96/67 ΕΚ (L 272/36),

  Β.- άρθρο 47 παρ. 1,
  i) 3γ προτείνεται να διαμορφωθεί
  Αντί του «γ) Ο τρόπος ορισμού, τα προσόντα και τα καθήκοντα των υπευθύνων εξυπηρέτησης συστημάτων διαχείρισης και εκπαίδευσης και διαχείρισης ποιότητας».
  Σε «γ) Ο τρόπος ορισμού, τα προσόντα και τα καθήκοντα των υπευθύνων επίγειας εξυπηρέτησης (ground operations manager), του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας (safety manager), εκπαίδευσης (training manager) και διαχείρισης ποιότητας (quality manager)».
  ii) 3δ προτείνεται να διαμορφωθεί
  Αντί του δ) Οι κανόνες ασφαλείας (βασικοί και εκτάκτων καταστάσεων) που πρέπει να τηρούν οι φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και οι αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες.
  Σε δ) Οι κανόνες ασφαλείας (safety roules) (βασικοί και εκτάκτων καταστάσεων) που πρέπει να τηρούν οι φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και οι αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες.
  iii) 3ζ προτείνεται να διαμορφωθεί:
  αντί του ζ) Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας και τα υποχρεωτικά εγχειρίδια που πρέπει να διαθέτουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης.
  Σε ζ) Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας (safety management system) και ποιότητας (quality management system) και τα υποχρεωτικά εγχειρίδια που πρέπει να διαθέτουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης.

  Ζωή Δρογώση
  Προϊσταμένη του Τμήματος Λειτουργίας της Δ/νσης Αερολιμένων
  Τηλέφωνο: 210 9973184
  e-mail: zdrogosi@hcaa.gr