Άρθρο 18 – Αρμοδιότητες Εκτελεστικού Συμβουλίου

1. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες ειδικώς προβλέπονται στον παρόντα νόμο:
α) Εγκρίνει το επιχειρησιακό πλάνο δράσης και τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της Α.Π.Α., παρακολουθεί την εφαρμογή του και ασκεί τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας της Α.Π.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού πλάνου δράσης,
β) αποφασίζει για την προσαρμογή στο ενωσιακό και διεθνές δίκαιο και την εισήγηση νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων σε ζητήματα αρμοδιότητας της Α.Π.Α.,
γ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Α.Π.Α. και καταρτίζει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Βουλής,
δ) κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας, εγκρίνει το Σχέδιο Επιδόσεων, σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/317 και τις διατάξεις περί διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους, όπως προβλέπονται στα Παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ του εν λόγω Κανονισμού και τη λοιπή συναφή ενωσιακή νομοθεσία.
ε) επιλέγει, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και λοιπών οργανικών μονάδων της Α.Π.Α., με την επιφύλαξη της περ. στ) της παρ. 3 του άρθρου 12,
στ) επιλέγει, μεταξύ των μελών του, και διορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Α.Π.Α., στην οποία υποβάλλονται οι αναλυτικές εκθέσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 25,
ζ) κατόπιν εισηγήσεων των καθ’ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων, εισηγείται στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τη λήψη αποφάσεων για τα τέλη των αερολιμένων, όπου αυτό προβλέπεται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων τελών ή παραβόλων, ή άλλο θέμα οικονομικής φύσης,
η) αποφασίζει για θέματα επιβολής προστίμων στην περίπτωση διαπιστωμένων παραβάσεων,
θ) καθορίζει, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, το ειδικό σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της Αρχής,
ι) καθορίζει, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, το ειδικό μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων της Α.Π.Α.,
ια) καθορίζει, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, τον τρόπο, τη διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της επίτευξης των στόχων, τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων της Αρχής, τον τρόπο, τη διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησής τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία,
ιβ) καθορίζει, εκδίδει και τροποποιεί, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, τον Οργανισμό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27 και
ιγ) είναι αρμόδιο για την επισκόπηση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών της Α.Π.Α..
2. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του στον Διοικητή για:
α) Τον καθορισμό των ειδικότερων προσόντων, τυπικών και ουσιαστικών, ανά κατηγορία του προσωπικού της Α.Π.Α.,
β) τη σύσταση, τη μετατροπή και την κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών και για την κατανομή των οργανικών θέσεων μεταξύ των οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων της Α.Π.Α.,
γ) τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης δράσεων της Α.Π.Α. από προγράμματα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του EUROCONTROL, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), και οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης εκτός του κρατικού προϋπολογισμού και
δ) την υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς.
Αν ζητείται η γνώμη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, τεκμαίρεται ότι αυτή είναι θετική μετά από την παρέλευση άπρακτης αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος προς αυτό.

3. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και προηγούμενη ακρόαση, να απαλλάσσει των καθηκόντων του Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, των διευθύνσεων, των τμημάτων και λοιπών οργανικών μονάδων της Α.Π.Α. πριν από τη λήξη της θητείας του, για λόγους που ανάγονται σε πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του, και ιδιαίτερα για παράβαση των προβλεπόμενων κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και περιορισμών, για αναποτελεσματικότητα, για μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση, για αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, για πλημμελή άσκηση ή αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, για μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία για την εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και κακή συνεργασία με τον Διοικητή, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και λοιπούς προϊσταμένους, σε τέτοιο βαθμό που να προκύπτει κλονισμός της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του και στην επαγγελματική του επάρκεια.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:24 | Αγγ. Κοτσαλίδου

  Αρμόδιοι υπάλληλοι της ΥΠΑ και ειδικα από την εναερια κυκλοφορια μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα, που απαιτεί ειδικές γνώσεις, και εμπειρία από όλα τα τμήματα του ελεγχου . Η ΑΠΑ μόνο να εγκρίνει.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:39 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ Σ

  Υπερεξουσίες και υπεραρμοδιότητες και αποφάσεις για τον κλάδο της αεροναυτιλίας στην ΥΠΑ από μη επιχειρησιακούς. Αυτό θα οδηγήσει σε δυσλειτουργία και ανιπαράθεση στους κόλπουσς της υπηρεσίας

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 10:12 | Α. Ευάγγελος

  Στο άρθρο 18 παρ. 1, περ. δ θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρη αναφορά. ότι η εποπτική αρχή, η οποία καταρτίζει το σχέδιο επιδόσεων, θα πρέπει να διαβουλεύεται πρωτίστως με τον πάροχο αεροναυτιλίας και τις αρμόδιες διευθύνσεις αυτού σχετικά με το προσχέδιο του σχεδίου επιδόσεων καθώς και με τους στόχους επιδόσεων. Οι αρμόδιες ΔιεΥθύνσεις της ΥΠΑ και μόνο μπορούν να παράσχουν στοιχεία σχετικά με τους κύριους δείκτες επιδόσεων χωρητικότητας, ασφάλειας, οικονομικής Αποδοτικότητας και Περιβάλλοντος. Δεν μπορεί το performance plan να συντάσσεται από τους οικονομικούς της ΑΠΑ και να εγκρίνεται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της. Παραβίαση ευρωπαϊκών κανονισμών
  ( EE 2019/317, άρθρο 10 παρ. 4, ΕΚ 549/2004 άρθρο 10 ).

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 23:11 | Ανθή Παλαιολογοπουλου ελεγκτής Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας

  Μόνο αρμόδιοι υπάλληλοι της ΥΠΑ και δη από τον Ε.ε.κ μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα, που είναι πολύπλοκο και απαιτεί χρόνια εκπαίδευση. ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΜΌΝΟ ΝΟΎΜΕΡΑ. Ας στέλνεται στην ΑΠΑ μόνο για τελική έγκριση

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 23:21 | Βραχωρίτη Α.

  Στην παρ.1, περ.δ) είναι ανάγκη να αναφέρεται ρητώς ότι τα στοιχεία του Σχεδίου Επιδόσεων εισηγούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις της ΥΠΑ. Η υπάλληλοι οικονομικού της ΑΠΑ δεν δύνανται να εισηγηθούν στοιχεία για Χωρητικότητα, Ασφάλεια, Οικονομική Αποδοτικότητα και Περιβαλλοντικούς Στόχους χωρίς τα στοιχεία από την ΥΠΑ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 21:51 | Εμμ. Καλλιουδάκης

  Στην παράγραφο 1, περ. δ) να προστεθεί και διευκρινιστεί ότι το Σχέδιο Επιδόσεων το εισηγείται η ΥΠΑ μέσω των αρμόδιων Διευθύνσεών της, καθώς η ΑΠΑ δε μπορεί από μόνη της να εισηγηθεί για θέματα που αφορούν σε Χωρητικότητα, Ασφάλεια κλπ

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 19:56 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΠ

  Άρθρο 18, παρ. 1,δ
  «Αρμοδιότητες
  Εκτελεστικού Συμβουλίου»
  και
  παράρτημα Α Κεφάλαιο Ζ (Β) «Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας»

  Το Σχέδιο Επιδόσεων απαρτίζεται από στοιχεία που αφορούν :
  1. Στόχους της Χωρητικότητας του εναερίου χώρου
  2. Στόχους Ασφάλειας
  3. Οικονομική Αποδοτικότητα
  4. Περιβαλλοντικούς Στόχους ,
  για τα οποία αρμόδιες είναι επί μέρους διευθύνσεις και τμήματα της ΥΠΑ
  Πρόταση : Πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στη συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΥΠΑ, οι οποίες είναι και οι μόνες που μπορούν να εισηγούνται τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν τα κόστη, το προσωπικό, τις ανάγκες εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού κλπ δημιουργώντας έτσι ένα Προσχέδιο του Σχεδίου Επιδόσεων που θα κατατίθεται στην ΑΠΑ προς έγκριση.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 18:19 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΟΣ

  Στην παράγραφο 1.δ φαίνεται κάποιοι άνθρωποι χωρίς άμεση επαφή με τις επιχειρησιακές μονάδες, να καθορίζουν στόχους για τους οποίους δεν γνωρίζουν εάν είναι αντικειμενικά δυνατόν να επιτευχθούν, όσον αφορά τους περιορισμούς σε μέσα και εξοπλισμό, την επάρκεια εκπαιδευμένου και όχι απλά διαθέσιμου αριθμητικά προσωπικού και γενικά τις πραγματικά υπαρκτές συνθήκες.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 17:58 | Κ. Δαβή

  Με ποιες γνώσεις, ποια προσόντα και ποια εμπειρία θα ορίζει η ΑΠΑ τα στοιχεία του Σχεδίου Επδόσεων. Αυτό είναι κάτι που μπορεί και πρέπει να το κάνει η ΥΠΑ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 16:55 | Aγγελική Γεωργοπούλου ΕΕΚ

  Αντιτίθεται στην κοινή λογική το γεγονός ότι οι στόχοι μιας υπηρεσίας, στην προκειμένη περίπτωση της ΥΠΑ, θα καθορίζονται από κάποια άλλη αρχή, η οποία δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία για να το κάνει. Ειδικά στην εναέρια κυκλοφορία, που είναι ένας πολύ ιδιαίτερος και νευραλγικός τομέας, οι στόχοι, για να είναι λειτουργικοί και ρεαλιστικοί, θα πρέπει να τίθενται από επιχειρησιακούς ΕΕΚ με μακροχρόνια εμπειρία στις βάρδιες. Διαφορετικά θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ και την ομαλή ροή των πτήσεων. Πρέπει λοιπόν οι ιθύνοντες του Υπουργείου να λάβουν υπόψη τους τις συνέπειες του συγκεκριμένου άρθρου πριν αποφασίσουν να το θέσουν σε εφαρμογή.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 15:05 | Aγγελική Γεωργοπούλου ΕΕΚ

  Σχετικά με το άρθρο 18. Αντιτίθεται στην κοινή λογική το γεγονός ότι οι στόχοι μιας υπηρεσίας, στην προκειμένη περίπτωση της ΥΠΑ, θα καθορίζονται από κάποια άλλη αρχή, η οποία δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία να το κάνει. Ειδικά στην εναέρια κυκλοφορία, που είναι ένας πολύ ιδιαίτερος και νευραλγικός τομέας,οι στόχοι, για να είναι λειτουργικοί και ρεαλιστικοί, θα πρέπει να τίθενται από επιχειρησιακούς ΕΕΚ με μακροχρόνια εμπειρία στις βάρδιες. Διαφορετικά θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ και την ομαλή ροή των πτήσεων. Πρέπει λοιπόν οι ιθύνοντες του Υπουργείου να λάβουν υπόψη τους τις συνέπειες του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, πριν αποφασίσουν να το υλοποιήσουν.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:57 | Π.Δ., ΕΕΚ

  ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ SAFETY, CAPACITY, ENVIROMENT & COST EFFICIENCY ΘΑ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ. ΤΗΣ ΑΠΑ ΑΦΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΡΗΜΗΝ ΜΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚ 2019/317

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 17:58 | ΧΣ

  Στην παρ.1, περ.δ) δεν αναφέρεται ρητώς ότι τα στοιχεία του Σχεδίου Επιδόσεων εισηγούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις της ΥΠΑ.

  Πως ακριβώς η ΑΠΑ θα προτείνει από μόνη της στοιχεία για Χωρητικότητα, Ασφάλεια, Οικονομική Αποδοτικότητα και Περιβαλλοντικούς Στόχους χωρίς τα στοιχεία από την ΥΠΑ;

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 13:35 | Ηλίας Λαρχανίδης

  Θεωρώ οτι θα έπρεπε να αναφέρεται ρητώς οτι τα στοιχεία του σχεδίου επιδόσεων πρέπει να εισηγούνται απο τις αρμόδιες διευθύνσεις της ΥΠΑ με άμεση συμμετοχή και του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας.Η ΑΠΑ δεν μπορεί να εισηγηθεί απο μόνη της τα στοιχεία για χωρητικότητα , ασφάλεια , οικονομική αποδοτικότητα , περιβαλλοντικούς στόχους χωρίς τα στοιχεία απο την ΥΠΑ !

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 01:44 | K. Kazakos

  Την προσοχή σας παρακαλώ!

  Στην παρ.1, περ.δ) δεν αναφέρεται ρητώς ότι τα στοιχεία του Σχεδίου
  Επιδόσεων εισηγούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις της ΥΠΑ. Η ΑΠΑ δεν
  μπορεί να εισηγηθεί από μόνη της τα στοιχεία για Χωρητικότητα,
  Ασφάλεια, Οικονομική Αποδοτικότητα και Περιβαλλοντικούς Στόχους
  χωρίς τα στοιχεία από την ΥΠΑ.

  Ευχαριστώ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 20:45 | NΙΚΟΣ ΕΕΚ

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΚΗ , ΜΕΛΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΑ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ , ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.. ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙ ΠΟΝΗΡΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ.. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 19:03 | Γιώργος Κωνσταντίνου

  Στην παρ.1, περ.δ) δεν αναφέρεται ρητώς ότι τα στοιχεία του Σχεδίου
  Επιδόσεων εισηγούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις της ΥΠΑ. Η ΑΠΑ δεν
  μπορεί να εισηγηθεί από μόνη της τα στοιχεία για Χωρητικότητα,
  Ασφάλεια, Οικονομική Αποδοτικότητα και Περιβαλλοντικούς Στόχους
  χωρίς τα στοιχεία από την ΥΠΑ.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 17:32 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Πιθανώς στο εδάφιο ε) της παρ. 1 πρέπει να διορθωθεί το «της περ. στ)» σε «της περ. ιστ)».

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 16:54 | Σ. Καρβουναρακης

  Πως θα εκδίδει η ΑΠΑ σχέδιο επιδόσεων χωρις στοιχεία για τα οποία καθ ύλην αρμόδια ειναι η ΥΠΑ, όπως χωρητικότητα, ασφάλεια, περιβαλλοντολογικοι στοίχοι κλπ? Πρέπει να ειναι ξεκάθαρη η συσχέτιση του σχεδίου επιδόσεων με τις αρμόδιες διεύθυνσης της ΥΠΑ