Άρθρο 33 – Διοικητικές κυρώσεις

1. Η Α.Π.Α αν, ύστερα από σχετική έρευνα, διαπιστώσει παράβαση της σχετικής με την πολιτική αεροπορία εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας, με απόφασή της, διαζευκτικά ή σωρευτικά, μπορεί να:
α) Απευθύνει συστάσεις σε περίπτωση παράβασης του νομοθετικού πλαισίου.
β) Υποχρεώσει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν την παράβαση και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον.
γ) Επιβάλει μέτρα συμπεριφοράς, τα οποία πρέπει να είναι αναγκαία και πρόσφορα για την παύση της παράβασης, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα αυτής.
δ) Επιβάλει πρόστιμο στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που υπέπεσαν στην παράβαση.
ε) Απειλήσει πρόστιμο σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης της παράβασης ή μη συμμόρφωσης σε Άμεσο Κίνδυνο Ασφάλειας (ΑΚΑ).
στ) Επιβάλει το επαπειλούμενο πρόστιμο κατά την ανωτέρω περίπτωση όταν με απόφασή της βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη της παράβασης, η οποία έχει καταστεί υποχρεωτική με απόφαση κατ΄ εφαρμογή της παρ. 6.
ζ) Επιβάλει την αναστολή ή ανάκληση της αδείας ή πιστοποιητικού που έχει εκδώσει.
2. α) Το πρόστιμο που επαπειλείται ή επιβάλλεται κατά την παρ. 1 μπορεί να φτάνει μέχρι ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης της χρήσης κατά την οποία έπαυσε η παράβαση ή, αν αυτή συνεχίζεται μέχρι την έκδοση της απόφασης, της προηγούμενης της έκδοσης της απόφασης χρήσης. Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών, για τον υπολογισμό του προστίμου, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου. Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η διάρκεια, η γεωγραφική έκταση της παράβασης, η διάρκεια και το είδος της συμμετοχής στην παράβαση της συγκεκριμένης επιχείρησης, καθώς και το οικονομικό όφελος που αποκόμισε. Ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), το οποίο εφαρμόζονται αναλογικά στην Α.Π.Α..
Εφόσον είναι δυνατόν να υπολογιστεί το ύψος του οικονομικού οφέλους της επιχείρησης από την παράβαση, το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό, ακόμα και αν υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας.
β) Το πρόστιμο που προβλέπεται στις περ. ε’ και στ’ της παρ. 1 ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την απόφαση και από την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση.
γ) Υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου για την πολιτική αεροπορία είναι επί ατομικών επιχειρήσεων οι επιχειρηματίες, επί αστικών και εμπορικών εταιρειών και κοινοπραξιών οι διαχειριστές τους και όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι, ειδικώς δε επί ανωνύμων εταιρειών τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα αρμόδια για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων πρόσωπα. Ορισμός άλλου υπευθύνου για την παράβαση των σχετικών κανόνων απαγορεύεται. Επί αποφάσεων συλλογικών οργάνων της επιχείρησης που ελήφθησαν κατά πλειοψηφία ευθύνονται μόνον οι υπερψηφήσαντες. Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία εις ολόκληρον με το οικείο νομικό πρόσωπο, για την καταβολή του ποσού.
3. Η Α.Π.Α μπορεί με απόφασή της να επιβάλει σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων πρόστιμο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους με προγενέστερη απόφασή της. Το πρόστιμο που επιβάλλεται κατά το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τρέχουσας ή της προηγούμενης της παράβασης χρήσης.
4. Κατόπιν της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 34 ή της έκδοσης απόφασης κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου, τα πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και σε κάθε άλλη διάταξη του παρόντος νόμου βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα και εισπράττονται κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), η οποία οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Α.Π.Α. περί της είσπραξης ή μη του κάθε προστίμου.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 16:12 | Κ. Παπακωνσταντίνου

  Άρθρο 33, παρ 2α και παρ. 3: προβλέπεται ανώτατο όριο προστίμου 4% επί του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Η εν λόγω ρύθμιση δεν συμβαδίζει με τις ισχύουσες ρυθμίσεις Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου κ.λπ. που προβλέπουν συγκριμένα ποσά και επιπλέον είναι εξαιρετικά δυσανάλογη εφόσον αφορά ευρύτατο φάσμα παραβιάσεων, παντός τύπου και καθημερινής δράσης επιχειρήσεων στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα δε για τις περιπτώσεις ομίλων επιχειρήσεων, όπου λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών όλου του ομίλου. Προτείνεται η πρόβλεψη συγκεκριμένων ποσών, κατά τα ισχύοντα, σύμφωνα πάντοτε με τις γενικές αρχές του δικαίου.

  Κ. Παπακωνσταντίνου
  Head of Strategy | Operations
  Fraport Greece

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 17:52 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Προτείνεται να περιληφθεί πρόβλεψη για παράβαση από (και επιβολή διοικητικής κύρωσης σε) ιδιώτη.

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 16:22 | Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ, ΥΠΑ, Αν. Π/Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας

  Προτείνεται ο τίτλος του άρθρου να διαμορφωθεί ως ακολούθως: “Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα επιβολής”, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο όρος επιβολή (enforcement) που είναι βασικός στον Κανονισμό 2018/1139.

  Παρ. 1

  Προτείνεται να προστεθεί εδάφιο (η) ως ακολούθως: “Εκδίδει και κοινοποιεί Συστάσεις Ασφάλειας σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές διαδικασίες της ΑΠΑ”.

  Προτείνεται να προστεθεί εδάφιο (θ) ως ακολούθως: “Εγείρει μη-συμμορφώσεις και εγκρίνει σχετικά σχέδια διορθωτικών ενεργειών των εποπτευόμενων φορέων, για τα οποία λαμβάνει μέτρα επιβολής εφόσον δεν τηρούνται”.